Стандартен материал

Размер: px
Започни от страница:

Download "Стандартен материал"

Препис

1 Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни линии НН B - Въздушни електропроводни линии СрН Мерни единици: Брой Категория: 5 - Арматури, клеми за ВЛ Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Съединители от пресов тип (кербови съединители), изработени от екструдирана алуминиева тръба с овална форма, комплектувани с разделителна алуминиева лента, както са казани графично на фиг. 1а, за съединяване на два алуминиевo-стоманени проводници съгласно БДС 1133:1989 Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени с еднакви сечения. Пресованият кербов съединител е казан графично на фиг. 1б. Тръбата с овална форма и алуминиевата лента са изработени от алуминий за електротехнически приложения с чистота min 99,5 mass-%. Местата на пресоване са отбелязани ясно с трайна маркировка. Пресоването на кербовите съединители се извършва сством ръчни или хидравлични преси. Кербовите съединения издържат без приплъзване сила на опън най-малко 90 % от обявеното разрушаващо усилие за съответните сечения на съединяваните проводници, както са сочени в таблиците в т. 4 -долу. Кербовите съединители са пакетирани в картонена или друга дходяща опаковка с брутно тегло max 15 kg. Излзване: Кербовите съединители се излзват за съединяване на два алуминиевo-стоманени проводници с еднакви сечения дължината на междустълбията при изграждане, ремонтиране и експлоатация на въздушни електропроводни линии СрН и НН. Съответствие на пложеното изпълнение със стандартизационните документи: Кербовите съединители трябва да отговарят на БДС EN 61284:2003 Въздушни електрически линии. Изисквания и изпитвания на съединителна арматура (IEC 61284:1997) или еквивалент, включително на техните валидни изменения и правки.. към документацията и изпитванията Документ 1. Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и следно издание на 2. Техническо описание и чертежи с нанесени размери 3. Протоколи от тиви изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 4. Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела тивите изпитвания т. 3 - заверено копие 5. Декларация за съответствие на плаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на този стандарт за материал, вкл. на параграфи Характеристика на материала и Съответствие на пложеното изпълнение със стандартизационните документи -горе Приложение (или текст) Контролирано копие 1 Стр. 1 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Документ 6. Инструкция за монтиране, вкл. описание на необходимите инструменти, формите (матриците) за пресоване и следователността на операциите Приложение (или текст) Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език). Технически данни 1. Параметри на електрическата разпелителна мрежа Параметър Стойност 1.1 Номинални напрежения 400 / 230 V V V 1.2 Максимални работни напрежения 440 / 253 V V V 1.3 Номинална честота 50 Hz 1.4 Брой на фазите Заземяване на звездния център Директно заземен През активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център. 2. Характеристики на работната са Характеристика Стойност 2.1 Максимална температура на околната са До +40 С 2.2 Минимална температура на околната са Не -ниска от минус 25 С 2.3 Относителна влажност До 100% 2.4 Надморска височина До 2000 m 3. Общи технически характеристики Характеристика 3.1 Конструкция а) Конструкцията на кербовите съединители трябва да бъде от казания -долу на фиг. 1а вид. б) За улеснение при въвеждане на алуминиево-стоманените проводници при извършване на монтажни работи отворите на кербовите съединители трябва да бъдат разширени. в) Кербовите съединители са комплектувани с разделителна алуминиева лента. г) Повърхностите на кербовите съединители трябва да бъдат гладки без конструкционни дефекти, грапавини и остри ръбове. 3.2 Материал Алуминиева сплав със съдържание на Al min 99,5 mass-% пложение Контролирано копие 1 Стр. 2 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 Характеристика 3.3 Маркировка Съгласно т от БДС EN 61284:2003 или еквивалент, вкл. наименованието или логото на производителя, сечението на проводниците за които са пназначени, номера на пресоващата форма (матрица) и местата на пресоване 3.4 Опаковка а) Всеки кербов съединител трябва да бъде опакован в запечатан прозрачен водозащитен плик от синтетичен материал. 3.5 Експлоатационна дълготрайност б) Опакованите във водозащитен плик от синтетичен материал кербови съединители трябва да бъдат пакетирани в картонена или друга дходяща опаковка с брутно тегло до 15 kg. в) На всяка опаковка трябва да бъде залепен етикет на български език със следната информация: наименованието и/или логото на производителя; наименованието и означението на кербовия съединител; сечението на свързваните проводниците, за които е пназначен; броя на съдържащите се в опаковката кербови съединители; брутно тегло, kg; година на производство; и референтния номер на стандарта - БДС EN 61284:2003 или еквивалент. min 30 години пложение 4. Кербови съединители за алуминиево-стоманени проводници със сечения от mm Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 25 mm Да се сочи проводници 25 mm 2 Съкратено название на материала Керб. съединител за АС 25 mm Издържана сила на опън без приплъзване min 7,8 kn пложение Размери съгласно фиг. 1а: a l b l c s 274 mm Да се сочи Да се сочи 4.1.2d d 1 Да се сочи 4.1.2e d 2 Да се сочи Позиции за пресоване 14 бр. Контролирано копие 1 Стр. 3 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 4.1.4 Тегло, kg (за 100 бр.) Да се сочи 4.2 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 35 mm Да се сочи проводници 35 mm 2 Съкратено название на материала Керб. съединител за АС 35 mm 2 пложение Издържана сила на опън без приплъзване min 12 kn Размери съгласно фиг. 1а: a l b l c s 310 mm Да се сочи Да се сочи 4.2.2d d 1 Да се сочи 4.2.2e d 2 Да се сочи Позиции за пресоване 14 бр Тегло, kg (за 100 бр.) Да се сочи 4.3 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 50 mm Да се сочи проводници 50 mm 2 Съкратено название на материала Керб. съединител за АС 50 mm 2 пложение Издържана сила на опън без приплъзване min 15,4 kn Размери съгласно фиг. 1а: a l b l c s 384 mm Да се сочи Да се сочи 4.3.2d d 1 Да се сочи 4.3.2e d 2 Да се сочи Позиции за пресоване 16 бр Тегло, kg (за 100 бр.) Да се сочи 4.4 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 70 mm 2 Контролирано копие 1 Стр. 4 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 Да се сочи проводници 70 mm 2 Съкратено название на материала Керб. съединител за АС 70 mm 2 пложение Издържана сила на опън без приплъзване min 21,3 kn Размери съгласно фиг. 1а: a l b l c s 468 mm Да се сочи Да се сочи 4.4.2d d 1 Да се сочи 4.4.2e d 2 Да се сочи Позиции за пресоване 16 бр Тегло, kg (за 100 бр.) Да се сочи 4.5 Кербов съединител за алуминиево-стоманени проводници със сечение 95 mm Да се сочи проводници 95 mm 2 Съкратено название на материала Керб. съединител за АС 95 mm 2 пложение Издържана сила на опън без приплъзване min 29,7 kn Размери съгласно фиг. 1а: a l b l c s 658 mm Да се сочи Да се сочи 4.5.2d d 1 Да се сочи 4.5.2e d 2 Да се сочи Позиции за пресоване 20 бр Тегло, kg (за 100 бр.) Да се сочи Контролирано копие 1 Стр. 5 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

6 Фиг. 1а Кербов съединител форма и основни размери Фиг. 1б Кербово съединение Контролирано копие 1 Стр. 6 от 6 ЧЕЗ Разпеление България АД

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно