Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова Секретар: Венцислава Ангелова Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Ваня Вълкадинова Административно дело номер по описа за 2007 година и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е образувано на основание чл.54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и по реда на чл.145 и сл. от АПК по жалба на Министъра на земеделието и продоволствието срещу отказ на Началника на СГКК-Б. за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър за землището на с.о. за имот с нов проектен идентификатор , обективиран с писмо изх / г. Жалбоподателят е поддържал с жалбата и в хода на производството, че оспореният акт е незаконосъобразен, доколкото спорният имот е част от държавния поземлен фонд, възстановен в стари реални граници с решение

2 6416К/ г. на ПК-Г. /по т.12/ и определен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани със заповед РД / г. на Министъра на земеделието и горите. По тези съображения, поддържани и в съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия, се иска отказът да бъде отменен. Ответникът, чрез пълномощника си, е оспорил допустимостта на подадената жалба, като е поддържал становище, че оспореният отказ не е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК и съставлява елемент от производството по издаване на акт за изменение на кадастралната карта в смисъла на ал.5 на чл.21 от АПК, поради което не подлежи на съдебен контрол. Алтернативно е поддържал, че отказът е издаден при спазване на производството и основанията по чл.53, ал.3 от ЗКИР, респ. чл.62, ал.3 от Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистрите към нея, поради което отсъстват основания за отмяната му. По отношение на исканото изменение не са налице предпоставките при изразеното несъгласие на заинтересованата страна, която не е подписала акта за непълноти и грешки. При съществуващия спор за материално право между жалбоподателя и С. т. к. ЕООД /в ликвидация/ изменението може да бъде допуснато само след разрешаването му по общия исков ред. Заинтересованата страна, редовно призована, не е изразила становище по жалбата. В хода на съдебното дирене са събрани писмени доказателства, изслушана е съдебно-техническа експертиза, заключението по която е приобщена към доказателствения материал по делото. От техния анализ и оценка съобразно чл.235, ал.2 от ГПК вр. чл.144 от АПК съдът прие следното за установено: Производството пред органа е започнало по заявление на Областна дирекция З. и г. Б. вх. РД / г. с искане да бъде нанесен в кадастралната карта имот с проектен идентификатор Във връзка със заявлението е изготвена скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта за имоти и и извършено трасиране /приложени скици и протоколи на л от делото/. Съставен е акт за непълноти и грешки 11/ г., с който след оглед на място и геодезически измервания е установено, че непълнотите и грешките засягат имот , в границите на който не е заснет имот нива от Държавен поземлен фонд по решение 6416К/ г. на ПК-Г. Според данните от кадастралния регистър имот е собственост на С. т. к. ЕООД /в ликвидация/, който е възразил писмено срещу съставянето на акт за непълноти и грешки за изменение на кадастралната карта за имот с допълване в границите му на имот с проектен идентификатор

3 От приобщените решения на ПК-Г. /ОСЗГ-с.Г./ се установява, че спорният имот по картата на възстановената собственост за землището на с.о., м. Г., ЕКАТТЕ 53326, с проектен идентификатор /вж. заключението по техническата експертиза/ е възстановен на Държавен поземлен фонд по реда на ЗСПЗЗ в съществуващи /възстановими/ стари реални граници /решение 6416К/ г. т.12/. По кадастралната карта попада в границите на поземлен имот с идентификатор , записан по регистъра на заинтересованата страна С. т. к. ЕООД /в ликвидация/. Кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на О. м.б. в землището на с.о. за имот 56 е одобрена със заповед РД / г. на Началника на СК-Б. Имот , с нов проектен идентификатор , е определен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани с протокол 1/ г. на ПК-с.Г. и заповед на Зам.министъра на земеделието и горите РД46-318/ г. Със заповед / г. Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра е делегирал на началниците на службите по кадастъра правомощия за издаване на заповеди по чл.54, ал.1 от ЗКИР за одобряване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри в съответните области. При тези данни съдът прие следното от правна страна: Жалбата е подведомствена и подсъдна на сезирания съд по правилата на чл.128, чл.132 от АПК и чл.54, ал.2 от ЗКИР. Постъпила е в срока по чл.149, ал.1 от АПК и от овластен с представителството на държавата орган министъра на земеделието и продоволствието, доколкото производството се отнася до земя от Държавния поземлен фонд чл.24, ал.12 от ЗСПЗЗ, чиито права отказът пряко засяга, което обуславя правния интерес за жалбоподателя и допустимостта на жалбата. Това е така, доколкото в хода на производството е установено, че имот е възстановен на Държавен поземлен фонд и е в обхвата на разработката за изменение на кадастралната карта за с.о. с проектен идентификатор Тези данни са достатъчни за преценката на съда за наличието на активна процесуална легитимация на оспорващия съгласно 1, т.13 от ДР на ЗКИР. Възраженията на ответника за недопустимост на жалбата поради липса на предмет са неоснователни. Оспореният отказ за изменение на кадастралната карта е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, който непосредствено засяга права на оспорващия като собственик на имот и не може да се сподели изразеното становище, че е част от производството по издаване на акт по чл.53 от ЗКИР. Това е така, доколкото производството за изменение на кадастралната карта по чл.53 от ЗКИР може да завърши не само с издаване на заповед за одобрение на изменението по чл.54, ал.1 от ЗКИР, но по общо правило и с изричен отказ да бъде удовлетворена

4 молбата на заинтересованото лице, който законодателят с разпоредбата на чл.21, ал.1 от АПК е приравнил на административен акт. В пределите на съдебната проверка по реда на чл.168, ал.1 от АПК за наличие на основания за отмяна на отказа по смисъла на чл.146 от АПК съдът намери следното: Съгласно чл.54, ал.1 от ЗКИР измененията в кадастралната карта на основанията по чл.53, ал.1 от с.з., се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър. Оспореният отказ за изменение на картата е издаден от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Б., на когото със заповедта на Изпълнителния директор на АГКК / г. са делегирани правомощия за издаване на заповеди по чл.54, ал.1 от ЗКИР. В този смисъл изхожда от компетентен орган и отсъстват основания по чл.146, т.1 от АПК за обявяването й за нищожен административен акт. Същевременно е издадена при спазване на изискванията за форма, в частност мотиви по чл.59, ал.2 от АПК, и на административнопроизводствените правила. Това е така, доколкото фактическите основания за постановяване на отказа кореспондират с посоченото материалноправно основание чл.62, ал.3 от Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и правилото на чл.53, ал.2 от ЗКИР. Съгласно цитираните текстове, когато непълнотите или грешките в картата са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. В хода на развилото се административно производство органът е констатирал наличие на спор за материално право със заинтересования собственик на имот , чието право пряко се засяга от исканото изменение на картата чрез нанасяне в границите му на имот с проектен идентификатор на Държавен поземлен фонд. Дружеството С. т. к. ЕООД /в ликвидация/ изрично се е противопоставило на исканото изменение, като е отказало да подпише акта за непълноти и грешки. В този смисъл при издаване на отказа органът е приложил правилно закона, като изложените в писмения му текст мотиви кореспондират с материалноправните разпоредби. Експертът е изяснил, че трасираните на място и заснети граници на имот с проектен идентификатор попадат в границите на имот от одобрената кадастрална карта собственост на дружеството и в тази връзка изменението поражда спор за материално право между страните, който следва да бъде решен по съдебен ред. Едва след решаването му е възможно изменение на картата чрез нанасяне в картата на новообразувания имот съгласно правилото на чл.53, ал.2, изр.2 от ЗКИР. В тази връзка следва да се допълни, че обстоятелствата, свързани с възникване на правото на собственост за дружеството, не могат да бъдат обсъждани в рамките

5 на настоящото административно производство, доколкото спорове относно собствеността на страните са от изключителната подведомственост на гражданските съдилища. В процеса по чл.54 от ЗКИР данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и актовете, от които черпят правата си, се набират от регистрите към картите и плановете съгласно чл.41, ал.2, т.1 от ЗКИР. Според тези данни се установяват и заинтересованите лица по чл.54, ал.1 от ЗКИР, чиито права изменението пряко засяга. В случая С. т. к. ЕООД /в ликвидация/ е собственик на имот според данните от кадастралния регистър към кадастралната карта и заинтересовано лице по чл.54, ал.1 от ЗКИР в смисъла на 1, т.13 от ДР на ЗКИР. Възразило е срещу исканото изменение на кадастралната карта относно имот и това несъгласие според правилото на чл.62, ал.3 от Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл.53, ал.2 от ЗКИР е основание за постановяване на отказ, в който смисъл е оспореният на Началника на СГКК-Б. При издаването му органът е спазил и особените производствени правила по Наредба 3/ г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частност разпоредбите на чл.59, ал.1, т.6 и чл. 62. В случая геодезическите измервания и самият акт за непълноти и грешки 11/ г. са извършени в присъствието на пряко заинтересованите от изменението лица и е предявен за подпис на всички засегнати от изменението чрез заснемане на нов имот на Държавен поземлен фонд. В този смисъл органът е спазил изискването на чл.53, ал.3 от ЗКИР и актът за непълноти и грешки е съставен според императивните изисквания относно реда и съдържанието му, поради което издаденият въз основа на него отказ с оглед спазването и на материалноправните разпоредби, третиращи условията за изменение на кадастралната карта, е законосъобразен и подадената срещу него жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна. Допълнително развитите в писмената защита съображения за незаконосъобразност на отказа поради нарушения на чл.41, ал.1, т.1 от ЗКИР и чл.14, ал.1, т.3 от Наредба 3/ г., са относими към заповедта за одобряване на кадастралната карта за имот 56, която не е предмет на обсъждане в настоящото производство. По изложените съображения и на основание чл.172, ал.1 и ал.2, пр.последно от АПК съдът Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна, жалбата на Министъра на земеделието и продоволствието срещу отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Б. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на с.о. за поземлен имот с нов проектен идентификатор

6 , находящ се в землището на с.о., община Г., по КК и КР, одобрена със заповед РД / г. и изменена със заповед КД / г. на Началника на СГКК-Б., обективиран в писмо изх / г. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от обявяването му на страните чрез връчване на преписи от него. Административен съдия: /п/ Ваня Вълкадинова Вярно с оригинала! Г.Б.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

Решение по Административно дело 286/2011г.

Решение по Административно дело 286/2011г. Р Е Ш Е Н И Е 31 гр. Перник, 27.03.2012г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в съдебно заседание на втори март през две хиляди и дванадесета година в състав: СЪДИЯ: Слава Георгиева

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

Решение по Административно дело 1234/2013г.

Решение по Административно дело 1234/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 146 гр. Перник, 12 февруари 2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично съдебно заседание проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 25.02 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 298 Номер 298 Година 10.07.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 13.06 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно