ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи"

Препис

1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически лица Жилищни имоти на 3.5 юридически лица Нежилищни имоти на юридически лица По-високата от данъчната оценка и отчетната стойност 4.5 Данък върху наследствата Вид Данъчна основа размер За братя и сестри и Наследствен дял над % техните деца лв. За лица извън посочените горе Наследствен дял над лв. 3.3% Данък придобиване на имущество Вид Данъчна основа размер При дарение между братя и сестри и Оценката на имуществото 0.5% техните деца При дарение между Оценката на имуществото 6% лица извън посочените горе При възмездно придобиване Оценката на имуществото 3% Данък върху превозните средства За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

2 1. до 37 kw включително 0,34лв. за 1 kw; 2. над 37 kw до 55 kw включително 0.40 лв. за 1 kw; 3. над 55 kw до 74 kw включително 0,54лв. за 1 kw; 4. над 74 kw до 110 kw включително 1,10лв. за 1 kw; 5. над 110 kw 1,23 за 1 kw; В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следнитеразмери: 1. товарно ремарке 5 лв. 2. къмпинг ремарке - 10лв. Данъкът за мотопеди е в размер 10лв., а за мотоциклети, кактоследва: 1. до 125 куб. см включително 12 лв. 2. над 125 до 250 куб. см включително 25 лв. 3. над 250 до 350 куб. см включително 35 лв. 4. над 350 до 490 куб. см включително 50 лв. 5. над 490 до 750 куб. см включително 75 лв. 6. над 750 куб. см 100 лв. Данъкът за триколкана база общототегло е кактоследва: 1. до 400 кг включително 4 лв. 2. над 400 кг 6 лв. Данъкът за автобуси се определя взависимост от броя на местата за сядане: 1. до 22 места, вкл. мястото на водача 50 лв. 2. над 22 места, вкл. мястото на водача 100лв. Данъкътза товаренавтомобил до 12 т технически допустима максималнамаса е в размер 10лв. за всекизапочнат тон товароносимост. Данъкът за седловивлекач и влекач за ремаркесе определя взависимост от допустиматамаксималнамаса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, кактоследва:

3 Брой оси на седловиявлекач/влекачаза ремарке А) с две оси Допустима максималнамаса на състава от превозни средства, посочена в свидетелствотоза регистрация на влекача (в тона): равна или повече от помалка от Данък (в лева) задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното другисистеми за окачване на задвижващата ос/оси Б) с три и повече оси

4 Данъкът за специализиранистроителнимашини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализираниремаркета за превоз на тежки или извънгабаритнитовари и другиспециални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 50лв. Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализираниремаркета за превоз на тежки или извънгабаритнитовари с товароподемностнад 40 тона е в размер 100лв. Данъкът за трактори е в размери, както следва: 1. от 11 kw до 18 kwвключително 5лв. 2. над 18 kw до 37 kwвключително 7лв. 3. над 37 kw 10 лв. Данъкътза другисамоходнимашини е в размер 25лв. Данъкът за моторнишейни и превозни средства от категория L7 е в размер 50 лв. Данъкът за товарни автомобили с допустима максималнамаса над 12 т. се определя взависимост от допустиматамаксималнамаса, броя на осите и вида на окачването, кактоследва: Брой оси на моторнотопревозно средство Допустима максималнамаса равна или повече от помалка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното Данък (в лв.) другисистеми за окачване на задвижващата ос/оси А) с две оси

5 Б) с три оси В) с четири оси Данъкът за плавателните средства е в размер, кактоследва: 1. за корабите, вписани в регистрите на малкитекораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за всекизапочнатбруто тон; 2. закорабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големитекораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всекизапочнатбруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,1лв за всекизапочнатбруто тон над 40 бруто тона; 3. за един джет - в размер 100 лв. 4. за ветроходни и моторнияхти - в размер 20лв. за всекизапочнатбруто тон; 5. за скутери - в размер 2,70лв. за киловат; 6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат; 7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,5 лв.за тон максимална товароносимост. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва: 1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 2. за параплан 12 лв. 3. за делтаплан - 12 лв. 4. за мотоделтаплан - 20 лв.

6 5. за свободен балон - 30 лв. 6. за планер - 30 лв. Патентен данък група І-ва ІІ-ра Населени места/улици ЗЛАТИЦА ЦЪРКВИЩЕ, ПЕТРИЧ, КАРЛИЕВО Видове патентни дейности и годишни размери на данъка Патентни дейности І група ІІ група 1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи данъкът се определя в размер на стая според местонахождението на обекта: лв. 1 и 2 звезди Заведения за хранене и развлечения данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: лв.

7 а) ресторанти: 1 2 звезди звезди 10 6 б) заведения за бързо обслужване: 1 2 звезди звезди 6 3 в) питейни заведения, с изключение на посоченитев буква е : 1 2 звезди звезди 6 2 г) кафе-сладкарници 1 2 звезди звезди 10 3 д) барове: дневни: 2 звезди звезди 24 10

8 нощни: 2 звезди звезди е) бюфети, каравани и павилиони заобект: Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта данъкът се определя в размер за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта. 6 лв. 2,00 лв. 4.Платени паркинги данъкът се определя в размер за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта. 35лв. 5 лв. 5. Дърводелскиуслуги данъкътсеопределя 220 лв. 50 лв. 6. Шивашки, кожарски, кожухарскииплетачниуслуги данъкътсеопределя 240 лв. 40 лв. 7. Търговия, изработкаиуслугизаизделияотблагородниметали данъкътсеопределяспоредместонахождениетонаобекта: 900 лв. 500 лв. 8. Обущарскиишапкарскиуслуги данъкътсеопределя 50 лв. 40 лв. 9. Металообработващиуслуги данъкътсеопределя

9 3300 лв. 100 лв. 10. Бръснарскиифризьорскиуслуги, ветеринарно-фризьорскиуслуги данъкътсеопределязаработномястоспоредместонахождениетонаобекта: 240 лв. 60 лв. 11. Машинописнии/иликопирниуслуги данъкътсеопределя набройустройство 336 лв. 180 лв. 12. Козметичниуслуги, поставяненататуировки данъкътсеопределязаработномясто 230 лв. 130 лв. 13. Маникюр, педикюр данъкътсеопределяв размер на... лв. заработномясто 180 лв. 60 лв. 14. Часовникарскиуслуги данъкътсеопределяв размер на... лв. 110 лв. 60 лв. 15. Тапицерскиуслуги данъкътсеопределяв размер на... лв. 275 лв. 180 лв. 16. Автомивки; ремонт, регулиранеибалансираненагуми данъкътсеопределяв размер на... лв. споредместонахождениетонаобекта: 450 лв. 190 лв. 17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийскиидругиуслугипотехническотообслужванеиремонтанамоторнипревознисредства данъкътсеопределя в размер на... лв. 700 лв. 280 лв. 18. Ремонтнаелектро- иводопроводниинсталации данъкътсеопределяв размер на... лв.

10 180 лв. 100 лв. 19. Стъкларскиуслуги данъкътсеопределяв размер на... лв. споредместонахождениетонаобекта: 240 лв. 100 лв. 20. Поддържанеиремонтнабитоватехника, уреди, аудио-визуалниуреди, климатици, ремонтнамузикалниинструменти данъкътсеопределяв размер на... лв. 284 лв. 47 лв. 21. Отдаваненавидеокасетиподнаем данъкътсеопределяв размер на... лв. 880 лв. 300 лв. 22. Компаньонкиикомпаньони данъкътсеопределяв размер на... лв лв лв. 23. Масажисткиимасажисти данъкътсеопределяв размер на... лв. 960 лв. 500 лв. 24. Гадатели, екстрасенсиибиоенерготерапевти данъкътсеопределяв размер на... лв лв лв. 25. Фотографскиуслуги данъкътсеопределяв размер на... лв. 440 лв. 200 лв. 26. Посредническиуслугиприпокупко-продажба, замянаиотдаванеподнаемнанедвижимиимоти данъкътсеопределяв размер на... лв.

11 400 лв. 100 лв. 27. Санитарнивъзли, наетиподаренда данъкътсеопределяв размер на... лв. 240 лв. 150 лв. 28. Ключарскиуслуги, ремонтнабрави, поправканачанти, книговезкиуслуги, ремонтнашевнимашини данъкътсеопределяв размер на... лв. 90 лв. 50 лв. 29. Ремонтначадъри, ремонтизарежданеназапалки, ремонтнавелосипеди, коминочистачниуслуги данъкътсеопределяв размер на... лв. 72 лв. 50 лв. 30. Заложникъщи данъкътсе определя в размер на... лв лв лв. 31. Продажбанавестници, списания, българскаипреводналитература данъкътсеопределяв размер на... лв. 90 лв. 30 лв. 32. Ремонтнакомпютри, компютърнаидругаелектроннаофистехника (копирниапарати, факсапарати, принтериидруги) данъкътсеопределяв размер на... лв. 865 лв. 300 лв. 33. Игрисразвлекателенилиспортенхарактер данъкътсеопределязабройсъоръженияспоредместонахождениетонаобекта, кактоследва: а) За развлекателниигралниавтоматиидругиигри, функциониращисмонетаилижетон, размеранаданъказа брой съоръжениее... лв. 146лв. 100 лв. б) За минифутбол, тениснамаса, хвърляненастрели, пейнтболиспийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжениее... лв. 17 лв. 8 лв.

12 в) За зализабоулингикегелбан данъкът заиграленкоридор е в размер на... лв., ибилярд данъкът замаса е в размер на... лв. 72 лв. 40 лв. 34. Фитнесцентровеиспортнизали данъкътсеопределяспоредместонахождениетонаобекта, както следва: за 1 кв.м. 2,5 лв. 1,50 лв. и заединфитнесуред 540 лв. 300 лв. 35. Химическочистене, пранеигладене данъкътсеопределяв размер на... лв. набройсъоръженияспоредместонахождениетонаобекта: 243лв. 133лв. 36. Мелничарскиуслуги: а) За мелницизабрашно.данъкът се определя в размер на... лв.налинеенсантиметъротдължинатанамлевнаталиния. 18 лв. б) За мелницизафуражстационарни данъкът се определя в размер на... лв. 600 лв. 37. Услугисатрактивенхарактер: а) корабчета 750 лв. на брой б) лодки 450 лв. на брой

13 в) яхти 900 лв. на брой г) джетове 900 лв. на брой д) влакчета 30 лв. на място е) файтони 75 лв. на място ж) водниски, воднипланериисърфове, водниколела, включителнонадуваеми, водниувеселения з) зимниски (включителноски-екипировка), зимникънки, сноубордове, шейни 150 лв. на брой оборудване 150 лв. на брой оборудване и) въртележки, виенскиколела, блъскащисеколички, велосипедиирикши к) детскиколичкиимоторчета 150 лв. на място 150 лв. на брой л) стрелбища 300 лв. на брой стрелбище 38. Обучениенаводачинамоторнипревознисредства данъкътсеопределязаброймоторнопревозносредствовследнитеразмери:първа група втора група а) мотопеди, мотоциклети б) други МПС 350 лв. 200 лв. 700 лв. 400 лв. 39. Услуги Пътнапомощ напътнипревознисредства данъкът се определя в размер на... лв. заброймоторнопревозносредство лв. 40. Услугисъсземеделскаигорскатехника данъкътсеопределязабройтехника, кактоследва: а) комбайн 330 лв. б) трактори, тракторниремаркета,

14 самоходнишаситаидругисамоходниисамодвижещисемашини 110 лв. в) прикачни, навесниистационарнимашини 11лв. Туристически данък Туристическият данък за средствата за подслон и местата за настаняване е в размер на: За град Златица: 1. категория 1 звезда 0,60 лв. за нощувка; 2. категория 2 звезди 0.80лв. за нощувка; 3. категория 3 звезди 1.00лв. за нощувка; 4. категория 4 звезди 1.50лв. за нощувка; 5. категория 5 звезди 2.00лв. за нощувка. За Църквище, Карлиево и Петрич: 1. категория 1 звезда 0,30 лв. за нощувка; 2. категория 2 звезди 0,40 лв. за нощувка; 3. категория 3 звезди 1.00лв. за нощувка; 4. категория 4 звезди 1,50 лв. за нощувка; 5. категория 5 звезди 2,00 лв. за нощувка. Данък върху таксиметров превоз на пътници Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева. Такса битови отпадъци Определя на база данъчната оценка на недвижимите имоти, въз основа на одобрената план-сметка,. в промили, както следва: За гр. Златица, с. Църквище, с. Петрич и с. Карлиево: а/ За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на предприятия 1.5, в т.ч.: - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други - 0,2 - за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и

15 съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО 0,2 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване 0,2 б/ За нежилищни имоти на предприятия на база по-високата от данъчната оценка или отчетна стойност 5.2 в т.ч.: - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други - 0,2 - за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им 1,5 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване 2 Таксата за почистване на териториите за обществено ползване и поддържане на депата се дължи от всички предприятия / еднолични търговци и юридически лица/ на територията на Община Златица, независимо от това, дали са в строителните граници на населените места или извън регулация. в/. За незастроени урегулирани поземлени имоти на физически лица 0.4, в т.ч. - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО 0,2 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване 0,2 За вилна зона Черешака : а/. За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на предприятия 0,4 в т.ч.: - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 0 - за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им 0 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО 0,2 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване 0,2.

16

Naredba 10

Naredba 10 Н А Р Е Д Б А 10 за определяне размера на местните данъци в Община Садово(приета с Решение 27 на ОбС Садово от 22.01.2008 г., изменена и допълнена с Наредби за изменение и допълнение, приети с Решение

Подробно

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ Номенклатура и размер на патентните и - 2019 год. Наименование на та 01 Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта Таблица1 01 01 Хотели

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с

Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/ г /Променена с Т А Р И Ф А За базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти лв./кв.м месечен. Приета с Решение 192/15.02.2005г /Променена с р-е 213/24.03.2005г.; р-е 411/30.03.2006г.; р-е 542/21.12.06г.;

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на ре

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на ре РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ в района на Дирекция Речен надзор - Русе Пристанища за национално значение по ред, дата на регистрация, стр. в регистъра 12/10.10.2005 г. стр. 1 01.07.2019 г. 15/21.04.2007

Подробно