Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе"

Препис

1 Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца 1 Специфична цел 1.1/Мярка гр. Х Х Х Х Х Х Проекти Дейност Програма ранна превенция на изоставянето Областно ниво, ДБ Към ЦОП - 2. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Продължаване на дейностите на ЦОП- като делегирана от държавата дейност предоставяне на услуги 3. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Съвместни услуги по настаняване при близки и роднини 4. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Подкрепа за семействата, в които са настанени деца 5. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Подкрепящи услуги при осиновяването на деца 6. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Развитие на Приемната грижа на общинско ниво 7. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Цялостна програма за здравна профилактика на майчинството 8. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност ЦОП, ДМСГД гр. Х + Х Х Х Х външен доставчик Гр. С С С С С С ДДД, ОП РДСП, ЦОП Гр. Х Х Х Х Х Х Собствени ресурси, ОП РЧР РДСП, ЦОП, Гр. Х Х Х Х Х Х ДБ, ДДД ДМСГД, ЦОП Гр. Х Х Х Х Х Х Ддд, ОП ЦОП, РДСП, Община Гр. + С С С С Собствени ресурси РЗИ Гр. + С С С С ДБ, ДДД, НПО, училища, РЗИ, лични лекари, ЦОП,

2 Здравно-социални програми за семейно планиране - информационни кампании, здравна просвета в училищата 9. Специфична цел 1.1/Мярка Гр. + Х Х Х Х Дейност Програми за целева подкрепа на уязвими семейства - общинска програма за социални жилища. 10. Специфична цел 1.1/Мярка Дейност Посредничество и информиране за осигуряване на достъп до заетост 11. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Продължение на дейностите на ЦСРИ 12. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Програми за навременна интервенция и рехабилитация на увреждането/заболяването 13. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Дневен център за деца и младежи с увреждания - предоставяне на услуги 14. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Заместваща седмична грижа за деца и младежи с увреждания предоставяне на услуги 15. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Разширяване на Дневен център за деца с увреждания(0-3) в сградата на ДМСГД 16. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Изграждане на Център за ранна интервенция на деца с увреждания 17. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Разширяване на програмите - Личен и Социален асистент, Домашен помощник за деца с увреждания. 18. Специфична цел 1.2./Мярка Дейност Гр. + С С С С ДБ, ДБТ гр. + Х Х Х Х Х външен доставчик Гр. + С С С Проект, ДБ, Гр. Х Х Х Х Х Х община ДМСГД, РЗИ, ЦСРИ, Ресурсен център, ДЦДМУ, ДСП, Гр. + Х Х Гр. Х Х Х Х Х Х ДБ, ДМСГД, Община Гр. + Х Х Х дарение ДМСГД община Х Х Х Х Х Х ДБ ДСП, Община община Х Х Х Х Х Х АХУ чрез ДСП ДСП

3 Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за интеграция на хората с увреждания. 19. Специфична цел 1.2./Мярка Гр. С С С С С С Ресурсен център Дейност Продължаване дейността на Ресурсен център за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности 20. Специфична цел 1.3./Мярка Дейност Образователни програми и кампании в училище за превенции на рисково поведение община С С С С С С РИ на МОМН, НПО, ЦОП 21. Специфична цел 1.3./Мярка Дейност Последващо развитие на дейностите на Превантивноинформационен център и Областен съвет по наркотични вещества- 22. Специфична цел 1.3./Мярка Дейност Разширяване дейността на Български червен кръст 23. Специфична цел 1.3./Мярка Дейност Съвместни дейности на МКБППМН и ЦОП 24. Специфична цел 1.3./Мярка Дейност Продължаване на дейностите на Кризисен център 25. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Обхващане на децата в задължителното предучилищно образование 26. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Развитие на смесени образователно-социални услуги за превенция на отпадане и задържане на децата в училище 27. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Подобряване на привлекателността на училището Гр. С С С С С С Проекти, община, ПИЦ, Областен съвет по наркотични вещества община С С С С С С Проекти, Български червен кръст, община, НПО община С С С С С С ДБ, Община, ЦОП Гр. Х Х Х Х Х Х НПО, община община С С С С С С ДБ, ДДД,, община С С С С С С ДБ, ДДД,, община С С С С С С ДБ, ДДД,, ОЗД 28. Специфична цел 1.4/Мярка община С С С С С С ДБ, ДДД,

4 Дейност Връщане в училище на отпадналите от училище деца,, 29. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Дейности по извеждане на децата от помощното училищеадаптация и интегриране в масовите общообразователни училища 30. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на образованието в средищните училища 31. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли 32. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Интегриране на децата с увреждания в масови училища 33. Специфична цел 1.4/Мярка Дейност Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания 34 Специфична цел 1.5/Мярка Дейност Изработване и съгласуване на планове за трансформиране и закриване на СИ за деца 35 Специфична цел 1.5/Мярка Дейност Формиране на мултидисциплинарни екипи по реинтеграция на деца от СИ 36 Специфична цел 1.5/Мярка Дейност Трансформиране и закриване на ДДЛРГ гр. 37 Специфична цел 1.5/Мярка Дейност Трансформиране и подготовка за закриване на ДМСГД Гр. С С С С С С ДБ, ДДД,, община С С С С С С ДБ, ДДД,, община С С С С С С ДБ, ДДД, община С С С С С С ДБ, ДДД, Ресурсен център Ресурсен център, ДМСГД, детски градини и детски ясли Ресурсен център, ДМСГД, ДЦДМУ, РИ на МОМН община С С С С С С ДБ, детски и учебни заведения Гр. + Х Х Х Х Проекти и налични ресурси община Х Х Х Х Х Х Проекти и налични ресурси РДСП, Община, ДДЛРГ, ДМСГД РДСП, ДДЛРГ, ДМСГД, ДСП, ЦОП, община, Ресурсен център Гр Т ДДД РДСП, ДДЛРГ, Гр. Т + + Т ДБ РДСП, ДМСГД,

5 38 Специфична цел 1.5/Мярка Дейност Извеждане на деца от СИ в приемни семейства и в семейства на осиновители Гр. Х Х Х Х Х Х ДБ, ДДД, РДСП, ДДЛРГ, ДМСГД, ЦОП, 39. Специфична цел 1.6/Мярка Дейност Изграждане на 2 ЦНСТ в гр. за деца от ДДЛРГ Гр. + + Х Проекти и НПО, Община 40 Специфична цел 1.6/Мярка Дейност Изграждане на ЦНСТ в гр. за деца с увреждания от ДМСГД Гр. + Х Х Проекти, 41. Специфична цел 1.6/Мярка Гр. + Х Дейност Предоставяне на услугата ЦНСТ в гр. за деца с увреждания от ДМСГД 42. Специфична цел 1.6/Мярка Дейност Изграждане на ЦНСТ в гр. за деца от ДМСГД Гр. + Х Х Х Проекти, НПО, община 43. Специфична цел 1.6/Мярка Дейност Изграждане на Център за деца с поведенчески проблеми в гр. за деца от ДМСГД 44. Специфична цел 1.6/Мярка Дейност Продължаване дейността на Преходно жилище към ДДЛРГ 45. Специфична цел 1.6/Мярка Дейност Разкриване на Наблюдавано жилище Направление 2. Самотноживеещи стари хора и хора в риск 45. Специфична цел 2.1/Мярка Дейност Разширяване на дейностите в Домашен социален патронаж Звено за услуги в домашна среда 46. Специфична цел 2.1/Мярка Дейност Продължаване на дейността на Дневния център за стари Гр. + Х Х Х Х Проекти, ДБ, ДМСГД, община Гр. Х Х Х Х Х Х Проекти и НПО, Община Гр. + Проекти, НПО, община Гр. +Х Х Х Х Проекти, НПО, Община Гр. Х Х Т Х Х Х Проекти, НПО, Община

6 хора 47. Специфична цел 2.1/Мярка община Х Х Х Х Х Х Проекти, Дейност Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на и клубовете на инвалида и пенсионера 48. Специфична цел 2.1/Мярка Дейност Продължаване на дейността на Обществената трапезария Гр. Х Х Х Х Х Х Проекти, и НПО, Община НПО, община, външен доставчик 49. Специфична цел 2.2/Мярка Дейност Изграждане на 2 ЦНСТ 50. Специфична цел 2.2/Мярка Дейност Изграждане на 2 Защитени жилища 51. Специфична цел 2.2/Мярка Дейност Трансформиране на ДСХ 52. Специфична цел 2.2/Мярка Дейност Изграждане на Център за временно настаняване Направление 3: Възрастни хора с увреждания 53. Специфична цел 3.1/Мярка Дейност Разширяване дейността на ЦСРИ с мобилен екип 54. Специфична цел 3.1/Мярка Дейност Разширяване дейността на ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания 55. Специфична цел 3.1/Мярка Дейност Разширяване обхвата на услугата Личен асистент 56. Специфична цел 3.1/Мярка Дейност Предоставяне на услугата Социален асистент 57. Специфична цел 3.1/Мярка Дейност Включване на допълнителни услуги към ДСП Гр. + + ХХ Х Проекти, НПО, община Гр. + + Х Х Проекти НПО, община Гр. Х Х Х Х Х Т Проекти, НПО, община Гр. +Х Х Х Х Проекти, Гр. Х Х Х Х Х Х Община, доставчик Гр. Х Х Х Х Х Х Проекти Гр. Х Х Х Х Х Х Проекти, ДБ, Гр. +Х Х Х Проекти, ДБ Х Х Х Х Х Х Проекти, и Община, доставчик НПО, Община, ДСП НПО, община НПО, община 58. Специфична цел 3.1/Мярка Гр. Х Х Х Х Х Х Проекти, СНЦ Диабет

7 Дейност собствени Разширяване дейността на Бюро за социални услуги към ресурси, СНЦ Диабет 59. Специфична цел 3.1/Мярка Дейност Развиване на целева общинска политика/мерки за социално включване на хората с увреждания 60. Специфична цел 3.2/Мярка Дейност Изграждане на Защитено жилище за хора с физ.увреждания 61. Специфична цел 3.2/Мярка Дейност Изграждане на Преходно жилище за хора с физ.увреждания 62. Специфична цел 3.2/Мярка Дейност Изграждане на ЦНСТ за хора с физ.увреждания 63. Специфична цел 3.2/Мярка Дейност Трансформиране на ДВФУ 64. Специфична цел 3.3/Мярка Дейност Изграждане на Защитено жилище с психични разстройства 65. Специфична цел 3.3/ Мярка Дейност Изграждане на ЦНСТ за хора с психични разстройства С С С С С С ДБ, ДДД, НПО, община, ДБТ, ДСП, КИП, ДЦСХ, ЦСРИ + Х Проекти, НПО, община + Х Проекти, НПО, община, + Х Проекти, НПО, община Х Х Х Х Х Т Проекти, НПО, община Гр. + Х Проекти, НПО, община Гр. + Х Х Х Проекти, Забележка: Знакът + отбелязва периода на изграждане и подготовка на социалната услуга / програма Знакът Х отбелязва периода на предоставяне на социални услуги / изпълнение на социална програма Знакът Т отбелязва периода на трансформиране, разширяване или закриване на социални услуги Знакът С отбелязва смесените услуги, междусекторните инициативи и хоризонтални мерки за социално включване

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно