<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<4D F736F F D20EFF0EEF2EEEAEEEB20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E E30382E3134>"

Препис

1 ОДОБРИЛ: /П/ СИМЕОН ИВАНОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, проведено на 28 август 2014 г., часа, Зала Свети Георги на Областна администрация Русе На г. (четвъртък) от часа в Зала Свети Георги на Областна администрация Русе се проведе заседание на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда, на което присъстваха 26 от 35 члена. Отсъстваха 9 от членовете на Комисията. Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание. Г-жа Айлян Карамехмедова Заместник областен управител на област Русе и председател на Комисия поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред на заседанието, който беше приет единодушно. ДНЕВЕН РЕД: 1. Резултати от Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити в област Русе за учебната г. Докладва: Димитър Райнов Началник на Регионален инспекторат по образование (РИО) Русе 2. Информация за Държавен план прием по професии и специалности в област Русе за учебната г. Докладва: Димитър Райнов Началник на РИО Русе 3. Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта г. и мерки за постигане на целите му в област Русе Докладват: Кремена Калчева - началник отдел Услуги по заетостта към Дирекция Регионална служба по заетостта Русе (ДРСЗ); Димитър Райнов Началник на РИО Русе 4. Информация за реализирани дейности по Национална кампания Детска безопасност споделена отговорност и грижа на Държавна агенция за закрила на детето Докладва: Областна администрация Русе 5. Представяне на предложения за Защитени професии от област Русе Докладват: Димитър Райнов Началник на РИО Русе; Областна администрация Русе 6. Разни Докладват: Членовете на комисията По първа точка от дневния ред г-жа Карамехмедова даде думата на г-н Димитър Райнов Началник на Регионален инспекторат по образование Русе. Г-н Райнов представи информация относно резултати от Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити в област Русе за учебната г. /Приложение 1/ На външното оценяване след четвърти клас са участвали 50 училища. На национално ниво Русе е в първата третина като резултати. Русе поддържа едно ниво на стабилност през годините без съществени разлики. По всички предмети средните резултати са по-високи от средните за страната.

2 Резултатите по Бългалрси език и литература през 2014 г. са по-високи от предходната година, което показва, че четвъртокласниците започват по-успешно да се справят. Най-ниски резултати са отчетени в училища, в които преобладават ученици, за които българският език не е майчин. Проблем е, че тези деца прекарват много повече време в среда, в която не се говори български език. Най-ниският резултат е в Община Две могили. Там няма висок процент на слети паралелки, следователно проблемът трябва да се търси на друго място, което означава, че училищата там ще са включени в план за целогодишно наблюдение от инспектората. Община Русе е с най-високи резултати 80% постижимост, а при другите общини процентът варира в границата 72% - 80%. Добри резултати са постигнати и в Бяла, Борово, Ветово и Ценово. При външното оценяване след седми клас по Българси език и литература в Област Русе са участвали 49 училища, като са се явили 1622-ма ученици 75% от тях са работили по първи и втори модул. По математика са се явили 1615 ученика, като по първи и втори модул са работили 66% от тях. За Област Русе средният успех се запазва. Заемаме 20-то място, като сме отстъпили с пет места от предходната година. Г-жа Карамехмедова благодари на г-н Райнов за интересната презентация и даде думата за мнения, коментари и въпроси. Г-жа Карамехмедова предложи на членовете на комисията да се обединят около Решението: 1. Приема за сведение резултатите от Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити в област Русе за учебната г. След гласуване, решението по първа точка беше прието единодушно. Г-жа Карамехмедова даде думата отново на г-н Димитър Райнов по втора точка от дневния ред - Информация за Държавен план прием по професии и специалности в област Русе за учебната г. /Приложение 2/ Г-н Райнов обърна внимание, че държавният план прием не е приключил, но е на финала, няма да има промени. В профилираните, професионалните и общообразователните училища приемът е реализиран. Г-н Райнов представи сравнителна таблица за три години за профилираните, професионални гимназии и общообразователни училища. Към момента след основно образование не са записани 130 деца. 120 от тях са на поправителни изпити, като очакванията са те да попълнят паралелки в професионалните училища. Има традиционно нежелани специалности, въпреки необходимостта, която е подчертана от бизнеса. Професионални гимназии са закрити, поради липсата на мотивация за даден тип професионално обучение. Има нужда от хора, обучаващи се в направления като електрообзавеждане на производството, организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, техник по енергийни съоръжения, качество на безопасност на храните и напитките и др. Г-жа Карамехмедова благодари на г-н Райнов и даде думата за въпроси, след което предложи да се приеме следното 1. Приема за сведение така представената информация за Държавен план прием по професии и специалности в област Русе за учебната г. Последва гласуване, като 25 за, 1 против и 0 въздържали се. Решението беше прието с мнозинство. По трета точка от дневния ред г-жа Карамехмедова даде думата на г-жа Кремена Калчева Началник отдел Услуги по заетостта към ДРСЗ Русе да представи

3 Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта г. (НПИЕГМ) и мерки за постигане на целите му в област Русе. /Приложение 3/ В презентацията на г-жа Калчева бяха застъпени областите за работа, преоритетите за 2014 г., ключовите институции, планираните реформи и инициативи, финансирането, както и реализирани действията и инициативите на ДРСЗ и ДБТ за изпълнение на НПИЕГМ. Насочеността на проекта е към активизиране на младежта в по-ранна възраст и подкрепа при реализация. Целта е до 4 месеца след регистриране в бюрата по труда, младежите да са си намерили работа. Най-голямо е присъствието на младежи без квалификация. Има и такива лица, които са регистрирани в бюрата по труда повече от една година. Основен проблем е ниската мотивация на младите хора да работят срещу предложеното от фирмите заплащане. Г-жа Калчева представи и конкретни резултати на Териториалните поделения на Агенцията по заетостта в област Русе, в изпълнение на НПИЕГМ през периода януари юли 2014 г.: - Работа с трудово посредничество на ДБТ Бяла и ДБТ Русе са започнали общо 658 регистрирани в младежи до 29 г. в т.ч. 309 до 24 г. вкл, както следва: на първичния трудов пазар работа са започнали 388 младежи до 29 г., от тях 174 до 24 г.вкл.; по програми за заетост нововключени 131 до 29 г., от тях 57 до 24 г.; в насърчителни мерки за заетост от ЗНЗ нововключени общо 54 младежи до 29 г., от които 23 до 24 г. вкл.; в схеми по ОПРЧР - общо 85 лица до 29 в т.ч. 55 до 24 г. Г-жа Калчева подчерта, че е създадено и ателие, което предлага индивидуален подход, помага в разработването на CV, кандидатстването, влизане в Интернет и други свързани компетенции. Заниманията в ателието се провеждат периодично. Поддържа се и база данни за всеки един младеж, който е регистриран в бюрата по труда, с цел той да бъде представен в най-добрата си светлина. Съществува и пилотен проект, насочен към младежите с идея да се изведат добри практики от Великобритания. Според г-н Райнов един от най-тежките проблеми е липсата на мотивация за учене и работа, зад която може да се крият липса на подкрепа от семейството, ниско заплащане и други фактори. Според него този проблем не може да се реши със закон, това е проблем на цялото общество. Образователната система следи необходимостите в обществото и пазара на труда. Трябва да се застъпи възможността за дистанционно обучение. Промени в образователната система са належащи. Действията трябва да са навременни, за това какво е необходимо на пазара на труда. След презентацията на г-жа Калчева и допълнението на г-н Райнов, г-жа Карамехмедова даде думата за изказвания и коментари. Г-н Ганчо Ганев Председател на Русенската стопанска камара изрази своето несъгласие с данните за безработицата. Според него на първо място трябва да се борим с последиците от неработещата икономика и ниското потребление, нужни са мерки за съживяване на икономиката и създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса, както и мотивация на младите хора за реализация и работа. След приключване на дискусията по т.3 от дневния ред, г-жа Карамехмедова предложи да се приеме следното:

4 1. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда съгласува предложенията за действия/ инициативи, които да се включат в План за реализиция на НПИЕГМ в област Русе през 2014 и 2015 г. Решението беше прието единодушно. По точка 4 от дневния ред презентация представи г-жа Десислава Пенчева старши експерт Регионално развитие в Областна администрация относно реализирани дейности по Национална кампания Детска безопасност споделена отговорност и грижа на Държавна агенция за закрила на детето. /Приложение 4/ Г-жа Пенчева запозна членовете на комисията с предприети действия от Общините на територията на област Русе по оказване контрол на охраняемите и неохраняеми водни обекти и мерки за обезопасяването им на територията на областта, както и на детските площадки за игра на открито. Г-жа Карамехмедова предложи да се вземе 1. Обобщената информация да се изпрати в Държавната агенция за закрила на детето София за сведение. Срок: г. Членовете на Комисията гласуваха и решението беше прието единодушно. По пета точка от дневния ред - Представяне на предложения за Защитени професии от област Русе, г-жа Карамехмедова запозна членовете на комисията с всички предложения за включване в списък със защитени професии постъпили в Областна администрация Русе от общините, професионалните гимназии и бизнеса. /Приложение 5/ Г-н Димитър Райнов изрази своята подкрепа за всички тези предложения, но обърна внимание на това, че списъкът със защитени от държавата професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерски съвет. Не може да се каже тези критерии какво ще съдържат, но трябва да има такива професии и ние имаме готовност на областно ниво. Според г-н Райнов, всички получени предложения трябва да бъдат приведени в съответствие със списъка с професии и специалности, който се утвърждава от Министъра на образованието и науката. Г-н Ганчо Ганев предложи да се получи информация за структурата на икономиката на Русе и устойчивостта на отделните производства в Русе и на тази база да се вземат решения за предложения за защитени професии. След приключване на дискусията г-жа Карамехмедова предложи за гласуване следните Решения: 1. Областна администрация Русе да изиска информация от Териториално статистическо бюро - Русе за структурата на икономиката в Област Русе и динамиката на развитието ѝ през последните пет години. Срок: г.(за изпращане на писмо в Териториално статистическо бюро Русе) 2. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда възлага на Началника на РИО на МОН Русе да съобрази направените предложения за включване в

5 списък със защитени професии с утвърдения от Министъра на образованието и науката списък на професиите за професионално образование и обучение и с получената от Териториално статистическо бюро Русе информация за структурата на икономиката в Област Русе. Отговорник: РИО на МОН Русе Срок: г. 3. Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда да съгласува предложенията за включване в списък със защитени професии. Срок: г. Решенията бяха приети с пълно мнозинство. По шеста точка от дневния ред Разни г-жа Карамехмедова предостави възможност на членовете на Комисията за изразяване на мнения и становища. Поради изчерпване на дневния ред г-жа Карамехмедова закри заседанието на Постоянната комисия по заетост. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА Заместник областен управител на област Русе

Microsoft Word - protokol_obraz_

Microsoft Word - protokol_obraz_ ОДОБРИЛ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, проведено на 25.01.2012 г., 10:00 ч. в Зала 1 на Областна

Подробно

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие

Протокол №3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 28.01.2010 г. Днес 28.01.2010 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/ г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оце

ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/ г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оце ОДОБРЯВАМ: /П/ СТЕФКО БУРДЖИЕВ Областен управител на област Русе П Р О Т О К О Л 4/24.09.2015 г. от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

Microsoft Word - protokol_obraz_

Microsoft Word - protokol_obraz_ ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Областна комисия по образование, младежки дейности и спорт, (съвместно с Областната комисия по Заетост) проведено на 19.03.2012 г, 13:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Писмо от ОУ Благоевград

Писмо от ОУ Благоевград Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: БИСЕР МИХАЙЛОВ Областен управител на област с административен център П Р О Т О К О Л 99, 09.02.2018

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал

ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в мал ПРОТОКОЛ 1 Първо общото събрание на Сдружение Регионално управление на отпадъците -Добрич" Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич, се проведе

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Prot18_

Prot18_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 18 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 23.09.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОТОКОЛ 1 / г. На г., от 10:00 ч. в сградата на Обла

КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОТОКОЛ 1 / г. На г., от 10:00 ч. в сградата на Обла КОМИСИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ПРОТОКОЛ 1 / 17. 06. 2014 г. На 17.06.2014 г., от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора се проведе заседание

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 11 Смолян, 15 май 2019 г. Днес 15 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно