ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КОМПОНЕНТ ІІ ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КОМПОНЕНТ ІІ На г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНАСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КОМПОНЕНТ ІІ, Сесия 5 (проектни предложения подадени в периода от г. до г.). В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/ г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до ч. на г./, на следния адрес: ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Kомпонент II Възражение във връзка с проектно ESF _ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА бул. Княз Ал. Дондуков 3, София 1000, БЪЛГАРИЯ Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на Агенция по заетостта до ч. на г. Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани. Информираме Ви, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

2 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КОМПОНЕНТ ІІ, Сесия 5 (проектни предложения подадени в периода от г. до г.) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап в съответствие с чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/2007 г Основания за отпадане на на етап 1 ESF БИО МАЙК 20000,00 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо." В подаденото в ДБТ проектно по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ е приложен неправилен формуляр на Бюджет Приложение Б1,което е в противоречие с т.15 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Този документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван допълнително от кандидата. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 2

3 Основания за отпадане на на етап 2 ESF ДЖАНИ ,72 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка, кандидатът трябва да е предприятие, създадено след приключване предоставянето на обучение и/или консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат не е включено в обучение и/или консултиране по процедура Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I. Проектното се отхвърля на етап от оценка. 3 ESF РЕЯДИ 18581,65 На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. ESFP /1 от г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се изискват допълнителни документи на основание т от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ.След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил изискуемите с Уведомителното писмо: Приложенията към Бюджета Б1,а Кандидата е представил ново приложение Бюджет Б1 с нови стойности. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие и допустимост, поради непредставяне на изисканите документи, тъй като е в противоречие с т Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в ДБТ в областните градове от Насоките за кандидатстване, каре "ВАЖНО" : "При необходимост Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна информация,които са изискуеми по настоящата процедура,но не са били представени към датата на кандидатстване.непредставянето на изисканите документи или пояснителна информация в посочения от Оценителната комисия срок,може да доведе до отхвърлянето на проекта на етап административно съответствие и допустимост." Проектното се отхвърля на етап от оценка. 3

4 Основания за отпадане на на етап 4 ESF УЪРЛД ЛЕНДСКЕЙП 16993,04 Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел VІ УСТОЙЧИВОСТ. Проектното не отговаря на критерия: Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за електронно кандидатстване (Приложение А), заложен в т. 3 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 5 ESF ФРАНТИКС 18290,49 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо." В подаденото в ДБТ проектно по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ НЯМА приложена "Декларация на Кандидата" (Приложение Д1),което е в противоречие с т.18 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Този документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван допълнително от кандидата. Проектното се отхвърля на етап от оценка. 4

5 Основания за отпадане на на етап 6 ESF СИНГЪЛ ,40 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т от Насоките за кандидатстване. Във Формуляра за кандидатстване Раздел ІІІ Допустимост на е посочена продължителност на проекта 36 месеца. Проектното не отговаря на критерия: "Продължителността на проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите приключват не по-късно от г. (посочва се крайната дата, съгласно т от Насоките), заложен в т. 7 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 7 ESF МИЛЕНА ФЕШЪН ,96 Съгласно т Дейности, допустими за финансиране от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II, дейността: Първоначално закупуване на материали е задължителна дейност. В случая, кандидатът не е заложил в си задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: Първоначално закупуване на материали. Проектното не отговаря на критерия: Проектното съдържа допустими дейности, заложен в т. 11 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр. 37). Проектното не отговаря на изискванията, определени в т от Насоките за кандидатстване. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 5

6 Основания за отпадане на на етап 8 ESF ЕТ НУРИ ЕФЕНДИ- ВЕСЕЛИН БАДАТЛИЕВ ,13 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка, кандидатът трябва да е предприятие, създадено след успешно приключване на обучение и/или получаване на услуга консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат НЕ е преминало обучение и/или консултиране по процедура Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I.Освен това Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост,тъй като е в противоречие и с т "Размер на финансова помощ "от Насоките за кандидатстване -" максимален размер на БФП за Компонент 2 - не може да надхвърля лв." Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 9 ESF свети АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ,18 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо."кандидатът е представил си по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ, но към не е приложен Формуляр за кандидатстване (Приложение А), което е в противоречие с т.1 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 6

7 Основания за отпадане на на етап 10 ESF ДИЗАЙН СЪРВИСЕС ,00 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т от Насоките за кандидатстване.във Формуляра за кандидатстване Раздел ІІІ Допустимост на е посочена продължителност на проекта 24 месеца. Проектното не отговаря на критерия: "Продължителността на проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите приключват не по-късно от г. (посочва се крайната дата, съгласно т от Насоките), заложен в т. 7 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 11 ESF ЕТ ОГНЯНОВИ 19927,96 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка, кандидатът трябва да е предприятие, създадено след успешно приключване на обучение и/или получаване на услуга консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат е преминало консултиране по процедура Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I на г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че кандидатът е предприятие регистрирано на г., което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент І. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 7

8 Основания за отпадане на на етап 12 ESF ЕТ СИНАПОВ- ХАН-АНДРЕЙ СИНАПОВ 43027,26 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо". Кандидатът е представил си по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ, но към не е приложен Формуляр за кандидатстване (Приложение А), което е в противоречие с т.1 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 13 ESF ЕТ КРЕМЕНА ТАБУТОВА- ДИВАЛ 18047,03 Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ Екип за организация и управление на проекта. Проектното не отговаря на критерия: Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за електронно кандидатстване (Приложение А), заложен в т. 3 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 8

9 Основания за отпадане на на етап 14 ESF АССА-П.П. ООД 19320,24 Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ Екип за организация и управление на проекта. Проектното не отговаря на критерия: Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за електронно кандидатстване (Приложение А), заложен в т. 3 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 15 ESF ЕТ РАЙНА БОРИСОВА-РТН ,00 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка, кандидатът трябва да е предприятие, създадено след успешно приключване на обучение и/или получаване на услуга консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат е преминало консултиране по процедура Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I на г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че кандидатът е предприятие регистрирано на г./фирмено дело 4764/1993г./, което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент І. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 9

10 Основания за отпадане на на етап 16 ESF ХИТ ,00 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ НЯМА приложен Бюджет Приложение Б1, което е в противоречие с т.15 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Този документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван допълнително от кандидата. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 17 ESF ЕТ АЛБЕРТИНА- ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ,00 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка, кандидатът трябва да е предприятие, създадено след успешно приключване на обучение и/или получаване на услуга консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат е преминало консултиране по процедура Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I на г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че кандидатът е предприятие регистрирано на г./фирмено дело4093/2005г./, което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент І. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 10

11 Основания за отпадане на на етап 18 ESF СИСОНИ ,00 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ НЯМА приложен Бюджет Приложение Б1,което е в противоречие с т.15 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37). Този документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван допълнително от кандидата. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 19 ESF КРИСТИЯН ,74 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка, кандидатът трябва да е предприятие, създадено след успешно приключване на обучение и/или получаване на услуга консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат е преминало консултиране по процедура Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I на г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че кандидатът е предприятие регистрирано на г./фирмено дело 3060/2006г./, което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент І. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие 11

12 Основания за отпадане на на етап 20 ESF ЗД ИНФИНИТИ 19980,02 Проектното не отговаря на критериите за административно съответствие и Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно по процедурата за предоставяне на финансова помощ BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент ІІ НЯМА приложен Бюджет Приложение Б1,което е в противоречие с т.15 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност Компонент II (стр.37).. Този документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван допълнително от кандидата. Проектното се отхвърля на етап от оценка Административно съответствие Председател на Оценителна комисия: (п) Таня Тютюнджиева 12

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001 19.030 МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - motivi_ doc

Microsoft Word - motivi_ doc ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД Приоритетна ос: 1 на оперативна програма Околна среда 2007-213 г. Процедура BGPO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграция на от етническите малцинства www.coiduem.bg 30.08.2019

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.089

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно