Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали

Размер: px
Започни от страница:

Download "Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали"

Препис

1 Инструкция за попълване на Описа на документи към Декларацията по чл. 27в, ал.1 от Наредба 3 от 2015 г. във връзка със заявено участие по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК - с доказване реализация в периода 1 октомври 2018 г. 30 септември 2019 г. При подаване на Декларацията, съгласно чл. 27в, ал.1 от Наредба 3 от 2015 г. (по образец, предоставена от съответната областна дирекция на ДФЗ) за реализирани и описа на документи в сроковете по чл. 27в, ал. 4 от Наредба 3 от 2015 г., заявителите са длъжни да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като кандидатът напише върху тях "Вярно с оригинала" и се подпише. Описът на документите се попълва в табличен вид във формат xls или xlsx, като за целта се ползват бланковите файлове, качени на страницата на ДФЗ. Описът на документите се подава на хартиен и електронен носител в ОД на ДФЗ. При попълване на таблицата не се обединяват редове и по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица. ВАЖНО! Според това дали сте реализирали те в страната или извън нея, са налични два файла за попълване, както следва: - за кандидати, реализирали в страната Realizacia zhivotni v BG.xlsx - за кандидати, реализирали извън страната Realizacia zhivotni izvun BG.xlsx Важно е да използвате правилната таблица, за да може да направите избор само между допустимите документи, които са заложени като възможно избираеми за съответната реализация (съответно в страната или извън нея). При реализация В СТРАНАТА и попълнена електронна таблица за реализация ИЗВЪН СТРАНАТА или при реализация ИЗВЪН СТРАНАТА и попълнена електронна таблица за реализация В СТРАНАТА, ОПИСЪТ на документите няма да бъде приет в ОПСМП. Следва да предоставите коректен ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ - в съответстващата на реализацията таблица. Бланковите таблици за Описа на документите, доказващи реализация, можете да изтеглите от сайта на ДФЗ на адрес: 1

2 Инструкция за попълване на таблицата за реализация в страната (Таблицата е по-долу е примерна. Тя се попълва след изтегляне на файла Realizacia zhivotni v BG.xls от страницата на ДФЗ) счетоводен документ, доказващ реализираната продукция ОПИС на документите, доказващи реализация В СТРАНАТА по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК месни, млечни (комбинирана реализация) и автохтонни породи с реализация Ответна страна по Номер на Реализирани Ветеринарномедицинско сделката / получател счетоводния (ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ/ЕИК) документ свидетелство Дата на издаване на счетоводния документ реализирани от вид по документ Схема, по която заявявам реализираните Номер на ВМС (Ветеринарномедицинско свидетелство) Цена / стойностно изражение на стопанската операция В колона 1 от падащото меню от таблицата ще може да избирате измежду допустимите счетоводни документи за реализация на в страната, с които да докажете реализацията, съгласно чл. 27б от Наредба 3 от 2015 г. (1. Фактура, 2. Документ с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, 3. Приемно-предавателен протокол между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме И фактура за услугата, издаден от кланицата или 4. без счетоводен документ, ако земеделският стопанин има затворен цикъл на производство, т.е. има регистриран собствен кланичен пункт). В колона 2 се вписва ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ/ЕИК на другата страна по сделката от счетоводния документ. Не се допуска празна клетка в колоната. Ако сте със затворен цикъл на производство и имате регистриран кланичен пункт, в колона 2 следва да въведете собственото си ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ или ЕИК. В колона 3 се записва номера на счетоводния документ само цифри. 2

3 В колона 4 се записва датата на издаване на документа, която може да бъде само в периода 1 октомври 2018 г. 30 септември 2019 г. Документи, издадени преди или след този период не могат да бъдат въвеждани в таблицата и не се считат за валидни. В колона 5 от падащото меню се избира точния вид на реализираното животно. То може да бъде от вид говедо (ако сте реализирали крава, юница, бик/вол, теле или малаче), овца (ако сте реализирали овца, овен/коч или агне), коза (коза, козел/пръч или яре). В колона 6 се записват само с цели числа те реализирани според счетоводния документ. В колона 7 от падащото меню според това какъв вид животно сте избрали в колона 5, ще можете да изберете съответната схема. За говедо възможният избор е между схемите СМКЮ и ЕЖСК (месо), а за овца или коза - схемата ДПЖСК. В колона 8 следва да въведете вида документ за придвижване в страната (Ветеринарно-медицинско свидетелство за придвижване или Нямам номер на ВМС за придвижване ). В колона 9 следва да въведете номера на Ветеринарно-медицинското свидетелство (ВМС) за придвижване. Ако нямате този номер или служителите в ОПСМП не могат да го открият в специализирана система НВМС, в тази колона следва да въведете 0. Имайте предвид, че ако нямате издадено Ветеринарно-медицинско свидетелство за придвижване те или статусът те във ВЕТИС не е пристигнало (т.е. придвижването те не е приключило), при калкулациите няма да ви бъде отчетена валидна реализацията. Статусът те, които сте реализирали, следва да проследите и евентуално да коригирате със съдействието на обслужващия Ви ветеринар. В колона 10 следва да въведете общата стойност на фактурата 3

4 Инструкция за попълване на таблицата за реализация ИЗВЪН страната (Таблицата е по-долу е примерна. Тя се попълва след изтегляне на файла Realizacia zhivotni izvun BG.xls от страницата на ДФЗ) счетоводен документ, доказващ реализираната продукция ОПИС на документите, доказващи реализация ИЗВЪН СТРАНАТА по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК месни, млечни (комбинирана реализация) и автохтонни породи с реализация Ответна страна по Номер на Номер на ушна сделката / получател счетоводния марка сертификат (ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ/ЕИК) документ Дата на издаване на счетоводния документ реализирани от вид по документ Схема, по която заявявам реализираните Цена / стойностно изражение на стопанската операция В колона 1 от падащото меню от таблицата ще може да избирате измежду допустимите счетоводни документи за реализация на ИЗВЪН СТРАНАТА, с които да докажете реализацията, съгласно чл. 27б от Наредба 3 от 2015 г. (1. Фактура, 2. Документ с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството. Друг вид документи не са позволени за реализация на ИЗВЪН СТРАНАТА и затова не са активни в таблицата). В колона 2 се вписва ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ/ЕИК на другата страна по сделката от счетоводния документ. Не се допуска празна клетка в колоната. В колона 3 се записва номера на документа само цифри. 4

5 В колона 4 се записва датата на издаване на документа, която може да бъде само в периода 1 октомври 2018 г. 30 септември 2019 г. Документи, издадени преди или след този период не могат да бъдат въвеждани в таблицата и не се считат за валидни. В колона 5 от падащото меню се избира точния вид на реализираното животно. То може да бъде от вид говедо (ако сте реализирали крава, юница, бик/вол, теле или малаче), овца (ако сте реализирали овца, овен/коч или агне), коза (коза, козел/пръч или яре). В колона 6 се записва ушната марка на реализираното ИЗВЪН СТРАНАТА животно. * Колкото броя имате реализирани извън страната (съгласно счетоводните документи и придружаващите ги сертификати за износ ), толкова броя ушни марки и следователно редове следва да въведете в таблицата. В колона 7 от падащото меню според това какъв вид животно сте избрали в колона 5, ще можете да изберете съответната схема. За говедо възможният избор е между схемите СМКЮ или ЕЖСК (месо), а за овца или коза може да изберете ДПЖСК. В колона 8 следва да въведете вида документ за износ (Сертификат за вътрешна търговия в ЕС или Сертификат за здравословно състояние при износ). В колона 9 следва да въведете общата стойност на фактурата Промяна на данни в таблицата Ако искате да смените вида на реализираното животно (клетка от колона 5), ще е необходимо да изтриете съответната клетка с избраната схема в колона 7. Изтриването на данни в клетка се извършва като маркирате съответната клетка и след това натиснете клавиша Delete от клавиатурата. Изтриването на данните от цял ред се извършва като маркирате съответния ред и след това натиснете клавиша Delete от клавиатурата. Други начини на изтриване на данни от клетка/ред, освен с маркиране и натискане на клавиша Delete не са позволени, тъй като ще доведат до промяна във формàта на таблицата и промяна на заложените алгоритми за зареждане на данните в ИСАК! 5

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Slide 1

Slide 1 Кампания за директни плащания 2010 1. Схемазаединноплащаненаплощ СЕПП 2. Схема за национални доплащания на площ НДП 3. Плащания за земеделски стопани в планински райони и райони с ограничения, различни

Подробно

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани пуб

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани пуб Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 1999 г. за създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани публикувани до 31 юли 2019 г. 06:16:16 Коментар 1 Дата:

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен Допълнения в периода 29.05.2019 15.07.2019 Версия 4.43.0 Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i).

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА "ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ" ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА "ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ" ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ Писма месечни отсъствия На страница Писма месечни отсъствия, като Администратор училище,

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

Използване на Гугъл Диск

Използване на Гугъл Диск Използване на Гугъл Диск Основни действия, създаване на папки, документи и таблици Какво е Гугъл Диск (или Google Drive)? Google Drive е виртуален облак за съхранение, който може да използвате, за да пренасяте

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Съдържание 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС... 4 2. Описание... 5 3. Вход в системата от клиент на... 6 4. Избор

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) Факс: (02) УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) Факс: (02) УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827 УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно