РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас"

Препис

1 РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина всъстав ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНТОАНЕТАДАНОВА ЧЛЕНОВЕ:ЛАДАПАУНОВА КРАСИМИРАМЕДАРОВА приучастиетонасекретаряил.петковаиследстановищенапрокурораотвкпи. ЧОБАНОВА,каторазгледадокладванотоотсъдияМедарованаказателнодело 597/2017 г.иза дасепроизнесе,взепредвидследното: ПроизводствотоепореданаглаваХХ ІотНПК. ОбразуваноепокасационнажалбанаподсъдимиятИ.М.С.,чрезупълномощенияму защитник,адв.ц.ц.срещурешение 25 наапелативенспециализираннаказателенсъд,но,1 въззивенсъстав,постановенона г.пов.н.о.х.д. 118/2016г. Вкасационнатажалбасерелевиракасационнотооснованиепочл.348, ал.1, т.1 отнпк, катосеискаотмянанаатакуваноторешениезаподсъдимияс.восъдителнатамучасти постановяваненановорешениеотвкс,скоетодабъдепризнатзаневиновениоправданпо предявенотомуобвинение. Вписменодопълнениекъмкасационнатажалба,постъпиловсрокапочл.351, ал.3 от НПК енаведендоводзанеобоснованостнарешениетонавъззивниясъд,катосеоспорва правилносттанафактическитеконстатациинаконтролиранитесъдебниинстанцииотноснотова цялостнатапрестъпнадейностнаорганизиранатагрупадаеосъществяванасучастиетона подсъдимияи.с.,кактоипорадилипсатанаповдигнатоспрямонегосамостоятелнообвинение запрестъплениепочл.252,ал.2отнк. Акцентира се на липсата на преки доказателства в подкрепа на обвиненията от осъдителнаприсъда,катосесочи,черешениетоепостановеносамонабазатанасвидетелски показания,приобщенипореданачл.281, ал.4 отнпк,напоказанияотсвидетелистайна самоличностинаизбирателнокредитираниданниотвещественитедоказателственисредствапо делото,изготвеничрезизползваненаспециалниразузнавателнисредства. Нарушението на материалния закон се поддържа поради неправилна правна квалификациянадеяниетопочл.321 отнк,несъответнаспоредзащитатанадоказателстватапо делотоотносимикъмдейносттанаподзащитниямупопредоставяневзаемнапаричнисредства наразличнилица,коетонееизвършвалвнарушениеназакона. Взаключениесеподдържатезатазалипсанаобективнаисубективнасъставомерностна деянието,извършеноотподсъдимияи.с.исеискаоправдаванетомупообвинениетопочл.321, ал.2отнк. Протестанапрокуратуратаспрямоподзащитниямусеопределякатонеоснователен.

2 Срещурешениетонавъззивниясъдепостъпилкасационенпротестотпрокурорпри Апелативна специализирана прокуратура,с който се атакува същото в частта относно определенотонаподсъдимитеа.с.,г.г.ии.с.наказание,порадинеправилноприложениена разпоредбатаначл.55 отнкотносноразмерананаказаниетозаподсъдимитеа.с.иг.,апо отношениеи натриматаподсъдими,занеправилноприложениеначл.66 отнк относно отлаганетонаизтърпяванетонаналоженотоимнаказание,сисканедасеотменииделотодасе върнезановоразглежданеотдругвъззивенсъстав. СрещукасационнияпротестепостъпилописменовъзражениеотподсъдимиятГ.Г.,чрез упълномощениямузащитник,адв.к.,съдържащостановищезанеоснователносттанапротестаи исканезаоставяневсиланарешениетонавъззивниясъд. В съдебно заседание пред касационната инстанция упълномощеният защитник на подсъдимияи.с.,адв.ц.,поддържаизцяложалбатаидопълнениетокъмнеясрелевираните съображенияимолизанеговатаотмяна. ПодсъдимиятИ.С.несеявявавсъдебнозаседаниепредВКСинеизразявапозицияпо жалбата. Прокурорът от Върховна касационна прокуратура пред касационната инстанция поддържакасационнияпротестпо отношениеи натриматаподсъдими посъображенията, изложенивнего.намира,чеопределенитенаказаниясаявнонесправедливи,апоотношениена подсъдимитеа.с.иг.иопределенивнарушениенаматериалниязакон,порадилипсана предпоставкитеначл.55 отнкзатяхнатаиндивидуализация.акцентиранапродължителния периоднадействиенаорганизиранатапрестъпнагрупа,вкоятотриматаподсъдимисавзели участиеиназначителнияразмернапридобитиянеправомерендоход,порадикоетонамираи приложениетонаразпоредбатаначл.66 отнкзанесъответнонацелитенанаказаниетопочл.36 отнк. ЖалбатанаподсъдимияИ.С.намиразанеоснователна,катосочи,ченаведенатав същатанеобоснованостнарешениетонеекасационнооснованиеидоводътнеподлежина касационнапроверка. ПодсъдимиятА.С.несеявявавсъдебнозаседаниепредВКС,представлявасеот упълномощениятзащитникадв.н.,койтомолиданесеуважавапротестанаспециализираната апелативнапрокуратураидасепотвърдирешениетонавъззивниясъд.счита,ченаложенотона подзащитниямунаказаниеесправедливоиесъобразеносданнитезанеговаталичност- студент вмладавъзраст,стежкосемейноположениеиснискастепеннаучастиевдейносттана престъпнатагрупа. ПодсъдимиятГ.несеявявапредкасационнатаинстанция,представлявасеотадв.К., упълномощензащитник,койтонамирапротестанапрокурораотспап занеоснователен,а изложенитеотпрокурораотвкпмотививнеговаподкрепа,занеотносимикъмнаказаниетона подзащитнияму,порадикоетомолидабъдеотхвърленидасеоставивсиларешениетона въззивниясъд. Върховнияткасационенсъд,третонаказателноотделение,следкатообсъдикасационния протестнапрокурораикасационнатажалбанаподсъдимияи.с.,доводитенастранитеот съдебнозаседаниеиврамкитеназаконовитесиправомощияпочл.347, ал.1 отнпк,намираза установеноследното: Въззивнотопроизводствоподелотоевторопоред,следкатосвъззивнорешение 179 от г.наапелативенсъд- Бургас,НО,постановенопов.н.о.х.д. 208/2012 г.ебила отмененапървоинстанционнатаприсъданаокръженсъд- Бургас, 89/ г.пон.о.х.д. 296/2011 г.,/ сизключениенаоправдаванетонаподсъдимият.а.,вкояточастепотвърдена/ иделотоебиловърнатовотмененатачастзановоразглежданенапрокуроротокръжна прокуратура-гр.бургас,отстадиянадосъдебнотопроизводство. СотмененатаприсъданаОкръжниясъдподсъдимитепонастоящотокасационноделоса

3 билисъответно: - подсъдимиятг.признатзавиновенвизвършваненапрестъплениепочл.321, ал.2 от НК/ частичнооправданотносноучасиетосивпрестъпнатагрупа/, закоетомуеналожено наказаниеотдвегодиниишестмесецалишаванеотсвобода,признатезавиновенвизвършване напрестъплениепочл.252, ал.2 отнкимуеналоженонаказаниеотшестгодинилишаванеот свободаиглобавразмерна6 000 / шестхиляди/ лв.,катоеоправданзачастотнеправомерно предоставенитезаемииполученнеправомерендоход,кактоиепризнатзаневиновениоправдан пообвинениетозапрестъплениепочл.214, ал.2, т.1, вр.чл.213а,ал.2, т.4, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.18, ал.1 отнк.съссъщатаприсъданаподсъдимияг.ебилоналоженообщонай-тежко наказаниевразмернашестгодинилишаванеотсвобода,коетодаизтърпиприпървоначален строгрежимвзатвор,къмкоетоеприсъединеноинаказаниетоглоба; - подсъдимията.с.епризнатзавиновенвизвършваненапрестъплениепочл.321, ал.2 отнк/ частичнооправдан/, закоетомуебилоналоженонаказаниеоттригодинилишаванеот свобода,запрестъплениепочл.252, ал.2 отнк,закоетомуебилоналоженонаказаниеотседем годинилишаванеотсвободаиглобавразмерна7 000 / седемхиляди/ лв.,катоеоправдан частичноипотоваобвинениеиепризнатзаневиновендаеизвършилпрестъплениепочл.214, ал.2, т.1, вр.чл.213а,ал.2, т.4, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.18, ал.1 отнк,порадикоетоеоправдан посъщото.сприсъдатанаокръжниясъднаподсъдимияа.с.ебилоналоженообщонай-тежко наказаниевразмернаседемгодинилишаванеотсвобода,коетодаизтърпиприпървоначален строгрежимвзатвор,къмкоетоеприсъединеноинаказаниетоглоба; - подсъдимияти.с.епризнатзавиновенвизвършваненапрестъплениепочл.321, ал.2 отнк,закоетомуеналоженонаказаниевразмернадвегодиниишестмесецалишаванеот свобода,отложено,наосн.чл.66, ал.1 отнксизпитателенсрокотчетиригодини;признатеза невиновенвизвършваненапрестъплениепочл.214, ал.2, т.1, вр.чл.213а,ал.2, т.4, вр.чл.26, ал.1,вр.чл.18,ал.1отнк,порадикоетоеоправданпосъщото. С присъдатанаокръжниясъдсабили признати заневиновни попредявенитеим обвиненияиподсъдимитет.а.,с.т.ил.д. Въззивната проверка на присъдата е била образувана по въззивен протест на прокуратуратавоправдателнатайчастзавсичкиподсъдимиипожалбинаподсъдимите,закоито ебилапостановенаосъдителнаприсъда.следвръщанетонаделотозановоразглежданеот въззивнияапелативенсъденастъпилазаконодателнапромянавподсъдносттанапрестъпленията почл.321 отнк,катокомпетентносттазаразглежданетоимебилапредоставенанаспнс, порадикоетоделотоепродължилокатопърваинстанциясучастиетонасъдебенсъставна Специализираниянаказателенсъд. ПредСпНСебилвнесенновобвинителенактсидентичносъдържаниеиидентични обвинениязавсичкиподсъдимикатовключенитевпървоначалнияобвинителенакт,покойтое билообразуваносъдебнотопроизводствопредокръжниясъд,разгледалделотокатопърва инстанция. ПриновоторазглежданенаделотоепостановенаприсъданаСпециализираннаказателен съд,v-тисъставот г.пон.о.х.д. 1164/2013 г.,скоятоподсъдимител.д.,с.т.ит. А.сапризнатиизцялозаневиновнииоправданипопредявенитеимобвинения. СъссъщатаприсъдаподсъдимиятГ.И.Г.епризнатзавиновенотноснотова,чепрез периодаотмесецдекември2006 г.до г.участвалв[населеномясто]ибургаскаобласт ворганизиранапрестъпнагрупазаедносподсъдимитеа.м.с.ии.м.с.,създаденасцелда вършипрестъпленияпочл.252 отнкнатериториятана[населеномясто]иб.област,поради коетоинаосн.чл.321, ал.2, вр.,ал.1 отнкичл.54 отнкеосъденналишаванеотсвободаза срокотдвегодини,катоеоправданчастичноотносносъучастиетоиръководенетонагрупатас оправданитепотоваобвинениеподсъдими. СприсъдатанаСпНСподсъдимиятГ.епризнатзавиновениотноснотова,чепрез

4 периодаотмесецмарт2007 г.докраянамесецоктомври2008 г.,в[населеномясто]като физическолице,безсъответноторазрешениепочл.13, ал.1 отзки еизвършилпозанятие банковисделкипосмисъланачл.2, ал.1 и2 отзки,предоставилзаемсрещулихванатрилица, катостазидейностеполучилзначителнинеправомернидоходивобщ размерна лв., порадикоетоинаосн.чл.252, ал.2, пр.2,вр.,ал.1 отнкичл.54 отнкеосъденналишаванеот свободазасрокотпетгодинииглобавразмернапетхилядилева.подсъдимиятг.еоправданпо товаобвинениечастичнозаразмеранапридобитиянеправомерендоходизапериодадокраяна месецдекември2008 г.,кактоиизцялопообвинениетозапрестъплениепочл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а,ал.2,т.4,вр.чл.26,ал.1,вр.чл.18,ал.1отнк. НаподсъдимияГ.еналоженообщонай-тежконаказаниевразмернапетгодини лишаванеотсвобода,коетодаизтърпиприпървоначаленобщ режим,къмкоетоеприсъединено инаказаниетоглобавразмернапетхилядилв.приизтърпяваненанаказаниетолишаванеот свободаеприспаднатопредварителнотомузадъжанеивремето,презкоетоетърпялмярказа неотклонениедомашенарест. СприсъдатанаокръжниясъдподсъдимиятА.М.С.епризнатзавиновенотноснотова, чепрезпериодаотмесецдекември2006 г.до г.участвалв[населеномясто]иб. областворганизиранапрестъпнагрупазаедносподсъдимитег.и.г.ии.м.с.,създаденасцел давършипрестъпленияпочл.252 отнкнатериториятана[населеномясто]иб.област,поради коетоинаосн.чл.321, ал.2, вр.,ал.1 отнкичл.55, ал.1, т.1 отнкеосъденналишаванеот свободазасрок отединадесетмесеца,като еоправдан частично относно съучастието и ръководенетонагрупатасоправданитепотоваобвинениеподсъдими. СприсъдатанаСпНСподсъдимиятА.С.епризнатзавиновениотноснотова,чепрез периодаотмесецянуари2007 г.докраянамесецюни2007 г.,в[населеномясто]катофизическо лице,безсъответноторазрешениепочл.13, ал.1 отзкиеизвършилпозанятиебанковисделки посмисъланачл.2, ал.1 и2 отзки,предоставилзаемсрещулихванадвелица,катостази дейностеполучилзначителнинеправомернидоходивобщ размерна лв.,порадикоетои наосн.чл.252, ал.2, пр.2,вр.,ал.1 отнкичл.55, ал.1, т.1 отнкеосъденналишаванеот свободазасрокоттригодинииглобавразмернатрихилядилева.подсъдимията.с.еоправдан потоваобвинениечастичнозаразмеранапридобитиянеправомерендоходизапериодадокрая на2008 г.,кактоиизцялопообвинениетозапрестъплениепочл.214, ал.2, т.1, вр.чл.213а,ал. 2,т.4,вр.чл.26,ал.1,вр.чл.18,ал.1отНК. Сприсъдата,наподсъдимияА.С.еналоженообщонай-тежконаказаниевразмернатри годинилишаванеотсвобода,изтърпяванетонакоетоеотложеносизпитателенсрокотпет години,считаноотвлизаненаприсъдатавсила,къмкоетоеприсъединеноинаказаниетоглобав размернатрихилядилв.приизтърпяваненанаказаниетолишаванеотсвободаеприспаднато предварителнотозадържаненаподсъдимия,наосн.чл.59,ал.1отнк. СприсъдатанаокръжниясъдподсъдимиятИ.М.С.епризнатзавиновенотноснотова, чепрезпериодаотмесецдекември2006 г.до г.участвалв[населеномясто]иб. областворганизиранапрестъпнагрупазаедносподсъдимитеа.м.с.иг.и.г.,създаденасцел давършипрестъпленияпочл.252 отнкнатериториятана[населеномясто]иб.област,поради коетоинаосн.чл.321, ал.2, вр.,ал.1 отнкичл.54 отнкеосъденналишаванеотсвободаза срокотдвегодини,изтърпяванетонакоетоеотложено,наосн.чл.66, ал.1 отнксизпитателен срокотчетиригодини.подсъдимияти.с.еоправданчастичнопотоваобвинениеотносно съучастиетоиръководенетонагрупатасизцялооправданитепотоваобвинениеподсъдими. СприсъдатанаСпНСподсъдимиятИ.С.епризнатзаневиновениоправданизцялопо обвинениетозапрестъплениепочл.214, ал.2, т.1, вр.чл.213а,ал.2, т.4, вр.чл.26, ал.1, вр.чл. 18,ал.1отНК. СприсъдатанаСпНСподсъдимитеГ.Г.иА.С.саосъдени,наосн.чл.53, ал.2, б. б. отнк,дазаплатятвползанадържаватаравностойносттанапридобитотоотпрестъплениетов

5 размер на съответния неправомерен доход, придобит от всеки един подсъдим чрез престъплениетопочл.252,ал.2,пр2,вр.,ал.1отнк. СъссъщатаприсъдавтежестнаподсъдимитеГ.Г.,А.С.и И.С.савъзложени направенитеподелотосъответниразноски,наосн.чл.189,ал.3отнпк. ПокасационнатажалбанаподсъдимияИ.С.,чрезупълномощениятзащитникадв.Ц.: Касационнатажалбаедепозиранавзаконовиясрокпочл.350, ал.2 отнпк иот легитимираназатовастрана,порадикоетоедопустима,каторазгледанапосъществосеявява неоснователна. Катооснованиезакасационнапроверкавжалбатаизричноепосоченонарушениена материалниязаконпосмисъланачл.348, ал.1, т.1 отнпк,порадипризнаваненаподсъдимияза виновенвизвършваненадеяние,коетоеобективноисубективнонесъставомернопочл.321, ал. 2отНК. Приобосновкатанарелевираниядоводсеизлагатпреимущественоаргументиотносно недоказаносттанаприетитеотконтролиранитеинстанциифактическиконстатации,последното откоитонепредставлявапредвиденоотзаконакасационнооснование/ арг.отчл.348, ал.1 НПК / инеевключеновпредметанакасационнатапроверка,порадикоетонеможедабъдеобсъждано откасационниясъд. Установенитеотконтролиранитеинстанцииправнозначимизаобвинениетофактине подлежатна проверка и произнасяне отвкс относно тяхнатаправилност.касационната инстанциянеможедаприемановифактическиположенияилидапроменявъзприетитеот контролиранитеинстанциипосъщество,коитосарезултатнасамостоятелноформиранотоот тезиинстанциивътрешноубеждение. Врамкитенадопустиматапроверка,вконтекстанакасационнотооснованиепочл.348, ал.1, т.2 отнпк еюридическатаправилностнаформираненавътрешнотоубеждениена инстанциитепофактите,коетоможебъдеконтролираносамоотноснопроцесуалнияредза събиранеиоценканадоказателствата,накоитоеосновано. Вдопълнениетокъмкасационнатажалбаназащитатасесъдържатконкретниоплаквания занеправилнадоказателственаоценкаотконтролиранитесъдилища,коятосесчита,чеедовелаи до неправилни фактически изводи,на които е базирана осъдителната присъда спрямо подсъдимияи.с. Следователно,напърво място следвадабъдеобсъдено оплакването задопуснати същественипроцесуалнинарушенияпочл.348, ал.1, т.2 отнпк,доколкотооснователносттана същотовинагиимазапоследицаотмянанаконтролираниясъдебенактивръщаненаделотоза новоразглеждане. Касационнатапроверканеустановидопуснатоотсъдилищатапроцесуалнонарушение съссъщественхарактер,изразяващосевнеправилнаинезаконосъобразнапроверкаиоценкана доказателстватаподелото,възоснованакоитосаизведениправнозначимитеобстоятелстваза престъплениетопочл.321,ал.2отнк,извършеноотподсъдимияти.с. На първо място следва да се отчете,че още първият съд е направил прецизен доказателственпрегледнасъбранитегласнидоказателствавподкрепанаобвинениетопочл.321, ал.2 отнкзатяхнатапроцесуалнагодностизаконосъобразноеизключилотдоказателствената масапоказаниятанадвамасвидетели,коитосапочиналивходананаказателнотопроизводство, порадипреценката,чечастотразпититесапроведенивнарушениеназаконаиползванетоим катодоказателственосредствонарушавапроцесуалнитеправанаподсъдимите. ВКС ненамеризаоснователновъзражениетоназащитатаоткасационнатажалба,че присъдатаеоснованаизолиранонапоказаниянасвидетели отдосъдебнотопроизводство, приобщеникъмдоказателстватаподелото,чрезпрочитанетоимвсъдебнозаседаниепоредана чл.281,ал.4отнпк,внарушениеназабраната,въведенавчл.281,ал.8отнпк. Кактопървиятсъдвмотивитекъмприсъдата,такаивъззивнатаинстанциясаизградили

6 фактическитесиизводинаосноватанакомплексендоказателственподходчрезсъпоставкаи сравнителенанализнадоказателственитеизточнициитяхнотосъдържание.заустановяванена правнозначимитефактисаизползванигласнидоказателстваотразпитинасвидетелипредсъда, приобщенипореданачл.281 отнпк отдосъдебнотопроизводствоилипреддругсъдебен състав,катоприобщаванетонагласнитедоказателстваеприразличнизаконовихипотезиот съставанаразпоредбатаначл.281 отнпк,кактоиписменидоказателства,съставениотсамите подсъдимивъввръзкасучастиетоимворганизиранатапрестъпнагрупа,иззетипосъответния процесуаленредипроверениспомощтанаспециалнизнаниязатяхнотоавторство,възоснована данните от веществените доказателствени средства,събрани с помощта на специални разузнавателнисредства,звукозаписи,относнопроведениотподсъдимите,междусамитетяхи съссвидетелиподелототелефонниразговорипоповоддейносттаимвпрестъпнотосдружение. Несеустановикредитиранатадоказателственасъвкупност,коятоепоставенавосновата нафактическитеизводиотносноучастиетонаподсъдимияи.с.впрестъпнотосдружениес организиран характер да е неправилно или тенденциозно оценявана от контролираните инстанции,кактоинесенамеридейносттанасъдапоформираненавътрешнотомуубеждение пофактитедастрадаотпроцесуалнипороци. Разпоредбатаначл.281, ал.8 отнпквъвеждапроцесуалназабранаприсъдатадапочива изолирановърхуфактическиданниотсвидетелскипоказания,приобщенипореданачл.281, ал. 4 отнпк.аналогичнапохарактерзабранаевъведенаивразпоредбатаначл.177, ал.1 отнпк, относнотова,чеобвинениетоиприсъдатанемогатдасеосноваватсамонаданни,събранис помощтанаспециалниразузнавателнисредства/срс/. Съдилищата не са допуснали нарушение на цитираните законови разпоредби и възражениетовтазивръзкаенеоснователно. Приетитефактическиположенияотприсъдатаивъззивноторешениезапрестъплението почл.321, ал.2 отнк отинстанциитепофактитенесабазиранисамостоятелновърху доказателства,събранипореданачл.281, ал.4 отнпкинаданни,събраничрезизползванена СРС. Първиятсъдвмотивитекъмприсъдатанал.62-68,т.VІотсъдебнотодело,авъззивниятв решението на л от въззивното дело,изчерпателно са посочили и обсъдили доказателствата,накоитосасепозовали поотношениеучастиетонаподсъдимияи.с.в организиранатапрестъпнагрупа- показаниянасвидетелиотсъдебнозаседание,надлежно приобщени по съответнияпроцесуален ред саморъчни записки,законосъобразноиззети от жилището,обитаваноотподсъдимитеи.иа.с.,съдържаниетонакоитоизцялокореспондира със свидетелските показания по делото относно дейността на тримата подсъдими по неправомернокредитираненафизическилица. В същата насока са оценени и заключенията на графологичните експертизи за авторствотонапочеркаиподписите,коетопринадлежинатриматаподсъдими,кактоина съдържаниетонанаправенитеоттяхзаписизапериоданаизвършваненадейносттапоотпускане напаричнизаеми,размераналихватаисамоличносттанаполучателитенаотдаденитевзаем паричнисредства. ВсъщатанасокасаоценяванииВДСотносносъдържаниетонателефоннитеразговори междуподсъдимитеисвидетелитеподелото,съдържащиданнизаактивнакомуникациямежду триматаподсъдимипрезпроцеснияпериодицелтанасъщата,коятовголямбройотслучаитее билавъввръзкасорганизациятанадейносттапокредитиранетонаразличнилицаивръщането назаемите. Втазивръзкаследвадасеотчете,ченямазаконовазабранапоказаниятанасвидетелиот досъдебнотопроизводство,приобщенипореданачл.281, ал.4 отнпкиданните,събраничрез използваненасрс дасеизползваткатодоказателстваподелото.процесуалниятзаконне допуска присъдата да се основава единствено на такъв вид доказателства,респективно

7 фактическитеиправниизводинасъдилищатадасаприетисамовъзоснованатазикатегория доказателства. Въззивниятсъд,койтоевъзприелфактическитеизводинапърватаинстанцияеспазил товазаконовоизискване,катоеприелзаустановенисамофакти,коитосанадлежноисъвкупно доказателственообезпечениотпроцесуалногоднидоказателства. Пореданачл.281, ал.4 отнпксаприобщенисамочастотпоказаниятанасвидетелите поделото,катовидноотмотивитекъмприсъдатаирешениетонесаединственизточникна доказателствазаучастиетонаподсъдимияи.с.впрестъпнотосдружение. ОтдругастрананесеустановяваВДС по делото,относими към авторството на подсъдимияс.дасанегодниилипроцесуалнопорочни.разрешениетозаизползванетоим е даденопристриктноспазваненаразпоредбитеназсрс,отпредседателянасъответнияокръжен съд,окръженсъд-бургас,сцелразследваненапрестъплениепочл.321 отнк,включенов разпоредбатаначл.172, ал.2 отнпк,закоетоедопустимоизползванетонасрс,коитокъм моментанадаваненаразрешениетосабили подсъднинаос -Бургас,порадикоетоняма процесуалнапречкадабъдатползванизаизводитенасъдилищатапофактите. ВКСнамира,чеаналитичнатадейностнасъдаеосъщественанабазатанапроцесуално годни доказателстваи доказателствени средства,коитосавярноинтерпретирани съобразно действителнотоимсъдържаниеисмисъл. Изводите на въззивния съд за трайния характер на връзките,установени между участницитевпрестъпнатагрупа,целта,скоятоедействалоформированиетоипериодамуна възникванеидействиесаизграденивъзоснованаобективновсестранноипълнодоказателствено изследваненаобстоятелстватаподелото. ВъзражениятазавлошениотношениямеждуподсъдимитеИ.иА.С.,коитосабратя,през инкриминиранияпериод саполучили аргументиран отговор в обратнанасока,изведен от писменитедоказателства,съдържащисаморъчнизаписинаединисъщ листотвсекиедин дваматабратя/ авторството напочеркаепотвърдено отзаключението награфологичната експертиза/ относнопредоставенивзаемсуми,начисленилихви,инициалиипрякориналицата, накоито сабили предоставени заемитеи напълното им съответствиеспоказаниятана свидетелите,коитосаполучилипаричнитесуми.всъщатанасокасаинтерпретиранииданните отвещественитедоказателственисредства,сочещинаактивнателефоннакомуникациямежду подсъдимитепрезпроцеснияпериод,кактои съдържаниетоначастотразговорите,които установяватвзаимнатавръзкаисъгласуваностнадействиятаим поповодинкриминираната дейностнапрестъпнотосдружение. ВръзкатамеждуподсъдимитеА.иИ.С.иподсъдимиятГ.,кактоиотносителната йерархиявнасокаподчиненосттанапоследния,създаденамежду тях при изпълнениена функциитеимкаточленовенаорганизиранатапрестъпнагрупа,аргументираноеизведенакакто отданнитезапериодичнопредоставянисумиотдваматабратянаг.сцелкредитиранена физическилица,такаиотзаписитевписменитедоказателства,изготвениотг.ипоставенитена същителистовесаморъчниподписиота.с.вуверение,чееполучиллихвитепозаемите,кактои отсъдържаниетоназвукозаписитенателефоннитеразговоримеждутях,обектнавдс.всъщата насокаотноснопериоданадействиенапрестъпнатагрупаправилноеоцененифакта,че записитесаежемесечнииприключватсъсзадържанетонаподсъдимияг. Възражението занедоказаностнаобвинението спрямо подсъдимияи.с.вчастта относнопредоставенизаемисрещулихванаподсъдимияг.исвидетеляр.,порадитова,чесе касаезапериодизвънинкриминирания,освен,чесеотнасязафактическанеобоснованостна решениетоивтазивръзкаоставаизвънкасационнияконтрол,неесъобразеносвидаихарактера наобвинениетопочл.321, ал.2 отнкилипсатанасамостоятелнообвинениепочл.252 отнкза тозиподсъдим,коетоизискваотфактическастранапълнаконкретизацияназаемитеоткъм получатели,размернавземанетоилихвата,периоднапредоставяне.

8 ОбвинениетоспрямоИ.С.езапрестъплениепочл.321, ал.2 отнкотносноучастиев организиранапрестъпнагрупа,действащапрезконкретенинкриминиранпериод. Преценкатазаобективнатасъставомерностнадеяниетопривсичкислучаиследвадасе изведепрезпризматаналегалнотоопределениенапонятието организиранапрестъпнагрупа по смисъланачл.93, т.20 отнк.задасеприеменаличиетонатаковаформированиеенеобходимо дасеустановипонесъмненначин,чесекасаезаструктуриранотрайносдружениеоттриили повечелица,създаденосцелдавършатсъгласувано,встранатаиличужбина,престъпления, наказуемисповечеоттригодинилишаванеотсвобода. Участиетовтакъввидпрестъпносдружение,инкриминирановразпоредбатаначл.321, ал.2 отнкетретатапроявнаформанапрестъплението/ извънобразуванетоиръководенетона такавагрупа/ исъщосехарактеризирасопределениобективнипризнаци,нопреценяванив рамкитенаналичиетонаорганизиранапрестъпнагрупа. За обективното съществуване на организираната престъпна група е необходимо формированиетодаотговаряосвенназаконовияколичественкритерий,давключвапонетри лица,същотакаидасеотличавастрайностнахарактера,коетоизисквапрестъпнатанасоченост надейносттаданееинцидентназаконкретнопрестъпление,извършенонаопределенадата,ада включвапредставаи съгласиеотстрананаучастницитезасъздаваненаусловияотносно извършваненанай-малкодвепрестъпленияотсъответниявидизаналичиенасдружение,коетое формираностакавацел.задаеналицеобективнатасъставомерностначленуванетовпрестъпно сдружениенеенеобходимоучастницитевгрупатадасепознават/ всичкиилинякоиоттях/, но следвадасъзнават,чесдейносттасиподпомагатпостиганетонаобщитепрестъпницелина формированието. Отсвоястрана,задаеосъщественфактическиятсъставнапрестъплениетоучастиев организиранапрестъпнагрупаенеобходимодеецътдасъзнава,чепринадлежикъмпрестъпно сдружение,членоветенакоетодействатсинхронизирано,катодействиятаимсанасоченикъм извършваненапрестъпления.изпълнителнотодеяниенапрестъплениетосеизразявавчленуване ворганизиранопрестъпносдружениечрезизвършваненаопределениактивнидействия,чрез коитодеецътсеобвързвавопределенитрайнивзаимоотношениясдругителицаотгрупата. Престъплениетопочл.321 отнкможедабъдесамостоятелнопрестъпление,катонее необходимодаесъпътстваноотизвършваненавторичнатапрестъпнадейност,скоятоцеле създаденапрестъпнатагрупа. ПриложеникъмфактитеотносноповедениетонаподсъдимияИ.С.горнитетеоретични постановкидаватположителенотговорнавъпросасъссъставомерносттанаизвършенотоотнего деяние,посмисъланачл.321,ал.2отнк. Приправилноустановенитерелевантнифактиматериалниятзаконсъщоеприложен правилно. Оплакването откасационнатажалбазанезаконосъобразно постановенаосъдителна присъдавчасттаспрямоподсъдимияи.с.заизвършенопрестъплениепочл.321, ал.2 отнксе основавананеправилно установени факти относно съпричастносттаму към дейносттана организиранатапрестъпнагрупа,състоящасеотнегоиотподсъдимитеа.с.иг.посъздаванена условиязаизвършваненапрестъпленияпочл.252 отнк,неправомернокредитиранена физическилицасрещулихва,кактоиналипсатанаконкретноповдигнатообвинениеспрямонего запрестъплениепочл.252отнк. Втазивръзкаследвадасеотчете,чепрестъплениетопочл.321, ал.2 отнкеформално престъплениеизадовършванетомунеенеобходимонастъпваненаконкретенрезултат.същото представлява форма на предварителна, първична задружна престъпна дейност, докато престъплениятазаизвършването,накоитоеформиранопрестъпнотосдружениесеявяват вторичниспрямонегоизаосъществяванетонафактическиясъставнапървичнотопрестъпление неенеобходимодабъдатизвършениотконкретнияучастниквпрестъпнатагрупа.

9 Липсатанаконкретнообвинениепочл.252 отнкнепроменяхарактеранапрестъпната дейностнаподсъдимияи.с.почл.321, ал.2 отнк,изведенаотдоказателстватаподелотоза ангажираносттанатозиподсъдимсдейносттапонеправомернокредитираненафизическилица, съгласуваноснеговиябратиподсъдимияг.,воденетонаписменаотчетностзапаричнитепотоци, участиетомувсъвместнисрещисостаналитедвамаподсъдимислица,накоитосаотпуснати заемисцелуговарянесвоевременнотовръщаненапарите,кактоиподдържанатамеждутримата подсъдимикомуникация,обслужващадейносттанапрестъпнотосдружение. Согледизложенотоисканетоназащитатазаоправдаваненаподсъдимиянеможедабъде уважено. ВконтекстанаисканетозапълнооправдаваненаподсъдимияИ.С.следвадасеразгледа икасационнотооснованиепочл.348, ал.1, т.3 отнпкидасепреценисправедливосттана наложенотоспрямонегонаказание. Същотоеопределеноприусловиятаначл.54 отнк,катоеотмеренонадвегодини лишаванеотсвобода,коетоеврамкитеподсредниязаконовразмерседнагодинанадспециалния законовминимумивкснамира,чееопределеномаксималновползанаподсъдимия,предвид предходнатамусъдимостиотчетенатаотсъдилищатаводещароля,коятоеималвдейносттана престъпнотосдружение. Согледгорното,несенамерихаоснованиязадопълнителнотомуредуциранепоразмер. Наказаниетоеотложеносизпитателенсрокотчетиригодини,коетосъответствана сравнително завишената степен на обществена опасност на подсъдимия като деец и на необходимосттаотпреоценканаповедениетому,порадикоетоивтазимучастнесеналагада бъдекоригирановнеговаполза. Попротестанапрокурора: Същиятеподаденвзаконовиясрокзаобжалваненавъззивноторешениеиотактивно легитимирансубект,порадикоетоследвадабъдеразгледан. Согледобстоятелството,чевъззивнотопроизводствоподелото,коетоеприключилос атакуванотопредкасационнатаинстанциярешениеевторопореденеобходимодасеочертаят пределитенакасационнатапроверка,коятоследвадасеосъществивъзоснованапротестана прокуроранаспап. ВКСнамери,чепределитенакасационнатапроверкаотноснодопустимосттанапротеста заотделнитеподсъдими серазличаватвзависимостотсъдържаниетонапървияи втория въззивенпротест,подаденисъответносрещупостановенатапървапоредприсъда,коятоебила отмененаисрещуприсъдата,постановенаприновоторазглежданенаделото,коятоеизмененас атакуванотопредвксвъззивнорешение. За подсъдимия А.С.наказанието,определено отпървата инстанция при второто разглежданенаделотоеприусловиятаначл.55 отнк,катосвъззивнияпротестзатози подсъдимсеатакувасамоприложениетонаразпоредбатаначл.66, ал.1 отнк,бездасезасяга приложениетоначл.55отнк. Притоваположениеисканетовкасационнияпротестзаопределяненанаказаниеспрямо подсъдимияа.с.приусловиятаначл.54 отнкенедопустимо,порадилипсатанасъответно исканезаутежняваненаположениетомупредвъззивниясъдприновоторазглежданенаделото, коетоеусловиезадопустимосттамупредкасационнатаинстанция. СледователнозаподсъдимияА.С.исканетоедопустимосамовчасттазаотмянана условнотоосъждане.нееналицепроцесуалнапречкасъщотодасеприемезадопустимо,тъй катоспървиявъззивенпротестсрещуотмененатаприсъда,прилаганетоначл.66, ал.1 отнкза тозиподсъдимсъщоебилоатакуваносисканезаефективнонаказание. Въззивниятсъд евъзприел изцяло съображениятанапърватаинстанциявнасока прилаганенаразпоредбатаначл.66, ал.1 отнкспрямоподсъдимияа.с.,отеднастрана- липса напроцесуалнапречказатова/ спредходноосъжданенаа.с.еналоженонаказаниепробация,

10 коетокатовиднепрепятстваотлаганетоналишаванетоотсвобода/иотдруга- чезапостигане целитенанаказаниетопоотношениенатозиподсъдим несеналагадаизтърпиефективно наказанието от три години лишаване от свобода / общо най-тежко наказание,измежду определенитесприсъдатанаказания/. Първиятсъдсеепозовалнаданнитеподелотоотносноположителноторазвитиена личносттанаподсъдимияследизвършваненадеянието,същиятеангажирансобучениекато студентиедновременностоваработи,показвакритичноотношениекъмизвършенотодеяниеи стремеж запоправяне,койтонамираподкрепавлипсатанапоследващинегативнипроявиот неговастранаинаданнизапоследващасъдимостилиобразуваненанаказателнипроизводства спрямонего. ВКСнамиразанапълноправилнаоценкатанаобстоятелстватаподелото,коитосаот значениезапоправянетоипревъзпитаниетонадеецаиоснованотонасъщатастановище,че целитенанаказаниетоспрямотозиподсъдиммогатдасепостигнатуспешноичрезинститутана условнотоосъждане.небеззначениееифакта,чесекасаезадеяние,извършеноседемгодини предипостановяванетонарешението,вкоятовръзкаприлаганетоначл.66, ал.1 отнк с максималенразмернаизпитателниясроксеявявапо-адекватновсравнениесефективнотому изтърпяване. Вкасационнияпротестисканетозаотмянанарешениетосцелопределяненаефективно наказаниеемотивиранообщозатриматаподсъдимиснеобходимосттаотпредизвикванена положителнипроменивтяхнотосъзнание,кактоизадасевъздействапредупредителнои възпитателновърхуостаналитечленовенаобществото. Основнацелнанаказаниетоеспециалнатапревенция,коятоенасоченакъмличното поправянеипревъзпитаниенадееца.генералнатапревенция,независимоотобщественатай значимостнебимогладаимаводещ характеридапревалиракатоцелнасанкцията,коятосе налаганаподсъдимия.в тозисмисъл,приотчетенатаотконтролиранитесъдилищатрайна тенденциявнасокапоправянетои превъзпитаниетонаподсъдимияа.с.определянетона ефективнонаказаниенесеналагакактозацелитенаспециалната,такаизатезинагенералната превенция, НаказаниетонаподсъдимияИ.С.сепротестиравчасттаотносноприложениетоначл. 66,ал.1отНКпоаналогичнисъображения. Протестаедопустим,согледсъдържащотосевпървиявъззивенпротестаналогично исканезаотмянанаразпоредбатаначл.66,ал.1отнкпоотношениенатозиподсъдим. Затозиподсъдим отложенотоизтърпяваненаосновнотонаказаниеемотивираноот контролиранитеинстанциислипсатанапреходниосъждания,катоевъзприетапреценката,чес огледданнитезаличносттамунесеналагаефективнасанкция. ВКСненамираоснованиязауважаваненапротеставтазимучаст.Престъплениетое извършенопродължителенпериодотвремепредипостановяванетонавъззивноторешение,към настоящия момент е изтекъл срок по-дълъготосем години,като продължителността на наказателнотопроизводствонеепопричинанаповедениетонаподсъдимия,согледнакоетосе наложиизвода,чеефикаснотомупоправянебисепостигналоадекватноисусловнотому осъждане,врамкитенаизпитателенсрок,определенседнагодинаподмаксималнияразмер. В протестанесеизлагатконкретнисъображения,извънпостиганетонацелитена наказанието,коитодабъдатобсъжданиотнастоящатаинстанция,порадикоетоиналоженото спрямотозиподсъдимнаказаниенееявнонесправедливопосмисъланачл.348, ал.5, т.2 от НПК. НаказаниетонаподсъдимияГ.сепротестираотноснооснованиетозаопределянетому, приусловиятаначл.55 отнкивчасттаотносноприлаганетоначл.66, ал.1 отнк.исканетоза отмяна на въззивното решение с цел определяне на по-тежко и ефективно наказание е мотивираносъссъщитесъображениякатоизложенитезаподсъдимитес.,бездаеналице

11 индивидуализациявмотивите. ВКСнамериисканетозанеоснователно. ДоколкотозаподсъдимияГ.протестаедопустимкактовчасттапочл.66, ал.1 отнк, такаиотносноприлаганетоначл.55 отнк/ спърватаприсъдаподсъдимиятебилосъденпри условиятаначл.54 отнк имуебилоналоженоефективнонаказание/ енеобходимодасе изложатконкретнисъображениявнасоканеговатанеоснователностиподватапункта. Въззивниятсъдеизменилприсъдатанапърватаинстанциявчасттаотноснонаказанието наподсъдимияг.,катоеприел,чеприложимиятзаконовтекстзаопределяненанаказанието относнопрестъплениетопочл.252, ал.2 отнкеразпоредбатаначл.55, ал.1, т.1 отнк,при коетоередуциралпоразмеропределенотонаказаниезатовапрестъплениеотпетнатригодини лишаванеотсвобода,всъответствиестазиредукцияенамалилиразмеранаобщотонаказание, определеноприусловиятаначл.23, ал.1 отнк,коетосъщоефиксиралнатригодинилишаване отсвобода,иеотложилизтърпяванетомусмаксималнияизпитателенсрокотпетгодини. Мотивирал е прилагането на привилегированата разпоредба на чл.55 от НК за престъплениетопочл.252 отнксналичиенаголямбройсмекчаващиобстоятелства,къмкоитое причислил факта,че деецъте неосъждан,трудово и семейно ангажиран,с положителна характеристика,кактоипорадипрекомернатапродължителностнанаказателнотопроизводство. ВКС намира, че последното обстоятелство / наказателното производство е с продължителносткъмдататанарешениетоотседемгодиниишестмесеца,апонастоящеме изтекълсрокпо-дълъготосемгодини/,причинатазакоетоеизвънповедениетонаподсъдимия, даваоснованиедасеприеме,чеенарушеноизискванетозаразуменсрокнанаказателното преследванеспрямонегоисъщотоможедабъдекомпенсиранозадеецачрезизричнотому признаванеоткомпетентнитеорганиинамаляваненаприсъдатапоизричениефективенначин /ДимитровиХамъновсрещуБългария,БочевсрещуБългария/. Определянето на наказанието при условията на чл.55 от НК за този подсъдим представляватакавакомпенсация,предпоставките,закоятосаналице,порадикоетонесеявява явнонесправедливоиисканетонапрокуроразаопределянетомуприусловиятаначл.54 отнке неоснователноинеможедабъдеуважено. Прилаганетоначл.66, ал.1 отнкспрямообщотонаказаниеоттригодинилишаванеот свободазаподсъдимияг.емотивираноотвъззивниясъдснеобремененатамусъдимости липсатананегативниданнизаличносттаму. Съображенията,изложенизаостаналитеподсъдимивнасокаусловнотоимосъжданеса относимииспрямообщотонаказаниезаподсъдимияг.отлаганетонанаказаниетосмаксимален изпитателен срок съответства на положителната тенденция в личностовото развитие на подсъдимия,критичнотомуотношениекъмизвършенотоилипсатанапоследващинегативни прояви в поведението му,които обстоятелства разгледани съвкупно не налагат извод за необходимостотефективноизтърпяваненалишаванетоотсвобода. ПоизложенитесъображенияВКСнамери,ченаказаниетонатозиподсъдимнееявно несправедливо,порадикоетозанегонееналицекасационнотооснованиепочл.348, ал.1, т.3 от НПК. С огледизложеното,въззивноторешение,скоетоеизмененаприсъдатанапървата инстанцияезаконосъобразноиследвадабъдеоставеновсила. Водимотгорнотоинаосн.чл.354, ал.1, т.1 отнпк,върховнияткасационенсъд,трето наказателноотделение РЕШИ: ОСТАВЯВСИЛАРешение 25 наапелативенспециализираннаказателенсъд,но,1 въззивенсъстав,постановенона г.пов.н.о.х.д. 118/2016г.

12 Решениетоеокончателноинеподлежинаобжалване.

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно РЕШЕНИЕ 225ОТ15.07.2014Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебнозаседаниенадвадесетивторимайдвехилядиичетиринадесета

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

РЕШЕНИЕ 472ОТ Г.ПО Н.Д. 920/2014Г.,Н.К.,ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,Първонаказателно отделениевсъдебнозаседаниен

РЕШЕНИЕ 472ОТ Г.ПО Н.Д. 920/2014Г.,Н.К.,ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,Първонаказателно отделениевсъдебнозаседаниен РЕШЕНИЕ 472ОТ18.12.2014Г.ПО Н.Д. 920/2014Г.,Н.К.,ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,Първонаказателно отделениевсъдебнозаседаниенапървидекемвридвехилядиичетиринадесетагодина,всъстав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, 27.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 9 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари п

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 9 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари п О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 9 гр. София, 01.02.2016г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и шестнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, 21.05.2019 год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в следния

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, 09.03.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

1 Р Е Ш Е Н И Е 57 гр.софия, 19 април 2017 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в от

1 Р Е Ш Е Н И Е 57 гр.софия, 19 април 2017 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в от 1 Р Е Ш Е Н И Е 57 гр.софия, 19 април 2017 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесети февруари две хиляди

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities  Strengthening relations ТРАФИК НА ХОРА И ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Доц. д-р Иван Видолов Понятие за ОПГ Чл. 93, т. 20. (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Организирана престъпна група" е структурирано трайно сдружение на три

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври п

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври п О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, 09.10.2019 г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, 28.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и деветнадесета година, пети състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко Информация за район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, одобрен със

Подробно

Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на

Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОД

1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОД 1 СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДЕЛА ЗА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И С ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 31.01.2018 Г. ДЕЛО ЛИЦЕ СРЕЩУ КОЕТО СЕ

Подробно

Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на

Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през дв

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през дв О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 14.06.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV ти състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септемвр

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септемвр О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 10 09. 2019г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

РЕШЕНИЕ 537 ОТ Г. ПО Н. Д. 1978/2012 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение

РЕШЕНИЕ 537 ОТ Г. ПО Н. Д. 1978/2012 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение РЕШЕНИЕ 537 ОТ 27.12.2012 Г. ПО Н. Д. 1978/2012 Г., Н. К., ІІІ Н. О. НА ВКС Върховен касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на четвърти декември 2012 г.

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно