НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ"

Препис

1 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ КЛАС може да подавате от г. до г. в канцеларията на училището / ет. 2-ри/ от 8.00 до ч., почивка от 13.00ч. до 14.00ч. Телефон за връзка: 034/ ПРИЕМ: I - ви клас за учебната 2019/2020 год. НУ "Отец Паисий" гр.пазарджик предлага: 3 общообразователни паралелки - по 24 ученици; целодневна организация - 2 сборни групи по 25 ученици; избираеми учебни часове - български език, математика и изобразително изкуство.музика; видове спорт - лека атлетика, минифутбол, минибаскетбол, минихандбал.

2 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в ЗАПОВЕД 404/ г. На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 19 от Наредба 12/ година на МОН, чл. 42, чл.44 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование ОПРЕДЕЛЯМ: Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година, както следва: 1.Предучилищна група - 1 група смесена възрастово-5 и 6 годишни деца полудневен режим на обучение-25; 2.Първи клас - 3 паралелки - 24 ученици във всяка паралелка; 3.Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове първи клас-2 групи - ГЦОУД по 25 ученика всяка; втори клас-2 групи - ГЦОУД по 27 ученика всяка; трети клас-2 групи - ГЦОУД по 25 ученика всяка; 4.3а свободни да се считат местата в класовете до запълване на 24 от 1 до 4 клас. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на училището в срок до г. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам Гроздена Чалъкова- ЗДУД

3 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК ул. Константин Величков" 44 Я ЗАПОВЕД 402/ г. На основание чл. 259, ал.1 т.1 от ЗПУО, чл. 42 от Наредба 10/ г.на МОН, Заповед 530/ г. на Кмета на град Пазарджик и във връзка с прием и записване на учениците от първи клас за учебната 2019/2020 год.определям ред и график на дейностите съгласно приложенията ОПРЕДЕЛЯМ: I. Ред за приемане на ученици в I-ви клас за учебната 2019/2020 г. 1. НУ Отец Паисий", град Пазарджик осъществява прием в I клас на деца, навършили 7 години в календарната 2019 година/основание чл. 2 63, ал. 1 от ЗПУО/ и Система за прием в първи клас, съгласно Заповед 530/ г. на Кмет на Община Пазарджик. 2. Деца, навършили 6 години в календарната 2019 година, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволяват. II. Ред за кандидатстване. 1. Родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за дете, кандидатстващо за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Пазарджик, подават заявления в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2 от /Приложение 1/. 2. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии, родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за дете, подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите. III. Ред за класиране. 1. Класирането в училището се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите. 2.Класирането се извършва съобразно подадените от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за дете, заявления по критериите, посочени в Раздел II. Дейности, т. 8 от настоящата Система. 3.В първи клас се приемат ученици по водещ критерий-близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. 4.Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите заявления, по критериите, посочени в настоящата Система.

4 5.Близнаци се записват заедно в съответното училище, в което кандидатстват, ако поне единият от тях е класиран. 6.В паралелка в училище могат да се класират до три ученици със специални образователни потребности, с изключение на случаите по чл. 192, ал. 3 от ЗПУО." 7.Директорът на училището актуализира броя на свободните места след всяко класиране и ги обявява в срокове, посочени в графика на дейностите. Свободните места се обявяват в сайта на училището. 8.След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни. 9. Задължение на родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване. 10. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии. IV. Ред за записване. 1. Родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето записват детето в училището, в което е класирано, в рамките на установените срокове за записване. 2. При записване родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето представят оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. 3. Училищната комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел Ш, т. 8 от настоящата Система и ако те отговарят на декларираните в заявлението, записва ученика в училището. 4. Ако Комисията установи, че родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето са декларирали наличието на критерии, въз основа на които детето е получило достатъчно голям брой точки, за да се класира и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване. След изчисляване на действителния брой точки, съобразно представените документи, Комисията го вписва отново в списъка с класирането по поредността на точките. 5. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането. 6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година. 7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година. V. Критерии за подбор съгласно система за прием в първи клас от Община Пазарджик При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

5 ГРУПА Първа 43т. Втора ЗОт. Трета 29т. Четвърта 28т. ВОДЕЩ КРИТЕРИИ - близост на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето 1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението 2. Деца, чиито братя или сестри до 12 - годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес. 1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението 1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението 1. Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1.Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация, преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето. 2. Удостоверява се със служебна бележка от училището 1. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето. 1. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето. 1. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето.

6 ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Прилежащ район по смисъла на тази система е районът в близост до \ училището по постоянен/настоящ адрес на родителите/настойниците, базиращ се на най-кратко време за достигане до училището. 2. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. 3. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за ученика. 4. Приемът в училище се осъществява последователно по реда от т. 1 до т. 4, като първо се приемат децата от т. първа. 5. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по водещия критерий по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. - Удостоверява се със съдебно решение или писмо от съответната дирекция "Социално подпомагане". 6. Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1. Дете с трайни увреждания над 50%. 10 т. Решение на ТЕЛК 2. Дете с един или двама починали родители. 10 т. Акт за смърт на родителите; Удостоверение за раждане на 3. Други деца от семейството над 12- годишна възраст, обучаващи се в училището, които и през следващата учебна година ще продължат да се обучават в него. 4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище. 5. Дете от семейство с повече от две деца. 6. Други деца от семейството, записани в подготвителна група в избраното училище. 7. Деца - близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. 8. Деца, завършващи подготвителна група в детска градина, намираща се в близост до училището. 9. Други деца от семейството, посещаващи детска градина, намираща се в близост до училището. 10. Месторабота на един от родителите в близост до училището. детето. 10 т. Удостоверява се със служебна бележка от училището. 10 т. Удостоверява се със служебна бележка от училището. 10т. Удостоверения за раждане на децата. 7т. Удостоверява се със служебна бележка от училището. 7т. Удостоверения за раждане на децата. 5т. Служебна бележка от детска градина. 5 т. Служебна бележка от детска градина. 5 т. Служебна бележка.

7 VI. Дейности по прием първи клас: 1. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване. 2. Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до г. след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. 3. Директорът информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. 4.При необходимост се прилагат и допълнителни критерии, приети от Педагогическия съвет, които се съгласуват с Обществения съвет на съответното училище. 5. Системата се издава на основание чл. 43. ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. ДВ, бр. 77 от г., издадена от министъра на образованието и науката и Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10/2016 г. Обн. - ДВ, бр. 82 от г. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В НУ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Приложение 1 СРОК ДЕЙНОСТ г часа Родителска среща г г. вкл. Подаване на заявления за участие в 1-во класиране г. Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-во класиране г г. вкл. Записване на приетите учениците от 1-во класиране. до 16.30ч. на г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране г г. вкл. Подаване на заявления за участие във 2-ро класиране. до 16.30ч. на г. Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ро класиране г г. вкл. Записване на учениците от 2-ро класиране. до 16.30ч. на г. Обявяване на свободните места г г. вкл. Попълване на свободните места по реда на подаване на документи.

8 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 * ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В НУ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Приложение 1 СРОК ДЕЙНОСТ г часа Родителска среща г г. вкл. Подаване на заявления за участие в 1-во класиране г. Обявяване на списъците с приетите ученици на 1-во класиране г г. вкл. Записване на приетите учениците от 1-во класиране. до 16.30ч. на г. Обявяване на свободните места за 2-ро класиране г г. вкл. Подаване на заявления за участие във 2-ро класиране. до 16.30ч. на г. Обявяване на списъците с приетите ученици на 2-ро класиране г г. вкл. Записване на учениците от 2-ро класиране. до 16.30ч. на г. Обявяване на свободните места г г. вкл. Попълване на свободните места по реда на подаване на документи.

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ттт

ттт НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ ( Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение 38, взето с Протокол

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно