МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/ ; Факс 064/ Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет г. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: 1. За заемане на академичната длъжност Професор на: 1.1. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова по научната специалност Патофизиология 1.2. Проф. д-р Катя Стефанова Ковачева по научната специалност Генетика 2. За заемане на академичната длъжност Доцент на: 2.1. Доц. д-р Петранка Георгиева Чумпалова Тумбева, д.м. по научната специалност Психиатрия 2.2. Доц. д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м. по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 2.3. Доц. д-р Мая Чавдарова Йотова, д. по научната специалност Фармакогнозия и фитохимия I. Отчет за касово изпълнение на бюджета към г. Докл.: И. Потурлиев II. Становище на Контролния Съвет относно отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ - Плевен към г. Докл.: Доц. д-р Цв. Валентинова III. Направление Научноизследователска дейност : 1. Утвърждаване на избора на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност Обща хирургия в катедра Сестрински хирургични грижи към Факултет Здравни грижи при МУ-Плевен. 2. Утвърждаване на избора на д-р Славомир Илиев Кондов, д за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност Неврохирургия към Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 3. Приемане на Становище на Комисията за оценка на научноизследователски проекти, финансирани през 2017 г. 4. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ- Плевен за 2019 година. 5. Утвърждаване на критерии за избор и класиране на научноизследователски проекти в МУ- Плевен за Конкурс проекти 2019 година. 6. Утвърждаване на състав на научно жури за придобиване на ОНС Доктор на ас. Петя Иванова Дилова по научната специалност Управление на здравните грижи. 7. Утвърждаване на състав на Научно-консултативния съвет при МУ-Плевен. Докл.: Доц. д-р Г. Ставрева IV. Направление Качество и акредитация : 1.. Утвърждаване на доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 1

2 2. Утвърждаване на доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална акредитация. 3. Утвърждаване на структурата на висшето училище в съответствие със ЗВО. 4. Утвърждаване на мотивирано предложение за капацитет на висшето училище. 5. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна акредитация на специалност от регулираните професии Помощник фармацевт от професионално направление Здравни грижи, ОКС професионален бакалавър, редовна форма и срок на обучение 3 години. 6. Утвърждаване на Комисия за изготвяне на Доклада самооценка. Докл.: Доц. д-р З. Радионова V. Направление Европейска интеграция и международно сътрудничество : 1. Промяна в Правилника за организация и управление на дейностите по секторна програма Еразъм+. Докл.: Проф. д-р С. Поповска VI. Направление Учебна дейност : Факултет Медицина 1. Предложение за трансформиране на 1 щ. ак. дл. главен асистент в 1 щ. ак. дл. асистент и обявяване на конкурс за заемането й за нуждите на преподаването по Педиатрия. 2. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност асистент по заместване за нуждите на обучението на студенти от специалност Медицина към катедра Дерматология, венерология и алергология. 3. Преразглеждане на решение на Факултетен съвет от г. Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов Факултет Фармация 1.Обявяване на конкурси за заемане на три вакантни длъжности aсистент по Технология на лекарствените форми и биофармация в сектор Технология на лекарствените форми към катедра Фармацевтични науки и социална фармация. Докл.: Доц. д-р П. Йорданова Факултет Обществено здраве 1. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по научната специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация /шифър / за нуждите на катедра ФМРЕТС. 2. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по научната специалност Хигиена за нуждите на преподаването в катедра ХМЕПЗМБС 3. Предложение за разкриване на магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве към Факултет Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. 4. Утвърждаване на учебни планове за магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. 5. Утвърждаване на квалификационни характеристики за магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. Докл.: Проф. д-р С. Янкуловска VII. Текущи. 1. Предложение за вътрешна промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. във връзка с недостига на държавна субсидия за 2018 г. за стипендии. Докл.: Проф. д-р Сл. Томов 2

3 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПРОТОКОЛ 15 от заседание на АС, проведено на 03 декември 2018 г. Присъстват: 28 члена на АС Отсъстват: 12 члена на АС По уважителни причини доц. д-р П. Тончев, д-р А. Пандурска. По други причини проф. Тони Веков, проф. д-р Д. Господонов, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Цв. Луканов, д-р П. Владова, д-р З. Горчева, д-р П. Василева, Мария Георгиева, Иванела Димитрова и Ралица Петрова - студенти. Списъчен състав на АС: 40 члена Редуциран състав на АС: 38 члена Кворум при: 26 члена на АС за целия състав 18 члена на АС хабилитирания състав Избор при: 14 гласа за целия състав 12 гласа за хабилитирания състав Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред беше приет с пълно болшинство, без Против и Въздържали се. Приемане състава на Комисия по избора в настоящото заседание на АС. АС реши: Приема следния състав на Комисия по избора: Председател: доц. д-р А. Русева и членове: д-р Ивайло Пресолски и Константина Каракадиева. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: За заемане на академичната длъжност Професор на: 1. Проф. д-р Анелия Александрова Димитрова по научната специалност Патофизиология. 2. Проф. д-р Катя Стефанова по научната специалност Генетика. За заемане на академичната длъжност Доцент на: 1. Доц. д-р Петранка Георгиева Чумпалова-Тумбева, д.м. по научната специалност Психиатрия. 2. Доц. д-р Пенка Стефанова Костадинова, д.м. по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. 3

4 3. Доц. Мая Чавдарова Йотова, д. по научната специалност Фармакогнозия и фитохимия. Докладва доц. д-р Г. Ставрева. Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов. По първа точка от дневния ред - Отчет за касово изпълнение на бюджета към г. докладва докладва г-н И. Потурлиев. АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към г. По втора точка от дневния ред Становище на Контролния съвет относно Отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към г. докладва доц. д-р Цв. Валентинова. АС реши: Приема Становището на Контролния съвет относно Отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към г. По трета точка от дневния ред Направление Научноизследователска дейност докл. доц. д-р Г. Ставрева, д.м., Зам. ректор. 1. Утвърждаване на избора на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност Обща хирургия в катедра Сестрински хирургични грижи към Факултет Здравни грижи при МУ-Плевен. Гласували: 22. За 22. Против и въздържали се няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага отделно). АС реши: Утвърждава избора на д-р Добромир Йорданов Сотиров, д, за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност Обща хирургия в катедра Сестрински хирургични грижи към Факултет Здравни грижи при МУ-Плевен. 2. Утвърждаване на избора на д-р Славомир Илиев Кондов, д за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност Неврохирургия към Научноизследователски институт при МУ-Плевен. Гласували: 22. За 22. Против и въздържали се - няма. (Протоколът от явното поименно гласуване се прилага отделно). 4

5 АС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Славомир Илиев Кондов, д, за заемане на академичната длъжност Доцент по научната специалност Неврохирургия към Научноизследователски институт при МУ-Плевен. 3. Приемане на Становище на Комисията за оценка на научноизследователски проекти, финансирани през 2017 г. АС реши: Приема становището на Комисията за оценка на научноизследователски проекти, финансирани през 2017 г. 4. Утвърждаване на Приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ- Плевен за 2019 година. АС реши: Утвърждава приоритетните направления в научноизследователската дейност на МУ- Плевен за 2019 година. 5. Утвърждаване на критерии за избор и класиране на научноизследователски проекти в МУ- Плевен за Конкурс проекти 2019 година. АС реши: Утвърждава критерии за избор и класиране на научноизследователски проекти в МУ-Плевен за Конкурс проекти 2019 година. 6. Утвърждаване на състав на научно жури за придобиване на ОНС Доктор на ас. Петя Иванова Дилова по научната специалност Управление на здравните грижи. АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС Доктор на ас. Петя Иванова Дилова по научната специалност Управление на здравните грижи : Вътрешни членове за МУ Плевен: 1. Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. 2. Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. Резервен член: Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. Външни членове за МУ Плевен: 1. Проф. Соня Колева Тончева, д.м.н, МУ-Варна 2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м., ВМА 3. Проф. Иваничка Ататнасова Сербезова, д.п., - РУ Ангел Кънчев Резервен член: Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м., Варна 7. Утвърждаване на състав на Научно-консултативния съвет при МУ-Плевен. 5

6 АС реши: Утвърждава следния състав на Научно-консултативния съвет при МУ- Плевен: Председател: доц. д-р Галя Ставрева, д.м. Членове: 1. Доц. д-р Добрмир Димитров, д.м. 8. Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м. 9. Доц. д-р Павлина Йорданова-Лалева, д.м. 10. Доц. д-р Мария Симеонова, д.м. 11. Доц. Надя Велева, д.м. 12. Доц. д-р Соня Вълкова, д.м. По четвърта точка от дневния ред Направление Качество и акредитация докл. доц. д-р З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 1. Утвърждаване на доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. АС реши: Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 2. Утвърждаване на доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална акредитация. АС реши: Утвърждава доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за институционална акредитация. 3. Утвърждаване на структурата на висшето училище в съответствие със ЗВО. АС реши: Утвърждава структурата на висшето училище в съответствие със ЗВО. 4. Утвърждаване на мотивирано предложение за капацитет на висшето училище. АС реши: Утвърждава мотивирано предложение за капацитет на Висшето училище. 5. Утвърждаване на предложение за започване на процедура за програмна акредитация на специалност от регулираните професии Помощник фармацевт от професионално направление Здравни грижи, ОКС професионален бакалавър, редовна форма и срок на обучение 3 години. 6

7 АС реши: Утвърждава предложение за започване на процедура за програмна акредитация на специалност от регулираните професии Помощник фармацевт от професионално направление Здравни грижи, ОКС професионален бакалавър, редовна форма и срок на обучение 3 години. 6. Утвърждаване на Комисия за изготвяне на Доклада самооценка. АС реши: Утвърждава Комисия за изготвяне на Доклада самооценка. По пета точка от дневния ред Направление Европейска интеграция и международно сътрудничество докладва проф. д-р С. Поповска, д.м.н., Зам. ректор. 1. Промяна в Правилника за организация и управление на дейностите по секторна програма Еразъм+. АС реши: Утвърждава промяната в Правилника за организация и управление на дейностите по секторна програма Еразъм+. По шеста точка от дневния ред - Направление Учебна дейност : Факултет Медицина докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н., Декан. 4. Предложение за трансформиране на една щатна академична длъжност Главен асистент в една щатна академична длъжност Асистент и обявява конкурс за заемането й за нуждите на преподаването по Педиатрия. АС реши: Трансформира една щатна академична длъжност Главен асистент в една щатна академична длъжност Асистент и обявява конкурс за заемането й за нуждите на преподаването по Педиатрия. 5. Предложение за обявяване на конкурс за заемането на една академична длъжност асистент по заместване за нуждите на обучението на студенти от специалност Медицина към катедра Дерматология, венерология и алергология. АС реши: Обявява конкурс за заемането на една академична длъжност Асистент по заместване за нуждите на обучението на студенти от специалност Медицина към катедра Дерматология, венерология и алергология. 6. Преразглеждане на решение на Факултетен съвет от г. АС реши: Преразглежда решение на Факултетен съвет от г. 7

8 Факултет Фармация докладва доц. д-р П. Йорданова, д.м. 1. Обявяване на конкурси за заемане на три вакантни длъжности aсистент по Технология на лекарствените форми и биофармация в сектор Технология на лекарствените форми към катедра Фармацевтични науки и социална фармация. АС реши: Обявява конкурси за заемане на три вакантни длъжности Асистент по Технология на лекарствените форми и биофармация в сектор Технология на лекарствените форми към катедра Фармацевтични науки и социална фармация. Факултет Обществено здраве докладва проф. д-р С. Янкуловска, д.м.н., Декан. 6. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по научната специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация за нуждите на катедра ФМРЕТС. АС реши: Разкрива процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност Асистент по научната специалност Физиотерапия, курортология и рехабилитация за нуждите на катедра ФМРЕТС. 7. Предложение за разкриване на процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по научната специалност Хигиена за нуждите на преподаването в катедра ХМЕПЗМБС. АС реши: Разкрива процедура за конкурс за заемане на академичната длъжност Асистент по научната специалност Хигиена за нуждите на преподаването в катедра ХМЕПЗМБС. 8. Предложение за разкриване на магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве към Факултет Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. Проф. д-р В. Недкова: Крайно време беше да бъде разкрита такава магистърска програма по медицинска рехабилитация и ерготерапия. Доц. д-р Илия Вълков: Отделението в болницата е на много добро ниво, така че разкриването е удачно. АС реши: Разкрива магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве към Факултет Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. 8

9 9. Утвърждаване на учебни планове за магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. АС реши: Утвърждава учебни планове за магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. 10. Утвърждаване на квалификационни характеристики за магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. АС реши: Утвърждава квалификационни характеристики за магистърска програма Медицинска рехабилитация и ерготерапия от професионално направление Обществено здраве със срок на обучение 1 и 2 години. По седма точка от дневния ред Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. 2. Предложение за вътрешна промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. във връзка с недостига на държавна субсидия за 2018 г. за стипендии. АС реши: Утвърждава вътрешна промяна по бюджета на МУ-Плевен за 2018 г. във връзка с недостига на държавна субсидия за 2018 г. за стипендии. С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито г. Председател на АС: /П/ Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.,секретар на АС: /П/ Д-р Н. Статев 9

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр 1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.01.2019 г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Присъстват 22. Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена,

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc РЕШЕНИЯ от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г. (Протокол 3) ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ул. Козяк 1 1407, София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/ 868 71 40 UNIVERSITY OF SOFIA ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF MEDICINE 1, Koziak str. 1407, Sofia,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л Протокол Избори 9.06.2015г. Стр. 1 oт 5 П Р О Т О К О Л за избор на Председател и заместник-председател на Общото събрание, Декан и членове на Факултетния съвет, Председател на Атестационната комисия от

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 3 / 15.10.2018 Днес, 15.10.2018 г., се проведе заседание на Комисия по атестация към ФИФ в състав: Присъстващи: Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова Зам.-декан на ФИФ Членове: 1. Доц.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К Срок за записване : от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на съответния Учебен отдел. Документи за записване: 1. Комплект документи

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ул. Козяк 1 1407, София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/ 868 71 40 UNIVERSITY OF SOFIA ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF MEDICINE 1, Koziak str. 1407, Sofia,

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

ПРОТОКОЛ № 30

ПРОТОКОЛ № 30 ПРОТОКОЛ 30 Днес, 25.09.2008 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет. Списъчен състав: 30 Присъстват: 19 Отсъстват: 10 (проф. дфн О. Сапарев, проф. дфн И. Пелева,

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

Microsoft Word - Rabotna_instrukcia_Fakultet

Microsoft Word - Rabotna_instrukcia_Fakultet СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО Работ инструкция за академичния състав в основното звено (Факултет) Етапи процеса 1. Получаване предложения от за през учебта годи 2. Приемане

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно