ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, запо

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, запо"

Препис

1 ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 / 2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Задължителни дисциплини Обща и неорганична химия I З /0/3 и Компютърни системи и технологии З /0/2 то Линейна алгебра и аналитична геометрия З /0/2 и Математичен анализ I З /0/2 и Психология З /0/1 и Обща и неорганична химия II З /0/3 и Математичен анализ II З /0/2 и Обща физика З /0/3 и 10 Училищен курс по информационни технологии З /0/2 то Статистическа обработка на данни З /0/2 и Аналитична химия I З /0/3 и Строеж на веществото З /0/2 и Училищен курс по информатика З /0/2 и 16 Програмиране на изчислителни задачи в химията З /0/2 и Педагогика З /0/0 и Физикохимия I З /0/2 и Увод в програмирането З /2/2 и Аналитична химия II З /0/3 и Органична химия I З /0/3 и Физикохимия II З /0/2 и Компютърни аудиовизуални средства З /0/2 и семестър ECTS креди ти Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

2 Структури от данни и програмиране З /2/2 то Органична химия II З /0/3 и Инструментални методи в химията З /0/2 и 27 З Химична информатика З /0/2 то 28 Неорганични химични технологии и съвременни материали З /0/2 и Високомолекулни съединения З /0/0 то Органична химична технология З /0/2 и Химия на околната среда З /0/0 и Компютърна химия З /0/2 то Методика на обуч. по химия с хоспитиране 1ч. З Методика на обуч. по химия с хоспитиране 2 ч. 2/0/2 З /0/1 ки 35 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална З /0/2 то среда по химия 36 Методика и техника на учебния експеримент по химия З /0/3 то 37 Методика на обучението по информатика и информационни технологии с хоспитиране З /4/2 и Моделиране и контрол на химични процеси З /0/1 и Приобщаващо образование З /0/0 и Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 20 кредита 1 И Изб. курс II група (Прилож. 1) И /0/2 ТО 2 И Изб. курс II група (Прилож. 2) И /0/2 ТО 3 И Изб. курс I група (Прилож. 3) И /0/1 ТО 4 И Изб. курс I група (Прилож. 4) И /0/1 ТО Факултативни дисциплини - избира се поне една дисциплина с минимум 1 кредит 1 Ф Увод в университетската химия Ф /0/2 ТО 2 Ф Базова математика Ф /0/2 ТО ки По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

3 3 Ф Английски език Ф /0/2 ТО 4 Ф Спорт Ф /0/2 ТО 5 Ф Практикум по физика Ф /0/1 ТО 6 Ф Операционни системи и офис приложения Ф /0/1 ТО 7 Ф Основи на органичната химия Ф /0/1 ТО 8 Ф Обучение по химия извън класната стая Ф /0/1 ТО 9 Ф Проектно-базирано обучение по химия Ф /0/1 ТО 10 Ф Български език като чужд, I част Ф и 11 Ф Български език като чужд, II част Ф и 12 Ф Български език като чужд, III част Ф и 13 Ф Български език като чужд, IV част Ф и Забележки: 1. Към списъка от съдържащите се в настоящия учебен план факултативни дисциплини студентите могат да добавят дисциплини от други специалности и факултети на СУ. 2. Факултативната дисциплина Български език като чужд" се предлага и е задължителна само за чуждестранни студенти. Учебни практики и курсови работи код Наименование на практиката Вид З, И, Ф Семестър ECTS - кредити Седмици Часове Форма на контрол* - и, то, ки 1 П 0 1 У Текуща педагогическа практика по химия З ТО 2 П 0 2 У Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии З ТО 3 П 0 3 У Стажантска практика по химия З ТО 2 П 0 2 У Стажантска практика по информатика и информационни технологии З ТО Дипломиране Начин на дипломиране ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

4 Държавен писмен изпит или Дипломна работа по химия; Държавен изпит по информатика; Държавен практикоприложен изпит 10 юни-юли септемвриоктомври Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет на ФХФ с протокол 1 от г. ДЕКАН:... /акад. П. Кралчевски/ По решение на ФС съотношението аудиторна / извънаудиторна заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

5 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност "ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА" форма на обучение РЕДОВНО, срок на обучение 8 семестъра Натовареност, ECTS-кредити и оценки по семестри I семестър IІ семестър IІІ семестър ІV семестър V семестър VI семестър VII VIII Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини учебни практики Общо: Начин на дипломиране Държавен писмен изпит или Дипломна работа по химия; Държавен изпит по информатика; Държавен практико-приложен изпит ECTS - кредити брой часове за подготовка Първа държавна сесия юни-юли септември-октомври Бакалавър - УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Втора държавна сесия на решението на ФС: Протокол 1 / г. Декан: /акад. П. Кралчевски/

6 Приложение 1 ХФ И код на спец. Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да бъдат минимум 1 и да носят минимум 5 кредита Часове - общ брой код на дисциплин ата Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (СИД II група, химия) за специалност "Химия и информация" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Наименование на учебната дисциплината Вид З, И, Ф Всичко (ауд.+извън ауд.) Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране И 0 1 Н Процеси на разделяне и пречистване И 6 / /0/1 и 2 И 0 2 Н Координационна химия И /0/1 и 3 И 0 3 Н Химия на твърдото състояние И /0/1 и 4 И 0 5 Н Ядрена химия и Радиохимия И /0/1 и 5 И 0 6 Н Неорганичен синтез И /0/1 и 6 И Н 0 7 Кристализационни процеси И /0/2 и 7 И Н 0 8 Основи на кристалографията И /0/2 и Методи за датиране на археологични и 8 И Н 0 9 геологични материали И /0/2 и Редкоземни елементи и приложението им в 9 И Н 1 0 съвременните материали И /0/2 и 10 И Н 1 1 Неорганични луминофори И /0/2 и Нанотехнологии в биологията, медицината и 11 И Н 1 2 фармацията И /0/2 и Основни процеси на разделяне при получаване 12 И Н 1 3 на специални химикали И /0/2 и 13 И 0 1 О Основни принципи на органичен синтез И 6 / /0/1 и 14 И 0 2 О Физична органична химия И /0/1 и 15 И 0 3 О Методи на органичния анализ И /0/1 и 16 И 0 4 О Токсикохимия И /0/1 и 17 И 0 5 О Органична фотохимия И /0/1 и Строеж и биологична активност на органични 18 И 0 6 О съединения И /0/1 и 19 И О 0 7 Химия на хетероциклените съединения И /0/2 и Органометална химия I -eлементорганични 20 И О 0 8 съединения И /0/2 и Оптични свойства на функционални органични 21 И О 0 9 съединения И /0/2 и семестър ECTS кредит и Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод 6

7 Приложение 1 22 И О 1 0 Инструментални хроматографски методи И /0/2 и 23 И О 1 1 Масспектрометрия И /0/2 и 24 И О 1 2 Химия на природните съединения И /0/2 и 25 И О 1 3 Реакционни механизми в ОХ И /0/2 и 26 И О 1 4 ЯМР спектроскопия И /0/2 и 27 И О 1 5 Търсене и представяне на научна информация И /0/2 и 28 И О 2 0 Биоорганична химия И /0/1 и 29 И О 2 1 Органичен катализ И /0/2 и Молекулно моделиране на съвременни 30 И О 2 2 материали И /0/2 и 31 И 0 1 А Методи за разделяне и концентриране И 6 / /0/1 и 32 И 0 2 А Съвременни проблеми на химичния анализ И /0/1 и Определяне на микрокомпоненти в неорганични 33 И 0 3 А и биологични проби И /0/1 и 34 И 0 4 А Комплексни съединения в аналитичната химия И /0/1 и 35 И 0 5 А Аналитична химия на околната среда И /0/1 и 36 И 0 6 А Хемометрия И /0/1 и 37 И А 0 7 Аналитична атомна спектроскопия И /0/2 и 38 И А 0 8 Методи на вибрационната спектроскопия И /0/2 и 39 И А 0 9 Радиоаналитична химия И /0/2 и 40 И А 1 0 Биокоординационна химия И /0/2 и Приложение на макроцикличните съединения в 41 И А 1 1 АХ И /0/2 и 42 И А 1 2 Аналитична токсикология И /0/2 и 43 И А 1 3 Радиоекология И /0/2 и 44 И А 1 4 ИСП техники: емисионна и масспектрометрия И /0/2 и 45 И А 1 5 Фотохимия И /0/2 и Макроциклична и супрамолекулярна химия 46 И А 1 6 аналитични и биоаспекти И /0/2 и 47 И А 1 7 Екохимия на почвите И /0/2 и 48 И А 1 8 Устойчиво развитие и екология И /0/2 и Приложение на статистическия анализ в 49 И 0 1 Ф молекулното моделиране И 6 / /0/1 и 50 И 0 2 Ф Квантова химия и молекулна механика И /0/1 и 51 И 0 3 Ф Физикохимия на повърхностите И /0/1 и 52 И 0 4 Ф Електрохимия и електро-кинетични явления И /0/1 и 53 И 0 5 Ф Биофизикохимия И /0/1 и 54 И 0 6 Ф Биоматериали И /0/1 и 7

8 Приложение 1 55 И Ф 0 7 Молекулен дизайн И /0/2 и Неравновесна термодинамика и стохастични 56 И Ф 0 8 процеси И /0/2 и 57 И Ф 0 9 Квантова химия И /0/2 и 58 И Ф 1 0 Физикохимия на твърдото тяло И /0/2 и 59 И Ф 1 7 Керамични материали И /0/2 и 60 И Ф 1 8 Оптични материали И /0/2 и Инфрачервена спектроскопия в близката област 61 И Ф 1 9 (NIR) И /0/2 и 62 И И 0 5 Статистическа химическа термодинамика И /0/2 и Получаване и охарактеризиране на продукти за 63 И И 0 8 хигиена и козметика И 6 / /0/2 и 64 И М Инструментални методи за изследване и 0 1 охарактеризиране на материали И /0/2 и 65 И М 0 2 Химична металургия И /0/2 и 66 И М 0 4 Кристалография И /0/2 и 67 И M 0 5 Корозия на материалите И /0/2 и 68 И M 0 6 Наноструктурирани материали И /0/2 и 69 И П 0 1 Химия на лекарствените препарати И /0/2 и 70 И П 0 2 Химия на багрилата И /0/2 и 71 И П 0 3 Зелена химия И /0/2 и 72 И П 0 4 Приложна спектроскопия И /0/2 и 73 И П 0 5 Биополимери И /0/2 и 74 И П Съвременни биомедицински приложения на 0 6 полимерите И /0/2 и 75 И П 0 7 Методи за термичен анализ И /0/2 и 76 И П 0 8 Химия и технология на храните И /0/2 и 77 И П 0 9 Полимерни смеси И /0/2 и 78 И П 1 0 Рециклиране на полимерни отпадъци И /0/2 и 79 И П 1 1 Съдебна химия И /0/2 и 80 И П 1 3 Синтетични биомаркери И /0/2 и 81 И П 1 4 Полимерни материали И /0/2 и 82 И В 0 1 Молекулна флуоресценция и фосфоресценция И /0/2 и Луминисцентни методи за анализ в медикобиологичните изследвания 83 И В 0 2 И /0/2 и 84 И В 0 3 Моделиране на метални комплекси И /0/2 и 85 И В 0 4 Оптични сензори в екологията и медицината И /0/2 и Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 1 от г. ДЕКАН:... 8

9 9 Приложение 1

10 Приложение 2 ХФ И код на спец. Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (СИД II група, информатика и ИТ) за специалност "Химия и информация" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да бъдат минимум 1 и да носят минимум 5 кредита Часове - общ брой код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Вид З, И, Ф семестър ECTS кредит и Всичко (ауд.+извън ауд.) Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод Ж6 0 6 Компютърна графика И /0/2 и 2 Ж6 1 6 Електронно обучение И /0/2 и 3 И Ф 1 1 Обработка на данни и изображения И /0/2 и Микропроцесорни системи за контрол и 4 И Ф 1 2 управление на измерителни и технологични устройства И /0/2 и 5 Молекулно моделиране на функционални И Ф 1 6 материали И /0/2 и 6 И П 1 2 Програмиране под Windows И /0/2 и 7 Л Visual Basic за приложения И /0/2 и 8 Технология на производството на програмни продукти И /0/2 и 9 Програмиране на вградени компютърни системи И /0/2 и 10 Администрация на база данни / ORACLE 8i/9i И /0/2 и 11 Ж8 1 0 Офис технологии практикум И /0/4 и 12 Интернет технологии И /0/2 и 13 Soft computing и приложения И /0/2 и 14 Разработване на ИКТ базирано обучение И /0/2 и 15 Планиране на ИКТ базирано обучение И /0/2 и 16 Езици за системно програмиране И /0/2 и 17 Практическо програмиране на PERL И /0/2 и 18 Математическо моделиране И /0/2 и Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 1 от г. ДЕКАН:... /акад. П. Кралчевски/ 10

11 Приложение 3 ФХФ И код на спец. Избираеми педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини (ИД I група, модул МОХ ) за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година - избира се една дисциплина Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да бъдат минимум 1 и да носят минимум 5 кредита Часове - общ брой код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Вид З, И, Ф Всичко (ауд.+извън ауд.) Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране И Ф 1 3 Решаване на химични задачи И /0/1 ки 2 И Ф 1 4 Дидактически тестове по химия И /0/1 ки 3 И Ф 1 5 Изследвания в химическото образование И /0/1 ки 4 Изпозване на стандартни програмни пакети в И Ф 1 6 обучението по химия И /0/1 ки 5 И Ф 1 7 Екологични проблеми в обучението по химия И /0/1 ки семестър ECTS кредит и Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 1 от г. ДЕКАН:... /акад. П. Кралчевски/ 11

12 Приложение 4. ФХФ И код на спец. Избираеми педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини (ИД I група, МОИ) за випуска, започнал през 2017/ избира се една дисциплина Часове - общ брой код на дисциплината Наименование на учебната дисциплината Вид З, И, Ф семестър ECTS креди ти Всичко (ауд.+извън ауд.) Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод И История на математиката И /0/1 и 2 И Избрани въпроси от историята и теория на обучението по И /0/1 и информатика 3 И Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс И /0/1 и по математика 4 И Количествени методи в педагогиката И /0/1 и Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 1 от г. ДЕКАН:... /акад. П. Кралчевски/

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Екохимия за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год ХФ Е 0 2 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 ХФ Х 0 1 0 1 код на спец. код на дсцпл ната Наменоване на учебната дсцплна Спецалност "Хмя" Редовно обучене за впуска, започнал през 017 / 018 уч.годна Часове - общ брой Вд З, И, Ф Всчко Лекц Семнарн занятя

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФИЗИКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" Наименование на

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност ФИЗИКА / магистърска програма ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Наименование на Ф Ф 35 21 16 код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СНТЕ ПЛАМЕН ТЕХНОЛОГ" Наименование на учебната дисциплината за випуска, започнал през 2016 / 2017 учебна

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно