РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния етаж в сградата на Областна администрация Перник, се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, в следния състав: Председател: инж. Васил Павлов Зам. областен управител на област Перник Секретар: Росен Симеонов Директор на Бюро по труда Перник Технически секретар: Ваня Банкова Младши експерт Регионално развитие, Областна администрация Перник Членове: 1. Росица Рангелова Началник отдел «УЧРД», община Перник 2. Любка Димитрова Зам. кмет на община Радомир 3. Мария Добревска Зам. кмет на община Брезник 4. Катя Божидарова - Зам. кмет на община Трън 5. Димитър Димитров - Зам. кмет на община Земен 6. Иво Симеонов Зам. кмет на община Ковачевци 7. Мая Симеонова Началник отдел Статистически изследвания Перник 8. Любомир Владимиров Директор Инспекция по труда - Перник 9. Бойка Иванова Началник отдел ОМДК, РУО - Перник 10. Анна Цветкова Директор ОД Земеделие Перник 11. Красимира Василева Главен експерт РДСП Перник 12. Любомир Жотев Председател на СРС Подкрепа Перник 13. Симеон Илиев Изпълнителен директор на РБЦ Перник 14. Инж. Таня Каменова Председател на камарата на строителите в Република България, Областно представителство Перник 15. Полина Маринова Директор ДРСЗ София Заседанието бе открито в 14 часа от председателстващия Комисията по

2 заетост към Областния съвет за развитие инж. Васил Павлов. С наличие на кворум, заседанието продължи с представяне на предварително заявения дневен ред: 1. Презентация на изпълнението на държавния прием за учебната 2017/2018 г. и новите предложения на професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г. в Област Перник 2. Обобщено предложение на Регионално управление на образованието Перник за държавен план прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в Област Перник за учебната 2018/2019 г. 3. Сформиране на работна група за провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта 4. Дискусия Предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с единодушие от членовете на Комисията. Инж. Васил Павлов даде думата по точка първа и втора от дневния ред на г-жа Росица Симеонава Старши експерт Регионален инспекторат по образованието Перник. «Професионално образование» в Г-жа Симеонова поясни, че изготвянето и утвърждаването на държавния планприем по чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗПУО включва следното: - До 15 януари на текущата учебна година директорите на училищата представят на началника на регионалното управление на образованието мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на учениците и профилите и специалностите от професии по форми на обучение, начин за формиране на бала и определените балообразуващите предмети; - До 1 февруари началникът на РУО изготвя обобщено предложение за цялата област след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализа на спецификата на областта. - До 15 февруари началникът на РУО представя обобщеното предложение на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие; - До 1 март началникът на РУО представя на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием; - До 30 март държавният план-прием се утвърждава; - До 10 април на интернет страницата на РУО се публикува утвърденият планприем за всички училища в областта. 2

3 Г-жа Симеонова акцентира върху предложените 39 паралелки, предложени за държавен прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в Област Перник за учебната 2018/2019 г., които са с 11 паралелки по-малко в сравнение с реализирания прием за текущата 2017/2018 г. От изложената информация стана ясно, че баланса на учениците за прием в осми клас през учебната 2018/2019 г. в сравнение с предходната учебна година ще бъде с отрицателен знак (- 60 ученици). За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 30 паралелки с капацитет от 720 ученици. Обучението на учениците ще се осъществява в следните профили: профил Чужди езици, профил Математически и Природни науки. Обучението на учениците в паралелки с професионална подготовка ще се осъществява в 22 паралелки по следните специалности: Екскурзоводско обслужване, Приложно програмиране, Организация на туризма и свободното време, Недвижими имоти, Банкова охрана и инкасова дейност, Шивачество, Шлосерство, Телекомуникационни системи, Компютърна техника и технологии, Топлотехника топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника, Автотранспортна техника, Интериорен дизайн, Строителство и архитектура, Компютърна графика, Електрически инсталации, Парково строителство и озеленяване, Металургия на черните метали, Електрообзавеждане на производствата, Технология в биопроизводството, Бизнес-администрация, Икономическа информатика, Електронна търговия, Търговия, Икономика и мениджмънт, Производство на кулинарни изделия, Производство на сладкарски изделия и Кетъринг. За Община Радомир общо 6 паралелки с капацитет от 144 ученици, от тях 5 параллелки в следните специалности: Компютърна техника и технологии, Промишлена електроника, Експлоатация на автомобилния транспорт, Автотранспортна техника и Приложно програмиране и 1 паралелка по профил Математически. За Община Брезник 1 паралелка с капацитет от 24 ученици в профил Софтуерни и хардуерни науки. За Община Трън 1 паралелка с капацитет от 24 ученици в профил Хуманитарни науки. За Община Земен 1 паралелка с капацитет от 24 ученици в специалност Малък и среден бизнес. На територията на област Перник в част от професионалните гимназии, сред които: Професионална гимназия по икономика гр. Перник, Професионална гимназия по техника и строителство Арх. Й. Миланов гр. Перник, Професионална гимназия по облекло и туризъм Св. Иван Рилски гр. Перник, Професинална гимназия по 3

4 енергетика и минна промишленост Христо Ботев гр. Перник, Технологична професинална гимназия Мария Кюри гр. Перник, Техническа професионална гимназия Н. Й. Вапцаров гр. Радомир и Професионална гимназия по транспорт Юрий Гагарин гр. Радомир, ще бъдат разкрити паралелки за обучение чрез работа или т. нар. дуална система на обучение. Инж. Павлов благодари на г-жа Симеонова за изчерпателната информация относно изпълнението на държавния прием за учебната 2017/2018 г. и държавния план прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в Област Перник за учебната 2018/2019 г. и подложи на гласуване първа и втора точка от дневния ред. Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие приеха с единодушие предложеният от Регионалното управление на образованието гр. Перник държавен план прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в Област Перник за учебната 2018/2019 г. Инж. Павлов взе думата по точка трета от дневния ред, отнасяща се до необходимостта от сформиране на работна група за провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Направено бе уточнението, че Агенцията по заетостта е дала указания за начинът на провеждане на анкетното проучване. Инж. Павлов предложи анкетирането да започне в най-кратки срокове и да продължи до г., а до г. данните да бъдат обобщени на общинско ниво. В периода г. да се проведе заседание на сформираната за целите на анкетирането работна група, на което да бъдат обобщени данните за област Перник. Резултатите да бъдат представени, дискутирани и приети на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в срок до г. Инж. Павлов предложи следните членове на работната група: 1. Росен Симеонов Директор «Бюро по труда» - Перник 2. Ваня Банкова Младши експерт Областна администрация Перник 3. Севделина Ковачева Зам. кмет на община Перник 4. Любка Димитрова Зам. кмет на община Радомир 5. Мария Добревска Зам. кмет на община Брезник 6. Катя Божидарова - Зам. кмет на община Трън 7. Димитър Боянов - Зам. кмет на община Земен 8. Иво Симеонов Зам. кмет на община Ковачевци 9. Любомир Жотев Председател на СРС Подкрепа Перник 10. Симеон Илиев Изпълнителен директор на РБЦ Перник 11. Мая Симеонова Началник отдел Статистически изследвания Перник 4

5 12. Инж. Елена Симеонова - Камарата на строителите в Република България, Областно представителство Перник 13. Полина Маринова Директор ДРСЗ София Предложението бе гласувано и прието от члановете на Комисията. По точка трета от дневния ред на заседанието взе думата и г-жа Полина Маринова Директор ДРСЗ София, за разяснение по отношение необходимостта от анкетиране на работодателите за потребностите им от работна сила. Тя поясни, че във връзка с промените в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му, Комисиите по заетостта към Облъстните съвети за развитие ще имат ангажимента два пъти годишно да провежда такъв вид анкетно проучване. Анкетното проучване в настоящия му електронен вид е одобрено от Министерство на труда и социалната политика. Целта на проучването е да извлече информация за потребностите на работодателите от работна сила, от какъв тип кадри има недостиг на пазара на труда и какво ще бъде търсенето на кадри в краткосрочен и средносрочен план. На база тези дани, Агенция по заетостта предвижда предприемане на действия за корекция на негативните процеси на пазара на труда (тук се визират обучения на кадри, преквалификация и др.) Инж. Павлов предложи г-н Росен Симеонов Директор «Бюро по труда» - Перник и г-жа Ваня Банкова Младши експерт Областна администрация Перник да вземат участие в информационната среща за целите на анкетирането, организирана от Агенция по заетостта на г. в гр. София. Решението бе прието от членовете на комисията. Поради изчерпване на дневния ред инж. Павлов благодари на присъстващите и закри заседанието. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 28.01.2010 г. Днес 28.01.2010 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК П Р О Т О К

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК П Р О Т О К РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК П Р О Т О К О Л от заседание на Областния съвет за развитие на

Подробно

Писмо от ОУ Благоевград

Писмо от ОУ Благоевград Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: БИСЕР МИХАЙЛОВ Областен управител на област с административен център П Р О Т О К О Л 99, 09.02.2018

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134>

<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134> ОДОБРИЛ: /П/ СИМЕОН ИВАНОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, проведено на 28 август 2014 г., 10.00 часа, Зала

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК П Р О Т О К О Л

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК П Р О Т О К О Л РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК П Р О Т О К О Л 1/16.03.2018 г. от заседание на Областния съвет за

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Протокол 1/ г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала

Протокол 1/ г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала Протокол 1/ 21.01.2014г. ЗАСЕДАНИЕ На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 21.01.2014г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л от заседание на Областна комисия по б

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л от заседание на Областна комисия по б РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИРЕНА СОКОЛОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Днес, 12 септември

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Microsoft Word - protokol_obraz_

Microsoft Word - protokol_obraz_ ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, проведено на 25.01.2012 г., 10:00 ч. в Зала 1 на Областна

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД09-2149/27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc

Microsoft Word - ПРОТОКОЛ_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 14 Днес, 28.09.2016

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 30 април 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назн

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 30 април 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назн РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 30 април 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 10 Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИВО ИВАНОВ И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Съгласно заповед РД-56/ г. П Р О Т О К О Л

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИВО ИВАНОВ И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Съгласно заповед РД-56/ г. П Р О Т О К О Л РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: /П/ ИВО ИВАНОВ И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Съгласно заповед РД-56/12.08.2019г. П Р О Т О К О Л от заседание на Областната епизоотична комисия Днес,

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве

П Р О Т О К О Л 31 Днес, год. от часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съве П Р О Т О К О Л 31 Днес, 02.03.2018 год. от 10.00 часа в зала 119 в Административната сграда на община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

П Р О Т О К О Л

П   Р   О   Т   О   К   О   Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание

Подробно