I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н

Размер: px
Започни от страница:

Download "I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации н"

Препис

1

2 I. КРАТЪК АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО. През учебната 2018/2019 година в ПТГ,Цар Симеон Велики са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско, регионално, национално. Теми, по които е работено: МО Общообразователна подготовка - Работа с интерактивна дъска/сензор МО Професионална подготовка Актуални въпроси по безопасност на движението по пътищата и изменението на нормативните документи Семинар практикум на колектива Електронен дневник Семинар практикум на колектива Облачни технологии принципи и структури Тематично обучение на учители направление Транспорт Работа с диагностична програма на BOSCH Тематично обучение на колектива от учители - Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност Тематично обучение на група учители Методи за оценяване на международно изследване PISA 2018 Тематично обучение на учители преподаващи ФВС Иновативни подходи във физическото възпитание и спорта Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище. II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.

3 Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на документацията на методическите обединения. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на ученическите знанията и разчупване на стереотипните форми на преподаване. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез: - обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагогическия персонал; - провеждане от директора и зам. директора на системен административен и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване на възникнали нарушения; - провеждане на системна контролна дейност от класните ръководители по спазване на Правилника за дейността на ПТГ от учениците и прилагане на ефективни мерки за регулиране при отклонения. Самоусъвършенстване чрез извънучилищна квалификационна дейност, включване на педагогическите специалисти във форми на индивидуална квалификация, а именно: - професионална педагогическа специализация, - специализация в конкретна научна област, - комплексен, тематичен и инструктивен курс. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: - квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; - педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО - гр.търговище; - актуализиране на педагогическите технологии и УТС; - обмяна на добри практики в МО. Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището: - текуща поддръжка на МТБ и хигиената;

4 - оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно - възпитателно въздействие; - диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност - формулиране и прилагане на корекционни мерки. Целеви групи - педагогически и непедагогически персонал. III. ЦЕЛИ Определяне на приоритетите в квалификационната дейност за текущата година. Идентифициране на потребностите от продължаваща квалификация и определяне на целевите гупи. Усъвършенстване на професионалните умения. Съответствие между потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на учителите. Развитие на професионалните нагласи и ценности. Задоволяване на професионални потребности на педагогическите кадри. Осигуряване на подкрепа за професионалното развитие на педагогическите кадри с цел постигане на европейско качество на образованието. Съобразяване на планираните квалификациони дейности със спецификата на училището и региона. IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ Проучване, анализиране и проектиране на потребностите от квалификация на педагогическите кадри чрез пряко допитване до учители на работни срещи. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните обединения/.

5 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. Да се работи за създаване на традиция 10% от учителите ежегодно да повишават своята ПКС. V. ФОРМИ: тематичен курс семинар дискусия проблемна група практикум лекция-беседа

6 VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ Тема на квалификацията Целева група Форма на квалификация Продължителност Период на провеждане Обучаваща институция Индикатор за изпълнение 1. Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи Педагог. персонал Курс 32 часа Ноември 2019г. Орак Дигитална Учителска Академия Брой обучаеми ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ Планирани тематични направления за квалификация 1. ДОС за придобиване на квалификации по професии и роля на ключовите компетентности в тях, съобразно потребностите на пазара на труда Целева група Гл. учител и ст. учитетели по професионална подготовка Форма на квалификаци я обучение Продължи телност 16 часа Период на провеждане Март 2020 Обучаваща институция РААБЕ Организатор РУО

7 2. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес 3. Периодично обучение на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС Педагог. персонал преподаватели, извършващи обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС курс 16 часа Април 2020г. курс 32 часа Април 2020г. РААБЕ Русенски университет Ангел Кънчев 4. Участие на пед. специалисти от ПТГ в квалификационни форми 10.1; 10.2;10.3;10.4;10.5 от годишния план на РУО- Търговище за уч.2019/2020 г. ПТГ ПТГ 5. Програмиране на Учител от микроконтролери ATMEL с ПН Електроника, Arduino Programming автоматика, Lguage компютърна и (APL) комуникационна техника курс 32 Октомври 2019 Елимекс ПТГ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Приложение 1 - Правила за участие на персонала в квалификационната дейност 2. Приложение 2 - Механизъм за финансова подкрепа Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет Протокол 15 / г. Утвърден е със Заповед 17 / г. на директора на училището.

8 ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ Приложение 1 1. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на Училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от ККД и се приема на заседание на ПС, предварително съгласуван с председателите на синдикалните организации. 2. В началото на учебната година ККД проучва мнението на преподавателите за избор на теми и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации. 3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел: да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри; да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие. 4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО Търговище, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности. 5. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището. 6. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията: по собствено желание; по препоръка на работодателя; по препоръка на експерти от РУО Търговище и МОН. 7. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за предишната година.

9 8. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които: преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания; заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета; преминават на нова педагогическа длъжност; заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години; новоназначени учители; при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да участва в такъв квалификационен курс; всеки преподавател участва в поне една квалификационна форма на обучение през учебната година; преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят резултатите от квалификационните обучения. 9. Мотивация и стимулитане на персонала за участие в квалификационни дейности: Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се признава повисоко професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по ред, определен от МОН. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия. Възможност за кариерното развитие.

10 Приложение 2 МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,20% от годишния ФРЗ. 2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др. 4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства. 5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност. 6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.

11

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

План квалификация

План квалификация Утвърдил: Ася Чилингирян Директор Трета ПМГ Акад. Методий Попов Варна ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 208/209 ГОДИНА Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от

Подробно

AНАЛИЗ………

AНАЛИЗ……… УТВЪРЖДАВАМ: Албена Иванова-Неделчева Директор на СУ Сава Доброплодни, гр. Шумен ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ УЧЕБНА 2017 2018 г. 1 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 1. СУ

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ; Утвърдил Директор:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, ;  Утвърдил Директор: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com Утвърдил Директор: /Ася Бояджиева-Пенкова/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624408, канцелария: 042/627688, факс: 042/605062; e-mail:

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

План квалификация

План квалификация ПЛАН УТВЪРЖДАВАМ: ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ДИРЕКТОР:.. /име, фамилия, подпис и печат/ Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба 15/22.07.2019 г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробно