План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

Размер: px
Започни от страница:

Download "План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5"

Препис

1 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

2 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC) ще се базира на принципите, стандартите, технологиите и архитектурата на Европейският облак (EOSC) - фиг. 1, ще бъде напълно съвместим и неделима част от него. Достъпът до него ще се осъществява през една входна точка - портал, чрез уеб-базиран интерфейс. Този портал ще обединява достъпът до отделните входни точки на различните научни инфраструктури в България, давайки възможност на потребителите да получат достъп до отделните ресурси предлагани от BOSC: достъп до високопроизводителни изчисления, достъп до огромно дисково пространство за съхраняване и обработка на големи обеми от данни, достъп до избрани множества от колекции от големи данни в различни области (геномика, климат, природни богатства, географски информационни системи, публични данни предоставени от държавни агенции и т.н.), и други специфични ресурси (например достъп до отворени образователни ресурси). Този портал ще комуникира автоматично с отделните сървъри, предоставящи данни и ресурси, ще извлича необходимите метаданни за предоставяне на услугите за потребителите, като цялата комуникация ще се осъществява чрез избраните протоколи и стандарти за работа в EOSC. Фиг.1 Архитектура на Европейският облак

3 2. BOSC Това на практика означава, че ще се създаде нов портал за достъп до, но също така ще се наложи да се доразвиват и отделните сървъри доставящи конкретните специфични услуги, така че да могат да предоставят автоматично метаданни, ресурси и услуги към портала по единен и стандартизиран начин. BOSC ще следва пътната карта на EOSC: Архитектура на обединените инфраструктури за противодействие на разпокъсаността на съществуващите инфраструктури за научни изследвания; Данни, основани на принципите на FAIR; Услуги, които покриват нуждите на потребителите; Достъп и интерфейси за опростяване на използването на данни в различни дисциплини; Правила за участие на участниците в EOSC; Управление на EOSC, за да се гарантира лидерството на ЕС. Моделът на EOSC ще се основава на общоевропейска федерация на инфраструктурите за данни, за да бъде гъвкава и приспособима към променящите се потребности на заинтересованите страни; с оглед да се даде възможност на тази федерация на национални и европейски информационни инфраструктури. 3. Реализация на BOSC Как тази визия за BOSC може да се реализира на практика Ето един примерен конкретен план как това може да се случи във времето, и какви ресурси ще са необходими. 1. Управление на BOSC - Създаване на ръководен орган в структурата на МОН - Създаване на обществен съвет с представители на научната общност 2. Фаза 1. Анализ и събиране на информация за всички налични и потенциални доставчици на ресурси и услуги - 6 месеца:

4 - дейности по реклама на идеята за BOSC и разясняване как всяка институция може да се включи в тази инициатива, какви ползи може да има, и каква е политиката на ЕК в дългосрочен план - събиране на информация за всички научни хранилища, складове за съхраняване на данни, компютърни клъстери за високопроизводителни изчисления, автоматизирани системи за обучение, и всякакви други колекции от големи обеми от данни и ресурси с обществено и национално значение - изготвяне на регистър с всички идентифицирани ресурси и доставчици на услуги - събиране на информация за всички действащи системи, хъбове и портали от EOSC - идентифициране на всички стандарти и протоколи, които са избрани и се препоръчват за поддържане от обектите, включвани в EOSC - анализ на съответствието на националната академична мрежа с изискванията на GEANT и с оглед на предоставяне на необходимите скорости, качество, сигурност и надеждност на мрежовата инфраструктура - Следващите две фази трябва да се развиват паралелно: 3. Фаза 2а. Анализ и експерименти с всички обекти от регистъра - 6 месеца - анализ на всеки идентифициран обект, паспортизиране (пълен и точен набор от метаданни) - експерименти с всеки обект относно работоспособност, идентифициране на слабости и проблеми - взимане на решение за включване в BOSC и проектиране на метода на включване 4. Фаза 2б.Проектиране на националния портал и създаване на първи прототип - 6 месеца - проект на архитектура (софтуерна и хардуерна), стандарти и протоколи - избор на отворен софтуер за реализация на избраната архитектура - създаване на прототип и тестване - спецификация на изискванията към даден обект за включване към BOSC и избор на начално множество от около 20-на обекта за включване - реорганизиране и надграждане на академичната мрежа с цел да съответства на изискванията на EOSC 5. Фаза 3. Изграждане на BOSC - 6 месеца - Пълна реализация на портала

5 - Включване на избраните 20-на обекта - Включване към EOSC хъб - Първоначални тестване на системата - Проектиране на 5-6 големи пилотни експеримента 6. Фаза 4. Преминаване на BOSC в режим на пълноценно функциониране - 6 месеца - Реализиране на избраните 5-6 пилотни експеримента - Включване на всички останали обекти от регистъра към портала - Пълноценно включване на BOSC в EOSC 4. Забележки 1. Облекчаващи условия: наличието на проекти финансирани по пътната карта и на националните научни програми, които могат да се използват като основни източници за събиране на информация и на идеи за развитие на BOSC 2. В частност, най-лесно и бързо може да се стартира пилот около идеята за обединяване на всички институционални научни цифрови библиотеки следвайки стандартите на OpenAIRE. От една страна, такива вече има няколко в България (между които тези в БАН-ИМИ и СУ), а от друга има изградени знания, опит и умения как бързо това да се разпространи и приложи и към всички останали научни цифрови библиотеки в България. Това е и задача, която ще се изпълнява към програмата ИКТ в НОС. 3. Проучване и изграждане на система свързана с цялостната дейност на НФНИ. 4. Проучване и изграждане на обща система на учените в България, като разпределена система включваща всички данни за тях и всичките публикации или линкове към тях, и обединяваща всички налични в момента регистри, които не само се дублират, но и не поддържат европейските стандарти за обмен на информация относно научната дейност. Разработване на техническо задание и система за създаване на автоматизирана система и национален портал (включително стандарти и спецификации) за отворен достъп до научна информация. Реализация на системата в пилотни организации.

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНСТИТУТ по ИНФОРМАЦИОННИ и КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Изследователски и иновационен капацитет на ИИКТ-БАН: Национални научни програми, ОП Наука и образование за интелигентен

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Slide 1

Slide 1 Дигиталните ресурси в българските библиотеки в контекста на цифровото приобщаване на гражданите Доц. дн Цветанка Панчева СУ, Катедра Библиотеикознание, научна информация и културна политика Идеята за цифровото

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.9.2017 A8-0188/298 298 Приложение I раздел ІV част А аудио-визуални медийни услуги и свързаното с тях потребителско оборудване с авангардни възможности за компютърна обработка; A. Услуги: 1. С цел да

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RegiX Среда за междурегистров обмен Текущо състояние и бъдещо развитие Николай Минев Директор на дирекция Информационни системи и оперативна съвместимост, RegiX технология, функционалности, възможности

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

Slide 1

Slide 1 Методи и алгоритми за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори Венцеслав Шопов E-mail: vkshopov@yahoo.com BG051PO001-3.3.06-0002 Цел на дисертационния труд е да се създаде софтуерна

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за

Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на FRAMELOG Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Насоки за Насоки за справяне с предизвикателствата по осигуряване на качеството и оценката в рамките на Effebi Association Октомври 2018 г. 1 Съдържание 1.Въведение... 5 2.Прилагане на насоките... 6 2.1.Насоки за

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения Анализ и оптимизация на софтуерни приложения Александър Пенев Васил Василев Съдържание 1. Производителност 2. Оптимизация 3. Методи за оптимизация 2/18 Защо производителността е важна? Дава възможност

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Приложение към Заповед 308/15.09.2017 г. УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР : /инж. Веселин Нинов/ И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2017 A8-0188/328 328 Приложение I раздел V част Г параграф 2 заглавие 2. Потребителски интерфейс и проектно решение по отношение на функционалността 2. Изисквания за функционалност на потребителския

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

План за предстоящите научни дейности и задачи за периода Юни-Ноември 2019 г. и планирани разходи по тяхното изпълнение за национална научна програма И

План за предстоящите научни дейности и задачи за периода Юни-Ноември 2019 г. и планирани разходи по тяхното изпълнение за национална научна програма И План за предстоящите научни дейности и задачи за периода Юни-Ноември 2019 г. и планирани разходи по тяхното изпълнение за национална научна програма Информационни и комуникационни технологии за единен

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно