БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п"

Препис

1 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014 ICS Заменя:БДС ЕN 1990:2003/А1:2006/NA:2013 Eurocode - Basis of structural design - National annex to BDS EN 1990:2003/A1:2006 Eurocode - Grundlagen der Tragwerksplanung - National anhang für BDS EN 1990:2003/A1:2006 Eurocode - Bases de calcul des structures Annexe nationale pour BDS EN 1990:2003/A1:2006 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС ЕN 1990:2003/А1:2006/NA на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. Стр. 1, вс. стр. 8 БИС 2014 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13 Национален за позоваване прбдс ЕN 1990:2003/А1:2006/NA:2014

2 ПРЕДГОВОР Това национално приложение допълва БДС EN 1990:2003/А1:2006, който въвежда EN 1990:2002/А1:2005, и определя условията за прилагане на БДС EN 1990:2003/А1:2006 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции и е съобразен с климатичните условия на държавата.

3 NA.1 Обект и област на приложение Това национално приложение се прилага само за строителни конструкции, които изискванията на БДС EN 1990:2003/А1:2006. отговарят на Този документ не противоречи на БДС EN 1990:2003/А1:2006, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 1990:2003/А1:2006 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при определяне на комбинациите от въздействия, които се използват при проектиране на пътни, пешеходни и железопътни мостове. Това национално приложение предоставя: a) Национално определени параметри за следните точки на БДС EN 1990:2003/А1:2006, за които e разрешен национален избор (виж NA.2): Общи точки: А2.1.1(1), забележка 3 А2.2.1(2), забележка 1 А2.2.6(1), забележка 1 А2.3.1(1) А2.3.1(5) А2.3.1(7) А2.3.1(8) А2.3.1, таблица А2.4(А), забележки 1 и 2 А2.3.1, таблица А2.4(В) А2.3.1, таблица А.2.4(С) А2.3.2(1) А.2.3.2, таблица А2.5, забележка А2.4.1(1), забележка 1 (таблица А2.6) и забележка 2 A2.4.1(2) Точки, специфични за пътните мостове: А2.2.2 (1) А2.2.2(3) А2.2.2(4) А2.2.2(6) А2.2.6(1), забележка 2 А2.2.6(1), забележка 3 Точки, специфични за пешеходните мостове: А2.2.3(2) А2.2.3(3) А2.2.3(4) А (1) Точки, специфични за железопътните мостове: А2.2.4(1) А2.2.4(4) А (1), забележка 3 А (Р) А , таблица А2.7, забележката А (3)Р А (1) А (2) А (3) А (2), таблица А2.8, забележка 3 А (3) А (6) b) Допълнителни указания, които не противоречат на EN 1990:2002/А1 и улесняват прилагането му в България (виж NA.3). Национално определените параметри имат статут на нормативен документ за проектиране на строителни конструкции за сгради и строителни съоръжения в България. NA.2 Национално определени параметри Извършен е национален избор в следните точки на EN 1990:2002/А1:2005:

4 Общи точки: NA.2.1 Точка А2.1.1 Общи положения, алинея (1) Приемат се предписанията на Таблица 2.1. Възложителите на конкретните проекти за мостове, съгласувано с компетентните власти, могат след съответна обосновка да задават проектни експлоатационни срокове, които са различни от дадените в таблица А.2.1. NA.2.2 Точка А2.2.1 Oбщи положения, алинея (2) Комбинации, включващи въздействия, които са извън обсега на ЕN 1991, могат да бъдат определяни за конкретния проект. Комбинациите с рядко повтарящи се (нечести) стойности на въздействията при някои експлоатационни гранични състояния на стоманобетонните мостове се приемат в съответствие със зависимости (A2.1a) и (A2.1b) в точка А2.2.2(1) на приложение А2 към БДС EN NA.2.3 Точка А2.2.6 Стойности на коефициентите ψ, алинея (1) За групите товари от трафика и за по-общите други въздействия на територията на България се прилагат стойностите на коефициентите ψ, които са дадени във: - таблица NA.A2.1 за пътни мостове, - таблица A2.2 за пешеходни мостове и - таблица А2.3 за железопътни мостове. За пътни мостове дадените в таблица А2.1 препоръчани стойности на коефициентите ψ за въздействия от силите от вятър и за температурни въздействия се променят, както следва: Таблица NA.А2.1 Стойности за коефициентите ψ при пътни мостове Въздействия Означения ψ 0 ψ 1 ψ 2... Сили от вятъра F wk - При дълготрайни изчислителни ситуации - По време на изпълнението 0,6 0,8 0,2 0,5 0 0 F w * 1,0 - - Температурни въздействия т к 0,8 0,6 0,5... NA.2.4 Точка А2.3.1 Изчислителни стойности на въздействията при дълготрайни и краткотрайни изчислителни ситуации, алинея (1) Съгласувано с компетентните власти, стойностите в таблици от А2.4 (А) до А2.4(С) могат да се променят за конкретни проекти (например при различни нива на надеждността, виж раздел 2 и приложение В). NA.2.5 Точка А2.3.1 Изчислителни стойности на въздействията при дълготрайни и краткотрайни изчислителни ситуации, алинея (5) Прилага се подход 2, при който изчислителните стойности на въздействията от таблица А2.4(В) се използват за геотехническите въздействия, както и за въздействията върху или от конструкцията.

5 NA.2.6 Точка А2.3.1 Изчислителни стойности на въздействията при дълготрайни и краткотрайни изчислителни ситуации, алинея (7) За въздействията от вода и ефектите от наноси виж EN Може да се наложи общата и местните дълбочини на подравяне да бъдат преценени за конкретния проект, за който могат да се определят и подходящи изисквания към оценката за силите от натиск на леда върху стълбовете и/или други елементи на моста. Препоръки за отчитане на въздействията от ледоход са дадени в раздел NA.3 на това приложение. NA.2.7 Точка А2.3.1 Изчислителни стойности на въздействията при дълготрайни и краткотрайни изчислителни ситуации, алинея (8) В случаите, когато в съответните еврокодове за проектиране не са дадени стойности на γ P, такива подходящи стойности се определят за конкретния проект. NA.2.8 Точка А2.3.1, таблица А2.4(А) Изчислителни стойности на въздействия (EQU) (Група А) Групите стойности за γ, дадени в забележки 1 и 2 на таблица А2.4(А) към точка А2.3.1, се прилагат без изменения. NA.2.9 Точка А2.3.1, таблица А2.4(В) Изчислителни стойности на въздействия (STR/GEO) (Група B) Прилага се формула (6.10). Прилагат се групите стойности за γ и ξ, които са дадени в таблица А2.4(В) към точка А За конкретни проверки стойностите на γ G и γ Q могат да се представят чрез γ g и γ q в съчетание с коефициент за неточност на модела γ Sd. Препоръчва се стойностите на коефициента γ Sd да се избират в диапазона от 1,0 до 1,15. NA.2.10 Точка А2.3.1, таблица А2.4(С) Изчислителни стойности на въздействия (STR/GEO) (Група C) Прилагат се стойностите на коефициента γ, дадени в забележката към таблица А2.4(С). NA.2.11 Точка А2.3.2 Изчислителни стойности на въздействия при извънредни и сеизмични изчислителни ситуации, алинея (1) Точка А2.3.2(1) се прилага без изменения. NA.2.12 Точка А2.3.2, таблица А2.5, Изчислителни стойности на особени и сеизмични въздействия, използвани за комбиниране при извънредни и сеизмични изчислителни ситуации Изчислителните стойности на всички несеизмични въздействия в таблица А2.5 се получават чрез препоръчаните коефициенти за въздействие γ = 1,0 за несеизмичните въздействия. NA.2.13 Точка А2.4.1, таблица А2.6 Изчислителни стойности на въздействията, използвани при комбинирането на въздействия За дадените в таблица А2.6 експлоатационни гранични състояния, коефициентите γ при определяне на изчислителните стойности на въздействията от трафика и на останалите въздействия се приема препоръчаната стойност, равна на 1,0. За комбинации с рядко повтарящи се (нечести) стойности на въздействията важат определенията от точка А2.2.2(1) към това приложение.

6 NA.2.14 Точка А2.4.1 Експлоатационни и други специфични гранични състояния, общи положения, алинея (2) а) Ограничаване на провисванията. С оглед комфорта на движение граничните стойности на провисванията (от проектните нивелетни коти) на елементи в експлоатация, по които минава автомобилен трафик се ограничава както следва: За постоянни и подвижни товари (с отчитане на дълготрайните ефекти) провисванията не могат да бъдат по-големи от: - за пътни мостове по АМ, първи и втори клас - ±1/500 от отвора. - За пътни мостове от по-нисък клас - ±1/400 от отвора. Под отвор се разбира дължината между две нулеви точки от моментовата диаграма от постоянни товари. Възложителят е в правото си да изисква и по-строги критерии. b) Ограничаване на пукнатините За стоманобетонни елементи широчината на пукнатините за често повтаряща се комбинация не трябва да надвишава w max = 0,2 mm. За предварително напрегнати елементи широчината на пукнатините не трябва да надвишава w max = 0,15 mm. Комбинациите, за които се определят широчините на пукнатините в предварително напрегнатите елементи, са дадени в Таблица NA.2 от БДС EN :2006/NA. Точки, специфични за пътните мостове: NA.2.15 Точка А2.2.2 Правила за комбиниране при пътни мостове, алинея (1) Приема се препоръчаната зависимост при комбинации с рядко повтарящи се (нечести) стойности на въздействия. NA.2.16 Точка А2.2.2 Правила за комбиниране при пътни мостове, алинея (3) Правилата за комбиниране на специалните превозни средства (виж EN , информационно приложение А) с нормалния трафик (обхванат от LM1 и LM2) и с други променливи въздействия могат да се определят от възложителите на конкретните проекти. NA.2.17 Точка А2.2.2 Правила за комбиниране при пътни мостове, алинея (4) Натоварванията от сняг не се комбинират с товарни модели 1 и 2 или със съответните групи товари gr1a и gr1b. Не се определят други географски райони. NA.2.18 Точка А2.2.2 Правила за комбиниране при пътни мостове, алинея (6) Въздействията от вятър и температурните въздействия не се отчитат едновременно. NA.2.19 Точка А2.2.6 Стойности на коефициентите ψ, алинея (1) Приемат се препоръчаните стойности на коефициентите ψ съгласно таблици А2.1, А2.2 и А2.3.

7 Когато за някои експлоатационни гранични състояния на стоманобетонни мостове са приети комбинации с участие на рядко повтарящи се (нечести) стойности на въздействия, за ψ 1,infq се приемат препоръчаните стойности. Характеристичните стойности на натоварванията от вятър и сняг по време на изпълнението са определени в EN Когато е необходимо, представителните стойности на натоварванията от вода F wа се определят от възложителите на конкретните проекти. Точки, специфични за пешеходните мостове: NA.2.20 Точка А2.2.3 Правила за комбиниране при пешеходни мостове, алинея (2) Въздействията от вятър и температурните въздействия не се отчитат едновременно. NA.2.21 Точка А2.2.3 Правила за комбиниране при пешеходни мостове, алинея (3) Натоварванията от сняг върху пешеходните мостове не се комбинират с групите товари gr1 и gr2. NA.2.22 Точка А2.2.3 Правила за комбиниране при пешеходни мостове, алинея (4) Комбинации от въздействия могат да се одобряват за конкретния проект. Приемат се препоръчаните комбинации от въздействия, подобни на тези при сгради. NA.2.23 Точка А Критерии за комфорт на пешеходците (за експлоатационна годност), алинея (1) Приемат се препоръчаните стойности за максималните стойности на ускоренията. Точки, специфични за железопътните мостове: NA.2.24 Точка А2.2.4 Правила за комбиниране при железопътни мостове, алинея (1) Натоварванията от сняг не се отчитат в комбинации, както при продължителните, така и при краткотрайните изчислителни ситуации, след изграждането на моста. NA.2.25 Точка А2.2.4 Правила за комбиниране при железопътни мостове, алинея (4) Скоростта на вятъра, която е съвместима с железопътния трафик, се приема v b ** = 25 m/s. NA.2.26 Точка А Изчислителни проверки на деформациите и трептенията на железопътни мостове, общи положения, алинея (1) В зависимост от условията, при които ще се използват временните мостове, възложителите на конкретните проекти могат да определят граници за деформациите и трептенията им, както и други специфични изисквания (например при коси мостове), съгласувано с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и/или определено от него физическо или юридическо лице NA.2.27 Точка А Вертикални ускорения на връхната конструкция, алинея (4)P Приемат се препоръчаните стойности за максималните върхови стойности на ускоренията на връхната конструкция. NA.2.28 Точка А , таблица А2.7 Ограничения за усукването на връхните конструкции Ограниченията за усукването на връхните конструкции се приемат съгласно таблица NA.A2.7.

8 Таблица NA.A2.7 Ограничения за усукването на връхните конструкции Скорост V (km/h) Максимално усукване t V < 120 t < t 1 = 4,5 mm/3 m 120 < V <200 t < t 2 = 3,0 mm/m V > 200 t < t 3 = 1,5 mm/m Стойностите за t при коловози с междурелсово разстояние, което е различно от mm, както и за теснопътни, трамвайни, метро- и други линии, се определят от възложителите на конкретните проекти. NA.2.29 Точка А Усукване на връхната конструкция, алинея (3)Р Приема се препоръчаната стойност t T = 7,5 mm/3 m. NA.2.30 Точка А Вертикални деформации на връхната конструкция, алинея (1) Ако е целесъобразно, за конкретния проект могат да се определят и допълнителни изисквания за ограничаване на вертикалните деформации при мостове със и без баластно легло. NA.2.31 Точка А Вертикални деформации на връхната конструкция, алинея (2) Ограниченията за завъртанията в краищата на връхни конструкции без баластно легло се определят от възложителите на конкретните проекти. NA.2.32 Точка А Вертикални деформации на връхната конструкция, алинея (3) Допълнителни ограничения за ъгловите деформации могат да се определят от възложителите на конкретните проекти. NA.2.33 Точка А , таблица А2.8 Максимално завъртане в хоризонталната равнина и максимално изменение на радиуса на кривината Приемат се препоръчаните стойности. NA.2.34 Точка А алинея (2) Напречни деформации и трептения на връхната конструкция, Максималното относително напречно преместване се определя за конкретния проект. NA.2.35 Точка А алинея (3) Напречни деформации и трептения на връхната конструкция, Приема се препоръчаната стойност f h0 = 1,2 Hz. NA.2.36 Точка А Критерии за провисване при проверката за комфорт на пътуващите, алинея (6) При временни мостове изискванията за комфорт на пътуващите могат да се определят от възложителите на конкретните проекти.

9 NA.3 Допълнителни указания, които не противоречат на EN 1990:2002/А1:2006 и улесняват прилагането му в България NA.3.1 Определяне на силите от ледоход (1) Изчислителната хоризонтална сила F i от ледоход може да се определи по формулата: F i =c.p.t.b (NA.3.1-1) където: c е коефициент, отчитащ наклона спрямо вертикалата на ръба на подложения на удари от ледоход стълб, приет със следните стойности: с = 1,00 при ъгъл на наклона до 15 о, с = 0,75 при ъгъл на наклона от 15 о до 30 о, с = 0,50 при ъгъл на наклона от 30 о до 45 о ; p t b е налягане на ледохода; е дебелина на ледените блокове, определени на основата на хидроложки проучвания; е широчина на стълба напречно на течението на реката. (2) Стойностите на величините, определящи въздействията от ледоход, се определят въз основа на хидроложки проучвания за режима на реката при топенето на ледовете. Ако липсват специални проучвания, се препоръчват следните стойности за налягането от ледоход: - р = 0,6 МРа за първоначалното ниво на ледохода; - р = 0,3 МРа за най-високото ниво на ледохода. (3) В зависимост от съотношението b/t стойността на р се коригира с редукционен коефициента k p, както следва: Таблица NA Коефициент k p Съотношение b/t Коефициент k p 0,5 1,8 1,0 1,3 1,5 1,1 2,0 1,0 3,0 0,9 4,0 0,8 (4) Правилата за комбиниране на силата от ледохода с останалите въздействия върху моста се определят от възложителите на конкретните проекти.

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение 11.05.2018г. Номер на документа БИС/ТK 56 548 Предложител ЦРГ в състав: проф Димитров УАСГ, проф. Иванчев, проф

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN 1997-1:2004/AC ICS 93.020; 91.010.30 Eurocode 7: Geotechnical

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 2 Приложение Активни медицински устройства за имплантиране 3 Радио 9-31 khz само за активните имплантируеми медицински

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

Информативна част Нормативна част Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 1 Радиослу

Информативна част Нормативна част Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 1 Радиослу Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3 ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА Таблица 1 Параметър Описание Коментар 3 Радио 94-44 khz Този набор от условия за използване важи само за предаване от Eurobalise при

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно