ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О"

Препис

1 ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 и 77 от 2014 г., изм. и доп., бр. 25 и 97 от 2015 г., бр. 10 от 2016 г., изм., бр. 8 и 29 от 2017 г., изм. и доп., бр. 5 от 2018 г.) 1. В чл. 3, ал. 3 и ал. 4 думите Бригада "Специални сили" се заменят със Съвместното командване на специалните операции. 2. В чл. 4, ал. 1 думите по чл. 8 и 8а се заменят с по чл. 8, 8а и В чл. 5, т. 8 се изменя така: 8. военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 187, ал. 3 и ал. 4, чл. 203, ал. 1 и ал. 3, чл. 205, ал. 2, чл. 205а и чл. 206 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 4. В чл. 7, ал. 6 след думите за атестационния период се добавят думите до назначаване на титуляри. 5. В чл. 8, ал. 2, т. 3 думите от длъжностните лица се заличават. 6. В чл. 8а се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: (1) При освобождаване от заеманата длъжност по реда на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военнослужещият задължително се атестира за изпълнението на длъжността във военното формирование или структура, ако има прослужени най-малко 6 месеца през атестационния период. 2. Алинея 2 се изменя така: (2) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират процеса по атестирането извън сроковете по чл. 8 и изпращането на 1

2 атестационните формуляри по електронната поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за въвеждане в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси, в срок до един месец след приключване на етапа по чл. 8, ал. 2, т Създава се ал. 4: (4) Военнослужещ, който е атестиран при освобождаването от заеманата длъжност, не се атестира в друго военно формирование или структура втори път в рамките на същия атестационен период. 7. В чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 се изменят така: 1. за офицерите в: Министерството на отбраната, щабовете/управленията на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и на Съвместното командване на специалните операции по образец и оценъчни скали съгласно приложение 1; 2. за офицерите от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от състава на: Съвместното командване на силите, Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции - по образец и оценъчни скали съгласно приложение 2; 8. В чл. 10, ал. 1, т. 2 се изменя така: 2. оценки от подготовката - индивидуални и колективни (само за офицери, в чиито подчинение са структурни звена: отделение, взвод, рота, батальон, полк и приравнени); 9. В чл. 11, ал.1 се правят следните изменения: 1. т. 2 се изменя така: 2. индивидуалните оценки от подготовката за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите); 2. т. 3 се изменя така: 3. колективните оценки от подготовката (само за офицерски кандидати, сержанти (старшини), в чиито подчинение са структурни звена: отделение, взвод и приравнени); 10. Член 14а се изменя така: Чл. 14а. Оценката и окончателната оценка на възможностите за кариерно развитие на офицерите е: 1. оценка 1 Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание ; 2. оценка 2 Препоръчително е да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание ; 3. оценка 3 Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и да се повиши в следващо военно звание. 2

3 11. Член 14б се изменя така: Чл. 14б. Оценката и окончателната оценка на възможностите за повишаване във военно звание и развитие в длъжност на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) е: 1. оценка 1 Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория ; 2. оценка 2 Препоръчително е да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание ; 3. оценка 3 Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и да се повиши в следващо военно звание в съответната категория ; 4. оценка 4 Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория. 12. Член 15 се изменя така: Чл. 15. Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура организира процеса по предоставяне на атестиращите за нанасяне в атестационните формуляри на: 1. индивидуални оценки от постигнати текущи резултати и/или от проведени изпити от подготовката (въз основа на протоколите от тях); 2. колективни оценки от постигнати резултати от подготовката съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 3; 3. оценки от завършени курсове и обучения; 4. оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България от предходната календарна година; 5. приложени поощрения и наложени дисциплинарни наказания. 13. Член 16 се изменя така: Чл. 16. При необходимост преди изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, т. 7, чл. 8а, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 и в случаите по чл. 5, т. 3 8 се ползва последната изготвена атестация. 14. Член 22 се изменя така: Чл. 22. (1) Допуснати грешки от атестиран, атестиращ или старши атестиращ по време на атестирането се коригират само от старшия атестиращ въз основа на официални документи, удостоверяващи съответните факти, до един месец след изтичане на сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 6 и чл. 8а, ал. 2. (2) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират изпращането на атестационните формуляри по електронната поща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за въвеждане в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси, в срока по ал. 1. 3

4 15. Приложение 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 се изменя така: 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 16. Приложение 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 се изменя така: 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17. Приложение 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя така: 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 18. Приложение 4 към чл. 9, ал.1, т. 4 се изменя така: 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 19. Приложение 5 към чл. 9, ал.1, т. 5 се изменя така: 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 20. Приложение 6 към чл. 9, ал.1 се изменя така: 38

39 39

40 40

41 41

42 21. Приложение 9 към чл. 6, ал. 2 се изменя така: Приложение 9 към чл. 6, ал. 2 ПРИРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ОЦЕНЪЧНИТЕ ФОРМУЛЯРИ по ред Оценъчен формуляр по чл. 6, ал. 1 Обща констатация/оценка 1 OUTSTANDING (ИЗКЛЮЧИТЕЛНО) 2 VERY GOOD (МНОГО ДОБРО) 3 GOOD (ДОБРО) 4 SATISFACTORY (ЗАДОВОЛИТЕЛНО) 5 WEAK (СЛАБО) Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия Оценка по Приложения от 1 до 4 (раздел V, т. 2.1) 3 - Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и да се повиши в следващо военно звание 3 - Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и да се повиши в следващо военно звание 2 - Препоръчително е да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание 1 - Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание 1 - Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание Оценка по Приложениe 5 (раздел V, т. 2.1) и Приложениe 6 (раздел IV, т. 2.1) 4 - Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория 3 - Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по-високо длъжностно ниво и да се повиши в следващо военно звание в съответната категория 2 - Препоръчително е да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание 1 - Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория 1 - Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво или да се повиши в следващо военно звание в съответната категория 42

43 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 22. Наредбата влиза в сила от 01 януари 2020 г. МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 43

44 МОТИВИ за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 5 ноември 2010 година за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 и 77 от 2014 г., изм. и доп., бр. 25 и 97 от 2015 г., бр. 10 от 2016 г., изм., бр. 8 и 29 от 2017 г., изм. и доп., бр. 5 от 2018 г.) С Наредба Н-28 от 5 ноември 2010 година се определят критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. В резултат на утвърдените предложения по докладна записка с рег / г. относно анализа за прилагането на системата за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през атестационната 2018 година и с цел да се отразят направените предложения и отстранят констатирани слабости, дирекции Управление на човешките ресурси в отбраната и Правно-нормативна дейност в отбраната подготвиха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н- 28 от 5 ноември 2010 година. Наредбата е съобразена и с представените предварително становища на Командващия на Съвместното командване на силите и на командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и на 68 бригада специални сили. С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се реализират констатираните в резултат на анализа предложения: 1. Съгласуване на оценките в частта за кариерното, професионалното и длъжностно развитие на военнослужещите, с оглед измененията на Класификатора на длъжностите за военнослужещите, в сила от година. 2. Отразяване в атестационните формуляри на оценките от индивидуалната и колективната подготовка на военнослужещите съгласно Указания на началника на отбраната УНО-2/ година. 3. Синхронизиране на Наредбата с измененията в чл. 60а, ал. 2, т. 3 на ЗОВСРБ. 44

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

Проект! НАРЕДБА / г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграж

Проект! НАРЕДБА / г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграж Проект! НАРЕДБА /.. 2019 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната

Подробно

Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на о

Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на о Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 29.05.2019 г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени занятия през учебната 2019/2020 г. със слушателите по магистърска

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 17.05.2019 г. ОХ - 467 София Съдържание: Обявяване имената на офицерските кандидати, сержантите и войниците, допуснати до конкурсни изпити за обучение в задочна

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег. 21-41-93/ 18.07.2018 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У  J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на длъжностите от Класификатора на длъжностите за военнослужещи

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 2019 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ М И Н И С Т Е Р С

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. и доп.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно