22003А0805(01)

Размер: px
Започни от страница:

Download "22003А0805(01)"

Препис

1 СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна, и Република Исландия, от друга страна, наричани по-нататък договарящи страни, като имат предвид, че: - присъствието на Международните полицейски сили на ООН в Босна и Херцеговина от 1996 г. и предложението на Европейския съюз да осигури до 1 януари 2003 г. продължение на дейността на Международните полицейски сили на ООН в Босна и Херцеговина, - приемането на това предложение от Босна и Херцеговина, посредством размяна на писма от 2 и 4 март 2002 г., по силата на което, inter alia, планиращият екип на Полицейската мисия на Европейския съюз получава статута, който понастоящем е предоставен на членовете на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Босна и Херцеговина, - приетото на 11 март 2002 г. Съвместно действие 2002/210/ОВППС на Съвета на Европейския съюз относно Полицейската мисия на Европейския съюз 1 в Босна и Херцеговина, с което се отправя покана за участие в Полицейската мисия на Европейския съюз към европейски страни, които не са членки на Европейския съюз, но членуват в НАТО, други страни кандидатки за членство в Европейския съюз, както и други страни, членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), които не са членки на Европейския съюз, но които понастоящем изпращат служители в Международните полицейски сили на ООН, предвижда че тези страни са поканени да дадат своя принос в ПМЕС, - споразумението, което е сключено на 4 октомври 2002 г. между Европейския съюз и Босна и Херцеговина относно дейността на ПМЕС в Босна и Херцеговина 2, което включва разпоредби определящи статута на персонала на ПМЕС, СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: Член 1 1 ОВ L 70, г., стр ОВ L 293, г., стр. 2.

2 Приложно поле Република Исландия се обвързва с разпоредбите на Съвместно действие 2002/210/ОВППС относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина, включително приложението към него, в което се определя мандата на ПМЕС, прието на 11 март 2002 г. от Съвета на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на следващите членове. Член 2 Командироване на служители в ПМЕС 1. Република Исландия подпомага ПМЕС като изпраща двама полицейски служители. Служителите се изпращат за най-малко една година, предвид факта, че трябва да се осигури необходимата ротация на командированите служители. 2. Република Исландия гарантира, че служителите, командировани в ПМЕС ще изпълняват своите задачи в съответствие с разпоредбите на Съвместно действие 2002/210/ОВППС. 3. Република Исландия информира своевременно ПМЕС и Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз за промени в своя принос към ПМЕС. 4. Служителите, командировани в ПМЕС, преминават пълен медицински преглед и ваксинация и получават удостоверение за физическа годност за изпълнение на службата от съответния компетентен орган на Република Исландия. Служителите, командировани в ПМЕС, следва да носят копие от удостоверението. 5. Република Исландия поема разходите за командированите от нея полицейски служители и/или международен цивилен персонал, включително заплати, дневни, медицински разходи, застраховки и пътни разходи до и от Босна и Херцеговина. Член 3 Статут на служителите, командировани в ПМЕС 1. По отношение на служителите, командировани от Република Исландия в ПМЕС, до 31 декември 2002 г. се прилага споразумението за екипа за планиране на ПМЕС, а от 1 януари 2003 г., споразумението за дейността на ПМЕС в Босна и Херцеговина, сключено на 4 октомври 2002 г. между Европейския съюз и Босна и Херцеговина.

3 2. Република Исландия отговаря по жалби, свързани с командироването на членове на персонала на ПМЕС, от или срещу даден член на персонала. Република Исландия отговаря за предприемането на действия срещу изпратено от нея лице. 3. ПМЕС е невъоръжена мисия и като такава няма правила относно военните действия. 4. Командированите полицейски служители работят в своите национални полицейски униформи. Барети и обозначителни знаци се осигуряват от ПМЕС. Член 4 Ръководство 1. Приносът на Република Исландия в ПМЕС не влияе върху независимостта при вземане на решения в Съюза. Служителите, командировани от Република Исландия, изпълняват своите задължения и действат в съответствие с интересите на ПМЕС. 2. Всички членове на персонала на ПМЕС са изцяло под ръководството на националните органи на своята страна. 3. Националните органи предоставят оперативното ръководство на ръководителя/полицейския комисар на ПМЕС, който ръководи чрез йерархична структура на ръководство и контрол. 4. Ръководителят на мисията/полицейският комисар ръководи ПМЕС и осъществява ежедневното й управление. 5. Република Исландия има същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на дейността както участващите държави-членки на Европейския съюз, в съответствие с член 8, параграф 2 от Съвместно действие 2002/210/ОВППС. Това се осъществява на място, при извършване на дейността в нормални обстоятелства, включително и в щаба на Полицейската мисия. 6. Ръководителят/полицейският комисар на ПМЕС отговаря за дисциплината на персонала на мисията. Подвеждането под отговорност е от компетентността на съответния национален орган. 7. Република Исландия определя точка за контакт на националния контингент, която да представлява нейния национален контингент в мисията. Националната точка за контакт докладва на ръководителя/полицейския комисар на ПМЕС по въпроси от национален характер и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

4 8. Европейският съюз взема решение за прекратяване на дейността след консултации с Република Исландия при положение, че тази държава все още има принос към ПМЕС към датата на прекратяване на мисията. Член 5 Класифицирана информация Република Исландия предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато нейни служители в ПМЕС работят с класифицирана информация на Европейския съюз, тези служители ще спазват разпоредбите за сигурност на Съвета на Европейския съюз, приети с Решение 2001/264/ЕО на Съвета 3. Член 6 Участие в поемането на текущи разходи 1. Република Исландия участва в поемането на текущите разходи на ПМЕС с годишна вноска в размер на EUR Република Исландия разглежда възможността за предоставяне на допълнителни доброволни вноски за поемането на тези текущи разходи в зависимост от възможностите си и степента на участието си. 2. Между ръководителя/полицейския комисар на ПМЕС и съответните административни служби на Република Исландия се сключва споразумение относно вноските на Република Исландия за текущи разгоди на ПМЕС. Настоящото споразумение съдържа разпоредби относно: а) размера на вноската, включително и евентуалните допълнителни доброволни вноски; б) начините на изплащане и управление на посочените средства; в) начините на верификация, обхващаща контрол и одит на посочените средства, когато това е необходимо. 3. Република Исландия официално информира ПМЕС и Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз относно пълния размер на своята вноска за текущите разходи до 15 ноември 2002 г., а след това до 1 ноември всяка година, и сключва финансовото споразумение до 15 декември всяка година. 4. Република Исландия прави своите вноски за текущите разходи на ПМЕС до 31 март всяка година, по банкова сметка, която ще й бъде посочена. 3 ОВ L 101, г., стр.1.

5 Член 7 Неспазване на задълженията В случай че една от договарящите страни не изпълни задълженията си, посочени в предходните членове, другата договаряща страна има право да прекрати това споразумението с предизвестие от два месеца. Член 8 Влизане в сила Споразумението влиза в сила от датата на неговото подписване. Споразумението остава в сила за времето, през което Република Исландия допринася към ПМЕС. Съставено в Брюксел на 10 декември 2002 г. на английски език, в четири екземпляра. За Европейския съюз За Република Исландия

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите

Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите 10.5.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз C 158/5 Известие на Комисията относно прилагането на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на

Подробно

Microsoft Word - 04 BG draft_ BG.docx

Microsoft Word - 04 BG draft_ BG.docx Проект! към 18.09.2019 г. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ПЕРИОДА 2019 2023

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 31 март 2015 г. (OR. en) 7603/15 COPEN 83 EUROJUST 69 EJN 31 БЕЛЕЖКА От: Дата: 26 март 2015 г. До: Относно: Делегац

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 31 март 2015 г. (OR. en) 7603/15 COPEN 83 EUROJUST 69 EJN 31 БЕЛЕЖКА От: Дата: 26 март 2015 г. До: Относно: Делегац Съвет на Европейския съюз Брюксел, 31 март 2015 г. (OR. en) 7603/15 COPEN 83 EUROJUST 69 EJN 31 БЕЛЕЖКА От: Дата: 26 март 2015 г. До: Относно: Делегацията на Обединеното кралство Генералния секретариат

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ОДИТЕН КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ ИВАЙЛО МОСКОВСКИ ИВАН ИВАНОВ/П МИНИСТ

ОДИТЕН КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ ИВАЙЛО МОСКОВСКИ ИВАН ИВАНОВ/П МИНИСТ На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ ИВАЙЛО МОСКОВСКИ ИВАН ИВАНОВ/П МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНВД^РА: / ПРЕДСЕДАТЕЛ НА О Д И ^ Н ^ КОМИТЕТ: / На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ дата:... 2018

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Приложение 3

Приложение 3 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А за длъжността Младши експерт в отдел: Сигурност на комуникационни и информационни системи дирекция: Защита

Подробно