Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ"

Препис

1 Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

2 I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем, базиран на преглед на научни и епидемиологични данни Описание на предлаганата здравна технология Описание на други здравни технологии, които се реимбурсират у нас и които могат да бъдат използвани като терапевтична алтернатива или като комбинирана терапия с предлаганата здравна технология. 2. Избор на основна сравнителна терапевтична алтернатива: 2.1. Основна сравнителна алтернатива е тази, която е най-вероятно да бъде заместена в съществуващата медицинска практика. Това включва основно, но не се ограничава до: реимбурсиран фармакотерапевтичен аналог и използван за лечението на същото заболяване или терапията на първи избор; най-често предписваната реимбурсирана здравна технология със същата или еквивалентна терапевтична индикация; нелекарствени терапии и нелечение, когато това е най-често използвано в терапевтичната практика или когато няма други алтернативи за лечение; изборът на основната сравнителна терапевтична алтернатива е съобразен с националната клинична практика, национални консенсуси и фармакотерапевтичните ръководства. 3. Перспектива на оценката - перспективата е на заплащащата институция. Анализи от гледна точка на обществото се използват като допълнителни. 4. Брой на потенциалните пациенти, които ще бъдат подходящи за лечение с новата здравна технология. II. Сравнителен анализ на терапевтичнатa ефикасност/ефективност и безопасност. 1. Здравни резултати: 1.1. Анализът оценява здравните резултати, които представляват клинично значими крайни резултати и имат важна роля при разглеждания здравен проблем Клинични крайни резултати:

3 разглеждат се клинично значими дълготрайни резултати, които сами по себе си представляват или характеризират съответните здравни резултати; използват се междинни клинични резултати, когато те са свързани с дългосрочните и имат важно икономическо значение; те трябва да бъдат валидирани чрез демонстриране на взаимовръзката между междинните и клинично значимите крайни резултати. 2. При сравнителния анализ е проведен систематичен преглед за: 2.1. сравнение с най-малко една реимбурсирана терапевтична алтернатива, а когато няма такава в момента - с друга алтернативна технология; 2.2. идентифициране на всички клинични изпитвания, касаещи ефикасност, ефективност и безопасност; 2.3. описание на стратегията на търсене в библиографските бази данни; 2.4. описание на процеса на подбор на данните и аргументация на изключените данни; 2.5. характеристики на всяко клинично изпитване с цел доказване на превъзходство, еквивалентност или по-малка ефикасност на здравната технология, включващи: описание на методологията на клиничното изпитване; критерии за подбора на участниците в изпитването; характеристики на участниците в изпитването; списък на всички параметри, подлежащи на оценка в клиничното изпитване; информация за броя участници, които са прекратили участието си в клиничното изпитване преди неговото завършване с цел обективизиране на ефикасността и безопасността; посочване на източниците на финансиране на клиничното изпитване; обективен анализ на здравните резултати във всяко от изпитванията. 3. В случаите, когато не съществува алтернативна здравна технология, анализът включва сравнение с естествения ход на заболяването в съответствие с индикациите, за които е одобрена оценяваната здравна технология. III. Анализ на фармако-икономическите показатели. 1. Фармако-икономическият анализ включва систематичен преглед на публикувани икономически анализи, съобразени с целевата пациентска популация, и използва някои от следните аналитични техники:

4 1.1. анализ разход - ефективност; 1.2. анализ разход - полезност; 1.3. анализ разход - полза; 1.4. анализ разход - минимум. 2. Фармако-икономическият анализ взема предвид здравната перспектива за институцията, която заплаща съответното лечение с публични средства, или обществената перспектива. 3. Времевият хоризонт на фармако-икономическия анализ е такъв, че да позволява надеждни и обосновани заключения относно оценката на разходите и резултатите в сравнение с алтернативните технологии. 4. Когато е необходимо да се екстраполират резултатите извън времевия хоризонт на клиничните изпитвания, както и за оценка на резултатите в реалната практика се използват различни модели. 5. Когато анализът е от гледна точка на обществото, се включват както директните медицински разходи, така и индиректните. 6. Дисконтират се бъдещите разходи и резултати съответно с 5 %. 7. Представят се ползите от здравната технология като крайни здравни резултати, както следва: 7.1. спечеленa годинa живот (LYG); 7.2. година живот, съобразена с качеството (QALY); 7.3. при липса на данни за крайни резултати се предоставят междинни такива. 8. Провежда се анализ на чувствителността и се тества устойчивостта на резултатите. 9. Използва се стандартизираният инструмент за измерване на здравни състояния (ползи) EQ-5D. Допустими са и директни методи за измерване на качеството на живот сред българската популация - "стандартна лотария" или "визуална аналогова скала". 13. Представят се всички данни в табличен или графичен вид. 14. Представят се всички резултати от анализа на ефикасността/терапевтичната ефективност и безопасността и всички разходи между сравняваните здравни технологии, както и инкременталното съотношение разход - ефективност (ICER). IV. Анализ на бюджетното въздействие.

5 1. Анализът на бюджетното въздействие включва следните основни компоненти: 1.1. епидемиология и терапия на заболяването, клинично въздействие, икономическо въздействие; 1.2. дизайн на анализа и методи: пациентска популация, терапевтичен микс, времеви хоризонт, перспектива, описание на аналитичната рамка, входящи данни, събиране и източници на данни, анализи, оценка на несигурността; 1.3. оценка на годишния брой на целевата популация; 1.4. оценка на годишния брой пациенти, при които ще се приложи новата здравна технология; 1.5. оценка на актуалните годишни разходи на публични бюджетни средства за лечение на пациентите; 1.6. оценка на разходите на публични средства за петгодишен период; 1.7. резултати; 1.8. заключения и ограничения; 1.9. графично и таблично представяне на резултатите. V. Препоръка. Препоръката съдържа извод в едно от следните три направления: 1. включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък; 2. невключване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък; 3. включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък при определени условия (които се описват подробно и ясно).

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на Р. Б

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на Р. Б РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от 1.12.2015 година на Министерството на здравеопазването на Р. България За лекарствен продукт Zykadia 150 mg твърди

Подробно

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на Р. Б

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на Р. Б РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от 1.12.2015 година на Министерството на здравеопазването на Р. България За лекарствен продукт Latuda (lurasidone) 37

Подробно

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на РБъл

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на РБъл РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от 1.12.2015 година на Министерството на здравеопазването на РБългария За лекарствен продукт Levide 50 mg и 100 mg tablets

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt

Microsoft PowerPoint - 46A05EE EF.ppt НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ Процесът на оценка на Процесът на оценка на резултатите: Връзката между превенция и оценка на ефективността

Подробно

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE ВЛИЯНИЕ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ВЪРХУ ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ЗДРАВЕ В ПУБЕРТЕТА Д-р С.Кедикова МУ-СОФИЯ СБАЛАГ Майчин дом ЕАД - София Наднормено тегло Наднорменото тегло и затлъстяване представляват световен проблем,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Софийски университет Св. Климент Охридски, Философски факултет Политически документи Видове приложни политически анализи. Документ за политическа позиция, документ за оценка на въздействието. Преподавател:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на РБъл

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на РБъл РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от 1.12.2015 година на Министерството на здравеопазването на РБългария За лекарствен продукт Briviact 10mg, Briviact

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Топография на съдилищата в България Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г. ЕРГОНОМИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Stefanov_HTA_final

Stefanov_HTA_final Изграждане на капацитет и организация за в България Проф. д-р Румен Стефанов, дм Декан на Факултет по Обществено здраве, МУ-Пловдив Директор на Информационен център за редки болести и лекарства сираци,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) НАССР-ПРОЦЕДУРА ПБ ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА

Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) НАССР-ПРОЦЕДУРА ПБ ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 2 Съдържание 1 ОБЕКТ...3 2 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ...3

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен след решаване на психологически тестове, идентифициращи начин на работа и възможност за заемане на определена длъжност.

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ УТВЪРДИЛ: Директор Национален център по наркомании /.../ Образец по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба 7/07.09.2011г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на

Подробно

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на Р. Б

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от година на Министерството на здравеопазването на Р. Б РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за оценка на здравна технология съгласно чл. 17, ал. 7 от Наредба 9 от 1.12.2015 година на Министерството на здравеопазването на Р. България За лекарствен продукт Entyvio (vedolizumab)

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анализ на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в рамките на НСМБР лектор: Радослав Станчев - ИАОС Основната цел на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно