ПЪТНА КАРТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЪТНА КАРТА"

Препис

1 Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са заемали академичната длъжност "доцент" в УНСС или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години, или не по-малко от пет години да са били преподаватели, включително хонорувани, в УНСС или в друго висше училище или научна организация. 3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност "доцент". 4. Да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научноприложни разработки, които се оценяват по съвкупност. ІІ. Допълнителни изисквания за УНСС съгласно ЗРАСРБ (Чл.15 ал.1) и ППЗРАСРБ (Чл.6 ал.3) II.1. Свързани с учебната дейност Минимум Максимум точки Минимален праг 1. Отработени най-малко 8 часа приравнена аудиторна заетост като хабилитирано лице в УНСС или в акредитирано от НАОА висше училище или научна организация. 2. Разработени лекционни курсове (съставени учебни програми); при участие в съавторство пропорционално на участието: - за курс от бакалавърска програма 1 точки на всеки курс; - за курс от магистърска програма 15 точки на всеки курс. 3. Издадени учебници самостоятелни или в съавторство (с поне 8 издателски коли самостоятелен текст), обсъдени и приети на Катедрен съвет и придружени с по две рецензии 8 точки за всеки учебник; при участие с по-малко от 8 издателски коли пропорционално на участието. 4. Изнасяне на лекции на чужд език: - в чуждестраннен университет или висше училище 3 точки на курс лекции (един курс минимум 6 учебни часа); - в университет или висше училище в страната 15 точки на курс лекции (един курс минимум 3 учебни часа). II.2. Свързани с научноизследователската дейност

2 1. Ръководител на докторанти, придобили ОНС доктор 1 и 1 5 точки на докторант (минимум 2 защитили докторанта) 2. Ръководство на научноизследователски, образователни, 2 и 2 научно-приложни и бизнес проекти: - университетски 2 точки на всеки проект; - национални 4 точки на всеки проект; - международни 1 точки на всеки проект. 3. Участия в научноизследователски, образователни, научноприложни 1 и 1 и бизнес проекти: - университетски 5 точки на всеки проект; - национални 1 точки на всеки проект; - международни 25 точки на всеки проект. 4. Участия в конференции в страната с издадени доклади (хартиен или електронен вариант) 5 точки на участие (при участие в съавторство пропорционално 5. Участия в конференции в чужбина или в страната, когато са 2 и 2 организирани от международни организации 1 точки на участие с издаден доклад (при съавторство пропорционално 6. Публикувани монографии и студии Публикувани монографии (поне една самостоятелна) с поне 8 издателски коли, придружени с по две рецензии 8 точки за всяка монография (при съавторство пропорционално 6.2. Публикувани студии (самостоятелни или в съавторство) 2 точки на студия (при съавторство пропорционално на 7. Публикувани най-малко 1 статии в специализирани научни 23 издания с редколегия, от които най-малко 5 в индексирани издания (в т.ч. поне едно индексирано в Thomson Reuters или SCOPUS); при съавторство пропорционално на участието; в т.ч.: 7.1. в специализирано научно списание, индексирано в 6 Thomson Reuters /Web of Knowledge/ или SCOPUS 6 т.; и 7.2. в други специализирани индексирани научни списания 3 12 т.; и 7.3. в специализирани научни списания с редколегия 1 т. 5 и 8. Цитируемост: установен цитат в Thomson Reuters или SCOPUS 1 точки на цитат; - установен цитат или упоменаване в други електронни информационни системи 2 точки на цитат. 9. Членуване в професионална национална или международна -2 организация 1 точки на членство. 1. Защитена научна степен доктор на науките 2 точки / 2 при наличие на такава научна степен. Общо: 6 Минимален праг за заемане на академичната длъжност професор в УНСС: 6 точки.

3 Приложение 2 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Доцент в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.24) 1. Да са придобили образователна и научна степен "доктор". 2. Не по-малко от две години да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент", или да са били преподаватели, включително хонорувани, в УНСС или в друго висше училище или научна организация. 3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките". ІІ. Допълнителни изисквания за УНСС съгласно ЗРАСРБ (Чл.15 ал.1) и ППЗРАСРБ (Чл.53 ал.2) II.1. Свързани с учебната дейност Минимум Максимум точки Минимален праг 1. Отработени най-малко 8 часа приравнена аудиторна заетост като асистент, главен асистент или хоноруван преподавател в УНСС или в друг акредитиран от НАОА университет или висше училище. 2. Разработени лекционни курсове (съставени учебни програми); при съавторство пропорционално на участието: - за курс от бакалавърска програма 1 точки на всеки курс; - за курс от магистърска програма 2 точки на всеки курс. 3. Издадени учебници и учебни помагала Издаден самостоятелен учебник или участие като съавтор в издаден учебник с поне 8 издателски коли самостоятелен текст, обсъден и приет на Катедрен съвет и придружен с две рецензии 8 точки за всеки учебник (при участие с по-малко от 8 издателски коли пропорционално 3.2. Издадено самостоятелно ръководство или участие като съавтор в издадено ръководство с поне 6 издателски коли самостоятелен текст, обсъдено и прието на Катедрен съвет и придружено с две рецензии 6 точки за всяко ръководство (при участие с по-малко от 6 издателски коли пропорционално 4. Изнасяне на лекции на чужд език - в чужбина 3 точки на курс лекции (един курс минимум 6 учебни часа); - в страната 15 точки на курс лекции (един курс минимум 3 учебни часа) и и 6

4 II.2. Свързани с научноизследователската дейност 1. Участия в научноизследователски, образователни, научноприложни и бизнес проекти: - университетски 5 точки на всеки проект; - национални 1 точки на всеки проект; - международни 25 точки на всеки проект. 2. Участия в конференции в страната с издадени доклади (хартиен или електронен вариант) 5 точки на участие; при съавторство пропорционално на участието. 3. Публикувани монографии и студии Публикувани монографии (поне една самостоятелна) с поне 8 издателски коли, придружени с по две рецензии 8 точки за всяка монография (при съавторство пропорционално на 3.2. Публикувани студии (самостоятелни или в съавторство) 2 точки на студия (при съавторство пропорционално на 4. Публикувани статии в специализирани научни списания (при съавторство пропорционално на участието), в т.ч.: 4.1. в специализирано научно списание, индексирано в Thomson Reuters /Web of Knowledge/ или SCOPUS 6 т.; 4.2. в други специализирани индексирани научни списания 3 т.; 4.3. в специализирани научни списания с редколегия 1 т. 5. Цитируемост: - установен цитат в Thomson Reuters или SCOPUS 1 точки на цитат; - установен цитат или упоменаване в други електронни информационни системи 2 точки на цитат. 6. Участия в конференции в чужбина или в страната, когато са организирани от международни организации 1 точки на участие с издаден доклад (при съавторство пропорционално 7. Членуване в професионална национална или международна организация 1 точки на членство. 8. Ръководител на докторанти, придобили ОНС доктор 5 точки на докторант. 2 и 3 и 8 и 1 и и -2 и Общо: 3 Минимален праг за заемане на академичната длъжност доцент в УНСС: 3 т.

5 Приложение 3 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Главен асистент в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.18) 1. Да са придобили образователна и научна степен "доктор". ІІ. Допълнителни изисквания за УНСС съгласно ППЗРАСРБ (Чл.46 ал.3) II.1. Свързани с учебната дейност Минимум Максимум точки Минимален праг 1. (а) Най-малко 2 години стаж като асистент в УНСС или друго акредитирано от НАОА висше училище или университет в страната или изпълнена 8 часа приравнена аудиторна заетост, или (б) най-малко 4 години стаж като хоноруван преподавател в УНСС или друго акредитирано от НАОА висше училище или университет в страната или изпълнена 8 часа приравнена аудиторна заетост. 2. Оценка от изпита, положен пред научното жури (умножена по 1 точки) 3. Изпълнена приравнена аудиторна заетост над минимално изискуемите по II часа по 1 точка на всеки 2 часа (точките се закръглят към цяло число) и II.2. Свързани с научноизследователската дейност (представените публикации да са различни от: дисертационния труд за придобиване на ОНС доктор ; автореферата към него; посочените в автореферата публикации по дисертационния труд) 1. Публикувани статии в специализирани научни списания, в т.ч.: 1.1. в специализирано научно списание, индексирано в Thomson Reuters /Web of Knowledge/ или SCOPUS 6 т.; 1.2. в други специализирани индексирани научни списания 3 т.; 1.3. в специализирани научни списания с редколегия 1 т. (при съавторство пропорционално 2. Участия в научни конференции в страната и чужбина с издадени доклади (хартиен или електронен вариант): - участие в конференции в страната 5 точки на участие; - участие в конференции в чужбина или в страната, когато са организирани от международни организации 1 точки на участие; (при съавторство пропорционално 3 и 3 и 3 3

6 3. Участия в научноизследователски, образователни, научноприложни и бизнес проекти: - университетски 5 точки на всеки проект; - национални 1 точки на всеки проект; - международни 25 точки на всеки проект. 4. Публикувани монографии и студии Публикувани монографии с поне 8 издателски коли, придружени с по две рецензии 8 точки за всяка монография (при съавторство пропорционално 4.2. Публикувани студии (самостоятелни или в съавторство) 2 точки на студия (при съавторство пропорционално на 5. Издаден самостоятелен учебник или участие като съавтор в издаден учебник с поне 8 издателски коли самостоятелен текст, обсъден и приет на Катедрен съвет и придружен с две рецензии 8 точки за всеки учебник (при участие с по-малко от 8 издателски коли пропорционално 6. Издадено самостоятелно ръководство или участие като съавтор в издадено ръководство с поне 6 издателски коли самостоятелен текст, обсъдено и прието на Катедрен съвет и придружено с две рецензии 6 точки за всяко ръководство (при участие с по-малко от 6 издателски коли пропорционално и и и и Общо: 1 Минимален праг за заемане на академичната длъжност главен асистент в УНСС: 15 т.

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я ОТНОСНО конкурс за професор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я ОТНОСНО конкурс за професор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я ОТНОСНО конкурс за професор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (екоикономика), публикувана

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

До

До До Председателя на Научното жури за оценяване на кандидата за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ СТАНОВИЩЕ От проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева- член на жури за заемане на академичната длъжност професор по научно направление.7. Администрация и управление (Управление на МСП и фамилен бизнес и

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ За заемане на академична длъжност професор по обявен конкурс от Софийски университет Св. Кли

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ За заемане на академична длъжност професор по обявен конкурс от Софийски университет Св. Кли УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ За заемане на академична длъжност професор по обявен конкурс от Софийски университет Св. Климент Охридски 1. Обща информация: Изготвил становището:

Подробно

Приложение 10

Приложение 10 Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика научна специалност Индустриална електроника, обявен в Държавен

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: професор д-р Иван Петров Палигоров, научна специалност Икономика и управление, кат

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: професор д-р Иван Петров Палигоров, научна специалност Икономика и управление, кат УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: професор д-р Иван Петров Палигоров, научна специалност Икономика и управление, катедра Управление на ресурсите и природоползването, факултет

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление 3.2. Психология върху научните трудове, представени

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно