OCR:

Размер: px
Започни от страница:

Download "OCR:"

Препис

1 Њ ЗНА~ ~МЕНІZХЪ Вlчнихъ, и3 бgор0дичныхъ прaздникwвъ, и3 с hхъ. Подобaетъ вёдати, ћкw прaздницы раздэлeни сyть на вели6кіz, срє1дніz же и3 м лыz. Вели1цыи ќбw прaздницы хrт0вы, и3 бgор0дичны, и3 п тeчєва двa, ржcтво2 и3 ўсэкновeніе, и3 nбои1хъ верх0вныхъ ґпcлwвъ, петрa и3 пavла, и4мутъ знaмєніz кrтъ њкружeнъ ^: и5мже бдёніz и3 всs слyжба прaздника совершaетсz по ўстaву. Срeдніи же прaздницы с hхъ и4мутъ двэмa ви1ды: кrтъ съ полукрyжіемъ %, и5мже бдёніе совершaетсz, прилагaетсz же и3 канhнъ бцdы на ќтрени по ўстaву. Друзjи же кrтъ є3ди1нъ т0чію $, и5мже бдёніе не совершaетсz. На вечeрни, Бlжeнъ мyжъ ґнтіфhнъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: t произв0ла же на }, и3 чтє1ніz G: и3 на стіх0внэ. На ќтрени полmелeй и3 є3ђліе. КанHнъ на }: и3 славосл0віе вели1кое: и3 пр0чаz слyжба по ўстaву. Мaліи же прaздницы и4мутъ двэмa ви1ды три2 т0чки несовершeннw њкружены2. Красeнъ ќбw ви1дъ на вечeрни каfjсма nбhчнаz. На гdи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7. На ќтрени канhнъ на ѕ7: и3 славосл0віе вели1кое. и3 пр0чаz слyжба по ўстaву. Чeрнь же ви1дъ т0чію на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7. На ќтрени канhнъ на ѕ7: На літургjи по чи1ну ўстaва. Не и3мyщымъ же знaменіz, стіхи6ры на G: КанHнъ же на ќтрени на четhре.

2 СОБО~ ~РНИКЪ ДВУНА~ ~ДЕСZТИ МЦC CЕЙ. Мёсzцъ септeмврій.. [а] $ Начaло їндjкта, си1рэчь н0вагw лёта: И# пaмzть прпdбнагw nтцa нaшегw сmмеhна ст0лпника и3 ґрхімандрjта: И# мaтере є3гw2 мaрfы: И# соб0ръ прес hz бцdы и4же въ міаси1нэхъ: И# с aгw м нка ґіfалa: И# с hхъ м нцъ м7 жeнъ: И# с aгw ґммyна діaкона и3 ўчи1телz и4хъ: И# с hхъ м нкъ, каллjсты, є3v0да и3 є3рмогeна, самобрaтныхъ. И# пaмzть првdнагw ї}сyса сhна наvи1на. в7. [з] С aгw м нка мaманта: И# прпdбнагw nтцa нaшегw їwaнна п0стника, патріaрха царzгрaда. G. [ѕ] С aгw сщ7енном нка ґнfjма є3пcкпа нікомидjйскагw: И# прпdбнагw nтцa нaшегw fеоктjста, сп0стника вели1кагw є3vfђміа. д7. [є] С aгw сщ7енном нка вавђлы, є3пcкпа вели1кіz ґнтіохjи: И# с aгw прbр0ка и3 бgови1дца мwmсeа. Въ сeй же дeнь њбрётеніе чcтнhхъ мощeй с aгw їwасaфа, є3пcкпа бэлогрaдскагw. є7. С aгw прbр0ка захaріи, nтцa честнaгw їwaнна п тeчи. ѕ7. Воспоминaніе бhвшагw чудесe въ колоссaехъ, є4же є4сть въ хhнэхъ, t ґрхістрати1га міхаи1ла. И# с aгw м нка є3vдоxjа, и3 и5же съ ни1мъ пострадaвшихъ: И# прпdбнагw nтцa нaшегw ґрхjппа. з7. Предпрaзднство ржcтвa прес hz бцdы: И# с aгw м нка И# пaмzть и4же во с hхъ nтцa нaшегw їwaнна ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца.

3 }. [а] ^ Ржcтво2 прес hz вlчцы нaшеz бцdы, приснодв7ы мrjи. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ в7i, и3 н0щь часhвъ в7i. f7. С hхъ и3 првdныхъ бgоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны: И# с aгw м нка И# прпdбнагw nтцa нaшегw їhсифа, волоцкaгw чудотв0рца: И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй с aгw fеод0сіа ґрхіепcкпа, черни1говскагw чудотв0рца.. [ѕ] С hхъ м нцъ, минодhры, митродhры и3 нmмфодhры. i. [є] Прпdбныz мaтере нaшеz fеодhры, ћже во ґлеxандрjи: И# пренесeніе мощeй прпdбныхъ nтє1цъ, сeргіа и3 гeрмана. в7i. [д] С aгw сщ7енном нка ґvтон0ма: Въ сeй же дeнь tдаeтсz прaздникъ ржcтвa бцdы. Слyжба поeтсz всs прaздника. Gi. Пaмzть њбновлeній хрaма, с aгw хrтa и3 бgа нaшегw воскrніz: И# предпрaзднство воздви1женіz чтcнaгw и3 животворsщагw кrтa: И# с aгw сщ7енном нка корни1ліа с0тника. д7i. [в] ^ Всемjрное воздви1женіе чтcнaгw и3 животворsщагw кrтa: И# ўспeніе во с hхъ nтцa нaшегw їwaнна ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда златоyстагw. Прaздникъ, и3 п0стъ. є7i. С aгw великом нка ніки1ты. ѕ7i. С hz великом нцы є3vфи1міи всехвaльныz. з7i. [ѕ] С hz м нцы софjи, и3 трeхъ є3s дщeрей, вёры, надeжды и3 любвe. }i. [є] Прпdбнагw nтцa нaшегw є3vмeніа є3пcкпа, гортђнскагw чудотв0рца. f7i. [д] С hхъ м нкъ, трофjма, саввaтіа и3 дорmмед0нта:

4 @ И# преставлeніе бlговёрнагw вели1кагw кн7зz fе0дwра, и3 ч дъ є3гw2, бlговёрныхъ кн7зeй, давjда и3 кwнстантjна, смолeнскихъ и3 kрослaвскихъ чудотв0рцєвъ. к7. С aгw великом нка є3vстafіа, и3 и5же съ И# с hхъ м нкъ и3 и3сповbдникъ, вели1кагw кнsзz міхаи1ла и3 болsрина є3гw2 fе0дwра, черни1говскихъ чудотв0рцєвъ. к7а. [в] С aгw ґпcла кодрaта, и4же въ магнисjи: $ Въ т0йже дeнь пaмzть и4же во с hхъ nтцa нaшегw дими1тріа, митрополjта рост0вскагw. Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ чтcнaгw кrтa. к7в. [а] С aгw сщ7енном нка фhки, є3пcкпа сmнопjйскагw: И# с aгw прbр0ка їhны: И# прпdбнагw їhны пресвђтера, nтцa fеофaнова, творцa канhнwвъ, и3 fе0дwра начертaннагw. к7г. Зачaтіе чтcнaгw слaвнагw прbр0ка, п тeчи и3 кrти1телz гdнz їwaнна. к7д. С hz первом нцы и3 равноапcльныz feклы: Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцa нaшегw нікaндра пустынножи1телz, псковскaгw чудотв0рца. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ i, ґ н0щь Gi. к7є. [є] $ Прпdбныz мaтере нaшеz є3vфросђніи: И# прпdбнагw nтцa нaшегw сeргіа и3гyмена, рaдонежскагw чудотв0рца. к7ѕ. [д] % Преставлeніе с aгw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бgосл0ва. к7з. С aгw м нка каллістрaта, и3 дружи1ны є3гw2: И# прпdбнагw nтцa нaшегw саввaтіа соловeцкагw. к7и. [в] $ Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника харітhна. к7f. Прпdбнагw nтцa нaшегw кmріaка tшeльника.

5 l. С aгw сщ7енном нка григ0ріа вели1кіz И# прпdбнагw nтцa нaшегw григ0ріа, и4же на пeлшмэ рэцё, в0логодскагw чудотв0рца: И# с aгw міхаи1ла, пeрвагw митрополjта кjевскагw и3 всеs рwссjи чудотв0рца.

6 . [ѕ] ^ Покр0въ прес hz бцdы: Мёсzцъ nктhврій. И# с aгw ґпcла ґнaніи, є3ди1нагw t o7: И# прпdбнагw nтцa рwмaна И# прпdбнагw nтцa нaшегw сaввы, ви1шерскагw чудотв0рца. С aгw сщ7енном нка кmпріaна: И# с hz м нцы їустjны: И# с aгw и3 бlжeннагw ґндрeа, хrтa рaди ю3р0дивагw. И# преставлeніе с hz бlговёрныz вели1кіz кн7ги1ни ѓнны кaшинскіz. G. С aгw сщ7енном нка діoнђсіа ґреопагjта: д7. [г] С aгw сщ7енном нка їероfeа, є3пcкпа И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй, и5же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ, гyріа, пeрвагw ґрхіепcкпа казaнскагw, и3 варсон0фіа, є3пcкпа тверскaгw. є7. С hz м нцы харітjны: И# и5же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ, митрополjтwвъ всеs рwссjи, чудотв0рцєвъ: петрa, ґлеxjа, їhны, філjппа и3 є3рмогeна. ѕ7. [а] $ С aгw и3 слaвнагw ґпcла fwмы2. з7. С hхъ м нкъ, сeргіа и3 вaкха. }. [ѕ] Прпdбныz мaтере пелагjи. f7. [є] $ С aгw ґпcла їaкwва ґлфeова: И# прпdбнагw nтцa нaшегw ґндронjка, и3 жены2 є3гw2 ґfанaсіи.. [д] С hхъ м нкъ є3vлaмпіа и3 є3vлампjи. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ, ґ н0щь д7i. i. [г] С aгw ґпcла філjппа, є3ди1нагw t седми2 діaконwвъ: И# прпdбнагw nтцa нaшегw fеофaна и3сповёдника, и3 творцa канhнwвъ, є3пcкпа нікjйскагw. в7i. [в] С hхъ м нкъ, пр0ва, тарaха и3 ґндронjка:

7 И# прпdбнагw nтцa нaшегw космы2 с огрaдца, є3пcкпа маіyмскагw, и3 творцa канhнwвъ. $ Въ т0йже дeнь прaзднованіе с 0му їwaнну кrти1телю гdню, на пaмzть пренесeніz и3з8 мaльты во грaдъ гaтчину кrтa и3з8 чaсти дрeва животворsщагw кrтa гdнz, чудотв0рнагw w4браза б9іz м ри, пи1саннагw с hмъ є3ђлjстомъ лук0ю, и3 деснhz руки2 мощeй с aгw їwaнна кrти1телz. Gi. [а] С hхъ м нкъ, кaрпа и3 папђлы. д7i. С hхъ м нкъ, назaріа, гервaсіа, протaсіа и3 кельсjа: И# прпdбныz параскevи. є7i. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw є3vfђміа н0вагw: И# с aгw прпdбном нка лукіaна, пресвђтера вели1кіz ґнтіохjи. И# с aгw м нка л0ггіна с0тника, и4же при кrтё гdни. з7i. [д] С aгw прbр0ка њсjи: И# прпdбном нка ґндрeа кри1тскагw. }i. [г] $ С aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2. }i. [в] С aгw прbр0ка И# с aгw м нка ўaра: И# прпdбнагw nтцa нaшегw їwaнна рhльскагw. к7. С aгw великом нка ґртeміа. к7а. Прпdбнагw nтцa нaшегw їларіhна И# пренесeніе мощeй, прпdбнагw nтцa нaшегw їларіhна, є3пcкпа мегли1нскагw. к7в. [ѕ] С aгw равноапcльнагw ґвeркіа є3пcкпа, їерап0льскагw чудотв0рца: И# с hхъ седми2 nтрокhвъ, и5же во є3фeсэ: $ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ прес ёй бцdэ kвлeніz їкhны казaнскіz. к7г. С aгw ґпcла їaкwва брaта И# пренесeніе честнhхъ мощeй с aгw їaкwва борови1цкагw,

8 новгор0дскагw чудотв0рца. к7д. [д] С aгw м нка ґрefы, и3 и5же съ ни1мъ. к7є. [г] С hхъ м нкъ и3 нотарjй, маркіaна и3 мартђріа. к7ѕ. [в] $ С aгw великом нка дими1тріа мmрот0чца: И# воспоминaніе вели1кагw и3 стрaшнагw трzсeніz. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ f7, ґ н0щь є7i. к7з. [а] С aгw м нка нeстора. к7и. [з] С hхъ м нкъ, терeнтіа и3 неонjлы: И# прпdбнагw nтцa нaшегw стефaна савваjта и3 творцa И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw ґрсeніа, ґрхіепcкпа И# с hz м нцы параскevи. к7f. [ѕ] С hz прпdбном нцы ґнастасjи ри1млzныни: И# прпdбнагw nтцa нaшегw ґврaміа И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw ґврaміа ґрхімандрjта, рост0вскагw чудотв0рца. l. [є] С hхъ м нкъ, зин0віа и3 зиновjи сестры2 є3гw2. lа. [д] С hхъ ґпcлъ, стахђа, ґмплjа, и3 и5же съ ни1ми: И# с aгw м нка є3пімaха.

9 Мёсzцъ ноeмврій.. С hхъ и3 чудотв0рцєвъ безсрeбренникwвъ космы2 и3 даміaна, и5же t ґсjи. в7. [в] С hхъ м нкъ: ґкіндђна, пигaсіа, ґфf0ніа, є3лпідіф0ра и3 ґнемподjста. G. [а] С hхъ м нкъ, ґкеpjмы є3пcкпа, и3 їhсифа пресвђтера, и3 ґіfалa діaкона: И# њбновлeніе хрaма, с aгw великом нка геhргіа, и4же въ лђдэ, и3дёже положено2 є4сть чтcн0е тёло є3гw2. д7. [з] Прпdбнагw nтцa нaшегw їwаннjкіа вели1кагw: И# с hхъ м нкъ, нікaндра, є3пcкпа мђрскагw, и3 є3рмjа пресвђтера. є7. [ѕ] С hхъ м нкъ, галактіhна и3 И# преставлeніе и4же во с hхъ nтцa нaшегw їhны ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца. ѕ7. И$же во с hхъ nтцa нaшегw пavла, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, И# пaмzть прпdбнагw новгор0дскагw чудотв0рца. з7. [д] С hхъ м нкъ lг, и5же въ мелітjнэ: nтцa нaшегw варлаaма хyтынскагw, И# прпdбнагw nтцa нaшегw и3 чудотв0рца лaзарz, въ галісjйстэй горё пости1вшагwсz. }. [г] $ Соб0ръ ґрхістрати1га міхаи1ла, и3 пр0чихъ безпл0тныхъ си1лъ. f7. [в] С hхъ м нкъ, nнісjфора и3 порфђріа: И# прпdбныz мaтере нaшеz матрhны: И# прпdбныz fеоктjсты, ћже t лeзвы.. [а] С hхъ ґпcлъ: є3рaста, nлђмпа, родіhна, и3 и5же съ ни1ми. i. [з] С hхъ м нкъ, ми1ны, вjктора и3 вікeнтіа: И# с hz м нцы стефанjды:

10 И# прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра И# преставлeніе с aгw и3 бlжeннагw маxjма, хrтa рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ }, ґ н0щь ѕ7i. в7i. И$же во с hхъ nтцa нaшегw їwaнна, патріaрха ґлеxандрjйскагw, ми1лостивагw: И# прпdбнагw nтцa нaшегw нjла. Gi. [є] % И$же во с hхъ nтцa нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, златоyстагw. Прaздникъ, разрэшeніе вінa и3 є3лeа. д7i. [д] $ С aгw и3 всехвaльнагw ґпcла філjппа. Прaздникъ и3 рhбы разрэшeніе. є7i. [г] С hхъ м нкъ и3 и3сповbдникъ, гyріа, самhна и3 ґвjва. ѕ7i. [в] $ С aгw ґпcла и3 є3ђлjста матfeа. з7i. И$же во с hхъ nтцa нaшегw григ0ріа є3пcкпа неoкесарjйскагw, И# прпdбнагw nтцa нaшегw нjкwна чудотв0рца, ўченикa с aгw сeргіа. }i. [з] С hхъ м нкъ, платhна и3 рwмaна. f7i. [ѕ] С aгw прbр0ка ґвдjа: И# с aгw м нка И# прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, варлаaма и3 їwасaфа, цreвича вели1кіz и3ндjи. к7. [є] Предпрaзднство во хрaмъ вх0да прес hz бцdы: И# прпdбнагw nтцa нaшегw григ0ріа декаполjта: И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw пр0кла, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда. к7а. [д] ^ Вх0дъ во хрaмъ прес hz вlчцы нaшеz бцdы и3 пrнодв7ы мrjи. Прaздникъ, и3 рhбы разрэшeніе. к7в. С aгw ґпcла філим0на, и3 и5же съ ни1мъ:

11 И# ўбіeніе с aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz міхаи1ла тверскaгw. к7г. [в] И%же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ ґмфіл0хіа, є3пcкпа їконjйскагw, и3 григ0ріа є3пcкпа И# преставлeніе с aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz ґлеxaндра нeвскагw, и3 всеs рwссjи чудотв0рца: И# пaмzть пeрвагw вор0нежскагw с и1телz митрофaна, въ схимонaсэхъ макaріа. к7д. С hz великом нцы є3катерjны: И# с aгw великом нка И# с aгw м нка меркyріа смолeнскагw. к7є. [з] И%же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 сщ7енном нкwвъ, кли1мента пaпы ри1мскагw, и3 петрa ґлеxандрjйскагw: Въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ вх0да прес hz бцdы. к7ѕ. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw ґлђпіа Въ т0йже дeнь прaзднуемъ њсщ7eнію цrкве с aгw великом нка геhргіа, ћже въ кjевэ ў златhхъ врaтъ: И# пaмzть преставлeніz с и1телz їннокeнтіа пeрвагw є3пcкпа їркyтскагw, чудотв0рца. к7з. С aгw м нка їaкwва пeрсzнина: И# прпdбнагw nтцa нaшегw паллaдіа: $ И# знaменіе прес hz бцdы, бhвшее въ вели1комъ новё И# пaмzть и4же во с hхъ nтцa нaшегw їaкwва є3пcкпа, рост0вскагw чудотв0рца. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ з7, ґ н0щь з7i. к7и. [д] С aгw прпdбном нка стефaна н0вагw: И# с aгw м нка їринaрха. к7f. [г] С aгw м нка парам0на: И# с aгw м нка філумeна: И# прпdбнагw ґкaкіа, въ лёствицэ свидётельствованнагw.

12 l. [в] $ С aгw и3 всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw.

13 . [а] С aгw прbр0ка наyма. в7. [з] С aгw прbр0ка ґввакyма. G. [ѕ] С aгw прbр0ка соф0ніи: Мёсzцъ И# прпdбнагw nтцa нaшегw сaввы звенигор0дскагw. д7. С hz великом нцы варвaры: И# прпdбнагw nтцa нaшегw їwaнна дамаски1на. И# пaмzть с и1телz їwасaфа, є3пcкпа бэлогрaдскагw. є7. [д] % Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw сaввы њсщ7eннагw. ѕ7. [г] % И$же во с hхъ nтцa нaшегw ніколaа, ґрхіепcкпа мђръ лmкjйскихъ, чудотв0рца. з7. [в] И$же во с hхъ nтцa нaшегw ґмвр0сіа, є3пcкпа медіолaнскагw: И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw ґнтhніа сjйскагw, н0вагw И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца. }. [а] Прпdбнагw nтцa нaшегw патaпіа. f7. Зачaтіе с hz ѓнны, є3гдa зачaтъ. с yю бцdу.. [ѕ] С hхъ м нкъ ми1ны, є3рмогeна и3 є3vгрaфа. i. Прпdбнагw nтцa нaшегw даніи1ла ст0лпника. в7i. Прпdбнагw nтцa нaшегw спmрідhна чудотв0рца, є3пcкпа трімmфjйскагw. [зри2] Tсeлэ возврaтъ с0лнцу со зимы2 на лёто, дeнь прибывaетъ, н0щь же ўмалsетсz. Gi. С hхъ м нкъ: є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа,

14 мардaріа и3 nрeста. И# с hz м нцы лукjи дэви1цы. [зри2] Недёлz с hхъ прaoтєцъ. д7i. [в] С hхъ м нкъ: fђрса, леvкjа, філим0на, ґполлhніа, ґріaна и3 каллінjка. є7i. [а] С aгw сщ7енном нка є3леvfeріа: И# прпdбнагw nтцa нaшегw пavла, и4же въ И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw стефaна и3сповёдника, ґрхіепcкпа сур0жскагw. ѕ7i. [з] С aгw прbр0ка ґггeа. з7i. С aгw прbр0ка даніи1ла: И# с hхъ тріeхъ nтрокhвъ, ґнaніи, ґзaріи и3 місаи1ла. [зри2] Недёлz пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ с hхъ nтє1цъ. }i. [є] С aгw м нка севастіaна, и3 дружи1ны є3гw2. f7i. [д] С aгw м нка воніфaтіа. к7. Предпрaзднство є4же по пл0ти ржcтвa гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa: И# с aгw сщ7енном нка їгнaтіа бgон0сца. к7а. [в] С hz м нцы їуліaніи, ћже въ нікомидjи: $ И# преставлeніе во с hхъ nтцa нaшегw петрa митрополjта всеs рwссjи. к7в. [а] С hz великом нцы ґнастасjи ўзорэши1тельницы: к7г. [з] С hхъ десzти2 м нкъ и5же въ кри1тэ. к7д. [ѕ] С hz прпdбном нцы є3vгeніи. к7є. [є] ^ Е$же по пл0ти ржcтво2 гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa: И# воспоминaніе и3збавлeніz цrкве и3 держaвы рwссjйскіz t нашeствіz гaллwвъ, и3 съ ни1ми двaдесzти kзы6къ. Пaсха. Прaздникъ триднeвный, и3 разрэшeніе на вс. Под0бнэ и3

15 дванадесzтоднeвное разрэшeніе на вс, и3 ўпражднeніе междочaсій. к7ѕ. Соб0ръ прес hz бцdы: И# с aгw сщ7енном нка є3vfђміа, є3пcкпа сардjйскагw. [зри2] Недёлz по ржcтвё хrт0вэ, пaмzть с hхъ и3 првdныхъ: їhсифа њбрyчника, дв7да царs и3 їaкwва брaта б9іz. к7з. С aгw ґпcла, первом нка ґрхідіaкона стефaна: И# прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра начертaннагw, и3 брaта fеофaну творцy. к7и. [в] С hхъ двy тмy м нкъ, въ нікомидjи сожжeнныхъ. к7f. [а] С hхъ младeнецъ, д7i тhсzщъ, хrтa рaди и3збіeнныхъ t и4рwда въ виfлеeмэ їудeйстэмъ: Прпdбнагw nтцa нaшегw маркeлла, и3гyмена nби1тели неусыпaемыхъ. l. [з] С hz м нцы ґнђсіи: И# прпdбнагw зhтіка пресвђтера, сиротокорми1телz. lа. [ѕ] Прпdбныz мaтере нaшеz мелaніи ри1млzныни: Въ т0йже дeнь tдаeтсz прaздникъ хrт0ва ржcтвa.

16 Мёсzцъ їаннуaрій.. [є] ^ Е$же по пл0ти њбрёзаніе гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa: И# пaмzть и4же во с hхъ nтцa нaшегw васjліа вели1кагw ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ }, ґ н0щь ѕ7i. в7. [д] Предпрaзднство И# пaмzть во с hхъ nтцa нaшегw сільвeстра, пaпы ри1мскагw: И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw серафjма сар0вскагw. G. [г] С aгw прbр0ка малахjи: И# с aгw м нка гордjа. д7. [в] Соб0ръ с hхъ седми1десzти ґпcлwвъ: И# прпdбнагw nтцa нaшегw fеоктjста и3гyмена, и4же въ кукумё сікелjйстэмъ. є7. [а] С hхъ м нкъ, fеопeмпта и3 fеhны: И# прпdбныz сmгклитікjи. ѕ7. [з] ^ С 0е бgоzвлeніе гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa. Прaздникъ, и3 разрэшeніе на вс. з7. Соб0ръ с aгw и3 слaвнагw прbр0ка, п тeчи и3 кrти1телz їwaнна. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. }. [є] Прпdбнагw nтцa нaшегw геhргіа хозевjта: И# прпdбныz мaтере нaшеz домнjки: И# є3міліaна и3сповёдника. f7. [д] С aгw м нка полmevкта: $ И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw філjппа, митрополjта всеs рwссjи.. [г] И$же во с hхъ nтцa нaшегw григ0ріа, є3пcкпа нmссjйскагw: И# прпdбнагw дометіaна, є3пcкпа мелітjйскагw: И# прпdбнагw маркіaна, пресвђтера и3 їкон0ма вели1кіz цrкве:

17 @ И# прпdбнагw пavла комeльскагw, и4же на њбн0рэ рэцё. i. [в] $ Прпdбнагw nтцa нaшегw fеод0сіа, џбщихъ жи1тій начaльника: И# пaмzть прпdбнагw nтцa нaшегw міхаи1ла кл0пскагw, новгор0дскагw чудотв0рца. в7i. [а] С hz м нцы И# с aгw nтцa нaшегw сaввы, ґрхіепcкпа сeрбскагw. Gi. [з] С hхъ м нкъ, є3рмђла и3 стратонjка. д7i. [ѕ] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ: И# пaмzть преставлeніz с hz равноапcльныz нjны, просвэти1тельницы грyзіи. Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ с hхъ бgоzвлeній. є7i. nтє1цъ нaшихъ, пaвла fивeйскагw, и3 їwaнна кyщника. ѕ7i. Поклонeніе честнhхъ вери1гъ с aгw и3 всехвaльнагw ґпcла петрa. з7i. [г] $ Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw ґнтhніа вели1кагw. Прaздникъ и3 разрэшeніе вінa и3 є3лeа. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ f7, ґ н0щь є7i. }i. И%же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ ґрхіепcкпwвъ ґлеxандрjйскихъ, ґfанaсіа и3 кmрjлла. f7i. Прпdбнагw nтцa нaшегw макaріа є3гђптzнина: И# њбрётеніе чcтнhхъ мощeй сaввы сторожeвскагw. к7. [з] % Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw є3vfђміа вели1кагw. к7а. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw маxjма и3сповёдника: И# с aгw м нка неофђта: И# с hхъ м нкwвъ: є3vгeніа, канjдіа, ўалеріaна и3 ґкђлы. к7в. [є] С aгw ґпcла тімоfeа:

18 И# с aгw прпdбном нка ґнастaсіа пeрсскагw. к7г. [д] С aгw сщ7енном нка кли1мента, є3пcкпа ґгкђрскагw: И# с aгw м нка ґгаfаггeла. к7д. [г] Прпdбныz мaтере нaшеz xeніи. к7є. [в] $ И$же во с hхъ nтцa нaшегw григ0ріа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, бgосл0ва. к7ѕ. [а] Прпdбнагw nтцa нaшегw xенофhнта, и3 дружи1ны є3гw2. к7з. [з] $ Пренесeніе мощeй во с hхъ nтцa нaшегw їwaнна златоyстагw. к7и. Прпdбнагw nтцa нaшегw є3фрeма сђріна: Въ т0йже дeнь пaмzть прпdбнагw nтцa нaшегw, fеод0сіа т0темскагw, сп7сосум0рина монастырs начaльника и3 њсновaтелz, новоzвлeннагw чудотв0рца. к7f. Пренесeніе мощeй с aгw сщ7енном нка їгнaтіа бgон0сца. l. [д] С aгw сщ7енном нка їпполђта, пaпы ри1мскагw: % И# и5же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ и3 вели1кихъ їерaрхwвъ, васjліа вели1кагw, григ0ріа бgосл0ва и3 їwaнна златоyстагw. lа. С hхъ чудотв0рцєвъ и3 безсрeбренникwвъ, кђра и3 И# пaмzть во с hхъ nтцa нaшегw ніки1ты є3пcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца.

19 Мёсzцъ февруaрій.. Предпрaзднство срётеніz гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa: И# с aгw м нка трђфwна. в7. [а] ^ Срётеніе гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ, ґ н0щь д7i. G. С aгw и3 првdнагw сmмеhна бgопріи1мца, и3 ѓнны прbр0чицы. д7. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw їсjдwра И# с aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz И# прпdбнагw nтцa нaшегw кmрjлла, новоезeрскагw чудотв0рца. є7. [а] С hz м нцы ґгafіи: И# преставлeніе с aгw fеод0сіа, ґрхіепcкпа черни1говскагw, чудотв0рца. ѕ7. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw вук0ла, є3пcкпа смђрнскагw. з7. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw парfeніа, є3пcкпа ламpакjйскагw: И# прпdбнагw nтцa нaшегw луки2, и4же во є3ллaдэ. }. С aгw великом нка fе0дwра страти1лата: И# с aгw прbр0ка захaріи серпови1дца. f7. [а] С aгw м нка ніки1фора: Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ срётеніz.. [з] С aгw м нка харалaмпіа. i. [ѕ] С aгw сщ7енном нка влaсіа: Разрэшeніе вінa и3 И# пaмzть прпdбнагw чудотв0рца: nтцa нaшегw дими1тріа, И# преставлeніе с aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz всeволода, наречeннагw во с 0мъ кrщeніи гавріи1ла, псковскaгw чудотв0рца. в7i. [є] И$же во с hхъ nтцa нaшегw мелeтіа, ґрхіепcкпа ґнтіохjи вели1кіz: $ И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw ґлеxjа, митрополjта всеs рwссjи,

20 чудотв0рца. Gi. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw мартініaна. д7i. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw ґvxeнтіа: $ И# прпdбнагw nтцa нaшегw кwнстантjна філ0софа, въ мнjсэхъ кmрjлла, ўчи1телz словeнскагw. є7i. [в] С aгw ґпcла nни1сіма. ѕ7i. [а] С aгw м нка памфjла, и3 и5же съ ни1мъ. з7i. С aгw великом нка fе0дwра тђрwна: }i. [ѕ] И$же во с hхъ nтцa нaшегw львa пaпы ри1мскагw. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ i, ґ н0щь Gi. f7i. [є] С aгw ґпcла ґрхjппа. к7. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw львa, є3пcкпа катaнскагw. к7а. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw тімоfeа, и4же въ сmмв0лэхъ: И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw є3vстafіа, ґрхіепcкпа ґнтіохjйскагw. к7в. [в] Њбрётеніе честнhхъ мощeй с hхъ м нкъ, и5же во є3vгeніи. к7г. [а] С aгw сщ7енном нка полmкaрпа, є3пcкпа смђрнскагw. к7д. [з] $ Пeрвое и3 втор0е њбрётеніе чcтнhz главы2 п тeчевы. к7є. [ѕ] И$же во с hхъ nтцa нaшегw тарaсіа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда. к7ѕ. [є] И$же во с hхъ nтцa нaшегw порфђріа, ґрхіепcкпа гaзскагw. к7з. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника прок0піа декаполjта. к7и. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, сп0стника с aгw прок0піа. к7f. [в] Прпdбнагw nтцa нaшегw кассіaна ри1млzнина.

21 Мёсzцъ мaртъ.. [г] С hz прпdбном нцы є3vдокjи. в7. [в] С aгw сщ7енном нка fеод0та, є3пcкпа И# преставлeніе и4же во с hхъ nтцa нaшегw ґрсeніа, є3пcкпа тверскaгw. G. [а] С hхъ м нкъ, є3vтр0піа, и3 дружи1ны є3гw2, клеонjка и3 васілjска. д7. [з] Прпdбнагw nтцa нaшегw герaсіма, и4же на їoрдaнэ. є7. [ѕ] С aгw м нка к0нwна. ѕ7. [є] С hхъ м7в м нкъ и5же во ґммwрjи. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ в7i, и3 н0щь в7i. з7. [д] С hхъ сщ7енном нкъ, въ херсhнэ є3пcкпствовавшихъ: васjліа, є3фрeма, капjтwна, є3vгeніа, є3vfeріа и3 пр0чихъ. }. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника fеофmлaкта, є3пcкпа нікомидjйскагw. f7. [в] $ С hхъ м7 мyчєникъ, въ севастjйскомъ є4зерэ мyчившихсz.. [а] С aгw м нка кодрaта, и3 дружи1ны є3гw2. i. [з] И$же во с hхъ nтцa нaшегw сwфр0ніа, патріaрха И# преставлeніе и4же во с hхъ nтцa нaшегw є3vfђміа ґрхіепcкпа, новгор0дскагw чудотв0рца. в7i. [ѕ] Прпdнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника fеофaна сігріaнскагw. Gi. [є] Пренесeніе мощeй, и4же во с hхъ nтцa нaшегw ніки1фора, патріaрха царzгрaда. д7i. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw венедjкта. є7i. [г] С aгw м нка ґгaпіа, и3 съ ни1мъ ѕ7 мyчєникъ. ѕ7i. [в] С hхъ м нкъ, савjна и3 пaпы. з7i. [а] Прпdбнагw nтцa нaшегw ґлеxjа чlвёка И# прпdбнагw чудотв0рца. nтцa нaшегw макaріа и3гyмена колsзинскагw,

22 }i. [з] И$же во с hхъ nтцa нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкпа їеrли1мскагw. f7i. [ѕ] С hхъ м нкъ, хрmсaнfа и3 дaріи. к7. [є] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, во nби1тели с aгw сaввы ўбіeнныхъ. к7а. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника їaкwва є3пcкпа. к7в. [г] С aгw сщ7енном нка васjліа, пресвђтера ґгкђрскіz цrкве. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ Gi, ґ н0щь i. к7г. [в] С aгw прпdбном нка нjкwна, и3 двy стy ўчени6къ є3гw2 съ ни1мъ мyчившихсz. к7д. Предпрaзднство бlговёщеніz прес hz бцdы: И# прпdбнагw nтцa нaшегw захaріи: И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw ґртeміа, є3пcкпа fессалонjтскагw. к7є. [з] ^ Бlговёщеніе прес hz вlчцы нaшеz бцdы, и3 приснодв7ы мrjи. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы, ѓще случи1тсz кромё вели1кіz седми1цы. к7ѕ. [ѕ] Соб0ръ ґрхістрати1га гавріи1ла. к7з. [є] С hz мaтере нaшеz матрhны селyнскіz. к7и. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw їларіhна н0вагw: И# прпdбнагw стефaна чудотв0рца. к7f. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw мaрка, є3пcкпа ґреfусjйскагw, и3 кmрjлла діaкона, и3 и3нhхъ при їуліaнэ мучи1телэ пострадaвшихъ. l. [в] Прпdбнагw nтцa нaшегw їwaнна, списaтелz лёствицы. lа. [а] Прпdбнагw и3 чудотв0рца v3пaтіа, є3пcкпа гaггрскагw.

23 Мёсzцъ ґпрjлій.. [з] Прпdбныz мaтере нaшеz марjи И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw є3vfђміа, сyждальскагw чудотв0рца. в7. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw тjта чудотв0рца. G. [є] Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника ніки1ты, и3гyмена nби1тели мидікjйскіz. д7. [д] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, їhсифа пэснопи1сца, и3 геhргіа, и4же въ малeи. є7. [г] С hхъ м нкъ, fеодyла и3 ґгаfоп0да, и3 и5же съ ни1ми. ѕ7. [в] И$же во с hхъ nтцa нaшегw є3vтђхіа, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда: $ И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw меf0діа, ґрхіепcкпа морaвскагw. з7. [а] Прпdбнагw nтцa нaшегw геhргіа, є3пcкпа мітmли1нскагw. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ д7i, ґ н0щь. }. [з] С hхъ ґпcлъ: и3рwдіhна, ґгaва, ґсmгкрjта, рyфа, флeгонта и3 є4рма, и3 и5же съ ни1ми. f7. [ѕ] С aгw м нка є3vpђхіа.. [є] С hхъ м нкъ, терeнтіа и3 помпиjа, и3 и5же съ ни1ми. i. [д] С aгw сщ7енном нка ґнтђпы, є3пcкпа пергaма ґсjйскагw. в7i. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, є3пcкпа парjйскагw. Gi. [в] С aгw сщ7енном нка ґртeмона. д7i. [а] И$же во с hхъ nтцa нaшегw и3 и3сповёдника мартjна, пaпы ри1мскагw. є7i. [з] С hхъ ґпcлъ, ґрістaрха, пyда и3 трофjма. ѕ7i. [ѕ] С hхъ м нцъ: ґгaпіи, їри1ны и3 хіонjи. з7i. [є] Прпdбнагw nтцa нaшегw сmмеhна, и4же въ персjдэ: И# прпdбнагw ґкaкіа, є3пcкпа И# преставлeніе прпdбнагw соловeцкагw чудотв0рца. nтцa нaшегw зwсjмы и3гyмена,

24 }i. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw їwaнна, ў нкa с aгw григ0ріа декаполjта. f7i. [г] Прпdбнагw nтцa нaшегw їwaнна ветхопещeрника. к7. [в] Прпdбнагw nтцa нaшегw fе0дwра тріхи1ны. к7а. [а] С aгw сщ7енном нка їаннуaріа є3пcкпа, и3 и5же съ ни1мъ: И# с aгw сщ7енном нка fе0дwра, и4же въ пергjи. к7в. [з] Прпdбнагw nтцa нaшегw fе0дwра сmкеhта: И# пренесeніе чтcнhхъ мощeй с aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz всeволода, наречeннагw во с 0мъ кrщeніи гавріи1ла. к7г. [ѕ] % С aгw слaвнагw великом нка, побэдон0сца и3 чудотв0рца геhргіа: И# с hz м нцы цари1цы ґлеxaндры. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ є7i, ґ н0щь f7. к7д. [є] С aгw м нка сaввы стратилaта. к7є. [д] $ С aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка. к7ѕ. [г] С aгw сщ7енном нка васjліа, є3пcкпа И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw стефaна, є3пcкпа пeрмскагw. к7з. С aгw сщ7енном нка сmмеhна, є3пcкпа їеrли1мскагw, ср0дника гdнz по пл0ти. к7и. [а] С hхъ ґпcлъ, їaсwна и3 сwсіпaтра: И# с hхъ м нкъ: дaды, маxjма и3 кінтіліaна. к7f. [з] С hхъ м нкъ девzти2, и5же въ кђзіцэ: И# прпdбнагw nтцa нaшегw мeмнона чудотв0рца. l. [ѕ] $ С aгw ґпcла їaкwва, брaта с aгw їwaнна бgосл0ва.

25 . С aгw прbр0ка їеремjи: Мёсzцъ мaій. И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw пафнyтіа, б0ровскагw чудотв0рца. в7. Пренесeніе мощeй и4же во с hхъ nтцa нaшегw ґfанaсіа вели1кагw, патріaрха ґлеxандрjйскагw. G. [г] С hхъ м нкъ, тімоfeа и3 мavры: $ И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw fеод0сіа, џбщагw житіs начaльника въ рwссjйстэй земли2, и3гyмена бhвша честнhz nби1тели печeрскіz, ћже въ кjевэ. д7. [в] С hz прпdбном нцы пелагjи, ћже t тaрса. є7. [а] С hz и3 слaвныz м нцы їри1ны. ѕ7. [з] С aгw и3 првdнагw јwва многострадaльнагw. з7. Воспоминaніе на небеси2 ћвльшагwсz знaменіz чтcнaгw и3 животворsщагw кrтa, во с 0мъ грaдэ їеrли1мэ, въ G чaсъ днe, при царё кwнстaнтіи, сhнэ вели1кагw кwнстантjна: И# пaмzть с aгw м нка ґкaкіа. }. [є] % С aгw слaвнагw и3 всехвaльнагw ґпcла и3 є3ђлjста їwaнна бgосл0ва: И# прпdбнагw nтцa нaшегw ґрсeніа вели1кагw. f7. [д] С aгw прbр0ка и3сaіи: И# с aгw м нка хрістоф0ра: $ И# пренесeніе честнhхъ мощeй, и4же во с hхъ nтцa нaшегw ніколaа чудотв0рца, t мђръ въ бaръ грaдъ. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ ѕ7i, ґ н0щь }.. [г] $ С aгw ґпcла сjмwна зилhта. i. [в] Њбновлeніе царzгрaда: И# с aгw сщ7енном нка мwкjа: % И# и5же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ, равноапcльныхъ меf0діа и3

26 кmрjлла, ўчи1телей словeнскихъ. в7i. [а] И%же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ, є3піфaніа є3пcкпа кђпрскагw, и3 гeрмана, патріaрха кwнстантjнz грaда. Gi. [з] С hz м нцы глmкeріи. д7i. С aгw м нка їсjдwра: И# с aгw їсjдwра хrтa рaди ю3р0дивагw, рост0вскагw чудотв0рца. є7i. Прпdбнагw nтцa нaшегw пахhміа И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw и3сaіи є3пcкпа, рост0вскагw Въ т0йже дeнь ўбіeніе бlговёрнагw цreвича кн7зz дими1тріа, моск0вскагw и3 всеs рwссjи чудотв0рца. ѕ7i. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw fе0дwра њсщ7eннагw, ўченикa с aгw И# прпdбнагw nтцa нaшегw є3фрeма перек0мскагw, новгор0дскагw чудотв0рца. з7i. [г] С aгw ґпcла ґндронjка, и3 и5же съ ни1мъ. }i. [в] С aгw м нка fеод0та, и4же во ґгкђрэ: И# с hхъ м нкъ, петрa, діонђсіz и3 и5же съ ни1ми: И# с hхъ седми2 дёвъ. f7i. [а] С aгw сщ7енном нка патрікjа, є3пcкпа прyсскагw, и5же съ И# прпdбнагw nтцa нaшегw корни1ліа чудотв0рца комeльскагw. к7. [з] С aгw м нка И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй и4же во с hхъ nтцa нaшегw ґлеxjа митрополjта кjевскагw и3 всеs рwссjи чудотв0рца. к7а. [ѕ] $ С hхъ вели1кихъ царeй и3 равноапcлwвъ, кwнстантjна и3 є3лeны: $ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ срётеніе чудотв0рныz їкhны прес hz бцdы влади1мірскіz.

27 @ Въ т0йже дeнь пaмzть с aгw бlговёрнагw кн7зz кwнстантjна, и3 ч дъ є3гw2 міхаи1ла и3 fе0дwра, мyромскихъ чудотв0рцєвъ. к7в. [є] С aгw м нка васілjска. к7г. [д] Прпdбнагw сmнaдскагw: nтцa нaшегw и3 и3сповёдника міхаи1ла, И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй и4же во с hхъ nтцa нaшегw ле0нтіа є3пcкпа, рост0вскагw чудотв0рца. к7д. Прпdбнагw nтцa нaшегw сmмеhна ст0лпника, и4же на ди1внэй И# преставлeніе прпdбнагw переаслaвскагw чудотв0рца. nтцa нaшегw ніки1ты ст0лпника, к7є. [в] $ Трeтіе њбрётеніе чcтнhz главы2 чcтнaгw и3 слaвнагw прbр0ка и3 п тeчи, кrти1телz гdнz їwaнна. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ з7i, ґ н0щь з7. к7ѕ. [а] С aгw ґпcла кaрпа, є3ди1нагw t И# с aгw великом нка геhргіа н0вагw, пострадaвшагw безб0жнагw царs сели1ма тyрскагw. к7з. [з] С aгw сщ7енном нка И# њбрётеніе мощeй прпdбнагw nтцa нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца. к7и. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw ніки1ты, є3пcкпа И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw їгнaтіа є3пcкпа, рост0вскагw чудотв0рца. к7f. [є] С hz прпdбном нцы fеод0сіи Въ т0йже дeнь преставлeніе с aгw бlжeннагw їwaнна, хrтa рaди ю3р0дивагw, ќстюжскагw чудотв0рца. l. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw їсаaкіа далмaтскагw. lа. [г] С aгw ґпcла є3рмjа: И# с aгw м нка є3рмeа. t

28 Мёсzцъ їyній.. [в] С aгw м нка їустjна філос0фа: И# другaгw м нка їустjна, и3 и5же съ И# прпdбнагw nтцa нaшегw діонђсіа глуши1цкагw. в7. [а] И$же во с hхъ nтцa нaшегw ніки1фора, патріaрха кwнстантjнz грaда, И# с aгw великом нка їwaнна н0вагw, мyченагw въ бэлэгрaдэ. G. [з] С aгw м нка лукілліaна, и3 и5же съ ни1мъ. д7. [ѕ] И$же во с hхъ nтцa нaшегw митрофaна, патріaрха кwнстантjнz грaда. є7. [є] С aгw сщ7енном нка дwроfeа, є3пcкпа тђрскагw: И# преставлeніе с aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz fе0дwра kрослaвича. ѕ7. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw виссаріhна чудотв0рца: И# прпdбнагw їларіhна н0вагw, nби1тели далмaтскіz. з7. [г] С aгw сщ7енном нка fеод0та ґгкђрскагw. }. [в] С aгw великом нка fе0дwра стратилaта. f7. И$же во с hхъ nтцa нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкпа И# прпdбнагw nтцa нaшегw кmрjлла, бэлоезeрскагw чудотв0рца.. [з] С aгw сщ7енном нка тімоfeа, є3пcкпа прyсскагw. i. [ѕ] $ С hхъ ґпcлъ, варfоломeа и3 варнaвы. в7i. Прпdбнагw nтцa нaшегw nнyфріа вели1кагw: И# прпdбнагw nтцa нaшегw петрa ґfhнскагw: И# пaмzть прпdбнагw nтцa нaшегw ґрсeніа, конeвскагw чудотв0рца. И# прпdбныz вели1кіz кн7ги1ни ѓнны кaшинскіz. [зри2] Tсeлэ возврaтъ с0лнца на зи1му. Gi. [д] С hz м нцы ґкmлjны: И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw тріфђлліа, є3пcкпа леvкусjи кђпрскіz.

29 д7i. [г] С aгw прbр0ка є3ліссeа: И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw меf0діа, патріaрха кwнстантjнz грaда. є7i. [в] С aгw прbр0ка ґм0са: $ И# и4же во с hхъ nтцa нaшегw їhны, митрополjта моск0вскагw, всеs рwссjи чудотв0рца. ѕ7i. [а] С aгw и3 чудотв0рца тђхwна ґмафyнтскагw. з7i. [з] С hхъ м нкъ, манyила, савeла и3 їсмaила. }i. [ѕ] С aгw м нка ле0нтіа. f7i. [є] $ С aгw ґпcла їyды, брaта гdнz по пл0ти. к7. [д] С aгw сщ7енном нка меf0діа, є3пcкпа патaрскагw. к7а. [г] С aгw м нка їуліaна тарсzни1на. к7в. [в] С aгw сщ7енном нка є3vсeвіа, є3пcкпа самосaтскагw. к7. [а] С hz м нцы ґгрmпjны: $ Въ сeй дeнь прaзднуемъ срётеніе пречcтыz бцdы, чудотв0рныz їкhны влади1мірскіz. к7д. [ѕ] ^ Ржcтво2 чтcнaгw слaвнагw прbр0ка, п тeчи и3 кrти1телz їwaнна. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. к7є. [ѕ] С hz прпdбном нцы Въ т0йже дeнь с hхъ чудотв0рцєвъ мyромскихъ, бlговёрнагw кн7зz петрa, наречeннагw во и4ноцэхъ дв7да, и3 бlговёрныz кн7ги1ни феврhніи, наречeнныz во и4нокинzхъ є3vфросђніи. к7ѕ. [є] Прпdбнагw nтцa нaшегw дв7да, и4же въ селyнэ: $ И# kвлeніе їкhны прес hz вlчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мrjи, тђхфинскіz. к7з. [д] Прпdбнагw nтцa нaшегw самphна страннопріи1мца: % И# прaздникъ њ побёдэ, бgомъ даровaнной всерwссjйскому самодeржцу петрy вели1кому, над8 швeдскимъ королeмъ кар0ломъ вторымнaдесzть, под8 полтaвою, лёта t воплощeніz гdнz аp\f. к7и. С hхъ безсрeбрєникъ, кђра и3 їwaнна: И# пaмzть прпdбныхъ nтє1цъ, сeргіа и3 гeрмана, валаaмскихъ чудотв0рцєвъ.

30 к7f. [в] ^ С hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ верх0вныхъ ґпcлъ, петрa и3 пavла. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. l. [а] $ Соб0ръ с hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ в7i. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы.

31 Мёсzцъ їyлій.. С hхъ и3 чудотв0рєцъ безсрeбрєникъ, космы2 и3 даміaна, въ ри1мэ пострадaвшихъ. в7. [ѕ] Положeніе чтcнhz ри1зы прес hz вlчцы нaшеz бцdы, во влахeрнэ. G. [є] С aгw м нка v3акjнfа: $ Въ т0йже дeнь пренесeніе мощeй во с hхъ nтцa нaшегw філjппа, митрополjта моск0вскагw и3 всеs рwссjи чудотв0рца. д7. [д] И$же во с hхъ nтцa нaшегw ґндрeа, ґрхіепcкпа кри1тскагw, їеросолmмjта: И# прпdбныz мaрfы, мaтере с aгw сmмеhна дивног0рца. є7. [г] $ Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw ґfанaсіа И# њбрётеніе чтcнhхъ мощeй прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw и3гyмена сeргіа, рaдонежскагw чудотв0рца. ѕ7. [в] Прпdбнагw nтцa нaшегw сісhа вели1кагw. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ ѕ7i, ґ н0щь }. з7. [а] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, fwмы2 и4же въ малeи, и3 ґкaкіа, и4же въ лёствицэ. }. [з] С aгw великом нка прок0піа: И# воспоминaніе знaменіz ћвльшагwсz t їкhны прес hz вlчцы нaшеz бцdы, чтcнaгw и3 слaвнагw є3s бlговёщеніz, во грaдэ вели1цэмъ ќстюзэ: $ Въ сjй дeнь kвлeніе їкhны прес hz вlчцы нaшеz бцdы, во грaдэ Въ т0йже дeнь пaмzть с aгw бlжeннагw прок0піа, хrтa рaди ю3р0дивагw, ќстюжскагw чудотв0рца. f7. [ѕ] С aгw сщ7енном нка пагкрaтіа, є3пcкпа таvроменjйскагw.

32 . [є] С hхъ м нкъ четhредесzти пzти2, и5же въ нікоп0ли ґрмeнстэй: $ Въ т0йже дeнь прaзднуемъ положeніе чтcнhz и3 многоцэлeбныz ри1зы гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa: $ И# прпdбнагw nтцa нaшегw ґнтhніа печeрскагw кjевскагw: И# прaзднованіе прес ёй бцdэ рaди чудотв0рныz є3s їкhны въ конeвской њби1тели. i. С hz м нцы и3 прехвaльнаz є3vфи1міи: И# преставлeніе бlжeнныz џльги кн7ги1ни рwссjйскіz, во с 0мъ кrщeніи наречeнныz є3лeны. в7i. [г] С hхъ м нкъ, пр0кла и3 їлaріа: И# прпdбнагw nтцa нaшегw міхаи1ла малеинa. Соб0ръ с aгw ґрхaгgла гавріи1ла: И# прпdбнагw nтцa нaшегw стефaна савваjта. д7i. [а] С aгw ґпcла ґкђлы. є7i. С hхъ м нкъ, ки1рmка и3 їулjтты мaтере є3гw2: % И# ўспeніе с aгw и3 равноапcла вели1кагw кн7зz влади1міра, наречeннагw во с 0мъ кrщeніи васjліа. ѕ7i. [ѕ] С aгw сщ7енном нка ґfиногeна, и3 десzти2 ўчени6къ є3гw2. з7i. [є] С hz великом нцы марjны. }i. [д] С aгw м нка v3акjнfа, и4же во ґмастрjдэ: И# с aгw м нка є3міліaна. f7i. [г] Прпdбныz мaтере нaшеz макрjны, сестры2 вели1кагw васjліа: И# прпdбнагw nтцa нaшегw дjа. И# њбрётеніе и3 пренесeніе чcтнhхъ мощeй прпdбнагw nтцa нaшегw серафjма сар0вскагw, чудотв0рца. к7. [в] $ С aгw слaвнагw прbр0ка и3ліи2.

33 к7а. [а] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, сmмеhна хrтa рaди ю3р0дивагw, и3 їwaнна сп0стника є3гw2: И# с aгw прbр0ка їезекjилz. к7в. С hz мmрон0сицы и3 равноапcльныz марjи магдали1ны: И# возвращeніе мощeй с aгw сщ7енном нка фhки. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ є7i, ґ н0щь f7. к7г. [ѕ] С hхъ м нкъ трофjма и3 fе0філа, и3 и5же съ ни1ми. к7д. [є] С hz великом нцы хрістjны: $ И# с hхъ стrтотeрпєцъ кнzзeй рwссjйскихъ nбою2 бр ту по пл0ти, бори1са и3 глёба, наречeнныхъ во с 0мъ кrщeніи рwмaна и3 дв7да. к7є. Ўспeніе с hz ѓнны, мaтере прес hz бцdы: И# пaмzть с hхъ жeнъ, nлmмпіaды и3 И# прпdбнагw макaріа ќнжескагw. к7ѕ. [г] С aгw сщ7енном нка є3рмолaа, и3 и5же съ ни1мъ: И# с hz м нцы параскevи. к7з. С aгw великом нка и3 цэли1телz пантелеи1мона. к7и. [а] С hхъ ґпcлъ и3 діaконwвъ, пр0хwра, нікан0ра, тjмwна и3 пармeна. $ Въ сjй дeнь прaзднуемъ kвлeніе їкhны смолeнскіz, прес hz вlчцы нaшеz бцdы nдиги1тріи. к7f. [з] С aгw м нка каллінjка. l. [ѕ] С hхъ ґпcлъ, си1лы и3 сілуaна, и3 и5же съ ни1ми. lа. Предпрaзднство происхождeніz чcтнaгw и3 животворsщагw кrтa гdнz: И# с aгw и3 првdнагw є3vдокjма.

34 Мёсzцъ ѓvгустъ.. Происхождeніе чтcнhхъ дрeвъ чтcнaгw и3 животворsщагw кrтa гdнz: И# с hхъ м нкъ седми2 брaтій маккавeєвъ, и3 мaтере и4хъ соломwнjи и3 ўчи1телz и4хъ є3леазaра. в7. Пренесeніе чтcнhхъ мощeй с aгw первом нка и3 ґрхідіaкона Въ т0йже дeнь преставлeніе с aгw бlжeннагw васjліа, хrтa рaди ю3р0дивагw, моск0вскагw чудотв0рца. G. [в] Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, їсаaкіа, далмaта и3 И# прпdбнагw nтцa нaшегw ґнтhніа ри1млzнина, новгор0дскагw чудотв0рца. д7. [а] С hхъ седми2 nтрокhвъ, и5же во є3фeсэ: И# с hz прпdбном нцы Предпрaзднство преwбражeніz гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa. И# с aгw м нка є3vсmгнjа. ѕ7. [ѕ] ^ С 0е преwбражeніе гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. з7. [є] С aгw прпdбном нка домeтіа. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ д7i, ґ н0щь. }. [д] С aгw є3міліaна и3сповёдника, є3пcкпа кmзjческагw. f7. [г] $ С aгw ґпcла матfeа.. [в] С aгw м нка и3 ґрхідіaкона лаvрeнтіа. i. [а] С aгw м нка и3 ґрхідіaкона є4vпла. в7i. [з] С hхъ м нкъ, фhтіа и3 ґніки1ты. Gi. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw маxjма и3сповёдника: Пaмzть и4же во с hхъ nтцa нaшегw тђхwна, є3пcкпа вор0нежскагw. Въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ преwбражeніz. д7i. Предпрaзднство ўспeніz прес hz бцdы:

35 И# с aгw прbр0ка міхeа. є7i. [д] ^ Ўспeніе прес hz вlчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы мrjи. Прaздникъ, и3 разрэшeніе рhбы. ѕ7i. [г] % Пренесeніе t є3дeса нерукотворeннагw w4браза гdа бgа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтa, є4же є4сть с hй ўбрyсъ, въ цaрскій грaдъ: И# с aгw м нка діоми1да. з7i. [в] С aгw м нка мђрwна. }i. [а] С hхъ м нкъ, флhра и3 лavра. f7i. [з] С aгw м нка ґндрeа стратилaта, и3 съ ни1мъ пострадaвшихъ двy тhсzщъ, и3 пzти2 сhтъ, и3 девzти1десzти трeхъ. к7. [ѕ] С aгw прbр0ка самуи1ла. к7а. [є] С aгw ґпcла fаддeа: И# с hz м нцы И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw ґврaміа ґрхімандрjта, смолeнскагw чудотв0рца. к7в. [д] С aгw м нка ґгаfонjка, и3 и5же съ ни1мъ. к7г. [г] С aгw м нка лyппа: И# tдаeтсz прaздникъ ўспeніz прес hz бцdы. [зри2] Дeнь и4мать часhвъ Gi, ґ н0щь i. к7д. [в] С aгw сщ7енном нка є3vтђха, ўченикa с aгw їwaнна И# пренесeніе чcтнhхъ мощeй, и4же во с hхъ nтцa нaшегw петрa, митрополjта всеs рwссjи, чудотв0рца. к7є. [а] Возвращeніе мощeй с aгw ґпcла варfоломeа: И# пaмzть с aгw ґпcла тjта. к7ѕ. [з] С hхъ м нкъ ґдріaна и3 натaліи: $ Въ сjй дeнь прaзднуемъ возслёдованіе похвaльно срётеніz чудотв0рныz їкhны влади1мірскіz, прес hz вlчцы нaшеz бцdы. к7з. [ѕ] Прпdбнагw nтцa нaшегw пjмена вели1кагw. к7и. [є] Прпdбнагw nтцa нaшегw мwmсeа мyріна. к7f. [д] ^ Ўсэкновeніе чтcнhz главы2 чcтнaгw слaвнагw прbр0ка п тeчи и3

36 кrти1телz гdнz їwaнна. Прaздникъ и3 п0стъ. l. [г] И%же во с hхъ nтє1цъ нaшихъ, патріaрхwвъ кwнстантjнz грaда, ґлеxaндра, їwaнна и3 пavла н0вагw: $ И# пренесeніе мощeй с aгw бlговёрнагw кн7зz ґлеxaндра нeвскагw, и3з8 влади1міра въ цaрствующій грaдъ с aгw И# преставлeніе прпdбнагw nтцa нaшегw ґлеxaндра, сви1рскагw чудотв0рца. lа. Положeніе чтcнaгw п0zса прес hz вlчцы нaшеz бцdы въ халкопрaтіи, принесeну t є3пcкпіи зи1лы въ цaрствующій грaдъ.

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru [гл+а ] Њ ХРА~МЭХЪ СТ&А~ГW и3ли2 СТ&Ы~Z, t мцcа септeмвріа до недёли мытарs и3 фарісeа: t недёли же мытарs, до понедёльника пeрвыz недёли с aгw

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. сн7г њб.) Мёсzцъ мaртъ, и3мёzй днeй lа. Дeнь и4мать часhвъ в7i, и3 н0щь часhвъ в7i.. С hz прпdбном нцы є3vдокjи. Ѓще є4сть четыредесsтница,

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. x) Мёсzцъ ѓvгустъ, и3мёzй днeй lа. Дeнь и4мать часhвъ Gi, ґ н0щь часhвъ i.. @ Происхождeніе чcтнhхъ дрeвъ, чcтнaгw и3 животворsщагw кrтa:

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (л. lд) Недёлz ґнтіпaсхи Е$же є4сть њсzзaніе с aгw слaвнагw ґпcла fwмы2. Вёдати подобaетъ, ћкw въ сeй с 0й втор0й недёли ґнтіпaсхи не пою1тсz

Подробно

Ветхий Завет. Первая книга Паралипоменон

Ветхий Завет. Первая книга Паралипоменон Вeтхій завётъ Кни1га пeрваz Параліпомeнwнъ. ГлавA 1. дaмъ, си1fъ, є3нhсъ, 2 каінaнъ, малелеи1лъ, їaредъ, 3 є3нhхъ, маfусaлъ, ламeхъ, 4 нhе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ. 5 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магhгъ и3 мадaй,

Подробно

Пролог на месяц июнь. Точный перенабор с московского издания 1643 г.

Пролог на месяц июнь. Точный перенабор с московского издания 1643 г. χc ζ3 4ϓ ΰ4 Κь Ω e и, l. Ω7ь ΰ4 Κь час Ұ ~в ъ є7i. ґ н0щь, fѹ. Мцcа и3ю4нz въ дн7ь. стрaсть с aгw мu1ченика μ3сти1на филұ с0фа. бlгұслұви2 о4 е. uсти1нъ хrт0въ мu1ченикъ, бё ҩ гра да н0вагw сђрскагw фiлұс0фъ

Подробно

Ветхий Завет. Вторая книга Ездры

Ветхий Завет. Вторая книга Ездры Вeтхій завётъ Кни1га вторaz Е$здры. ГлавA 1. сотвори2 їwсjа пaсху во їеrли1мэ гdу своемy, и3 пожрe пaсху четвертагwнaдесzть днe пeрваго мцcа, 2 поставлsz свzщeнники по чредaмъ въ ри6зы њдbzнны въ цeркви

Подробно

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе с aгw є3лeа, совершaемое поск0ру. Сщ7eнникъ, њблечeнъ въ є3пітра

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе с aгw є3лeа, совершaемое поск0ру. Сщ7eнникъ, њблечeнъ въ є3пітра Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе с aгw є3лeа, совершaемое поск0ру. Сщ7eнникъ, њблечeнъ въ є3пітрахи1ль и3 п0ручи [ѓще возм0жно є4сть, и3 въ фелhнь],

Подробно

Ветхий Завет. Книга Иудифи

Ветхий Завет. Книга Иудифи Вeтхій завётъ Кни1га Їудjfъ. ГлавA 1. ёта вторагwнaдесzть цaрства навуходон0сора, и4же цaрствова над8 ґссmр аны въ нінеvjи грaдэ вели1цэмъ, во дни6 ґрфаxaда, и4же цaрствова над8 ми6дzны во є3кватaнэхъ

Подробно

Новый Завет. Послание к Галатам святого апостола Павла

Новый Завет. Послание к Галатам святого апостола Павла Н0вый завётъ ГDа нaшегw Ї}са хrтa Послaніе къ галaтwмъ С aгw ґпcла пavла. ГлавA 1. Зачaло 198. avелъ, ґпcлъ ни t челwвёкъ, ни человёкомъ, но ї}съ хrт0мъ и3 бgомъ nц7eмъ воскrси1вшимъ є3го2 и3з8 мeртвыхъ,

Подробно

Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина

Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина Вeтхій завётъ Кни1га Їисyса наvи1на. ГлавA 1. бhсть по скончaніи мwmсeа рабa гdнz, и3 речe гdь їисyсу сhну наvи1ну, служи1телю мwmсeову, гlz: 2 мwmсeй рaбъ м0й скончaсz: нн7э u5бо востaвъ прейди2 їoрдaнъ

Подробно

OCR:

OCR: СКАЗА~НІЕ Њ ҐНТІФW~НАХЪ, И# Њ ПРОКI~МЕНАХЪ: И# є4же кaкw на всsкъ дeнь д0лжно є4сть чести2 ґп0столъ въ седми1цахъ всегw2 лёта. Въ недёлю пaсхи, ґнтіфhнъ. pал0мъ є, глaсъ в7. И# другjй ли1къ, т0йже стjхъ:

Подробно

Новый Завет. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

Новый Завет. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла Н0вый завётъ ГDа нaшегw Ї}са хrтa Пeрвое послaніе къ корjнfzнwмъ С aгw ґпcла пavла. ГлавA 1. Зачaло 122. avелъ, звaнъ ґпcлъ ї}съ хrт0въ в0лею б9іею, и3 сwсfeнъ брaтъ, 2 цrкви б9іей сyщей въ корjнfэ, њсщ7є1ннымъ

Подробно

Ветхий Завет. Вторая книга Паралипоменон

Ветхий Завет. Вторая книга Паралипоменон Вeтхій завётъ Кни1га вторaz Параліпомeнwнъ. ГлавA 1. ўкрэпи1сz соломhнъ сhнъ давjдовъ на цaрствэ своeмъ, и3 гdь бgъ є3гw2 (бё) съ ни1мъ и3 возвели1чи є3го2 въ высотy. 2 И# речe соломhнъ ко всемy ї}лю,

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (л. св7i њб.) СКАЗА~НІЕ Њ ҐНТІФW~НАХЪ, И# Њ ПРОКI~МЕНАХЪ: и3 є4же кaкw на всsкъ дeнь д0лжно є4сть чести2 ґп0столъ въ седми1цахъ всегw2 лёта.

Подробно

Ветхий Завет. Книга Неемии

Ветхий Завет. Книга Неемии Вeтхій завётъ Кни1га Неемjи. ГлавA 1. ловесa неемjи сhна ґхалjина. И# бhсть въ мцcэ хаселevъ *, двадесsтагw лёта, и3 ѓзъ бёхъ въ сусaнъ-ґвірё. 2 И# пріи1де (ко мнё) ґнанjа є3ди1нъ t брaтій мои1хъ съ м{жи

Подробно

Псалтирь

Псалтирь Каfjсма i. Рaзума ґсaфу, o7з.. Внемли1те, лю1діе мои2, зак0ну моемy, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ. в7. Tвeрзу въ при1тчахъ ўстa мо, провэщaю ган ніz и3спeрва. G. Е#ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ,

Подробно

OCR:

OCR: Мёсzца тогhже въ к7 7а-й дeнь. Слyжба и4 4же во с hхъ nтцy нaшему дими1 1трію, митрополjту рост0вскому, чудотв0рцу. На мaлэй вечeрни, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры с aгw, глaсъ. Под0бенъ: Нбcныхъ чинhвъ: Вмaлэ

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. 67) Мёсzца тогhже въ є7-й дeнь. Прпdбнагw nтцa нaшегw ґfанaсіа ґfhнскагw: И# њбрётеніе честнhхъ мощeй прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. 344) Мёсzца тогhже въ к7-й дeнь. Предпрaзднство въ хрaмъ вх0да прес hz бцdы: И# прпdбнагw nтцa нaшегw григ0ріа декаполjта: И#, и4же во с

Подробно

Ветхий Завет. Вторая книга Царств

Ветхий Завет. Вторая книга Царств Вeтхій завётъ Кни1га вторaz Цaрствъ. ГлавA 1. бhсть є3гдa ќмре саyлъ, и3 давjдъ возврати1сz побэди1въ ґмали1ка, и3 пребhсть давjдъ въ секелaзэ дни6 двa. 2 И# бhсть въ трeтій дeнь, и3 сe, мyжъ пріи1де t

Подробно

Ветхий Завет. Книга пророка Даниила

Ветхий Завет. Книга пророка Даниила Вeтхій завётъ Кни1га Прор0ка даніи1ла. ГлавA 1. ъ лёто трeтіе цaрства їwакjма царs їyдина, пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлhнскъ на їеrли1мъ и3 воевaше нaнь. 2 И# дадe гdь въ рyцэ є3гw2 їwакjма царs їyдина

Подробно

Ñ íàìè Áîã.mus

Ñ íàìè Áîã.mus + СЪ НА~МИ БГЪ и3з8 соловeцкаг њбих0да 3 На ржcтво2 хrт0во, бgоzвлeніе, бlговёщеніе и3 во с yю четыредесsтницу на пeрвой и3 страстн0й седми1цахъ: на вели1комъ повечeріи Съ нaми бgъ Глаг0лемъ со сладкопёніемъ,

Подробно

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе молeбнагw пёніz съ ґкafістомъ. Діaконъ9 Бlгослови2, владhко. Їер

Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе молeбнагw пёніz съ ґкafістомъ. Діaконъ9 Бlгослови2, владhко. Їер Новые богослужебные тексты nbt.rop.ru Издательство Московской Патриархии Послёдованіе молeбнагw пёніz съ ґкafістомъ. Діaконъ9 Бlгослови2, владhко. Їерeй9 Бlгословeнъ бgъ нaшъ, всегдa, нhнэ и3 при1снw,

Подробно

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D>

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D> Глaсъ G Последовательность строк: ï, ï + Формула напева œ œ œ œ œ œ œ œ W œ œ W œ Запев: œ W œ œ œ œ œ w œ W œ œ œ œ œ w œ W œ œ W œ Глaсъ G œ œ Г0-споди, воззвaхъ къ ТебЁ, ў-слh - ши мs.. œ œ œ Ў-слh-ши

Подробно

Псалтирь

Псалтирь Каfjсма }.. Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с hхъ ўдалeнныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдa ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ, н7є. в7. Поми1луй мs, б9е, ћкw попрa мz человёкъ9 вeсь дeнь борs стужи1

Подробно

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D>

<46696E616C D205BC3EBE0F F1F2E8F5E8F0EDFBE92E6D75735D> Последовательность строк: ï, ï + Глaсъ з7 Формула напева œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ œ W œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ œ œ œ W œ

Подробно

Кни1га Молeбна

Кни1га Молeбна Мёсzца тогhже въ к7 7ѕ-й дeнь. Соб0ръ прес hz бцd dы: И# # пaмzть с aгw свzщенномyченика є3 3vfЂміа, є3 3пjскопа сардjйскагw. Слyжба є3 3гw2 2 поeтсz на повечeріи. Вeчеръ стіхол0гіи не бывaетъ, кромё недёли.

Подробно

Глас 2 Неделя

Глас 2 Неделя воскrнаz слyжба 2 Въ суббhту на вели1цэй вечeрни: На вели1цэй вечeрни 3 На 10: Стjхъ: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, Прeжде вbкъ t nц7a р0ждшемусz б9ію сл0ву, / вопл0щшемусz t дв7ы мrjи, / пріиди1те

Подробно

OCR:

OCR: OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru (с. 84) Начaло часhвъ Чaсъ трeтій По є4же бlгослови1ти сщ7eннику, глаг0лемъ: Ґми1нь. Слaва тебё б9е нaшъ, слaва тебё. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю,

Подробно

Кни1га Молeбна

Кни1га Молeбна Въ Срeду Вторhz Седми1 1цы, Вeчера, На ГDи воззвaхъ постaвимъ стіхhвъ : И# поeмъ настоsщій самоглaсенъ двaжды, и3 м нченъ, и3 подhбны G. Самоглaсенъ, глaсъ : Д 0вный, брaтіе, взeмше п0стъ, љзhкомъ не глаг0лите

Подробно

<4D F736F F D20D1E8EDEEE4E8EA20E220CDE5E4E5EBFE20CFF0E0E2EEF1EBE0E2E8FF>

<4D F736F F D20D1E8EDEEE4E8EA20E220CDE5E4E5EBFE20CFF0E0E2EEF1EBE0E2E8FF> Сmно1дикъ, что1мый въ недёлю правосла1віz Прbр0чєскимъ послёдующе глаго1лwмъ, ґпcтwльскимъ же ўче1ніємъ повинyющесz и3 є3ђльскимъ списа1ніємъ согласyюще, њбновле1ніz де1нь пра1зднуемъ. И#сaіа ќбw глаго1летъ:

Подробно

(Microsoft Word - \323\362\360\345\355\377.doc)

(Microsoft Word - \323\362\360\345\355\377.doc) начaло у4трени в8 нlю ќбw ѓще нёсть бдёнiя, по тр0ичнэмъ кан0нэ, в8 седми1чныя же дни2 по полyнощницэ, и3 по tпu1стэ. Вх0дитъ їєрeй во ст7hи nлтaрь, и3 взeмлетъ кади1ло и3 fимisмъ, и3 кади1тъ ст7u1ю трапeзу

Подробно

Из рукописи Кирилло Белоезерского монастыря (632/889) Пріиди1те, поклони1мсz D Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz ца ре1 ви на1 ше му бо1 гу. C Прі и ди1 те

Из рукописи Кирилло Белоезерского монастыря (632/889) Пріиди1те, поклони1мсz D Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz ца ре1 ви на1 ше му бо1 гу. C Прі и ди1 те Из рукописи Кирилло Белоезерского монастыря (632/889) Пріиди1те, поклони1мсz Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz ца ре1 ви на1 ше му бо1 гу. Прі и ди1 те, по кло ни1 мсz и3 при па де1мъ хрc тy, ца ре1 ви на1

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

Спод0би гdи. Pал0мъ lг. И#с полла2 є4ти, де1спота. На џсмь гласhвъ Издaніе Соловeцкагw монастырz. вд7i

Спод0би гdи. Pал0мъ lг. И#с полла2 є4ти, де1спота. На џсмь гласhвъ Издaніе Соловeцкагw монастырz. вд7i Спод0би гdи. Pал0мъ lг. И#с полла2 є4ти, де1спота. На џсмь гласhвъ Издaніе Соловeцкагw монастырz. вд7i Спод оби гcди. Гл асъ tа Обиход нотного пения по древнему роспеву, употребляемому в первоклассном

Подробно

А нтифо1нъ и3зобрази1тельный а= 1 Византi1йскiй распёвъ, гла1съ e= перево1дъ iером. Дави1да а7 в7 а7 в7 а7 & b ~ & b Бла -го -сло - ви2 ду -ше2 мо-z2

А нтифо1нъ и3зобрази1тельный а= 1 Византi1йскiй распёвъ, гла1съ e= перево1дъ iером. Дави1да а7 в7 а7 в7 а7 & b ~ & b Бла -го -сло - ви2 ду -ше2 мо-z2 А нтифо1нъ и3зобрази1тельный а= 1 Византi1йскiй распёвъ, гла1съ e= перево1дъ iером. Дави1да Бла го сло ви2 ду ше2 моz2 го1 спо да, бла го слове1нъ є3 си2 го1 спо ди. Благосло ви2 мо z6 и4 душе2 моz2 го1

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

Група 21 Обекти за търговия на дребно с храни, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект ОДБХ Кюстендил 1

Група 21 Обекти за търговия на дребно с храни, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект ОДБХ Кюстендил 1 Група 21 Обекти за търговия на дребно с храни, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект ОДБХ 1. Фирма Кауфланд България ЕООД енд Ко КД област София, / столица/,

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» ( Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (  Вариант На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не Вариант 5902065 1. На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство ре ше ний си сте мы не ра венств 2. Ре ши те си сте му не ра венств За да ние 8 340973 На каком ри сун ке изоб ра же но мно же ство её ре

Подробно

В края на Божествената литургия, подир водосвета след задамвонната молитва, най- напред свещоносците, пред които носят кръста с църковните хоругви, сл

В края на Божествената литургия, подир водосвета след задамвонната молитва, най- напред свещоносците, пред които носят кръста с църковните хоругви, сл В края на Божествената литургия, подир водосвета след задамвонната молитва, най- напред свещоносците, пред които носят кръста с църковните хоругви, след тях певците, пеещи тропара на храма, а подир тях

Подробно

Служба и акафист преподобному отцу нашему Даниилу, переславскому чудотворцу

Служба и акафист преподобному отцу нашему Даниилу, переславскому чудотворцу Слyжба и а3ка1fістъ преподо1бному o3 тцy на1шему ДАНІИ~ЛУ, пересла1вскому чудо1творцу cc cc Москва 2013 ББК 86.372.24(2Рос-4Яр)-53 С 49 Переславская краеведческая инициатива http://pki.botik.ru Редактор

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

1 Разпеделение на студенти 3 курс за 7 семестър, 4 курс Избираема дисциплина Информационни технологии в медицината Нефотореалистична визуализация Сист

1 Разпеделение на студенти 3 курс за 7 семестър, 4 курс Избираема дисциплина Информационни технологии в медицината Нефотореалистична визуализация Сист 1 Разпеделение на студенти 3 курс за 7 семестър, 4 курс Избираема Информационни технологии в медицината Нефотореалистична визуализация Системно инженерство ИТМ НВ СИ Дисциплина за разработване на курсов

Подробно

Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден

Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден Преподаване на Фа във Вашингтон Ли Хонгджъ 22 юли 2002 г. Здра вей те! (Топли аплодисменти) Из ми на мно го вре ме, от как то ви ви дях за пос ле ден път. По ра ди мно го раз лич ни при чи ни не ис кам

Подробно

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон

Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Флорида, САЩ Ли Хонгджъ 29 де кем в ри 2001 г. Здра вей те всич ки. Из ми на вре ме. Тъй като на тази Фа-кон фе рен ция спо де ля те своя опит в са мо у съ вър

Подробно