POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

Размер: px
Започни от страница:

Download "POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES"

Препис

1 Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски

2 1. Класификация на добавъчните материали: а) според произхода: - Естествени добавъчни материали: добавъчен материал от минерални находища, които са били подложени само на механична обработка - промиване, натрошаване и фракциониране (пясък, речен чакъл, трошен камък). - Изкуствени добавъчни материали: добавъчен материал от минерален произход, който е получен при индустриален процес под влияние на термични или други изменения, например изпичане (гранулирана шлака, перлит, керамзит). б) според плътността в сухо състояние: Тежки добавъчни материали: добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние > 3000 kg/m 3, определена съгласно EN ; Обикновени добавъчни материали: добавъчни материали с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние > 2000 kg/m 3 и < 3000 kg/m 3, определена съгласно EN за производство на обикновени бетони, с плътност в изсушено (в сушилня) състояние по-голяма от 2000 kg/m 3, но не повече от 2600 kg/m 3 ; Леки добавъчни материали: добавъчни материали от минерален произход с плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние < 2000 kg/m 3, определена съгласно EN или плътността в свободно насипно и изсушено състояние < 1200 kg/m 3, определена съгласно EN

3 Дребен добавъчен материал(пясък)

4 Определения (БДС EN A1): Фракция - означение на добавъчен материал по отношение на най-малкия размер (d) и на най-големия размер (D) на светлия отвор на ситата, изразено като d/d. Пясък/дребен добавъчен материал - означение на фракция, за която D е по-малко или равно на 4 mm. Едър добавъчен материал - означение на фракция, за която D е по-голямо или равно на 4 mm и d е по-голямо или равно на 2 mm

5 2. Вземане на проба Определение: определена част или части от даден добавъчен материал, които са взети от общото количество с цел да се осигури информация за показател/и на общото количество от този материал. Основна характеристика - представителност, т.е. параметрите на пробата трябва да се доближават в максимална степен до тези, на общото количество, от което е взета. Препоръчва се минималната маса на пробата за изпитване да се изчислява по следната формула: M 6. D. b където: M е масата на пробата в килограми; D е максималният размер на зърната в милиметри; Ρ b е плътността на нахвърляния насипен материал, в мегаграма на кубичен метър, определена съгласно EN

6 Вземане на проби от добавъчни материали Вземане на проби от купчини

7 Вземане на проби от добавъчни материали Вземане на проби от транспортно средство

8 Разслояване на добавъчни материали при складиране на купчина

9 Разслояване на добавъчни материали при складиране на купчина

10 Ситен материал Среден материал Едър материал Схематично представяне на състава на конична купчина от разслоен добавъчен материал Разпределение на обема на конична купчина Разпределение на обема на призматична купчина Разслояване на добавъчни материали при складиране на купчина

11 Ръчно намаляване на обема на взетата проба(квартуване)

12 Намаляване на обема на взетата проба чрез делител за проби

13 3. Влажност на пясъка Свойството на пясъка да поема и задържа вода в обема си БДС EN :2008 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 5: Определяне на съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор W m w m c m c *100,% W влажност на пясъка, %; m w масата на влажния пясък (найчесто 1000 g); m c масата на изсушения пясък, g;

14 4. Обемна плътност на пясъка Масата на единица обем пясък в естествено състояние заедно с празнините ρ вл.п. = m m c V c 1. Фуния; 2. Гърло на фунията; 3. Клапа (затвор) на фунията; 4. Мерен съд. m c и V c маса, [kg,g] и обем [cm 3 ], на мерния съд m маса [kg,g] на насипания в съда материал

15 5. Плътност на зърната и абсорбция на вода БДС EN :2013 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода Подготвената за изпитване проба се потапя във вода с температура (22±3) о С в пикнометъра и се отстранява въвлечения въздух чрез внимателно завъртане и стръскване на пикнометъра в наклонено положение. Пикнометърът се поставя във водна вана и пробата за изпитване се оставя при температура (22±3) о С за (24±0,5)h. В края на периода на насищането пикнометърър се изважда от водната вана и се отстранява въвлечения въздух чрез внимателно завъртане и стръскване. Измерват се следните маси: М 2 маса на пикнометъра, изпитвания водонаситен материал и вода, напълнена до нивото на марката; М 3 маса на пикнометъра пълен само с вода до нивото на марката; М 1 маса на водонапития с изсушена повърхност материал; М 4 маса на изсушения до постоянна маса материал;

16 Плътност на зърната и абсорбция на вода БДС EN Примерна схема на пикнометър за определяне на плътността на зърната на добавъчните материали 1 стъклена фуния, 2 марка; 3 връзка между фунията и съд с широко гърло, 4 съд с широко гърло.

17 Плътностите на зърната се изчисляват в мегаграма на кубичен метър Mg/m 3 по следните формули: Специфична плътност на зърната: ρ a = ρ w M 4 M 4 (M 2 M 3 ) Обемна плътност на зърната в сухо състояние: ρ rd = ρ w M 4 M 1 (M 2 M 3 ) Обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние: ρ ssd = ρ w M 1 M 1 (M 2 M 3 ) Абсорбцията на вода В % по маса за време 24 часа: WA 24 = 100 M 1 M 4 M 4

18 6. Зърнометричен (ситов) анализ БДС EN 933-1: mm (2D) дъно 5.6 mm (1.4D) 4.0 mm (D) 2.0 mm 1.0 mm 0.5 mm 0.25 mm mm mm a i единичен(частен) остатък, g или %; i = 8.0;5.6; 4.0; 2.0; 1.0; 0.5; 0.25; 0.125; 0.063; и дъно; A i пълен остатък,%; A i = a i + A i+1 = a i + a i+1 + a i+2 +, % П i преминало количество, %; П i = 100 Ai, % *В БДС EN 12620/НА:2008 с Аi са означени преминалите количества

19 Ситова тръскачка за механично пресяване на добавъчни материали

20 Зърнометричен анализ(бдс EN 933-1) Таблично представяне на резултатите Отвор на ситото,mm Единичен остатък Пълен остатък Преминало количество Гранични стойности на преминалите количества за категория G F 85 g % % % % % дъно Сума

21 Зърнометрична крива на добавъчния материал Натрупан % на преминалите количества, % Сита с квадратен светъл отвор, lg d, mm Зърнометричен анализ графично представяне на резултатите (зърнометрична крива)

22 Допустими отклонения за типичен зърнометричен състав на пясък за обща употреба, декларирани от производителя Отвор на сито mm 4 Допустими отклонения в проценти от масата за преминалия през ситото пясък 0/4 0/2 0/1 ± 5 а ± 5 а - 1 ± 20 ± 20 ± 5 а 0,250 ± 20 ± 25 ±25 0,063 b ± 3 ± 5 ± 5 a b Допустимите отклонения от ± 5 се намаляват от изискванията за преминалото количество през сито D в таблица 2. За преминалото количество през сито с отвор 0,063 mm допълнително към дадените допустими отклонения важат максималните за избраната категория стойности на съдържание на фина фракция

23 Едрина/ситност на пясък Едрината респ. ситността на пясъка се определят по един от следните два начина: А. Чрез процент на преминало количество през сито с отвор 0,5 mm Процент преминало количество, масови части СР МР FP 5 до до до 100 Б. Чрез модул на едрина на пясъка Модул на едрина CF MF FF 4,0 до 2,4 2,8 до 1,5 2,1 до 0,6 FM ,5 0,25 0,

24 7. Специфична повърхнина на пясъка Определение: Повърхнината на единица маса от даден материал или на единица обем мерна единица cm 2 /g, cm 2 /cm 3 или cm -1. а)метод на проф. Колев: Специфичната повърхнина на дадена фракция се изчислява по формулата: S d/d = ρ c (D d) lg D d, cm2 /g където S d/d е специфичната повърхнина на фракцията d/d, cm 2 /g; d и D са долния и горния размер на фракцията, cm. Фракция d/d, mm Единичен остатък a i, % S d/d, cm 2 /g (a i.s d/d )/100, cm 2 /g 8.0 / 16.0* 5.6 / / / / / / / / / 0.032* Сума: 100% -

25 б)метод на Loudon: Специфичната повърхнина на дадена фракция се изчислява по формулата: S d/d = 6 D. d, cm2 /cm 3 където S d/d е специфичната повърхнина на фракцията d/d, cm 2 /cm 3 ; d и D са долния и горния размер на фракцията, cm. Фракция d/d, mm Единичен остатък a i, % S d/d, cm 2 /cm 3 (a i.s d/d )/100, cm 2 /cm / 16.0* / / / / / / / / / 0.063* Сума: 100% -

26 Специфичната повърхнина на пясъка се изчислява по формулата: S = A ρ c. a i. S d/d 100, cm 2 /g където A е т.нар. показател на ъгповатост на зърната на пясъка; ρ с условна специфична плътност на пясъка, g/cm 3. Показател на ъгловатост за различни видове пясък Вид пясък Описание Показател на ъгловатост Стъклени сфери Сферични 1,0 Добре окръглен 1,1 Естествен пясък Окръглен 1,2 Ъгловат 1,3 Силно ъгловат 1,4 Трошен пясък Кварцит 1,5 Базалт 1,6 Трошено стъкло Пирекс 1,8

27 Благодаря за вниманието!

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) БДС EN 1097-5 (1) ETC 7.1-18 (т.4.2) ETC 7.1-3 (т.5.1) БДС 12159 4.2. Загуба при накаляване БДС EN 1744-1+A1(т.17) ETC 7.1-18 (т.4.3) ETC 7.1-3 (т.5.2)

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Екип: Командировка Формуляр GPS Полеви формуляр за мониторинг на риби в реки Обща информация Дата: Начален час: Краен час: Област: Община: Населено мя

Екип: Командировка Формуляр GPS Полеви формуляр за мониторинг на риби в реки Обща информация Дата: Начален час: Краен час: Област: Община: Населено мя Екип: Командировка Формуляр GPS Полеви формуляр за мониторинг на риби в реки Обща информация Дата: Начален час: Краен час: Област: Община: Населено място: Местност: НП/ПП: РИОСВ: Водоем: ДГС/ДЛС: Отдел:

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

<CFF0EEF2EEEAEEEB5F332E786C736D>

<CFF0EEF2EEEAEEEB5F332E786C736D> 2 Маса на пробата М g 1948,15 2040,58 2152,26 2150,77 2111,39 2 Маса на пробата М g 1900,66 1990,11 2020,80 2034,64 1993,02 5 Водно съдържание w % 9,94 10,95 13,35 14,41 15,92 5 Водно съдържание w % 10,45

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о

НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от г., обн., ДВ, бр. 19 о НАРЕДБА за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности Приета с ПМС 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., изм., бр.

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 341 / 14.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ 4. Дата вземане на пробата:14.09.2016

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София 411 / 13.10.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 13.10.2016

Подробно

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls And Ceilings Инструменти и материали 4 1 2 11 6 20

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, 7647 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място на вземане на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: 7639 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: 7781 / 14.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.12.2018 г. 5. Идентификация:

Подробно