СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 0

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 0"

Препис

1 СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 082/ ; 082/ ; 082/ ; Ruse, Ismail Str. Bulgarien; tel:+359/82/ ; +359/82/ ; fax:+359/82/ ; Утвърдил, Директор:... /Искра Иванова/ ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В СУПНЕ Фр. Шилер Русе ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Нормативно основание: Училищната програма на СУПНЕ Фр. Шилер - Русе е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в ДВ, бр.79 от година, в сила от година, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, в частта й за целодневната организация на учебния ден, Наредба 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, Наредба за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена; Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния трудов ред в СУПНЕ Фр. Шилер - Русе Цел: Целта на програмата е да се конкретизират условията и реда за провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас в СУПНЕ Фридрих Шилер с оглед подобряване на качеството на образованието Специфични цели: Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане те, съобразно възможностите и възрастовите им особености; Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж Уважение към индивидуалните различия на децата стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и.

2 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПИГ В УЧИЛИЩЕТО 2.1.Седмично разписание на часовете за всяка ПИГ в училището: І-ви срок І-ви клас - ПИГ 1 / ІІ-ра смяна 3. 13,40 и организиран и организиран обяд и организиран Самоподготов ка Самоподготов ка отдих и І-ви клас - ПИГ 2 / ІІ-ра смяна 3. 13,40 и и и организиран и организиран отдих и

3 І-ви клас - ПИГ 3 / ІІ-ра смяна 3. 13,45 и организиран и и и организиран и организиран отдих и отдих и І-ви клас - ПИГ 4 / ІІ-ра смяна 3. 13,45 и организиран и и и организиран и и отдих отдих и и отдих и

4 ІІ-ри клас ПИГ 1, 2 и 3 / ІІ-ра смяна Час От-до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък и и и и и и и и отдих и отдих и отдих и отдих и ІІІ клас ПИГ 1/II-ра смяна и и и и и и отдих и отдих и отдих и

5 ІІІ клас ПИГ 2 / ІІ-ра смяна и и и и и и отдих и отдих и отдих и ІІ-ри срок І-ви клас - ПИГ 1 / ІІ-ра смяна 3. 13,40 и и и организиран и организиран отдих и

6 І-ви клас - ПИГ 2 / ІІ-ра смяна 3. 13,40 и и и организиран и организиран отдих и І-ви клас - ПИГ 3 / ІІ-ра смяна 3. 13,45 и организиран и и и организиран и организиран отдих и отдих и

7 І-ви клас - ПИГ 4 / ІІ-ра смяна 3. 13,45 и организиран и и и организиран и и отдих отдих отдих и и и ІІ-ри клас - ПИГ 1 / І-ва смяна 1. 7,40 8, ,30 9, ,30 10, ,20 10,55 отдих и 5. 11,10 11,45 отдих и отдих и 6. 12,00 12,55 и и и и и организиран и организиран

8 ІІ-ри клас - ПИГ 2 / І-ва смяна 1. 7,40 8, ,30 9, ,30 10,05 отдих и отдих и 4. 10,20 10, ,10 11,45 отдих и 6. 12,00 12,55 и и обяд и организиран и организиран ІІ-ри клас ПИГ 3 І-ва смяна 1. 7,40 8, ,30 9, ,30 10, ,20 10, ,10 11,45 отдих и отдих и отдих и 6. 12,00 12,55 и и и организиран и и и и

9 ІІІ клас ПИГ 1 / І-ва смяна отдих и отдих и отдих и отдих и и и и и и и и и ІІІ клас ПИГ 2/ І-ва смяна отдих и отдих и отдих и отдих и и и и и и и и и 3. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНИЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 3.1. Кадрово обезпечаване Име, презиме, фамилия Длъжност Образование Лилия Иванова Учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Детски и начален учител Незиде Мустафова Ст. учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Детски и начален учител Екатерина Пронина Учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Детски и начален учител Мими Русчуклиева Учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Начален учител Надежда Василева Ст. учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Начален учител Милена Иванова Ст. учител в ПИГ Магистър, Педагог Детски и начален учител Петя Златева Учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Начален учител Ценка Димитрова Ст. учител в ПИГ Бакалавър, Педагог Детски и начален учител Росица Василева Ст. учител в ПИГ Магистър, Педагог Детски и начален учител

10 3.2. Индивидуална преподавателска норма на възпитателите в училището Група Учител в ПИГ Самоподго товка Дейности към възпитателската норма 1 І ПИГ 1 Надежда Василева 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 2 І ПИГ 2 Ценка Димитрова 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 3 І ПИГ 3 Милена Иванова 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 4 І ПИГ 4 Незиде Мустафова 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 5 ІІ ПИГ 1 Росица Василева 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 6 ІІ ПИГ 2 Мими Русчуклиева 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 7 ІІ ПИГ 3 Екатерина Пронина 70 мин. 70 мин. 70 мин. 150 мин. 8 ІІІ ПИГ 1 Петя Златева 80 мин. 80 мин. 80 мин. 120 мин. 9 ІІІ ПИГ 2 Лилия Иванова 80 мин. 80 мин. 80 мин. 120 мин. 4. НОРМАТИВНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПИГ 4.1. Часовете в ПИГ за ЦОУД се водят с продължителността на учебни часове в съответствие с чл.103 от ЗПУО и чл.7, ал.1; чл.22, ал. 1, ал. 2 от Наредба за организация на дейностите в училиното образование Нормата за преподавателска работа на учителите в ПИГ включва дейности в полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран и занимания по / Съгласно чл. 2, ал. 3 на Наредба 3/2008 г. нормата преподавателска заетост на учителите в ПИГсе отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия на работа и др Допълнителните часове, извън нормата за възпитателска работа, включват дейности в рамките на 8-часовия работен ден на учителите в ПИГв училище: Планиране на дейностите по самоподготовка, занимания по и по организиран Подготвителна работа за дейностите по самоподготовка; Подготвителна работа за дейностите по занимания по ; Попълване на училищна документация; Участие в провеждането на съвещания, работни групи, оперативки и др.; Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи; е и участие в консултации с ученици; Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност; Оказване на методическа помощ и консултации на младшите учители в ПИГ; Участие в общоучилищни мероприятия; Участие в разработването на индивидуални образователни програми; Работа по анализ и проследяване на резултатите от обучението и насърчаване на постиженията на учениците; е и координиране обмяната на добри практики между учителите в ПИГ и учителите на съответните класове и групи; 4.5. С оглед повишаване на качеството на обучението, учителите в ПИГ създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

11 4.6. Дейностите при провеждане на организиран включват: е и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката. Ключови акценти: - възпитателно взаимодействие; - поведенчески потенциал; - разтоварване от умствено напрежение; - непрекъснати наблюдения и проява на дискретност; - опазване живота и здравето на учениците Осигуряване време за обедното хранене на учениците Условия: - за хранене училищен бюфет; - място за провеждане на на открито или в малкия физкултурен салон. 4.7.Дейностите при провеждане на самоподготовката на учениците включват: Ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час Усвояване на начини и методи за рационално учене Подготовка на домашни, проектни задания или задачи и трайно усвояване на учебното съдържание; Самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя, стимулираща та му и самостоятелното преодоляване на когнитивните трудности; Подготовка за контролни работи Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата Формиране на умения за самостоятелно планиране е на подготовката В един час се организира самоподготовката по повече от един учебен предмет Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самаподготовката Провеждане на консултации с учители, преподаващи учебните предмети от ЗП и ЗИП и ИУЧ Спазване на дидактическите изисквания по време на самоподготовката; Условия: - създаване на спокойна и уютна, приобщаваща среда за работа; - осигуряване на процеса с дидактични материали; - място за провеждане на самоподготовката класна стая Педагогически изисквания при провеждане на заниманията по : Ключови акценти: - дейности по от различни тематични направления: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и др.; - подпомагане и допълване обучението чрез различни занимания по ; Условия: - създаване на спокойна и уютна среда за работа; - осигуряване на процеса с необходимите материали; - създаване на емоционална среда за отмора; - място за провеждане на заниманията по : стая 32, класна стая, медиотека Годишни тематични разпределения се изготвят в съответствие с изискванията от учителите в ПИГ и се съгласуват с тематичните разпределения на класните ръководители и преподаватели в съответния клас Годишни тематични разпределения се утвърждават от директора на училището.

12 5. ОТРАЗЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА: - Списък - Образец 1; - Седмично разписание на часовете в училището; - Годишен план за дейността на училището; - Книга с протоколи от заседания на Педагогическия съвет; - Дневник на ПИГ за ЦОУД.. 6. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА ОВП ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: 6.1. Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците в обучението на децата им Участие на учителите в ПИГ в подходящи квалификационни форми Използване от педагозите при реализиране на дейностите в ПИГ на съвременни педагогически технологии, методи и подходи, изнесени учебни часове в близки институции, природни обекти и исторически забележителности, съобразно спецификата на училището и групата. 7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА: 7.1. Повишено качеството на образователно-възпитателния процес; 7.2. Развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието; 7.3. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на учениците при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по ; 7.4. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството; 7.5. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби; Годишната училищна програма е приета на заседание на Педагогическия съвет, проведено на г. ( Протокол 17) и е утвърдена със заповед на директора 1847 / г. на СУПНЕ Фр. Шилер Русе.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ , ouberon.com Утвърж

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ , ouberon.com Утвърж ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ 66 68 32, 66 44 16 e-mail: ou.petarberon.@abv.bg,_www. ouberon.com Утвърждавам: Дошка Че Директор на ОУ Ямбол ГОДИШНА УЧИЛИЩНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната 2016-2017 година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, ; ; факс ; УТВЪРЖДАВАМ: Сузана Джанеко

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, ; ; факс ;   УТВЪРЖДАВАМ: Сузана Джанеко ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, 633 863; 631 728 ; факс 633 863 ; e-mail : ouhadjidekov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Сузана Джанекова Директор ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. e клас Учебна година

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно