Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Размер: px
Започни от страница:

Download "Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск"

Препис

1 Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски имоти частна общинска собственост, находящи се в с.подайва, община Исперих Уважаеми господин Председател, Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Кметът на с. Подайва е отпратил писмено предложение за необходимостта от разширяване на съществуващия гробищен парк в селото, като се замени съседния поземлен имот собственост на Църковното настоятелство с равностойни имоти общинска собственост. Предложението ни е да се замени поземлен имот по плана за земеразделяне на с.подайва с площ 15,004дка с начин на трайно ползване Нива собственост на Църковно настоятелство с.подайва със следните имоти частна общинска собственост- имот с площ 1,999дка с начин на трайно ползване Нива с АОС 5894/ г.; имот с площ 3,881дка с начин на трайно ползване Нива с АОС 5389/ г.; имот с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с АОС 6385/ г.;имот с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с АОС 6386/ г. и имот с площ 3,037дка с начин на трайно ползване Нива с АОС 6387/ г. Епархийският съвет към Русенска митрополия е издало писмено съгласие за извършване на замяната. Общинска служба Земеделие гр.исперих е издало мотивирано предложение с изх. РД-06-ИС-157(1) от г., че така описаните поземлени имоти са подходящи за замяна с цел разширява на гробищния парк в с.подайва. Пазарната оценка на поземлен имот собственост на Църковно настоятелство с.подайва е в размер на лева, съгласно оценка на независим оценител от год. Общата пазарна оценка на поземлени имоти общинска собственост е в размер на лева съгласно оценки от независим оценител от м.март и м.април 2017г. Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет - Исперих да вземе следните РЕШЕНИЯ: На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, т.3 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.26 от Наредба 28 за

2 управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в с.подайва, община Исперих ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ Р Е Ш И: I. Дава съгласие да се извърши замяна между следните поземлени имоти, както следва: 1.1. Поземлен имот (нула петдесет и три нула четиринадесет) с начин на трайно ползване Нива с площ 1,999 (едно цяло деветстотин деветдесет и девет)дка, категория на земята Трета, местност Есенлер с АчОС 5894 от г.,вписан в Агенцията по вписванията на г. Пазарната оценка е в размер на 1 249,00 (хиляда двеста четиридесет и девет) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от г. Данъчната оценка на имота е в размер на 367,50 (триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение / г. издадено от отдел МДТ 1.2. Поземлен имот (нула петдесет и три нула двадесет и седем) с начин на трайно ползване Нива с площ 3,881 (три цяло осемстотин осемдесет и един)дка, категория на земята Трета, местност Есенлер с АчОС 5389 от г.,вписан в Агенцията по вписванията на г. Пазарната оценка е в размер на 2 717,00 (две хиляди седемстотин и седемнадесет) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от г. Данъчната оценка на имота е в размер на 770,20 (седемстотин и седемдесет лева и двадесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение / г. издадено от отдел МДТ при община Исперих 1.3. Поземлен имот (нула петдесет и три нула двадесет и девет) с начин на трайно ползване Нива с площ 3,037 (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята Трета, местност Есенлер с АчОС 6385 от г.,вписан в Агенцията по вписванията на г. Пазарната оценка е в размер на 2 717,00 (две хиляди седемстотин и седемнадесет) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от г. лева, съгласно Удостоверение от г. издадено от отдел МДТ 1.4. Поземлен имот (нула петдесет и три нула тридесет) с начин на трайно ползване Нива с площ 3,037 (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята Трета, местност Есенлер с АчОС 6386 от г.,вписан в Агенцията по вписванията на г. Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди и петдесет ) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от г. лева, съгласно Удостоверение от г. издадено от отдел МДТ 1.5. Поземлен имот (нула петдесет и три нула тридесет и едно) с начин на трайно ползване Нива с площ 3,037 (три цяло тридесет и седем)дка, категория на земята Трета, местност Есенлер с АчОС 6387 от г.,вписан в Агенцията по вписванията на г.

3 Пазарната оценка е в размер на 2 050,00 (две хиляди и петдесет ) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от г. лева, съгласно Удостоверение от г. издадено от отдел МДТ От една страна и 2.1. Поземлен имот (нула петдесет и седем нула тридесет и осем) с начин на трайно ползване Нива с площ 15,004 (петнадесет цяло и четири)дка, категория на земята Трета, местност Есенлер с Решение 01 ПОД от г. на Поземлена комисия гр.исперих. Пазарната оценка е в размер ,00 (десет хиляди сто двадесет и осем ) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от г. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 536,60 (петстотин петдесет и осем) лева, съгласно Удостоверение от г. издадено от отдел МДТ От друга страна. II. Възлага на кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. III. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. ВНОСИТЕЛ: Бейсим Руфад Кмет на Община Исперих

4 О Б Щ И Н А И С П Е Р И Х ДО Г-Н БЕЙСИМ РУФАД КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ СТАНОВИЩЕ От Гюлнур Мехмед Юрисконсулт Относно: Докладна записка за извършване на замяна на земеделски земи собственост на Църковно ностоятелство със земеделски имоти частна общинска собственост, находящи се в с. Подайва, община Исперих Съгласно: Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Чл.40, ал.2, т.3 и ал.3 от Закона за общинската собственост Освен в случаите, посочени в този закон, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, може да се извършва в други случаи - при условия и по ред, определени в закон. В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет. Чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда на този закон и на Закона за общинската собственост след представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие. Чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Замяна на земеделски земи - частна държавна или частна общинска собственост, със земеделски земи - собственост на граждани и юридически лица, се допуска в случаите, предвидени със закон при парична равностойност, определена по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Замяната по ал. 1 със земи от общинския поземлен фонд се извършва по решение на общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие.

5 Чл.26 от Наредба 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд Община Исперих Замяна на земеделски земи от ОПФ частна общинска собственост със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва при условията и по реда на ЗСПЗЗ, правилника по прилагането му и ЗОС. Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на заседания на Общински съвет. Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. Изготвил: Гюлнур Мехмед Юрисконсулт

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - protokol_44_467

Microsoft Word - protokol_44_467 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ======================================================= ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 44 от проведено заседание на 29.05.2015г. по точка шеста от дневния ред ОТНОСНО: Определяне на маломерни

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

т.21

т.21 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно