16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

Размер: px
Започни от страница:

Download "16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако"

Препис

1 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b) и в този интервал съществува интегралът g(x) df(x), то в същият интервал съществува и интеграла f(x) dg(x), като при това е изпълнено равенството f(x) dg(x) = f(x)g(x) g(x) df(x). Доказателство. Чрез правилото за диференциране на произведение получаваме d(f(x)g(x)) = (f(x)g(x)) dx = (f (x)g(x) f(x)g (x))dx = откъдето = f (x)g(x)dx f(x)g (x)dx = g(x)df(x) f(x)dg(x), () f(x)dg(x) = d(f(x)g(x)) g(x)df(x). По условие имаме, че g(x) df(x) съществува, а знаем, че (2) d(f(x)g(x)) = f(x)g(x) C според едно от свойствата на неопределения интеграл. Следователно тъй като двата интеграла в дясната част на равенството () съществуват, ще съществува и интегралът f(x) dg(x) в лявата му част и при това е изпълнено равенството f(x)dg(x) = d(f(x)g(x)) g(x)df(x) = f(x)g(x) g(x)df(x), като считаме, че произволната константа C от равенството (2) е прибавена към интеграла g(x)df(x) Интегриране чрез смяна на променливата. Теорема 2. Нека функцията f(x) е дефинирана в интервала (a, b), а функцията ϕ(t) - в интервала (α, β), като ϕ(t) (a, b) за всяко t (α, β). Ако F (x) е примитивна на f(x) в интервала (a, b) и, следователно, f(x) dx = F (x) C,

2 а функцията ϕ(t) е диференцируема в интервала (α, β), то функцията F (ϕ(t)) е примитивна за f(ϕ(t))ϕ (t) в интервала (α, β) и (3) f(ϕ(t))ϕ (t) dt = f(x) dx при x=ϕ(t). Иначе казано, ако първо направим смяна на променливата x = ϕ(t) в интеграла и след това го пресметнем, или ако първо пресметнем интеграла и след това направим смяната на променливата, резултатът ще е един и същ. Доказателство. Тъй като F (x) = f(x) за x (a, b), по правилото за диференциране на сложна функция получаваме (F (ϕ(t))) = F (ϕ(t))ϕ (t) = f(ϕ(t))ϕ (t), t (α, β). С това доказахме, че F (ϕ(t)) е примитивна функция на f(ϕ(t))ϕ (t) в интервала (α, β). Оттук имаме f(ϕ(t))ϕ (t) dt = F (ϕ(t)) C. От друга страна f(x) dx при x=ϕ(t) = (F (x) C) при x=ϕ(t) = F (ϕ(t)) C. Тъй като C и C са произволни константи, то десните страни на получените две равенства съвпадат. Следователно съвпадат и левите страни, т.е. f(ϕ(t))ϕ (t) dt = f(x) dx при x=ϕ(t). Понякога е по-лесно да се пресметне интегралът f(x) dx след като в него се направи определена смяна на променливата t = ϕ(t). Така даденият интеграл се свежда до пресмятането на интеграла f(ϕ(t))ϕ (t) dt. В случая, когато функцията ϕ(t) има обратна функция ϕ (x), то, преминавайки в двете страни на равенството (3) към променлива x чрез смяната t = ϕ (x) и разменяйки местата на двете страни получаваме f(x) dx = f(ϕ(t))ϕ (t) dt при t=ϕ (x). Тази формула обикновено се нарича формула за интегриране чрез смяна на променливата Интегриране на рационални функции. Да припомним, че функция от вида P n (x) = a 0 x n a x n a 2 x n 2... a n 2 x 2 a n x a n, a 0 0, се нарича полином от степен n с коефициенти a 0, a,..., a n, a n. 2

3 Определение. Рационална функция наричаме функция от вида където P n (x) и са полиноми. R(x) = P n(x), Функцията R(x) е дефинирана за всяко x, за което 0 Определение 2. Рационалната функция R(x) = P n(x) се нарича правилна, ако степента на полинома P n (x) е по-малка от степента на полинома, т.е. n < k. Като използваме правилото за делене на полиноми, можем да представим всяка рационална функция като сума на полином и правилна рационална функция. Пример. Нека R(x) = x3 5 2x 2 x. Тогава ( x 3 5 ) : ( 2x 2 x ) = 2 x 4 x 3 2 x2 2 x 2 x2 2 x 5 2 x2 4 x x 2 4 т.е. получихме, че x 3 5 2x 2 x = 2 x 3 4 x x 2 x. Неопределеният интеграл на всяка рационална функция може да бъде пресметнат. За целта първо рационалната функция се представя като сума на полином и правилна рационална функция, а след това получената правилна рационална функция се представя като сума на прости рационални функции (наречени елементарни дроби), които се интегрират лесно. (4) Определение 3. Рационалните функции от вида A (x x 0 ) m, A = const, x 0 R, m =, 2,..., се наричат елементарни дроби от първи вид, свързани с x 0. 3

4 Рационалните функции от вида (5) Mx N (x 2 px q) m, M, N = const, p, q R, p2 4q < 0, m =, 2,..., се наричат елементарни дроби от втори вид, свързани с p и q. Ако e полином с реални коефициенти, то той се представя еднозначно с точност до разместване на множителите във вида = b 0 (x x ) α (x x 2 ) α 2... (x x s ) αs (x z ) β (x z ) β (x z 2 ) β 2 (x z 2 ) β 2... (x z t ) βt (x z t ) βt, където b 0 е коефициентът пред най-високата степен на x, x, x 2,..., x s са реалните корени на, съответно с кратности α, α 2,..., α s, z, z 2,..., z t са комплексните корени на, съответно с кратности β, β 2,..., β t. След като умножим (x z ) с (x z ), (x z 2 ) с (x z 2 ),..., (x z t ) с (x z t ) получаваме = b 0 (x x ) α (x x 2 ) α 2... (x x s ) αs (x 2 p xq ) β (x 2 p 2 xq 2 ) β 2... (x 2 p t xq t ) βt, където p j = (z j z j ), q j = z j z j, j =, 2,..., t. Полученото представяне на съдържа само множители с реални коефициенти, които са взаим прости и са неразложими над полето на реалните числа. Представянето на правилна рационална функция като сума на елементарни дроби се основава на следната Теорема 3. Нека R(x) = P n(x) е правилна рационална функция и = b 0 (x x ) α (x x 2 ) α 2... (x x s ) αs (x 2 p xq ) β (x 2 p 2 xq 2 ) β 2... (x 2 p t xq t ) βt е представянето на като прозиведение на взаимно прости,неразложими над полето на реалните числа множители.тогава съществуват единствени константи A, A 2,... A α ; A 2, A 22,... A 2α2 ;..., A s, A s2,... A sαs ; M, M 2,... M β ; M 2, M 22,... M 2β2 ;..., M t, M t2,... M tβt ; N, N 2,... N β ; N 2, N 22,... N 2β2 ;..., N t, N t2,... N tβt, 4

5 удовлетворяващи равенството P n (x) = A (x x ) A 2 (x x )... A α 2 (x x ) α A 2 (x x 2 ) A 22 (x x 2 )... A 2α 2 2 (x x 2 ) α 2... A s (x x s ) A s2 (x x s )... A sα s 2 (x x s ) αs M x N (x 2 p x q ) M 2x N 2 (x 2 p x q )... M β x N β 2 (x 2 p x q ) β M 2 x N 2 (x 2 p 2 x q 2 ) M 22x N 22 (x 2 p 2 x q 2 )... M 2β 2 x N 2β2 2 (x 2 p 2 x q 2 ) β 2... M t x N t (x 2 p t x q t ) M t2x N t2 (x 2 p t x q t )... M tβ t x N tβt 2 (x 2 p t x q t ). βt След като намерим неизвестните константи интегрирането на R(x) се свежда до интегрирането на съотвените елементарни дроби от записаната по-горе формула. Определянето на неизвестните константи може да стане по следния начин: Привеждаме под общ знаменател дробите в дясната част на формулата (разбира се, общият знаменател е полиномът ). Числителят на дробта отляво - полиномът P n (x), трябва да съвпада с числителя на дробта, която ще получим отдясно, за безброй много стойности на x. Оттук следва, че полиномът P n (x) тгрябва да е тъждествено равен на полинома, който се е получил като числител след привеждането под общ знаменател отдясно. Неизвестните константи определяме от това тъждество по някой от следните начини: ) приравняване на коефициентите пред еднаквите степени на x и решаване на получената система от линейни уравнения; 2) даване на конкретни реални или комплексни стойности на променливата x; 3) диференциране и заместване на променливата x с конкретни стойности или приравняване на коефициентите пред еднаквите степени на x; 4) комбиниране на ), 2) и 3). 5

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Microsoft Word - PMS sec11.doc

Microsoft Word - PMS sec11.doc Лекция Матрици и детерминанти Определения Матрицата е правоъгълна таблица от числа Ако е матрица с m реда и стълба то означаваме () O m m m m ( ) За елементите на матрицата се използва двойно индексиране

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc

Microsoft Word - IGM-CA2222ааа.doc Лекция α Функциите e ln и Функциите e и ln Тук ще дадем още едно определение за експоненциалната функция което разбира се води до същия резултат както определението със степенен ред без да доказваме еквивалентността

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Квадратно уравнение ax 2 + bx + c = 0 = a(x x 1 )(x x 2 ) x 1,2 = b ± b2 4ac 2a Формули за съкратено умножение (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a b) 2 = a

Квадратно уравнение ax 2 + bx + c = 0 = a(x x 1 )(x x 2 ) x 1,2 = b ± b2 4ac 2a Формули за съкратено умножение (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a b) 2 = a Квадратно уравнение + + c = = ( )( ), = ± 4c Формули за съкратено умножение ( + ) = + + ( ) = + ( )( + ) = ( + ) = + + + ( ) = + ( + )( + ) = + ( )( + + ) = Правила за степенуване m = +m : m = = m m (

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - DIS.doc

Microsoft Word - DIS.doc Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане 1 Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivndg@yhoo.com. Четени са през

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Семинар 1: Комплексни числа. Функции на комплексна променлива.

Семинар 1: Комплексни числа. Функции на комплексна променлива. Семинар 1: Комплексни числа. Функции на комплексна променлива. Комплексно число, с: c z (, ) + + j а Re[c] реална част; Im[c] имагинерна част; j 1 r c + - модул на комплексното число (к. ч.). tg ϕ, ϕ rg

Подробно

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика,

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Собствени стойности и собствени вектори

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: безкрайна правоъгълна потенциална яма. Преди това ще

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc

Microsoft Word - IGM-CA1919.doc Лекция 9 9 Функции на комплексна променлива Криви и области в комплексната равнина Тук се предполага че основните определения за комплексно число както и свойствата на алгебричните операции между комплексни

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc

Microsoft Word - Sem8-Pharm-2017.doc Семинар 9 / 6 Семинар 9: Обикновени диференциални уравнения Обикновени диференциални уравнения с разделящи се променливи: = X ( ) Y ( ) = X + C Y d Ако е зададено гранично условие, у(х0) = у0 = Y ( ) 0

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно