ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна програма по български език за VІІІ клас Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Ядра на учебно съдържание Очаквани р"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Учебна по български език за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1 Използват уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване, съобразно с участниците в нея, темата, целта и условията. Осмислят отношението между език и общество, език и личност, език и култура. Осмислят особеностите на текстове, предназначени за различни социокултурни сфери на общуване. Стандарт 5 Демонстрират в текст по кои езикови средства един функционален се отличава от други ове. Познават овомаркираните езикови средства в различните функционални ове. Владеят овата, откриват и редактират ови грешки. Учениците трябва да усвоят: Тема 1: Общуване, език, текст - Разбират отношението между език и общество, език и личност, език и култура. - Осмислят функционирането на текста в различните социокултурни сфери на общуване. Тема 2: Функционални разновидности на българския книжовен език - Осмислят отношението между та текст и. - Различават и умеят да характеризират индивидуалния и колективния. Тема 3: Функционални ове на българския книжовен език - Разбират задължителността и свободата в употребата на езиковите средства в текстове от различните функционални ове разговорен, научен, официално-делови, публицистичен, художествен ; разпознават и използват ово маркирани езикови средства. - Осмислят овата и допускането на отклонения от нея. Разпознават и редактират ови грешки; осъзнават и използват възможностите на истичния ефект. социокултурн и сфери на общуване индивидуа лен колективен разговорен научен официалноделови публицистичен художествен ово маркирани На учениците трябва да се даде възможност да: - Различават елементите на социалната структура и обсъждат с учителя взаимоотношенията между държавните институции. - Коментират начините, по които езикът функционира в различните социокултурни сфери. - Сравняват текстове от различни сфери на общуване и анализират особеностите на колективния. - Съпоставят правата и отговорностите на гражданина на Р България с тези, които са изложени във Всеобщата декларация за правата на човека. - Коментират особеностите на а на изучаван писател /по избор/. - Изразяват предпочитания към един или друг индивидуален. - Наблюдават употребата на ово маркирани езикови средства в различни житейски ситуации. - Редактират ови грешки в ученически - Коментират постигането на истичен ефект в изучавани литературни произведения и в текстове от сферата на медиите. Литература, музика, изобразителн о изкуство, история Умения за осмисляне на овете в различните видове изкуства. Осмисляне на понятието за в историята на световната култура. Учебна по български език за VІІІ клас 1

2 (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 2: Езикови компетентно сти Стандарт 3 Използват синоними и антоними, думи за родови и видови,хипероними и хипоними с оглед на овото разслоение на езика. Познават основните разновидности на българския език. Разбират отношението между книжовен език и диалекти. Умеят да усъвършенстват собствената си реч и да отстраняват диалектните форми, като намират съответните синонимни книжовни варианти. Стандарт 4 Владеят граматичните средства на езика. Служат си с разширен репертоар от синтактични конструкции словоредни варианти, обособени части, вметнати изрази и пасивни конструкции, използват синонимни синтактични. Учениците трябва да усвоят: Тема 1: Основни разновидности на българския език - Разграничават основните разновидности на българския език. - Осмислят българския книжовен език като представителна форма на общонародния език. - Разбират същността на териториалните и социалните диалекти; разпознават ги и умеят да преодоляват диалектните отклонения от книжовния език в собствената си реч. Тема 2: Норми на българския книжовен език - Осмислят понятието за книжовна ; познават и използват граматичните норми на езика. - Откриват и редактират словообразувателни, морфологични и синтактични грешки. - Осмислят понятието за лексикална ; познават и използват лексикалните норми на езика. езикови средства ова ова грешка истичен ефект общонароден български език български книжовен език териториал ен диалект социален диалект жаргон книжовна граматична лексикална На учениците трябва да се даде възможност да: - Наблюдават и описват особеностите на говора в родния край. - Подобряват текстове, като откриват и редактират диалектни отклонения от книжовния език. - Изследват истичния ефект от употребата на диалектни думи в различни типове - Изследват различни социолекти /по избор/. - Работят със записи на разговорна реч, като наблюдават и коментират отклоненията от правоговорните норми. - Анализират и коментират спазването на граматичните и лексикалните норми в текстове от различни информационни източници. - Редактират ученически - Работят в екип, като оценяват ученически съчинения с оглед на спазването на лексикалните и граматичните норми на българския език. Чужд език Умения за осмисляне на нормите на чуждия език, за сравняване на езикови норми в два и повече езика, за откриване и редактиране на грешки, за спазване на нормите в собствена реч и пр. Литература, история, география и др. Умения за спазване на книжовните Учебна по български език за VІІІ клас 2

3 (за цялото ядро и/или за цялата ) Владеят нормите на съвременния български книжовен език и редактират отклоненията от тях. - Откриват и редактират лексикални грешки. Тема 3: Норми на българския книжовен език - Осмислят та за правоговорна, правописна и пунктуационна. - Познават и използват правоговорните, правописните и пунктуационните норми на езика. - Откриват и редактират правоговорни, правописни и пунктуационни грешки. правоговорна правописна пунктуационна Наблюдават и сравняват правоговорните и правописните особености на езика в чужди и собствени текстове от автентични комуникативни ситуации. Редактират с оглед на правилната пунктуация. Работят с правоговорен и правописен речник. - Анализират и коментират типовете грешки в ученически - Работят в библиотека с откъси от езиковедски трудове по въпроси, свързани с тивната употреба на езика. норми при отговаряне на въпроси по всички учебни предмети. Учебна по български език за VІІІ клас 3

4 (за цялото ядро и/или за цялата ) за междупредметни Ядро 3: Социокултурна и езикова компетентн ост. Устно общуване Ядро 4: Социо- Стандарт 1 Участват с изказване в дискусия: - придържат се към темата и организират логически своето изказване; - могат да оспорят мнение, различно от тяхното, като проявяват толерантност; - следят хода на диалога; - позовават се на вече казаното. Умеят да участват в дискусия със собствено изказване. Умеят да структурират изказването си. Усъвършенстват уменията си да формулират теза, да привеждат аргументи, да обобщават разсъжденията си. Стандарт 2 При публични изказвания: - спазват нормите на книжовния правоговор; - говорят с подходяща за ситуацията интонация и сила на гласа; - проявяват усет за поставяне на логическо ударение. Предават то на текстове от различни сфери на общуване, като спазват правоговорните правила, съобразяват интонацията и силата на гласа си с изискванията на съответната комуникативна ситуация. Стандарт 2 Създаване на собствени текстове: Създават текстове от аргументативен тип Учениците трябва да усвоят: Тема 1: Публично изказване - Ориентират се в особеностите на комуникативната ситуация. - Формулират тезата, подбират фактите и ги систематизират. - Спазват правоговорните норми, съобразяват интонацията и силата на гласа си с конкретната ситуация на общуване. - Използват езикови средства, съобразени с изискванията на устното официално речево общуване. - Пестеливо използват неезикови средства (мимики, жестове). Учениците трябва да усвоят: Тема 1: Аргументативен текст - Да затвърдят уменията си за създаване на публично изказване На учениците трябва да се даде възможност да: - Изпълняват ролята на слушатели на публични изказвания на свои съученици. Водят си бележки. Поставят въпроси. - Събират информация от интернет, в библиотека и т.н. по поставен проблем. - Съставят план при подготовката си за публично изказване. - Дискутират по двойки и по групи проблеми от училищния живот. На учениците трябва да се даде възможност да: Литература, история, гражданско образование, география,био логия и пр. Умения за публични изказвания по различни въпроси. - Посещават кино, театър, Литература, Учебна по български език за VІІІ клас 4

5 (за цялото ядро и/или за цялата ) за междупредметни културна и езикова компетентн ост. Писмено общуване отговор на научен, литературен, житейски въпрос, познават и използват в съчинението си основни жанрови характеристики на аргументативните видове текст. Планират и структурират текста съобразно с темата и целта на общуването; обособяват тематично-смислови части; изграждат абзаци с оглед на смисъла; умеят да композират текст. Използват повествуване, описване и разсъждаване в собствени Имат формирани правописни навици по отношение на думите с проверяем правопис и на често употребявани думи с непроверяем правопис; пишат вярно думи от терминологичната лексика, владеят правописните норми. аргументативен текст по зададен проблем. - Да развиват уменията си за структуриране на аргументативен текст по отношение на: увод,/начало, теза, аргументативна част, заключение. Тема 2: Интерпретативно съчинение - Да осмислят интерпретативното съчинение като вид аргументативен текст; - Да развиват познанията си за жанровите характеристики на интерпретативното съчинение. - Да формират умения за създаване на интерпретативни съчинения по зададен проблем Тема 3: Есе - Защитават теза въз основа на личен опит, като използват аргументи от различен тип. - Подбират и подреждат аргументите, съобразно с осмисления материал и асоциациите си. - Използват повествуване, описване и разсъждаване в изложението си. - Използват текстопораждащи техники, найпълно съответстващи на субективното им комуникативно намерение. - Построяват логически изложението си и го оформят в съответствие с основните изисквания за писмено общуване /правопис, пунктуация, графично оформяне/. Интерпретати вно съчинение есе концерт. Коментират изразните средства, чрез които въздействат различните изкуства. Сравняват отделни фрагменти. - По групи работят върху различно формулирани въпроси. Формулират теза /тези/ въз основа на тълкуване на текст /текстове/. Аргументират различни тези. - Самостоятелно работят върху варианти за чернова и белова на собствено интерпретативно съчинение и на есе. - Четат съчиненията си изразително в клас, като поставят акценти, правят паузи, съобразяват силата на гласа си с обстановката. Слушат есетата на съучениците си. Коментират достойнствата и слабостите им и ги оценяват. Редактират текстовете. - Създават собствени текстове, предназначени за вестници, списания или за участие в литературни конкурси. история, гражданско образование, география, биология и пр. Умения за писане на есе; умения за коментиране и интерпретиране на проблеми от художествената литература. Учебна по български език за VІІІ клас 5

6 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Учебна по литература за VІІІ клас (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 1: Социокултурни компетентности Стандарт 1: Разбира основните ценности на родовия свят, осъзнава общото и устойчивото в моралните ценности на рода, независимо от промените в социалното и битовото устройство на живота. Коментира валидността на тези морални принципи при разглеждане на художествени творби. Осмисля основните опорни точки в структурата на родовия свят и устойчивостта на родовите ценности. Проблематизира отношението родови личностни ценности. Стандарт 4: Осъзнава основните принципи на общочовешката морална система. Доказва валидността им с примери от изучени произведения. Разбира устойчивостта на общочовешките ценности. Осъзнава изпитанията на личността в отстояването на моралните ценности. Учениците трябва да разбират: 1. Връзката между родовите и универсалните човешки ценности. 2. Устойчивостта и универсалността на родовите и на общочовешките ценности. 3. Проблематизирането на родовите ценности в съвременния святотношението личност общност. Учениците трябва: 1. Чрез изучаваните текстове да осмислят основни принципи в общочовешката морална система. 2. Да осъзнаят тяхната универсалност. 3. Да осмислят отговорността на човека пред другите и пред изпитанията, през които преминава в отстояването на устойчивите етични норми. родови личностни общочовешки ценности престъпление наказание любов омраза егоизъм отговорност личностен избор 1. Да коментират в различни по жанр произведения връзката между ценностите на личността, ценностите на рода и универсалните човешки ценности. 2. Да откриват и коментират в изучаваните произведения проблеми, свързани с отношението личност общност. 1. Да наблюдават и коментират различни прояви на отношение към моралните ценности и да заемат позиция спрямо тях. 2. Да откриват трайните ценности на родовия морал и тяхната адаптация в съвременния свят чрез съпоставка на различните им проявления в изучаваните произведения. В съпоставка с изученото по история да се откриват те между общественото развитие и общочовешките ценности. Учебна по литература за VІІІ клас 6

7 (за цялото ядро и/или за цялата ) Ядро 2: Литературни компетентности Стандарт 2 Разбира спецификата на фигурите и тропите на художествената реч и познава значенията на като метафора, метонимия, символ и алегория, хипербола. Открива ги в изучавани текстове и коментира техния смисъл и въздействие във връзка с цялата творба. Разбира значението на стиховата организация. Разбира преносната употреба на езиковите средства; Познава функцията на фигурите и тропите; Осмисля същността на та: символ и пародия. Учениците трябва да: 1. Осъзнаят ролята на изразните средства за постигане на смисловите внушения на художествената творба. 2. Осмислят връзката между различните структурни елементи на художествения текст с оглед на цялостното му въздействие. изразни средства смисъл и въздействие символ пародия 1. Да коментират ролята на изразните средства за смисловите внушения на творбата. 2. Да анализират различните структурни елементи на художествената творба с оглед цялостното й въздействие. Да съпоставят ролята на поетическия език спрямо изразните средства на други видове изкуства. Стандарт 4: Разбира комуникативната структура на художествената творба и обяснява те между нейните участници. Познава основните принципи в жанровата система на литературата и разбира та: приказка, басня, гатанка, фолклорна песен, разказ, повест, ода, балада, елегия, лирическо стихотворение. Познава жанровите характеристики на изучаваните творби. Учениците трябва: 1. Да коментират комуникативния модел на различни типове словесност и особеностите на тяхната художествена образност: говорещ и слушащ; автор текст читател; образен свят; време и пространство фантастичен разказ 1. Да разпознават жанровите белези на изучаваните произведения чрез сравнение на начина, по който различни жанрове представят сходни проблемно-тематични ядра и начина, по който един жанр разработва различни тематични кръгове. 2. Да коментират художествените текстове с оглед на заложения в тях комуникативен модел. 3. Да коментират особеностите на В съпоставка с изученото по музика и по изобразителн о изкуство да осъзнаят функционирането на различни художествени жанрове. Учебна по литература за VІІІ клас 7

8 (за цялото ядро и/или за цялата ) Разбира смисъла на понятиeто фантастичен разказ. Стандарт 5 Познава основни автори и произведения на българската литература. Обяснява ролята им в историята и културата на българския народ. Познава изображението на българския свят в творби от съвременната българска литература. Осъзнава ролята на известни български творци за развитието на българската култура и литература. Светът и човекът в съвременната българска литература Тихият пролетен дъжд Николай Лилиев Скрити вопли Димчо Дебелянов Зимни вечери Христо Смирненски Дамата с рентгеновите очи Светослав Минков Потомка Елисавета Багряна Песен за човека Никола Вапцаров Крадецът на праскови Емилиян Станев Жена Блага Димитрова Дервишово семе Николай Хайтов Преди да се родя и след смъртта ми Учениците трябва: 1. Да обогатят представата си за посланията и за художественото своеобразие на съвременната българската литература. 2. Да осмислят проблематизирането на представите за родовите и за универсалните ценности в изучаваните 3. Да осъзнават проявленията на личностни, национални и универсални ценности чрез изучаваните литературни 4. Да осмислят и коментират обществената и културната роля на писателя. автор индивидуален изобразения свят в самостоятелно четени художествени текстове въз основа на знанията от изучаваните творби. 1. Да се запознаят с най-важните моменти от житейската и от творческата биография на изучаваните автори. 2. Да посетят музеи, родни къщи, местности, свързани с живота и с творчеството на писателите и да дискутират основни проблеми на българската история и култура. 3. Да коментират ролята на творците и на изучаваните техни произведения за развитието на историята и културата на българския народ. Да сравняват исторически личности и исторически събития, представени в литературни и в исторически Учебна по литература за VІІІ клас 8

9 (за цялото ядро и/или за цялата ) Ивайло Петров Японски филм Валери Петров В един есенен ден по шосето Павел Вежинов Нежната спирала Йордан Радичков Ядро 3: Социокулту рна и литературна компетентност: общуване с художествената творба Стандарт 2 Разпознава основни видове издания. Притежава формирани рецептивни очаквания при избор на четива въз основа на следните ориентири: тематика, жанр, име на автора, информационнооценъчни текстове (бележки по корицата, предговор, послеслов, анотация, рецензии и представяния). Умее да си служи с азбучен библиотечен каталог. Разпознава основни видове издания. Мотивира читателския си избор. Умее да си служи с азбучен библиотечен каталог. Стандарт 5 Разкрива в анализ художествения смисъл на изучавано произведение. Учениците трябва: 1. Да разпознават основните видове издания избрани съчинения, събрани съчинения, антология, тематична поредица. 2. Да мотивират читателския си избор, като се ориентират по тематика, жанр, име на автор, информационно-оценъчни 3. Да умеят да си служат с азбучен библиотечен каталог. Учениците трябва да: 1. Правят анализ на изучаван художествен текст. азбучен каталог събрани съчинения избрани съчинения антология тематична поредица рецензия предговор послеслов 1. Да посещават библиотеки и да работят с азбучен каталог. 2. Да мотивират читателския си избор. 3. Сами да съставят информационнооценъчни 1. Да се запознаят с различни анализационни прочити на изучавани художествени текстове Да прилагат усвоените умения за избор на четива в различни предметни области физика и астрономия, биология и здравно образование и т.н. Учебна по литература за VІІІ клас 9

10 (за цялото ядро и/или за цялата ) Умее да си служи с анализ и синтез като логически операции за тълкуване на текст. 2. Осмислят разликата между художествен текст и анализ на художествен текст, като отчитат специфичните им особености. и да дискутират тези прочити. 2. Да правят анализ на художествени текстове с оглед усъвършенстване на уменията им за самостоятелно тълкуване. Ядро 4: Социокулту рна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове Стандарт 4: Владее структурата на следните учебни жанрове: подробен преразказ, трансформиращ преразказ, сбит преразказ, подборен преразказ, интерпретативно съчинение, есе, съдържащо разсъждения върху естетически и житейски проблеми по зададена тема. Придобива знания и развива умения за създаване на съчинение интерпретация върху конкретен литературен текст. Учениците трябва: 1. Да осмислят същността на съчинението интерпретация върху проблем от един конкретен литературен текст. Да разбират та тема и проблем. Да познават структурните компоненти - твърдение, аргумент, обобщение. интерпретация интерпретатив но съчинение 1. Да пишат съчинение интерпретация върху конкретен литературен текст. 2. Да анализират свои и чужди съчинения интерпретации. 3. Да редактират допуснатите грешки. Да прилагат уменията за анализ и синтез като логически операции в обучението по всички учебни предмети. Уменията за разсъждаване са универсални умения и поради това са функционални в работата по всички останали учебни предмети. Учебна по литература за VІІІ клас 10

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ

Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧ Приложение 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС ИЛИ ЗА СЕДМА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ (ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И/ИЛИ ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 8. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

Ядра

Ядра [1] ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

12 КЛАС ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ЗП 31 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА седм/час ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 1 Запознаване с учебното съ

12 КЛАС ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ЗП 31 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА седм/час ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 1 Запознаване с учебното съ 12 КЛАС ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ЗП 31 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА седм/час ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА 1 Запознаване с учебното съдържание по БЕЛ за 12 клас 1 2 Преговор. Теми, идеи,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща:

Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. Академик Андрей Сахаров 15, партер, офис 4а, ел.поща: Съюз на математиците в България - секция Варна гр. Варна, кв. Победа, ул. "Академик Андрей Сахаров" 15, партер, офис 4а, ел.поща: smb.varna@gmail.com, сайт: https://sites.google.com/view/smbvarna фейсбук

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Книга за учителя

Книга за учителя Книга за учителя Мариана Мойнова Светослав Косев Вяра Гунева-Георгиева ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 10 Книга за учителя ПРОСВЕТА ПЛЮС София Мариана Минчева Мойнова, Светослав Ангелов Косев, Вяра Георгиева Гунева-Георгиева,

Подробно

Microsoft Word - romanian_9-10kl.doc

Microsoft Word - romanian_9-10kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - IX И X КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА. Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно