СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година

2 І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на комплекс от мерки, целящи предотвратяване на ситуации на агресия и насилие и целесъобразно взаимодействие между страните при възникване на конкретни ситуации на агресия. Привличане и съвместна работа с другите институции, работещи с деца и ученици, по посока превантивна работа и разрешаване на конфликти. ІІ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1. Снижаване на нивото на агресивността сред учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа и групи по интереси. 2. Превантивна работа с учениците с цел изграждане на умения да разпознават формите на насилието. Създаване на конкретни възможности за предотвратяване на агресивни прояви. 3. Привличане на родителите и включването им в екипи за съвместна работа по проблемите на агресията и насилието. ІІІ ДЕЙНОСТИ 1. Провеждане на диагностични тестове. Срок: ІІ уч. срок Отг.: Комисията 2. Провеждане на лекция, съвместно с органите на МВР по проблемите на агресията. Срок: І уч. срок Отг.: Комисията 3. Провеждане на среща с представител на МКБППМН с цел обсъждане на проблемите, свързани с насилието иизвършване на противозаконни прояви. Срок: ІІ уч. срок Отг.: Комисията 4. Регистриране на ученици с прояви и консултирането им с цел предотвратяването им в бъдеще. Отг.: Комисията

3 5. Създаване на дежурни екипи от ученици, подпомагащи дейността на учителите, за поддържане на реда в училище и предотвратяване на ситуации на тормоз и насилие. Срок: м. Х. 19г. Отг.: Пед. съветник, кл. р-ли на VІІ кл. 6. Провеждане на заседания на Комисията за разглеждане на ситуации на насилие. Отг.: Комисията 7. Представяне на презентация по проблемите на агресията в ЧК от ученически екипи. Срок: м. ХІІ.19 г. Отг.: Ученическия съвет 8. Провеждане на анкети по класове, свързани с агресивността. Срок: ІІ уч. срок Отг.: Пед. съветник 9. Среща с представител на Отдел Закрила на детето - Царево за запознаване с правата на учениците в случаите на ситуациина насилие. Срок: ІІ уч. срок Отг.: Комисията

4 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРЖДАВАМ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година Ден от седмицата Час Вторник

5 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ГР. ЦАРЕВО УТВЪРЖДАВАМ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за работа на Училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище Учебна 2019/2020 година

6 І ПРЕДМЕТ Проучване и подпомагане на психическото развитие и здраве на учениците в училището чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище. ІІ ЦЕЛ Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, прилагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. ІІІ ЗАДАЧИ 1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище. 2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаите на тормоз в училище. ІV ДЕЙНОСТИ 1. Сформиране на Училищен координационен съвет. Срок: г. Отг.: Ръководството 2. Заподнаване на педагогическия и непедагогическия персонал с Единните правила и Механизма за проттиводействие на училищния тормоз. Срок: г. Отг.: Координац. съвет 3. Запознаване на учениците и родителите с Единните правила и Механизма за проттиводействие на училищния тормоз. Срок: г. Отг.: Кл. р-ли 4. Провеждане на анкета и изготвяне на оценка на риска. Срок: г. Отг.: Координац. съвет 5. Анализ на проявите на тормоз. Срок: г.

7 6. Провеждане на тематичен час на класа по проблемите на училищния тормоз прояви, участници, необходимост от предотвратяване. Срок: г. Отг: Кл. р-ли 7. Организиране на квалификационен курс за учители по проблемите на училищния тормоз. Срок: уч. 2019/20 Отг.: Ръководството 8. Осигуряване на видеоконтрол и охрана в училище. Отг.: Ръководството 9. Актуализиране на единните правила за действие в ситуация на тормоз към Правилника за дейността на училището. Срок: г. Отг.: Координац. съвет 10. Изработване на информационно табло по проблемите на тормоза и правата и задълженията на учениците Срок: І учебен срок Отг.: Координац. съвет 11. Представяне на презентация, свързана с аспектите на училищно насилие пред учениците. Срок: ІІ уч. срок Отг.: Координац. съвет 12. Провеждане на индивидуални консултации с ученици-жертва на насилие или извъшващи насилие. Отг.: Координац. съвет 13. Набиране на данни и анализ на профила на ученика,нуждаещ се от подкрепа. Срок:постоянен Отг.: кл. р-ли ІІ Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа. 1. Разработване и приемане на правила

8 1.1. Работа с ученици, които са жертва на насилие, ученици, упражнили тормоз, ученици, подкрепящи тормоза, ученици-наблюдатели. Отг.:Кл. р-ли 1.2. Регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения. Отг.: Координационният съвет 2. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство. Срок постоянен Отг.: Координационният съвет 3. Създаване на Регистър за ситуации на тормоз. Срок: г. Отг. : Координационният съвет 4. Изготвяне на годишен отчет за дейността на Координационния съвет. Срок: край на уч. година Отг.: Координационният съвет

9 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО УТВЪРЖДАВАМ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР ПЛАН за дейността на УКБППМН Учебна 2019/2020 година

10 І ЦЕЛ НА УКБППМН 1.Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците. 2.Да се възпитават у учениците коректни и толерантни взаимоотношения. 3.Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към гражданското общество. ІІ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 1.Намаляване на условията, пораждащи извършването на противообществени прояви. 2.Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, извършили противообществени прояви, и поддържане на връзка с техните родители. 3. Системен контрол на поведението на учениците, извършители на противообществени прояви. 4.Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с цел гражданско възпитание и образование на учениците. 5.Координиране на дейността на комисията с държавните и обществени органи, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетни. ІІІ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМИСИЯТА 1.Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение. Срок:м.ІХ.19г. Отг.:кл. р-ли 2.Картотекиране на учениците с рисково поведение, извършили противообществени прояви. Отг.: пед.съветник

11 3.Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили противообществени прояви. 4.Проучване на причините за отклоненията в поведението на децата с отрицателни прояви и набелязване на възпитателни мерки. Отг.:кл. р-ли и пед.съветник 5.Извършване на психологически изследвания на ученици с отклонения. Отг.: пед. съветник 6.Изготвяне переодично на информация за дисциплината в училище, допуснати неизвинени отсъствия, неспазване на училищния правилник. 7. Съдействие за повишаване на подготовката на учителите и възпитателите по проблемите на противообществените прояви, извършени от ученици. 8. Разглеждане на сигнали от кл. р-ли относно ученици с негативни прояви. 9. Провеждане на срещи с кл. ръководители, в чиито класове има застрашени или проявили се ученици. Обсъждане на възпитателни мерки. ІV ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧЕНИЦИ 1. Индивидуална работа с проблемни ученици. Отг.: пед. съветник

12 2. Подпомагане на ученици в риск. 3. Прилагане на възпитателни мерки спрямо ученици, извършили противообществени прояви, и поставяне под възпитателен надзор на специалист или обществен възпитател. 4. Провеждане на лекции, беседи, дискусии по проблемите на наркоманията, сектите и другите негативни явления в обществото. Отг.: кл. ръководители 5.Провеждане на разговори с учениците на теми, свързани с нормите на поведение в обществото. Отг.: кл. р-ли 6. Запознаване на учениците с училищния правилник. Срок: м.іх.2019 г. Отг.: кл. р-ли 7. Запознаване на учениците с Наредбата на Община Царево за поддържане на обществения ред, чистота и обществено имущество. Срок: І уч. срок Отг.: кл. р-ли 8. Участие на учениците в извънкласни дейности. Включване на учениците в риск. Отг.: преподавателите 9. Организиране на мероприятия, свързани с превенцията на зависимостите. Отг.: пед съветник V МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ 1. Провеждане на системна разяснителна работа по правни, педагогически и психологически проблеми с родителите.

13 2. Уведомяване на родителите на ученици, системно непосещаващи училище. 3.Привличане на родители при осъществяване на превантивна дейност с учениците за предпазване от извършване на противообществени прояви. 4.Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището. 5. Съвместна дейност с Училищното настоятелство за подпомагане на деца в риск. VІ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИИ УКБППМН координира дейността си със следните институции: -МКБППМН; -РПУ-Царево; -Отдел Закрила на детето ; -Обществени организации.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ ГР. ВАРНА Утвърдил: Албена Комитова Директор на ОУ Васил Априлов град Варна АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 УТВЪРЖДАВАМ:... УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 І. Въведение Въвеждането на Училищна програма за превенция ранното напускане на училище се налага от това,

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg УТВЪРДИЛ:... ДИРЕКТОР / ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА/ П Л А Н

Подробно

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна

При использовании шаблона ссылка на Pedsovet.su обязательна Годишен отчет на педагогическите съветници Олга Георгиева и Цвета Балтакова-Стоянова за учебната 2017 2018 година Цел на дейността на педагогическите съветници: подкрепа за личностно развитие на учениците

Подробно

???? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ???”??? ?????????”, ??

???? ?? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ???”??? ?????????”, ?? НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ град София, обл. София град, общ. Столична, район Връбница, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16 www.ngdek.com; e-mail: ngdek.bg@gmail.com;

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно