Общинска администрация Суворово

Размер: px
Започни от страница:

Download "Общинска администрация Суворово"

Препис

1 Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на г. На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува своите решения от ХVІI-то си заседание, проведено на г ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ОДОБРЯВА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА 2014Г В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.13 ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБЩИНА СУВОРОВО, ДАВА СЪГЛАСИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНА СУВОРОВО КЪМ Г. ДА СЕ НАЧИСЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2013Г. В РАЗМЕР НА 200ЛВ. ЗА СЛУЖИТЕЛ НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН И ПРОПОРЦИОНАЛНО ИЗЧИСЛЕНО ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 /КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2013Г./: 1.ОТМЕНЯ ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО СЛЕДНИТЕ

2 Страница 2 ОБЕКТИ: -ЗАКУПУВАНЕНА МУЛТИМЕДИЯ ЛУМЕНА ЗА ФСК ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ В РАЗМЕР НА ЛВ; -ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕЧКА ЗА САУНА ЗА ФСК ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ В РАЗМЕР НА 2 000ЛВ. 2.ДО ОБЩИЯ РАЗМЕР НА СВОБОДНИТЕ СРЕДСТВА ЛВ. ЗА ФСК ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ ДА СЕ ЗАКУПИ ДИЗЕЛОВА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА MASTER BV KW НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.82 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА ОТ ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФИНАСИ И БЮДЖЕТ В ОБЩИНА СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124 А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ПП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПИ ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО. 2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124 Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ПП ЗА ПИ ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩ.СУВОРОВО ОДОБРЯВА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОРГАНИЗИРАНЕ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕПА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПА И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2014Г.

3 Страница І.ОПРЕДЕЛЯ ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2014Г. В ОБЩИНА СУВОРОВО, ПРОПОРЦИОНАЛНО: 1.ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА НА ИМОТА, ИЗРАЗЕНО В ПРОМИЛИ: А) ЗА ГР.СУВОРОВО, С.ЧЕРНЕВО, С.НИКОЛАЕВКА, С.ДРЪНДАР, С.ЛЕВСКИ, С.ИЗГРЕВ, С.КАЛИМАНЦИ, С.БАНОВО, С.ПРОСЕЧЕН ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛ.ВАРНА. УСЛУГИ ПРОМИЛ / / 1 СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 1,09 2 ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ 0,26 3 ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 1,65 ВСИЧКО: 3,00 2.ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ - ВЪРХУ ПО-ВИСОКАТА МЕЖДУ ОТЧЕТНАТА СТОЙНОСТ И ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ИЗРАЗЕНО В ПРОМИЛИ: А) ЗА ГР.СУВОРОВО, С.ЧЕРНЕВО, С.НИКОЛАЕВКА, С.ДРЪНДАР, С.ЛЕВСКИ, С.ИЗГРЕВ, С.КАЛИМАНЦИ, С.БАНОВО, С.ПРОСЕЧЕН ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛ.ВАРНА. УСЛУГИ ПРОМИЛ / / 1 СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ 3,28 2 ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ 0,77 3 ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 4,95 ВСИЧКО: 9, I. Общински съвет гр. Суворово прави следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Суворово, а именно:

4 Страница 4 Отменя ал. 4 на чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Създава нов чл. 27: Не се събира такса за: сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождение на имота; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване когато услугата не се предоставя от общината; обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци когато няма такива. 3. Създава нов чл. 28. ал. 1. Декларацията по чл. 27, т.1 трябва да съдържа подписите на всички собственици /ползватели/ на имота, а при юридически лица подпис на представляващия/-щите и печат на юридическото лице. С подаването на декларацията, собствениците /ползвателите/ дават изрично съгласие на Общинска администрация - Суворово да извършва фактически проверки на място с цел установяване на верността на декларираните данни. ал. 2. В случай, че се установи ползване на имот, за който е подадена декларация по чл. 27, т. 1, собствениците /ползвателите/ на имота заплащат годишен размер на таксата за битови отпадъци в петкратен размер. ал. 3 В случаите, че на собствениците /ползватели/ подали декларация по чл. 27., т.1 предстои ползване на имота, същите уведомяват общинската администрация за това. 4. Отменя ал. 1 на чл.25, като досегашната ал. 2 става ал.1, а досегашната ал.3 става ал.2. II. Общински съвет гр. Суворово одобрява образец на декларация по чл. 27, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Приетите промени влизат в сила от г I. Общински съвет гр. Суворово прави следните промени в Наредбата за определяне размера на местни данъци, а именно:

5 Страница 5 Създава нов член 13: ал. 1 За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 и ЕЕV, данъкът за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление. ал. 2 За превозни средства с мощност на двигателя до 74 kw и съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4 данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на Евро 5 и Евро 6 с 60 на сто намаление от определения по чл. 10, ал. 1 и 3 данък. ал. 3 За автобуси, товарни автомобили, влекачи за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, за съответстващите на Евро 5, Евро 6 и ЕЕV с 50 на сто намаление, от определения по чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. ал. 4 За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определени по реда на чл.10, ал.5, при условие че не се използват за други цели. ал. 5 Екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 и ЕЕV се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория. Чл. 13 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци става чл.14. Приетите промени влизат в сила от г На основание чл.14, ал.1, 2 и 3 от ЗОС и чл.20, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя правомощия на Кмета на Общината за управление на общинското имущество отдаване под наем, чрез публичен търг на имот , м. Мизинска чешма по КВС на гр.суворово, с площ 82,400 дка, включваща: 57,580 дка от VIII категория и 24,820 дка от III категория за срок от 10г. с включен в него 1г. гратисен период, за който няма да се дължи наем, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 25,43 лв./дка, определена като осреднена стойност, съобразно площта и двете категории на земята, съгласно тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги/раздел IX, т.8.1. АОС 1292/ г.

6 Страница На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на Кмета на Общината за разпореждане с общинското имущество продажба чрез публичен търг на Имот в землището на гр.суворово, с площ 3,722 дка, VIII категория. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ЗА Имот в землището на гр.суворово, с площ 3,722 дка, VIII категория ОПРЕДЕЛЯ ПРОДАЖНА ЦЕНА в размер на лв. при данъчна оценка в размер на 143,30 лв. АОС 2006/ г На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя правомощия на Кмета на Общината за разпореждане с общинското имущество продажба чрез публичен търг на Имот в землището на с.просечен, с площ 0,458 дка, III категория. 2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.78, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява извършената експертна оценка от лицензиран оценител на Имот в землището на с.просечен, с площ 0,458 дка, III категория в размер на 412 лв. при данъчна оценка в размер на 77,40 лв. АОС 2007/ г УТВЪРЖДАВА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ В УПИ ІІ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБИТАВАНЕ, КВ.37 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА С.ИЗГРЕВ, ТАКА КАКТО Е ОТБЕЛЯЗАНО В ПРИЛОЖЕНАТА СХЕМА ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 87, 88, 89 И 90 ПО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ГР.СУВОРОВО И

7 Страница 7 ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ ОКОЛО 300КВ.М. С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ЛЮЛЯКА МАТИРИЪЛС ЗА ИМОТИ 4204, 4273, 4272, 4275, 4274, 4205, 4203, 4364, 4365, 4242, 4393, 4394, 4337, 6152, 4201, 4200, 4202, 4245, 4246, ТЕРЕН ЗА К-РА МЕРГЕЛ ЧЕРНЕВО И ПЪТНА ВР. К-РА ЧЕРНЕВО, ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1, Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО: 1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ; 2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА КАОЛИН АД ЗА фабрика Игнатиево ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1, Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО: 1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ; 2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ДЯЛ ЕООД ЗА ИМОТ с.баново. ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1, Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО: 1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ;

8 Страница 8 2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА СУВОРОВО ПРОПЪРТИС ЕООД ЗА ПИ ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1, Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО: 1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ; 2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ХИМЕКС ВМ ООДзаимот представляващ бивш фуражен цех, състоящ се от сграда, навес, трафопост, портиерна и бетонна площадка, находящ се на шосето гр.суворово с.ветрино ФОРМИРАНА НА БАЗА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.66, АЛ.1, Т.Т.3 И 4 ОТ ЗМДТ, А ИМЕННО: 1.ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ; 2.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛРД ГР.СУВОРОВОДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

9 Страница ДАВА СЪГЛАСИЕ НА КРАСИМИР СЛАВОВ ТОНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛРД СУВОРОВО ІІ С.ЛЕВСКИДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 200,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ГИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА, ГР.СУВОРОВО УЛ.,,БУЗЛУДЖА 33ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ПЕНА ГЕОРГИЕВА ДРУМЕВА, ГР.СУВОРОВО УЛ.,,БУЗЛУДЖА 33АДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ НА РОЗА ТОНЕВА ЯНКОВА, С.ЧЕРНЕВО УЛ.,,ДРУЖБА 8ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ НА ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ГР.СУВОРОВО УЛ.,,РИЛА 2ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 50,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА СЪГЛАСИЕ ДА СЕ ПОЕМЕ РАЗХОДА ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДЕМИРОВ С.НИКОЛАЕВКА В РАЗМЕР НА 113,00лв. ОТ ПАРАГРАФ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ

10 Страница 10 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕПИС! Р Е Ш Е Н И Е 609 Взето с протокол 44 на заседание на Общински съвет гр.брезово, проведено на 609 ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии в Общински съвет-брезово. Общинският съвет след като изслуша предложението общинския съветник Рангел Рангелов, станалите разисквания, и след поименно

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД Изх. 9400-1687 /21.04.2016г. ГОСПОДИН(ГОСПОЖО).... На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от Правилника

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно