РЕЦЕНЗИЯ За докторската дисертация на Цветозар Вутев на тема Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие за присъждане на образователната

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ За докторската дисертация на Цветозар Вутев на тема Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие за присъждане на образователната"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ За докторската дисертация на Цветозар Вутев на тема Индивидуална цигулкова постановка: изграждане и развитие за присъждане на образователната и научна степен доктор. Национална музикална академия проф. Панчо Владигеров, Инструментален факултет, катедра Цигулка Цветозар Вутев завършва средното си музикално образование в музикално училище Панайот Пипков град Плевен. По-късно ( ) завършва висше музикално образование в НМА проф. Панчо Владигеров със специалност цигулка и получава магистърска степен. През периода г., Цветозар Вутев завършва СУ Св. Климент Охридски със специалност право и магистърска степен. Притежава богат професионален опит като артист-инструменталист в различни симфонични оркестри и камерни формации в България и чужбина. В настоящия момент е концертмайстор на Симфоничния оркестър в гр. Камлупс, Британска Колумбия Канада. Освен като оркестрант, той развива и активна преподавателска дейност. През периода г. е преподавател по Педагогическа практика в НМА, катедра Цигулка. Паралелно с оркестрантската си дейност в Канада, Цветозар Вутев работи и като преподавател по цигулка. Предварително искам да отбележа, че отделните големи части на дисертацията са обозначени с римски цифри. Позволих си да ги наричам глави за по-голяма яснота. Поднасям извиненията си на докторанта, ако той изрази несъгласие с това мое предложение. Разбира се, тази 1

2 незначителна корекция с нищо не накърнява стойността на предложената разработка. Докторската дисертация на Цветозар Вутев се състои от увод, четири глави (части), които съдържат различен брой подточки, заключение и списък на използваната литература. Всичко това структурирано в обем от 114 страници. Веднага искам да отбележа, че този впечатляващ обем говори за стремеж на докторанта да обхване постановъчните проблеми в тяхната цялост и пълнота, да анализира всички фактори, принципи, мнения на различни цигулкови педагози, свързани с индивидуалната цигулкова постановка. Съвсем естествено е при такова многостранно и подробно изследване на постановъчната проблематика, докторанта да развие своите оригинални тези, да направи своите изводи свързани със споменатите по-горе постановъчни проблеми. Уводът на дисертацията е изграден ясно, лаконично и дава точна представа за характера на предстоящото развитие на изследването. Ясно са посочени целите, задачите, актуалността на тази проблематика, свързана с обучението по цигулка. Уводите в подобни разработки имат много важно значение за цялостния облик на изложението. Те дават информация за основните насоки на развитие, показват основните опорни точки на изследването. Както отбелязах по-горе, докторанта показва стремеж към всестранно и пълно разработване на проблема с цигулковата постановка. В подкрепа на това твърдение е глава Първа на дисертацията. Преди същинската част на своето изследване, Цветозар Вутев предлага изясняване на понятието цигулкова постановка. Изложени са становища по този въпрос на редица теоретици, педагози и изпълнители като Б. Струве, Ю. Янкелевич, Б. 2

3 Гутников, Й. Менухин, Р. Ричи. Специално внимание по тези проблеми е отделено на трудовете на нашите педагози А. Хаджиатанасов, Тр. Миланов, Е. Камиларов и пр. На базата на посочените по-горе становища на чуждите и български педагози, Цветозар Вутев предлага едно обобщено определение за понятието цигулкова постановка. Бих казал, че така формулирано това определение има обобщаващ характер, тъй като включва всички части на човешкото тяло в процеса на приспособяване и овладяване на инструмента. В тази глава докторанта е отделил специално внимание на някои терминологични различия свързани е понятието цигулкова постановка като: държане на инструмента, положение на ръцете, позиция и пр. Различни като терминология, тези понятия имат една и съща цел прецизно отчитане на специфичните елементи на различните видове постановка. Темата на глава Втора на дисертационния труд Концепции за правилна цигулкова постановка, условно е разделена на три части: 1. Анализ на понятието правилна цигулкова постановка 2. Концепция за правилна цигулкова постановка за лява ръка 3. Концепция за правилна цигулкова постановка за дясна ръка В общия анализ на понятието правилна цигулкова постановка, докторантът излага становището по този въпрос на известни теоретици като И. Мострас, Ю. Ямкилевич, Б. Струве, както и Е. Камиларов, А. Хаджиатанасов и пр. Веднага искам да отбележа, че излагайки становищата на споменатите автори, Цветозар Вутев проявява критично отношение към някои неприемливи според него тези. Като пример бих посочил несъгласието на докторанта с тезата за съществуването на някаква абстрактна и универсална правилна цигулкова постановка. 3

4 Внимание заслужават и следващите две части от глава Втора, където доста подробно са изложени различни концепции и препоръки свързани с постановка на лява и дясна ръка на педагози, живели в различни исторически времена. Като добра бих оценил идеята на Цветозар Вутев да представи тези проблеми в дълбочина от времето на създаване на цигулката до наши дни. Това дава ясна и задълбочена представа за изминатия дълъг път, свързан с развитието и усъвършенстването на цигулковата постановка в детайли и като цяло. Както вече отбелязах, Цветозар Вутев изразява своето несъгласие със стремежа на голям брой автори на начални школи по цигулка, както и на научни трудове в тази област, да наложат тезата за универсална цигулкова постановка. В глава Трета на своята дисертация, докторантът подчертава ясно тезата си за строго индивидуалния характер на цигулковата постановка. Подкрепям това становище на Цветозар Вутев, тъй като и най-ясно и прецизно формулираните правила се пречупват през индивидуалните възможности и дадености на отделния индивид. В тази част на дисертацията въпросът за индивидуалната цигулкова постановка е разработен много подробно и многостранно. Задълбочено са развити цялата съвкупност от принципи, които формират индивидуалната цигулкова постановка и са важна предпоставка за успешно развитие на всеки цигулар по пътя на високи художествени достижения. Ако трябва да определим характера на дисертационния труд до тук, бих казал, че той има научен, теоретичен характер. Става дума за първа, втора и трета глави. Четвърта глава има доста по-различен характер, главно поради педагогическата насоченост на съдържанието. Мисля, че тази глава се явява като едно необходимо и логично продължение на теоретичната част, защото всички анализи, принципи и изводи имат една единствена 4

5 насоченост практическото им приложение. Необходимо е да уточним, че тази практическа част на дисертацията е свързана преди всичко с овладяване на правилната цигулкова постановка. В своето изложение, Цветозар Вутев е представил овладяването на цигулковата постановка като продължителен процес от началния етап до завършване на обучението по инструмента. И в тази глава, както и в предходните, са представени различни тези и становища на чужди и български педагози. Безспорно, задълбоченото познаване на различните становища и тези на всепризнати теоретици и педагози, представлява сериозна база върху която Цветозар Вутев изгражда своите лични разбирания по проблемите на цигулковата постановка. Тук е мястото да отбележим неговата работа като педагог в НМА проф. Панчо Владигетов, МНУ Любомир Пипков и в настоящия момент преподавател по цигулка в Канада. Убеден съм, че неговата най-общо казано музикантска дейност, ще бъде здраво свързана с преподавателска работа и в бъдеще. От предоставената справка става ясно, че дисертацията е предшествана от доста публикации на същата тема в български и чужди издания (Визирам две публикации в Канада). Това говори за траен интерес на Цветозар Вутев към проблемите на цигулковата постановка. Иначе казано, дисертацията е краен резултат от едно задълбочено изследване на проблеми е изключително важно значение за развитието на бъдещите цигулари. В тази връзка, научната разработка на Цветозар Вутев следва да послужи за подобряване на методите на обучение по цигулка и усвояване на индивидуалната цигулкова постановка. В нея са събрани и анализирани становища, мнения, тези на различни автори, живели в различни 5

6 исторически времена. Това придава на този труд цялостен, събирателен характер третиращ важен професионален и педагогически проблем. Бих добавил, че освен значимостта за педагогическата дейност, този труд допринася за обогатяване на нашата музикално-теоретична литература по този въпрос. Към края на тази рецензия искам да отбележа и самооценката, която докторанта прави за приносния характер на своя труд. Най-общо казано, те са свързани както с теоретичното изследване на постановъчните проблеми, така и с практическото им приложение в педагогическата практика. Подкрепям тази оценка на Цветозар Вутев за приносния характер на своята дисертация. Както вече споменах, изследването има обобщаващ характер, включващо голям исторически период и би могло, според мнението на докторанта, да подпомогне бъдещи научни публикации по тази тема. В заключение искам да подчертая, че в дисертационния си труд, Цветомир Вутев показва отлична теоретична и професионална подготовка, задълбочени и детайлни познания по проблемите на цигулковата постановка. Предлагам на уважаемото научно жури да допусне Цверозар Василев Вутев до защита на докторската си дисертация и да му бъде присъдена образователната и научна степен доктор. проф. Р. Байрактаров 6

РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте

РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І ІV клас за присъждане на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН за получаване на образователната

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно