ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ"

Препис

1 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2010 г. Основните дейности, които ГД ИДТН е осъществила са в следните области: І. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО). Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на СПО; Извършване на проверки на предприятия и други обекти, в които се експлоатират СПО; Съгласуване на инвестиционни проекти на строежи, в които ще функционират СПО, на проекти за производство на СПО за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП или проекти за ремонт на СПО; Извършване на проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал и извършване на контролни проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на тези предприятия и съоръжения; Участие в държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност; Даване на становища и отговори на запитвания, свързани с техническия надзор и безопасната експлоатация на СПО и прилаганата нормативна уредба. Съвместни проверки с други държавни контролни органи. ІІ. Администриране на регулаторни режими. Проверки на кандидати за получаване на лицензия по чл. 34а от ЗТИП за осъществяване на технически надзор на СПО и поддържане и публикуване на регистър на лицата, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО; Извършване на проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО; Проверки на кандидати за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП на лицата, които извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и поддържане и публикуване на регистър на вписаните лица; Извършване на проверки на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО; Съгласуване на планове и праграми за обучение и издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на регистър на правоспособните лица; Признаване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО на чуждестранни граждани.

2 ІІІ. Надзор на пазара. Наблюдение и проверки на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти. ІV. Административнонаказателна дейност. Съставяне и връчване на актове за установяване на административно нарушение. Изготвяне и връчване на наказателни постановления. V. Други дейности. Участие в работни групи към ЕК и технически комитети към Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC International); Разработване на проекти на нови и проекти за изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и участие в междуведомствени работни групи по разработването на такива. Изготвяне на становища по нормативни документи на ЕК и на други ведомства, свързани със СПО. Организиране и участие в обучения за повишаване на квалификацията на служители. Поддържане и разработване на нови документи от системата за управление на качеството на ГД ИДТН. Предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация. Проверки по сигнали и жалби. Обемът от осъществените през изминалото трето тримесечие на 2010 г. поважни дейности в съответната област е както следва: І. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност ( СПО ). Извършени са периодични технически прегледи на 3457 бр. и 1267,703 км СПО, при планирани 4609 бр. и 1474,353 км. Видовете СПО, на които са извършени периодични технически прегледи съответно са: Парни и водогрейни котли 101 бр. при планирани 154 бр.; Съдове, работещи под налягане 412 бр. при планирани 581 бр.; Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 78 бр. при планирани 50 бр.; Газови съоръжения и инсталации за природен газ 876 бр. и 1250,233 км при планирани 1126 бр. и 1473,353 км; Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 275 бр. при планирани 430 бр.; Повдигателни съоръжения (товароподемни кранове) 720 бр. при планирани 826 бр.; Асансьори 995 бр. при планирани 1433 бр.; Въжени линии 17,47 км при планирани 1 км. Извършени са 153 извънредни технически прегледа на СПО. Извършени са 352 бр. първоначални технически прегледа на СПО. Проверени и заверени за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми са 172 бр. документации по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП. Проверени са 457 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 703. Извършени са 23 проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал. Изготвени са 4 становища до МОСВ за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.

3 Участвано е в 125 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност; Поради констатирани технически неизправности и груби нарушения на нормативноустановените изискванията за безопасна експлоатация е наложена принудителна административна мярка по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗТИП като е разпоредено спирането от експлоатация на 15 съоръжения с повишена опасност. ІІ. Администриране на регулаторни режими. Извършени са проверки от регионалните отдели Инспекция за държавен технически надзор (РО ИДТН) на 42 кандидати за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО. Извършени са 28 проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, при планирани 70. Извършени са проверки на 117 лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и вписани в регистъра по чл. 36 от ЗТИП, при планирани 263. Администрирани са 66 процедури по регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП в отдел Главна инспекция за държавен технически надзор (О ГИДТН). За констатирани при периодичните проверки груби нарушения на нормативноустановените изисквания и/или несъответствие с тях са отнети две лицензии по чл. 34а от ЗТИП и лицата са заличени от регистъра, както и е ограничен обхвата на една лицензия. По същите причини от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП са заличени три лица и са обезсилени издадените им удостоверения за вписване. Прекратена е процедурата по издаване на една лицензия по молба на заявителя. Проверени и съгласувани в О ГИДТН са 21 планове и праграми за обучение и издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО. Проверени са условията и са издадени 79 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са получили обучение 772 души. Призната е правоспособност и са издадени удостоверения за упражняване на професии по обслужване на СПО на 3 чуждестранни граждани. ІІІ. Надзор на пазара. Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 369 съоръжения с повишена опасност (котли, съдове, работещи под налягане, асансьори, товароподемни кранове, газови съоръжения) и машини. При извършена проверка на машини за селското стопанство (сеялки), произведени в САЩ, е установено, че същите се придружават от сертификати от производителя им изискани са допълнителни документи и декларация за съответствие. ІV. Административнонаказателна дейност. През второто тримесечие на 2010 г. за констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на нормативноустановените изисквания служителите на ГД ИДТН са съставили 105 акта за установяване на административно нарушение. V. Други дейности. Редактиране и изпращане за съгласуване в МС на проект за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, който беше нотифициран пред Европейската комисия и другите държави-членки по реда на ПМС 165 от 2004 г. и за който постъпи подробно становище от Европейската комисия в първоначалния период на изчакване.

4 Разработване на технически задания по дейности от оперативна програма Конкурентноспособност. Участвано е в 62 други дейности, свързани със съоръжения с повишена опасност (проверки, организирани от други държавни контролни органи, комисии, съвещания и др. мероприятия). Извършени са проверки по 9 сигнали и жалби. Обемът от осъществените от служителите на ГД ИДТН през изминалото деветмесечие на 2010 г. по-важни дейности в съответната област е следният: І. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност ( СПО ). Извършени са периодични технически прегледи на 9546 бр. и 2563,282 км СПО, при планирани бр. и 3118,283 км. Видовете СПО, на които са извършени периодични технически прегледи съответно са: Парни и водогрейни котли 387 бр. при планирани 409 бр.; Съдове, работещи под налягане 1082 бр. при планирани 1325 бр.; Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 152 бр. при планирани 108 бр.; Газови съоръжения и инсталации за природен газ 2072 бр. и 2518,847 км при планирани 2986 бр. и 3104,283 км; Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 826 бр. при планирани 1150 бр.; Повдигателни съоръжения (товароподемни кранове) 2032 бр. при планирани 2488 бр.; Асансьори 2995 бр. при планирани 3918 бр.; Въжени линии 42,435 км при планирани 12 км. Извършени са 1301 извънредни технически прегледа на СПО. Извършени са 1119 първоначални технически прегледа на СПО. Проверени и заверени за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми са 466 бр. документации. Проверени са 1504 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани Участвано е в 63 проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал. Изготвени са 10 становища до МОСВ за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал. Участвано е в 229 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност. Проведени са две мащабни проверки на територията на цялата страна съвместно с други държавни контролни органи ИА Главна инспекция по труда, ОД на МВР ( С Полиция и РС ПБС ), ИА Автомобилна администрация, РДНСК и др. Целта на проверките бе да се провери спазването на изискванията на ЗТИП и наредбите по чл. 31 от закона в общински обекти (сгради, училища, детски градини, болници и др) и обекти, в които се извършва зареждане с газ, търговия, технически прегледи и монтаж на газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Проверените обекти общо при двете проверки е 1766 бр. Извършена е проверката в 799 общински обекти, от които: административни сгради 80 бр.; училища 272 бр.; детски градини и ясли 265 бр.; болници, диспансери и др. лечебни заведения 91 бр.; други обекти 91 бр. Общият брой на проверените съоръжения с повишена опасност е 1510, от които 752 бр. котли, 321 бр. асансьори, 417 бр. газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и 20 бр. газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове. Извършена е проверката на газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове в обекти, в които се извършва зареждане с газ, търговия, технически прегледи и монтаж на такива съоръжения бе извършена в периода от

5 г. до г. Общият брой на проверените обекти е 967, от които: 31 газоснабдителни (пълначни) станции; 61 пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm 3 (5 л); 614 автомобилните газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове; 40 автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ; 53 обекти на лица, които монтират автомобилни газови уредби; 76 пунктове за извършване на технически надзор на автомобилни газови уредби; 92 пунктове за извършване на технически прегледи на автомобили. От констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на нормативноустановените изискнания основен дял имат следните: - неводене на задължителните документи от обслужващият персонал и ползвателите на съоръженията с повишена опасност; - обслужващият персонал на АГСС зареждат АГУ с изтекъл срок на валидност на стикера за технически преглед на АГУ или изобщо няма поставен тъкъв на автомобила; - на пунктове за пълнене на бутилки за пропан-бутан с обем до 5dm 3 се пълнят и бутилки с по-голяма вместимост, включително и тип БВГ-27; - пълнене на АГСС на бутилки за пропан - бутан от колонката за пълнене на АГУ с помощта на накрайник; - нерегистрирани от ползвателите им съоръжения с повишена опасност; - неизвършени технически прегледи на съоръженията; - манометрите, показващи налягането в съоръженията, не са преминали метрологичен контрол; - не е извършена проверка на настройката на предпазните клапани, обезопасяващи съоръженията под налягане; - не е проверено изправното действие и настройката на сигнализаторите за газ; - неизправни предпазни устройства при повдигателните съоръжения; - нерегулирани демпфери или липсата на такива на шахтните врати на асансьорите. Поради констатирани технически неизправности и груби нарушения на нормативноустановените изискванията за безопасна експлоатация е наложена принудителна административна мярка по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗТИП като е разпоредено спирането от експлоатация на 74 съоръжения с повишена опасност. ІІ. Администриране на регулаторни режими. Извършени са проверки от регионалните отдели Инспекция за държавен технически надзор (РО ИДТН) на 147 кандидати за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране или преустройване на СПО. Извършени са 88 проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, при планирани 240. Извършени са проверки на 350 лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО и вписани в регистъра по чл. 36 от ЗТИП, при планирани 755. Администрирани са 175 процедури по регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП в отдел Главна инспекция за държавен технически надзор (О ГИДТН). За констатирани при периодичните проверки груби нарушения на нормативноустановените изисквания и/или несъответствие с тях са отнети пет лицензии и лицата са заличени от регистъра и е ограничен обхвата на две лицензия. По същите причини от регистъра по чл. 36 от ЗТИП са заличени дванадесет лица и са обезсилени издадените им удостоверения за вписване. Във връзка с регулаторните режими, администрирани от ГД ИДТН, са висящи и все още неприключили две дела, в които се оспорват заповеди за отнемане, респ. ограничаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

6 Проверени са условията и са издадени 247 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са получили обучение 2576 души. ІІІ. Надзор на пазара. Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 5041 съоръжения с повишена опасност (котли, съдове, работещи под налягане, асансьори, товароподемни кранове, газови съоръжения) и машини. При извършени проверки на СПО в пречиствателни станции за питейна вода в общини Благоевград, Кюстендил, Петрич, Сандански, Дупница, Сапарева баня, Гоце Делчев и Невестино от РО ИДТН Благоевград е установено, че в пречиствателните станции се експлоатират варели за течен хлор (представляващи транспортируеми съоръжения под налягане и попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане), които нямат нанесена маркировка за съответствие, т.е. не им е извършена повторна оценка на съответствието със съществените изисквания на цитираната наредба. В тази връзка са извършени проверки в склад за съхранение и дистрибуция на варелите с течен хлор в гр. Горна Оряховица и пълначната станция в гр. Ямбол. При проверките са констатирани груби нарушения на нормативноустановените изисквания за които са съставени АУАН. Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор осъществява на 100 % наблюдение и проверки по надзор на пазара на СПО, които подлежат на държавен технически надзор, при тяхното регистриране и извършването на първоначален технически преглед. За съоръженията, които не подлежат на технически надзор или не подлежат на такъв от страна на ГД ИДТН, наблюдение и проверки по надзор на пазара, освен планираните в годишния план, се осъществяват изборно при посещенията в обектите за извършване на периодичен технически преглед на СПО или при извършване на проверки в обекти, експлоатиращи СПО, както и в резултат на получени в ГД ИДТН сигнали. ІV. Административнонаказателна дейност. За констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на нормативните изисквания служителите на ГД ИДТН са съставили 1240 акта за установяване на административно нарушение. По съставените АУАН са издадени 1125 наказателни постановления. Върнати в РО на ГД ИДТН са 27 АУАН, по които не могат да бъдат издадени наказателни постановления поради съдържащите се в тях пороци или допуснати административнопроцесуални нарушения. От издадените през първото полугодие на 2010 г. наказателни постановления пред съответния компетентен съд са обжалвани 11. Досега не е отменено нито едно наказателно постановление, но повечето дела са все още висящи, т. е. не са приключили с влязъл в сила съдебен акт. До края на м. юни 2010 г. са приключили или все още са висящи други 10 дела - по наказателни постановления, издадени през 2009 г. От тях 4 са приключени с благоприятен за ДАМТН изход, 2 са висящи пред първа инстанция, 1 е върнато от касационната инстанция на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, 2 са висящи пред касационна инстанция по жалба на главния директор на ГД ИДТН и 1 е висящо пред касационна инстанция по жалба на нарушителя. V. Други дейности. Разработеният през 2009 г. проект на нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, която трябва да замени действаща наредба, е съгласуван по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и приет с ПМС. С постановлението за приемането на новата наредба са приети и измененията в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

7 Разработен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, който беше нотифициран пред Европейската комисия и другите държави-членки по реда на ПМС 165 от 2004 г. Поради постъпилото подробно становище от Европейската комисия в първоначалния период на изчакване, проектът беше редактира в съответствие със становището и изпратен в МИЕТ за съгласуване. Разработване на технически спецификации по оперативна програма Конкурентноспособност. Участие в работна група и ADCO група по Директива 2000/9/ЕО Разработен е проект на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на въжени линии. Извършени са проверки по 32 сигнали и жалби. Осъществени са 3631 непланирани мероприятия, свързани със съоръжения с повишена опасност (проверки, организирани от други държавни контролни органи, комисии, съвещания и др. мероприятия). От внедрената система за управление на качеството на ГД ИДТН са корегирани осем процедури. Разработени и утвърдени са препоръчителни норми за времето, необходимо за изпълнението на технически прегледи и проверки на СПО, с което се цели подобряване в планирането и осъществяването на прегледите и проверките. Участие в ADCO група и работна група по Директива 2006/42/ЕС за машините в гр. Брюксел, Белгия. Участие в 50 генерална асамблея на Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC International) и технически комитет Съоръжения под налягане в гр. Виена, Австрия. Дейностите, осъществени от служителите на ГД ИДТН, и събраните при осъществяването им държавни такси през второто тримесечие и за първото полугодие на 2010 г. са представени подробно в приложенията към настоящия отчет. Въпреки положените усилия от служителите на ГД ИДТН, постигнатите добри резултати и изпълнената голяма част от поставените цели и задачи от плановете на ДАМТН и на главната дирекция, като цяло, изпълнението на планираните задачи за тримесечието е: 75 % при техническите прегледи на бр. СПО, докато при км СПО плана е изпълнен на 86 %; 42,3 % при проверките на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и лица, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО; 65 % при проверките на обекти, в които се експлоатират СПО. За деветмесечието на 2010 г. изпълнението на планираните задачи е съответно: 77 % при техническите прегледи на бр. СПО, докато при км СПО плана е изпълнен на 82,2 %; 55 % при проверките на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и лица, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО; 65,6 % при проверките на обекти, в които се експлоатират СПО.Спрямо планираните за същия период Като основни причини за неизпълнението на планираните задачи и цели от регионалните отдели на ГД ИДТН посочват недостатъчните финансови средства за командироване на служителите; нарастващият брой непланирани мероприятия, в които служителите трябва да участват; ползването на платен годишен отпуск от голяма част от служителите; спирането на предприятия (съответно съоръженията в тях) и пускането в отпуск на обслужващия ги персонал и др. Показателни за горните твърдения са следните факти: през първото полугодие, при осъществените две мащабни проверки в които бяха ангажирани почти всички служители на ГД ИДТН, са извършени проверки в 1766 обекта на

8 територията на цялата страна, при което са проверени 2256 съоръжения; извършени са 378 непланирани технически прегледа на СПО; служителите на ГД ИДТН са участвали в 3631 непланирани мероприятия ( ДПК, проверки на операторите на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 157а, ал.2 от ЗООС, проверки на кандидати за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в регистъра на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, изпитни комисии в курсове за придобиване на правоспособност, проверки, организирани от други държавни контролни органи, комисии, съвещания и др.). Изпълнението на всички тези дейности е свързано с ангажирането на значителен потенциал от човешкия ресурс на главната дирекция както и изразходването на немалко финансови средства от предвидените за извършване на планирани задачи. В подкрепа на тезата ни, че служителите и ръководството на ГД ИДТН се стараят да изпълнява добре възложената им работа, трябва да изтъкнем и публикациите в средствата за масово осведомяване, в които е отразен ефекта от дейността на главната дирекция. Също така, считаме за достатъчно показателен ефекта от осъществената от главната дирекция дейност и резултата от активната административно-наказателна дейност съставени 1240 акта за установяване на административни нарушения, констатирани при извършените прегледи и проверки. В резултат на направения анализ на постигнатите резултати, неизпълнените задачи, отпуснатите за изпълнението на дейностите финансови средства и натовареността на служителите на ГД ИДТН, като основни и важни причини за неизпълнението в 100 процентов обем на планираните задачи отново се открояват следните: Обективни: Намаления числен състав на ГД ИДТН в резултат на претърпените съкращения на служители в изпълнение на правителствените политики през последните години и продължаващото му намаляване в следствие на излизането в пенсия и напускане на високо квалифицирани служители поради ниското и неадекватно заплащане, неминуемо води след себе си до допълнително натоварване на останалия личния състав, който от своя страна не е в състояние да поеме и изпълни в срок всички задачи. Съществен проблем се оказва и намирането на квалифицирани кадри за заемането на освободените длъжности в следствие пенсионирането или напускането на служители поради непривлекателността на професията, свързана както с ниско заплащане, така и с конфликтността й. За извършването на всяка от дейностите по технически надзор на СПО е необходимо определено технологично време, което в повечето случаи не може да бъде покрито от наличния личен състав, тъй като регистрираните СПО превишават възможностите на служителите от ГД ИДТН. Не малко време и ресурси се отделят за осъществяване на другите непланирани и неотложни дейности, което неминуемо се отразява в изпълнението на поставените в плановете задачи, тъй като отнемат от времето и финансовия ресурс, предвидени за изпълнение на планираните задачи. Както е посочено по-горе в отчета, служители на ГД ИДТН са участвали в над 3000 непланирани мероприятия за деветмесечието, което е немалка част от обема на извършените за отчетния период дейности. Илюстрация на обстоятелството, че като цяло служителите на ГД ИДТН се стараят в максимална степен да изпълняват поставените на главната дирекция задачи е показаната по-долу графика за постигнатите резултати при изпълнение на основните дейности на ГД ИДТН за деветмесечията на 2009 и 2010 г. Тя показва над 10 процентен ръст на осъществените през деветмесечието на 2010 год. дейности в сравнение със същия период на 2009 год., при това осъществени в условията на намален в края на миналата година числен състав на главната дирекция. Ползването на натрупан от предходни години платен годишен отпуск от голяма част от служителите на ГД ИДТН във връзка с изпълнение на политиката на правителството по отношение на натрупаните отпуски от държавните служители. Съществено влияние върху ефективното осъществяване на дейностите на ГД ИДТН оказва и недостатъчния размер на отпуснатите финансови средства през някои от предходните месеци, както и забавянето в изпращането към РО на ГД ИДТН на одобрените

9 финансови предложения за отпускане на средства. До получаване на одобреното си финансово предложение от РО свеждат разходите си за командировки до минимум, тъй като не знаят с какви финансови средства ще разполагат за текущия месец ( практиката през последните 3 години показва, че по отношение на средствата, които им се одобряват и отпускат се е стигало до 50% намаление на първоначално заявените от РО), а това неминуемо се отразява и върху обема от осъществена дейност. Важен аргумент за необходимостта от отпускане на действително необходимите за изпълнението на дейностите на ГД ИДТН финансови средства е фактът, че срещу един изразходван лев за командировка на служителите й постъпленията в държавния бюджет от държавни такси в следствие осъществената от тях дейност е единадесет лева. Факт, който се потвърждава от анализа на финансовите резултати от осъществените от ГД ИДТН дейности. Субективни: Незадоволителната организация и занижения контрол върху работата на служителите в някои, макар и малко на брой, звена на главната дирекция. Неефикасното използване на оскъдните финансови средства и предоставените за ползване служебни автомобили в някои звена на ГД ИДТН. Резултати от осъществените по-основни и показателни дейности за деветмесечията на 2010 и 2009 г.: деветм деветм ПТП ПиИТП Пр. обекти Пр. лица Пр. ТД АУАН където: ПТП периодични технически прегледи на СПО ПиИТП първоначални и извънредни технически прегледи на СПО Пр. обекти проверени обекти, експлоатиращи СПО Пр. лица проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от закона Пр. ТД проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП АУАН съставени актове за установено административно нарушение при извършените прегледи и проверки Приложение: 5 бр. отчетни форми. ГЛ. ДИРЕКТОР: Юлиан Иванов

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР О Т Ч Е Т ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Подробно

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените ОТЧЕТ за дейността на ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР през второто тримесечие на 2012 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен

Подробно

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx

Microsoft Word - Otchet_9m GD IDTN.docx ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през деветмесечието на 2011 год. През деветмесечието на 2011 г. от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор са извършени следните дейности: 1.

Подробно

VІ ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през първото полугодие на 2013 год. Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) основни

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

О Т Ч Е Т за дейността на ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР през първото шестмесечие на 2012 г. Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свърза

О Т Ч Е Т за дейността на ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР през първото шестмесечие на 2012 г. Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свърза О Т Ч Е Т за дейността на ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР през първото шестмесечие на 2012 г. Надзорната и контролна дейност на ГДМН в отчетния период е свързана с прилагането на ЗИ, ЗТИП и ЗАвП и включва: метрологичен

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 5 ИНФРАСТРУКТУ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 5 ИНФРАСТРУКТУ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 5 ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378> та) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО ЕАД, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ МЕР ВАРНА РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Пълното

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно