Вх

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вх"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: , , факс: Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заявления за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, подадени от Далкия-Варна ЕАД; ЕНЕРГОКОНСУЛТ АД; ДЕКОТЕКС АД; ОВЕРДРАЙВ АД; Юлико Евротрейд ЕООД; В&ВГД Оранжерии Петрич ООД и доклад с вх. Е-Дк-163/ г., установи следното: На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) издава сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Съгласно Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин (Наредбата, обн. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 29 октомври 2010г.), сертификатите за произход се издават като официални непрехвърляеми документи и съдържат следните реквизити: вид на сертификата; уникален номер, съдържащ регистрационния номер на производителя и пореден номер на издадения му сертификат; орган, издал сертификата за произход; дата на издаване и период на производство на електрическата енергия; количество електрическа енергия, произведено по комбиниран начин; количество произведена едновременно с електрическата енергия топлинна енергия за полезно потребление; вида и долната топлотворна способност на използваното гориво и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за комбинирано производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от ЗЕ т.е. Наредба РД от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (Наредба РД , обн. ДВ. бр. 37 от 08 април 2008 г., изм. ДВ. бр. 77 от 08 октомври 2010 г.) в т.ч. спестената първична енергия на използваното гориво за всяка инсталация; производствената централа и общата инсталирана електрическа мощност на централата; инсталираната мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин, име на производителя и код по БУЛСТАТ/ЕИК. Един сертификат се издава за количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, в рамките на една календарна година за всяка централа, която производителят експлоатира. В ДКЕВР са подадени заявления за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство през 2010 г., от Далкия-Варна ЕАД; ЕНЕРГОКОНСУЛТ АД; ДЕКОТЕКС АД; ОВЕРДРАЙВ АД; Юлико Евротрейд ЕООД; В&ВГД Оранжерии Петрич ООД. С оглед изпълнение на задълженията на ДКЕВР, произтичащи от споменатите по-горе нормативни актове и във връзка с подадените от производителите заявления за издаване на сертификат за произход на електрическата енергия в съответствие с Наредбата, е извършен преглед на заявленията и приложенията към тях за съответствие с изискванията на Наредбата, изпращане на писмени уведомления до заявителите за отстраняване на констатираните нередности, както и проучване на данните и документите, съдържащи се в заявленията и приложенията към тях за установяване на съответствието им с правните и техническите критерии за издаване на сертификати. Съгласно указания на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 1

2 (писмо изх. Е / г.), при непредставяне от заявителите на официални данни за средногодишната температура на външния въздух за района на местонахождение на централата, същата е определена по официални данни от Приложение 11 към чл. 194, ал. 1 и ал. 2 на Наредба 15 от 28 юли 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (Наредба 15, обн, ДВ, бр. 68 от 19 август 2005г., попр. ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005г., изм. ДВ, бр. 20 от 7 март 2006г.). Въз основа на извършеното проучване на данните и документите, съдържащи се в заявленията, е установено следното: 1. Далкия-Варна ЕАД Далкия-Варна ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9020, район Младост, ж. к. Възраждане, бул. Янош Хуняди 5, с ЕИК , е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия Л / г., изменена с решение И1-Л / г. и с решение И2-Л / г. Със заявление вх. Е-ЗСК-26/ г., приложенията към него и писмо вх. Е / г., Далкия-Варна ЕАД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ Владислав Варненчик гр. Варна за периода от г г. в размер на MWh. За периода дружеството е продало на Е.ОН България Продажби АД електрическа енергия в размер на MWh. След прегледа на представената информация са констатирани неточности и несъответствия, за което са извършениследните корекции: За средногодишна стойност на температурата на въздуха за град Варна е приета 12,1 о С, като са използвани официални данни от Приложение 11 към чл. 194, ал. 1 и ал. 2 на Наредба 15, съгласно указания на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (писмо изх. Е / г.). За инсталациите ДВГ-1 и ДВГ-2 е определена референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия в размер на 52,30%, съгласно Приложение 3 от Наредба РД За инсталациите ДВГ-3 и ДВГ-4 е определена референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия в размер на 52,50%, съгласно Приложение 3 от Наредба РД Коригиращият фактор за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия, потребявана на площадката с напрежение < 0,4 kv е коригиран на 0,860, съгласно Приложение 3 от Наредба РД След корекциите на външната температура и хармонизираните референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия, хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия за централа Владислав Варненчик е коригирана на 49,75%. След направените корекции са получени следните резултати: o изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво за всяка инсталация е равна на изчислената от дружеството. o изчислената икономия на използваното гориво за всяка инсталация е както следва: 2

3 Показатели ДВГ-1 ДВГ-2 ДВГ-3 ДВГ-4 η общо 80,09% 80,03% 80,35% 81,10% F 19,93% 19,86% 20,26% 21,21% или общо за централата изчислената икономия на използваното гориво е в размер на 20,34%. Отчетената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво за всяка от инсталациите в централа Владислав Варненчик е по-голяма от 75%, и годишното количество комбинирана електрическа енергия за централата е в размер на MWh. Отчетената икономия на използваното гориво от инсталациите е по-голяма от производство на електрическа и топлинна енергия за централата е в размер на MWh. Въз основа на горното комисията счита, че на Далкия-Варна ЕАД, гр. Варна, за ТЕЦ Владислав Варненчик, гр. Варна, следва да бъде издаден сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за количество в размер на MWh, който гарантира произхода на цялото закупено количество електрическа енергия в размер на MWh по преференциални цени от Е.ОН България Продажби АД през 2010 г. 2. ЕНЕРГОКОНСУЛТ АД Енергоконсулт АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София, общ. Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1407, ул. Филип Кутев 5, ЕИК е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на т. 46 от 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ, която определя, че производител е лице, произвеждащо електрическа и/или топлинна енергия. Със заявление вх. Е-ЗСК-17/ г., приложенията към него и писмо вх. Е-ЗСК-17/ г., Енергоконсулт АД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ЛОЦ Овча купел, гр. София, за периода от г г. в размер на 1 133,418 MWh. За периода дружеството е продало на ЧЕЗ Електро България АД електрическа енергия в размер на 1 000, 051 MWh. След прегледа на представената информация е констатирана неточност и несъответствие, за което е извършена следната корекция: Коригиращият фактор за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия, потребявана на площадката с напрежение < 0,4 kv е коригиран на 0,860, в съответствие с Приложение 3 от Наредба РД за напрежение < 0,4 kv. След направената корекция са получени следните резултати: o изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е равна на изчислената от дружеството и е η общо = 80,62% o изчислената икономия на използваното гориво е различна от изчислената от дружеството и е равна на 18,10%. 3

4 Отчетената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е по-голяма от 75% и 1 133,418 MWh годишно количество електрическа енергия от инсталацията е произведено по комбиниран начин. Отчетената икономия на използваното гориво за инсталация е по-голяма от производство на електрическа и топлинна енергия е в размер на 1 133,418 MWh. Въз основа на горното комисията счита, че на ЕНЕРГОКОНСУЛТ АД, гр. София, за производствена централа ЛОЦ Овча купел, гр. София, следва да бъде издаден сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за количество в размер на 1 133,418 MWh, който гарантира произхода на цялото закупено количество електрическа енергия в размер на 1 000,051 MWh по преференциални цени от ЧЕЗ Електро България АД през 2010 г. 3. ДЕКОТЕКС АД Декотекс АД със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, п. код 8880, бул. Хаджи Димитър 42, ЕИК е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на т. 46 от 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. Със заявление вх. Е-ЗСК-4/ г. и приложенията към него, Декотекс АД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия към Декотекс АД, гр. Сливен, за периода от г г. в размер на 235,00 MWh. За периода дружеството е продало на ЕВН България Електроснабдяване АД, гр. Пловдив електрическа енергия в размер на 186,066 MWh. След прегледа на представената информация е констатирана неточност и несъответствие, за което е извършена следната корекция: Въведен е коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия потребявана на площадката за напрежение < 0,4 kv от 0,860, в съответствие с Приложение 3 от Наредба РД за напрежение < 0,4 kv. След направената корекция са получени следните резултати: o изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е равна на изчислената от дружеството и е η общо = 87,91% ; o изчислената икономия на използваното гориво е различна от изчислената от дружеството и е ΔF = 26,29% Отчетената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е по-голяма от 75% и 235 MWh годишно количество електрическа енергия от инсталацията е произведено по комбиниран начин. Отчетената икономия на използваното гориво за инсталация е по-голяма от производство на електрическа и топлинна енергия е в размер на 235 MWh. 4

5 Въз основа на горното комисията счита, че на ДЕКОТЕКС АД, гр. Сливен за производствена централа ДЕКОТЕКС, гр. Сливен следва да бъде издаден сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за количество в размер на 235 MWh, който гарантира произхода на цялото закупено количество електрическа енергия в размер на 186,066 MWh по преференциални цени от ЕВН България Електроснабдяване АД, гр. Пловдив през 2010 г. 4. ОВЕРДРАЙВ АД Овердрайв АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1407, ул. Филип Кутев 5, ЕИК е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ. Дружеството обаче се явява производител на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин по смисъла на т. 46 от 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ. Със заявление вх. Е-ЗСК-5/ г. и приложенията към него, Овердрайв АД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия Овердрайв АД, гр. София, бул. Цариградско шосе 272, за периода от г г. в размер на 661,400 MWh. За периода дружеството е продало на ЧЕЗ Електро България АД, гр. София електрическа енергия в размер на 278,233 MWh. След прегледа на представената информация е констатирана неточност и несъответствие, за което е извършена следната корекция: Въведен е коригиращ фактор за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия потребявана на площадката за напрежение < 0,4 kv от 0,860, в съответствие с Приложение 3 от Наредба РД за напрежение < 0,4 kv. След направената корекция са получени следните резултати: o изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е равна на изчислената от дружеството и е η общо = 78,04%; o изчислената икономия на използваното гориво е различна от изчислената от дружеството и е ΔF = 16,66%. Отчетената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е по-голяма от 75% и 661,4 MWh годишно количество електрическа енергия от инсталацията е произведено по комбиниран начин. Отчетената икономия на използваното гориво за инсталация е по-голяма от производство на електрическа и топлинна енергия е в размер на 661,4 MWh. Въз основа на горното комисията счита, че на ОВЕРДРАЙВ АД, гр. София за производствена централа ОВЕРДРАЙВ, гр. София, следва да бъде издаден сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за количество в размер на 661,4 MWh, който гарантира произхода на цялото закупено количество електрическа енергия в размер на 278,233 MWh по преференциални цени от ЧЕЗ Електро България АД, гр. София през 2010 г. 5

6 5. Юлико Евротрейд ЕООД Юлико Евротрейд ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. Капитан Райчо 70, ЕИК е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия Л / г. Със заявление вх. Е-ЗСК-10/ г., приложенията към него и писмо вх. Е-ЗСК-10/ г., Юлико Евротрейд ЕООД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ТЕЦ Стамболийски, гр. Самболийски, за периода от г г. в размер на MWh. За периода дружеството е продало на ЕВН България Електроснабдяване АД електрическа енергия в размер на 1 676,144 MWh. След прегледа на представената информация са констатирани неточности и несъответствия, за което са извършени следните корекции: Средногодишна стойност на температурата на въздуха за град Стамболийски е определена нормативно на 12,0 о С, като са използвани официални данни от Приложение 11 към чл. 194, ал. 1 и ал. 2 на Наредба 15, съгласно указания на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (писмо изх. Е / г.). Определен е коригиращия фактор за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия потребявана на площадката за напрежение < 0,4 kv 0,860, в съответствие с Приложение 3 от Наредба РД за напрежение < 0,4 kv. След извършените корекции са получени следните резултати: o изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е равна на изчислената от дружеството и е η общо = 79,03%; o изчислената икономия на използваното гориво е различна от изчислената от дружеството и е ΔF = 16,38%. Отчетената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво е по-голяма от 75% и 1 735,000 MWh бруто годишно количество електрическа енергия от инсталацията е произведено по комбиниран начин. Отчетената икономия на използваното гориво за инсталация е по-голяма от производство на електрическа и топлинна енергия е в размер на MWh. Въз основа на горното комисията счита, че на ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД ЕООД, гр. Пловдив, за производствена централа ТЕЦ Стамболийски, следва да бъде издаден сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за количество в размер на MWh, който гарантира произхода на цялото закупено количество електрическа енергия в размер на 1 676,144 MWh по преференциални цени от ЕВН България Електроснабдяване АД през 2010 г. 6

7 6. В&ВГД Оранжерии Петрич ООД В&ВГД Оранжерии Петрич ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, п.код 2850, жк. Оранжерии, Шосето за София, ЕИК , е юридическо лице, което е лицензирано по ЗЕ. Дружеството има издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия Л / г. Със заявления вх. Е-ЗСК-29/ г. и вх. Е-ЗСК-29/ г., приложенията към тях, и писмо вх. Е-ЗСК-29/ г., В&ВГД Оранжерии Петрич ООД е поискало издаване на сертификат за произход на електрическата енергия, произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на В&ВГД Оранжерии Петрич ООД за периода от г г. в размер на MWh. За периода дружеството е продало на НЕК ЕАД електрическа енергия в размер на MWh. След прегледа на представената информация е констатирана неточност и несъответствие, за което е извършена следната корекция: Коригиращият фактор за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия, потребявана на площадката с напрежение < 0,4 kv е коригиран на 0,860, съгласно Приложение 3 от Наредба РД След направените корекции са получени следните резултати: o изчислената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво за всяка инсталация е равна на изчислената от дружеството. o изчислената икономия на използваното гориво за всяка инсталация е както следва: Показатели ДВГ-1 ДВГ-2 ДВГ-3 ДВГ-4 η общо 83,80% 85,32% 85,30% 84,52% F 19,73% 22,09% 21,98% 20,94% или общо за централата изчислената икономия на използваното гориво е в размер на 21,19 %. Отчетената годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво за всяка от инсталациите в централата на В&ВГД Оранжерии Петрич ООД е по-голяма от 75% и годишното количество комбинирана електрическа енергия за централата е в размер на MWh. Отчетената икономия на използваното гориво от инсталациите е по-голяма от производство на електрическа и топлинна енергия за централата е в размер на MWh. Въз основа на горното комисията счита, че на В&ВГД Оранжерии Петрич ООД, гр. Петрич, за централата на В&ВГД Оранжерии Петрич ООД, гр. Петрич, следва да бъде издаден сертификат за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство за количество в размер на MWh, който гарантира произхода на цялото закупено количество електрическа енергия в размер на MWh по преференциални цени от НЕК ЕАД през 2010 г. 7

8 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за енергетиката и чл. 8 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: Издава сертификат за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от централа (инсталация) за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както следва: 1. Сертификат Е-ЗСК на Далкия-Варна ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, п.код 9020, район Младост, ж. к. Възраждане, бул. Янош Хуняди 5, с ЕИК , за: - от производствена централа ТЕЦ Владислав Варненчик, гр. Варна - електрическа енергия, произведена по комбиниран начин MWh - комбинирана топлинна енергия за полезно потребление MWh - високоефективно производство MWh - долна топлотворна способност на използваното гориво кj/nm 3 - спестена първична енергия на използваното гориво 20,34% - обща инсталирана електрическа мощност 9,236 MW комбиниран начин 9,236 MW 2. Сертификат -ЗСК на Енергоконсулт АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1407, ул. Филип Кутев 5, ЕИК , за: - от производствена централа ЛОЦ Овча купел - електрическа енергия, произведена по комбиниран начин 1 133,418 MWh - комбинирана топлинна енергия за полезно потребление MWh - високоефективно производство 1 133,418 MWh - долна топлотворна способност на използваното гориво кj/nm 3 - спестена първична енергия на използваното гориво 18,10% - обща инсталирана електрическа мощност 0,170 MW комбиниран начин 0,170 MW 8

9 3. Сертификат ЗСК на ДЕКОТЕКС АД със седалище и адрес на управление: Република България, област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, п. код 8880, бул. Хаджи Димитър 42, ЕИК , за: - от производствена централа Декотекс АД - електрическа енергия, произведена по комбиниран начин 235 MWh - комбинирана топлинна енергия за полезно потребление 272 MWh - високоефективно производство 235 MWh - долна топлотворна способност на използваното гориво кj/nm 3 - спестена първична енергия на използваното гориво 26,29% - обща инсталирана електрическа мощност 2 MW комбиниран начин 2 MW 4. Сертификат ЗСК на Овердрайв АД със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, ул. Филип Кутев 5, ЕИК , за: - от производствена централа Овердрайв АД - електрическа енергия, произведена по комбиниран начин 661,400 MWh - комбинирана топлинна енергия за полезно потребление 885,300 MWh - високоефективно производство 661,400 MWh - долна топлотворна способност на използваното гориво кj/nm 3 - спестена първична енергия на използваното гориво 16,66% - обща инсталирана електрическа мощност 0,250 MW комбиниран начин 0,250 MW 5. Сертификат ЗСК на Юлико Евротрейд ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. Капитан Райчо 70, ЕИК , за: - от производствена централа ТЕЦ Стамболийски, гр. Стамболийски - електрическа енергия, произведена по комбиниран начин MWh - комбинирана топлинна енергия за полезно потребление MWh - високоефективно производство MWh - долна топлотворна способност на използваното гориво кj/nm 3 - спестена първична енергия на използваното гориво 16,38% - обща инсталирана електрическа мощност 0,495 MW комбиниран начин 0,495 MW 9

10 6. Сертификат ЗСК на В&ВГД Оранжерии Петрич ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, жк. Оранжерии, Шосето за София, ЕИК , за: - от производствена централа В&ВГД Оранжерии Петрич ООД, гр. Петрич - електрическа енергия, произведена по комбиниран начин MWh - комбинирана топлинна енергия за полезно потребление MWh - високоефективно производство MWh - долна топлотворна способност на използваното гориво кj/nm 3 - спестена първична енергия на използваното гориво 21,19% - обща инсталирана електрическа мощност 7,792 MW комбиниран начин 7,792 MW Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Ангел Семерджиев) ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: (Емилия Савева) 10

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-стара Загора РЕШЕНИЕ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_

NAREDBA_RD161117_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_izdavane_prehvyrlqne_otmqna_i_priznavane_na_garanciite_za_proizhod_na_energiqta_ot_vyzobnovqemi_ НАРЕДБА РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Издадена от министъра на икономиката,

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

РЕГИСТЪР на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на

РЕГИСТЪР на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на РЕГИСТЪР на вписаните в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно