1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

Размер: px
Започни от страница:

Download "1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви"

Препис

1 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД Ямбол,, Днес г. от ч. в сградата на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов 18 се проведе редовно заседание на общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Ямбол. Заседанието е свикано от Председателя на асоциацията, съгласно покана с изх. АЯ от г., АЯ от г., АЯ от г. и АЯ от г., при следния обявен с поканата ДНЕВЕН РЕД Точка 1. Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Ямбол за 2016г. Точка 2. Разглеждане и приемане отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Ямбол за 2016г. Точка 3. Приемане на бюджета на АВиК Ямбол за 2017г. Точка 4. Съгласуване на корегиран Бизнес - план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация ЕООД Ямбол за регулаторен период от 2017г. до 2021г Точка 5. Даване на съгласие за: - изпълнение на проект: Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово с бенефициент община Елхово, по процедура BG16M1OP Изпълнение на ранни ВиК проекти компонент 2 на Оперативна програма Околна среда г. ; - за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на Водоснабдяване и канализация ЕООД Ямбол, при спазване на

2 2 приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи. Заседанието на ОС се води от Георги Чалъков Председател на асоциацията по ВиК Ямбол и представител на Държавата в асоциацията, в качеството си на Областен управител на област Ямбол, съгласно разпоредбите на чл.198в, ал.3, т.2 и чл.198е, ал. 2, т.1 от Закона за водите. Председателят на асоциацията предложи за преброител на гласовете Галя Михова-финансов експерт и протоколист инж. Ирина Стоянова на длъжност инженер ВиК в Асоциация по ВиК Ямбол. Предложението бе прието единодушно. Представителите на държавата и общините в ОС на Асоциация по ВиК-Ямбол бяха поканени да се регистрират в лист за регистрация и беше извършена проверка за наличието на съответните документи по чл.198е, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за водите, с които на представителите се дава мандат за представителство в заседанието на ОС. На заседанието присъстват: 1. За държавата с право на глас 35% от гласовете в ОС (чл.198в, ал.8 ЗВ): Г-н Георги Чалъков- Председател на асоциацията по ВиК Ямбол и Областен управител на област Ямбол, с мандат за предст авителство на Държавата, съгласно решение РД / г. на Министерство на регионално развитие и благоустройство и Пълномощно / г. от Министъра на околната среда и водите. 2. За общините - членове на Асоциацията по ВиК Ямбол, с право на глас 65% от гласовете в ОС (чл.198в, ал.8 ЗВ): 2.1. За Община Ямбол с право на глас 36,66% от гласовете в ОС: присъства представител на общината: инж. Радостин Евтимов - Директор на Дирекция УТС, с мандат за представителство, съгласно решение по т.5 от седемнадесето заседание на общински съвет Ямбол, проведено на 15 март 2017 г За Община Тунджа с право на глас 11,94% от гласовете в ОС: присъства представител на общината г-жа Ангелина Танева - Директор на дирекция ТУСЕ, с мандат за представителство, съгласно решение 362 от Протокол 21/ г. на Общински съвет Тунджа и решение 22 от Протокол 2/ г. на общински съвет Тунджа.

3 За Община Елхово с право на глас 8,02% от гласовете в ОС: присъства представител на общината: г-н Петър Киров - Кмет на община Елхово, с мандат за представителство, съгласно решение на Общински съвет Елхово от Протокол 18 на осемнадесетото заседание на общински съвет, проведено на г За Община Стралджа с право на глас 6,32% от гласовете в ОС: присъства представител на общината: г-н Гроздан Иванов Зам.кмета на община Стралджа, с мандат за представителство, съгласно решение 224 от протокол 17/ г. на общински съвет Стралджа. На заседанието не при съства представител на Община Боляровочлен на асоциацията с право на глас 2,06% от гласовете в ОС. На заседанието присъстват и : 3. инж. Стоян Радев-Управител на ВиК ЕООД-Ямбол 4. Галя Михова-финансов експерт към АВиК-Ямбол 5. инж. Ирина Стоянова-инженер ВиК към АВиК-Ямбол 6. Евгения Керанова-Стоянова-технически секрет ар към АВи К- Ямбол След преброяване на гласовете на присъстващите се установи, че е на лице кворум за провеждане на заседанието / 97,94 % /. Г-н Чалъков напомни, че, съгласно чл.198 в, ал.7, от Закона за водите, заседанията са редовни, ако на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не по - малко от две трети от всички гласове в общото събрание. След като беше констатирано наличието на кворум за провеждане на заседанието, Председателят на асоциацията откри заседанието и представи на присъстващите предварително обявения дневен ред, като предложи на членовете на ОС да не се разглежда и гласува т.4 от дневния ред, поради непредоставена позиция по тази точка в мандата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Новия дневен ред на заседанието беше подложен на гласуване и одобрен единодушно от ОС без възражения и без предложения за изменение или допълване. ред. Председателят пристъпи към разглеждане на точките от дневния

4 4 По точка 1 от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Ямбол за 2016г. Г-н Чалъков даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси. След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.1 от дневния ред. Съгласно изискванията на чл.198в, ал.9 от ЗВ, решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от ¾ гласовете на присъстващите. След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА годишния отчет за дейността на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Ямбол за 2016г. По точка 2 от дневния ред: Разглеждане и приемане отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Ямбол за 2016г. Председателят на асоциацията предложи на ОС да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Ямбол за 2016г.

5 5 По точка 3 от дневния ред: Приемане на бюджета на АВиК Ямбол за 2017г. Г-н Чалъков даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси. След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.3 от дневния ред. Съгласно изискванията на чл.198в, ал.9 от ЗВ, решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от ¾ гласовете на присъстващите. След проведеното гласуване с 86 % - ЗА, 11,94 % - ПРОТИВ, без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ с необходимото мнозинство от гласовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПРИЕМА бюджета на АВиК- Ямбол за 2017 г. По точка 5 от дневния ред: Даване на съгласие за: изпълнение на проект: Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово с бенефициент община Елхово, по процедура BG16M1OP Изпълнение на ранни ВиК проекти компонент 2 на Оперативна програма Околна среда г. ; за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на Водоснабдяване и канализация ЕООД Ямбол, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи. Г-н Чалъков даде думата на представителите на общините за мнения и въпроси.

6 6 След като не бяха поставени въпроси, Председателят на асоциацията предложи да пристъпи към гласуване на предложението за решение по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване с пълно мнозинство от гласовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ДАВА СЪГЛАСИЕТО за: изпълнение на проект: Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово с бенефициент община Елхово, по процедура BG16M1OP Изпълнение на ранни ВиК проекти компонент 2 на Оперативна програма Околна среда г. ; за предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на Водоснабдяване и канализация ЕООД Ямбол, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство, включително и на законодателството за държавните помощи. Предвид изчерпването на точките от дневния ред и липсата на други въпроси за обсъждане Председателят на асоциацията закри заседанието. Копие от протокола да се изпрати в Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите и Общинските съвети. Председател: /п/ Преброител: /п/ Георги Чалъков /Председател на Асоциация по ВиК - Ямбол/ Галя Михова Изготвил протокола: /п/ /финансов експерт на Асоциация по ВиК - Ямбол/ Инж.Ирина Стоянова / инженер ВиК на Асоциация по ВиК - Ямбол/

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАН

ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАН ПРОТОКОЛ 16 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО Днес, 01.03.2018 г. (четвъртък),

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК МОНТАНА

АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК МОНТАНА П Р О Т О К О Л 12 от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян Днес 07.03.2019 г., в зала 201 в сградата

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг Днес, на 15.11.2013 г. от

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 10 Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Днес, 03.11.2016 г., в 16.00 часа, в с. Кирково, ул. Дружба-1, на основание чл. 26 от Закона

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 28.01.2010 г. Днес 28.01.2010 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно