УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Социално управление (Управление на проекти), професионално направление 3.7 Администрация и управление към катедра Управление в УНСС Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защитата на дисертационния труд съгласно Заповед 1598/ г. на Заместник ректора по НИД на УНСС Автор на дисертационния труд: Тема на дисертационния труд: Боряна Руменова Богоева Влияние на мултикултурната среда върху проектното управление 1. Информация за дисертанта Дисертантката Боряна Руменова Богоева се е обучавала по докторска програма към катедра Управление, факултет Управление и администрация на УНСС по научна специалност Социално управление (Управление на проекти) съгласно Заповед на Ректора на УНСС 834 / година. Обучението е осъществено в задочна форма през периода от до г., когато е отчислена с право на защита със Заповед на Ректора на УНСС 1610/ г. Боряна Руменова Богоева е родена на 13 май 1986 г. в гр. София. През 2009 г. придобива бакалавърска степен по икономика на социалнокултурната сфера, а през 2011 г. магистърска степен по публични финанси от УНСС, гр. София. Владее английски език. Ползва немски език. В момента Боряна Руменова Богоева работи като счетоводител в Каргил България ЕООД. В периода г. е била счетоводител в Ситигаз България ЕАД и Кока Кола Хеленик БСО ЕООД. 1

2 Като докторант Боряна Руменова Богоева е изпълнила в срок и качествено всички изисквания, планирани в индивидуалния й план за обучение. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд в обем от 169 страници. Състои се от увод, три глави, заключение, използвана литература, декларация, списък на публикациите, справка за приносите, списъци с таблици и фигури, и две приложения. Структурата на дисертацията е логично формирана от гледна точка на темата и целта на разработката. Постигнат е баланс между изложението на отделните глави. Актуалността на темата на дисертационния труд е аргументирана от докторантката като е изяснена ролята на културното разнообразие като предпоставка за стимулиране на креативността и иновациите и следователно за усъвършенстване инструментариума на проектното управление в условията на глобализация на бизнеса. Актуалността на изследването е обоснована и с отсъствието на достатъчно разработки в научната литература за елементите и влиянието на мултикултурната среда, както и на целенасочени емпирични изследвания по тази проблематика. Поставен е акцент върху значението на изследвания проблем за усъвършенстване на българската управленска практика чрез формиране на съответните компетенции на проектните мениджъри за по-успешно управление в мултикултурна среда. Обектът на дисертационния труд е проектното управление, осъществявано в условия на мултикултурна среда. Предметът на дисертационния труд са характеристиките на влиянието на проектната култура върху ползите за проектното управление в мултикултурна среда. Според рецензента обектът и предметът на изследването са правилно формулирани. Целта на дисертационния труд е да се разработи: модел за влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление, основан на диагностика на културното разнообразие и функционирането на мултикултурен проектен екип, обуславящи реализирането на ползи за проектното управление. Като цяло рецензентът приема тази формулировка. За по-голяма прецизност рецензентът предлага следната редакция на целта на изследването: да се разработи модел за влиянието на проектната култура върху проектното управление, осъществявано в условията на мултикултурна среда. 2

3 Задачите, поставени в дисертационния труд, са шест на брой. Те са ясно и коректно дефинирани. Основната изследователска теза на дисертационния труд е съобразяването с елементите на културното разнообразие и успешното им интегриране в практиката на проектното управление е предпоставка за неговия успех.. По мнение на рецензента изследователската теза е правилно формулирана и добре обвързана с претенциите за научни и научно-приложни приноси на докторантката. В дисертационния труд са използвани 139 литературни източника. Преобладаващата част от този литературен апарат (133 източника) е на английски език и съдържа съвременни разработки на водещи учени в областта на управлението на проекти, организационно поведение, общата теория на управление, организационната култура, психологията и други. Литературните източници са коректно използвани за целите на изследването. Анализирани са концепции на водещи автори по проблематиката на дисертационното изследване. Според рецензента докторантът демонстрира много добра осведоменост по отношение на основната литература по тематиката на изследването. Дисертационният труд съдържа всички необходими компоненти, характерни за едно научно изследване: теза, цел, задачи, предмет, обект, анализ на постиженията в научната литература, авторски модел, апробация на модела, анализ на резултатите, изводи и препоръки за управленската практика. Като структура, съдържание и обем изследването отговаря на обичайно възприетите изисквания за дисертационен труд. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Основните научни и научно-приложни резултати, постигнати в дисертационния труд са, както следва: A. В глава първа Теоретико-методологичeски аспекти на въздействието на културната среда в контекста на проектното управление : Систематизирани и задълбочено анализирани са схващанията на български и чуждестранни автори относно същността на понятията проект, проектно управление, проектно ориентирана организация, жизнен цикъл на проекта, ограничение на проекта, проектен офис, култура, мултикултурен проект, междукултурно взаимодействие, мултикултурно управление. Изяснени са същността, характеристиките на тези понятия, различията между концепциите, които ги изясняват. Представени и анализирани са водещи концепции в научната литература за националната култура, културната среда, 3

4 взаимодействието между културната среда и проектното управление. Систематизирани са силните и слабите страни на тези концепции. Представени са резултати от сравнителен анализ на различията в националната култура между България и Словения по модела на Хофстеде. B. В глава втора Модел за влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление : Представени и анализирани са водещи модели и научни публикации за влиянието на културата върху успеха на проектите, факторите за успех на проектите, ролята на проектния мениджър при реализация на проекти в мултикултурна среда. Систематизирани са основните характеристики на изследваните модели. На основата на проведения анализ на научната литература са изведени ключови детерминанти на управлението на проекти в мултикултурна среда. Представени и анализирани са резултатите от проведено пилотно изследване сред експерти по управление на проекти в Кока Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън (БСО) ЕООД. На тази основа са потвърдени формулираните ключови детерминанти на управлението на проекти в мултикултурна среда и ползите от реализацията на тези проекти. Потвърдени са и основните компетенции, необходими на проектния мениджър за управление на проекти в мултикултурна среда. Представен е модел за компетенциите на проектния мениджър за управление в мултикултурна среда, наречен модел Фуния. Моделът е аргументиран в теоретично и практическо отношение. Предложен и аргументиран е оригинален модел за влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление. Моделът систематизира основни детерминанти на проектната култура при реализацията на проекти в мултикултурна среда, които генерират ползи за проектното управление. C. В глава трета Резултати от емпирично изследване на влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление : Изяснена е общата рамка на проведено емпирично изследване сред сертифицирани проектни мениджъри от 38 страни в периода майдекември Изяснен е инструментариумът, използван при провеждане на емпиричното изследване (анкетно проучване) и за анализ на резултатите (дескриптивен анализ, факторен анализ, корелационен анализ при използване коефициент на линейна корелация на Пирсън, 4

5 измерване надеждността на скалите чрез коефициент Алфа на Кронбах, SPSS, Excel). Разработена е анкетна карта за целите на емпиричното изследване на влиянието на проектната култура върху проектното управление в мултикултурна среда. Подробно са представени, систематизирани, изяснени и анализирани резултатите от проведеното емпирично изследване. Направени са коректни изводи относно влиянието на факторите, характеризиращи проектната култура върху ползите, допринасящи за успеха на проектите в мултикултурна среда. Формулирани са препоръки за управленската практика. Направени са изводи относно издигнатите в дисертационния труд три изследователски хипотези. Две хипотези са потвърдени в съответствие с резултатите от проведеното емпирично проучване. По мнение на рецензента дисертационният труд е разработен на високо научно равнище. Използван е подходящ инструментариум от гледна точка на целта и задачите на изследването. Отделните части на дисертационния труд са разработени задълбочено. Резултатите от апробацията са оформени коректно и са правилно анализирани. Формулирани са изводи за изследователските хипотези и препоръки за управленската практика. Целта на разработката е постигната, задачите на докторанта са успешно изпълнени. Не съществуват съмнения относно авторството на разработката. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Според рецензента основните научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд са, както следва: Предложен е модел за компетенциите на проектния мениджър за управление в мултикултурна среда. В основата на модела са четири групи компетенции: комуникационни компетенции, компетенции, свързани със зачитането на културното разнообразие на средата, компетенции по приспособяване и компетенции по подкрепа на екипната работа. Моделът е обоснован на основата на критичен анализ на достиженията в научната литература и резултатите от проведено пилотно изследване в мултинационална проектно ориентирана компания. Разработен е оригинален модел за влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление. Моделът систематизира основни детерминанти на проектната култура при реализацията на 5

6 проекти в мултикултурна среда, които генерират ползи за проектното управление, а в по-широк аспект - за управлението на организацията като цяло. Моделът е апробиран чрез емпирично изследване, проведено сред сертифицирани проектни мениджъри от 38 страни. Формулирани са препоръки за управленската практика. Предложен е инструментариум за приложение на авторския модел за влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление. Инструментариумът включва анкетна карта и статистически инструменти за обработка на резултатите от емпиричното изследване. Инструментариумът е успешно приложен в проведеното емпирично изследване. 5. Оценка на публикациите по дисертацията По дисертационния труд е представен списък от четири самостоятелни публикации на докторантката. Публикациите са доклади на научни конференции, една от които е проведена в чужбина и е индексирана в Web of Science. По отношение на количеството на публикационната дейност, докторантката изпълнява националните минимални критерии за придобиване на ОНС доктор. По отношение на качеството на публикационната дейност, по мнение на рецензента публикациите представят достатъчно добре съдържанието на дисертационния труд. 6. Оценка на автореферата Авторефератът систематизира основните моменти и резултатите от изследването в дисертационния труд. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към дисертационния труд могат да се направят следните бележки и препоръки: Установено е дублиране на фиг Би било добре в съдържанието на дисертационния труд да се добави речник на основните понятия и термини, на които се базира изследването. Въпроси към докторанта: 1. Какво е Вашето разбиране за понятията емически подход (стр. 35), нова управленска парадигма (стр. 16) и успех на проекта? 6

7 2. Моля, изяснете изследвани ли са взаимни влияния при апробацията на авторския модел за влиянието на мултикултурната среда върху проектното управление. 8. Заключение Представеният за рецензиране проект на дисертационен труд Влияние на мултикултурната среда върху проектното управление има характер на завършено самостоятелно научно изследване. Докторантката Боряна Руменова Богоева демонстрира способности да систематизира, обобщава, да анализира и откроява нерешените проблеми по разработваната тема, да генерира нови идеи и интерпретира резултати от научно изследване или като цяло да провежда самостоятелно научно изследване. Получените резултати ми дават основание да считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона и Правилника за развитие на академичния състав в Република България, както и на специфичните изисквания на УНСС за докторски трудове. Убедено подкрепям присъждането на образователната и научна степен доктор на докторантката Боряна Руменова Богоева по научната специалност Социално управление (Управление на проекти) в професионално направление 3.7 Администрация и управление за дисертационния й труд Влияние на мултикултурната среда върху проектното управление г. Подпис: гр. София /проф. д. н. М. Ламбовска/ 7

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно