ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год"

Препис

1 ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди ти Всичко (ауд.+извън ауд.) Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Задължителни дисциплини 1 З Висша математика З /0/2 и 2 З Физика З /0/2 и 3 З Структура и биоразнообразие при растенията З /0/2 и 4 З Обща химия З /0/3 и 5 З Спорт З /0/2 прод 6 З Информационни технологии З /0/3 то 7 З Неорганична химия З /0/3 и 8 З Геохимия З /0/2 и 9 З Приложна статистика З /0/2 и 10 З Метеорология и климатология З /0/2 и 11 З Структура и биоразнообразие при животните З /0/3 и 12 З Английски език З /0/3 то 13 З Спорт З /0/2 то 14 З Аналитична химия I З /0/4 и 15 З Основи на екологията З /0/3 и 16 З Физикохимия I З /0/3 и 17 З Химия на атмосферата и хидросферата З /0/0 и 18 З Строеж на веществото З /0/2 и 19 З Бионеорганична химия З /0/2 и 20 З Аналитична химия II З /0/4 и 21 З Физикохимия II З /0/3 и Седмична заетост оценяване* - и, то, ки, прод По решение на ФС съотношението / извън заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

2 22 З Органична химия I З /0/5 и 23 З Материалознание З /0/2 и 24 З Органична химия II З /0/4 и 25 З Инструментални методи 1ч. З /0/3 и 26 З Околна среда и дисперсни системи З /0/2 и 27 З Физикохимия на биологични системи З /0/2 и 28 З Инструментални методи 2ч. З /0/3 и 29 З Съвременни химични технологии и управление на емисиите З /0/2 и 30 З Токсикохимия З /0/3 и 31 З Полимерна химия З /0/2 и 32 З Биохимия З /0/3 и 33 З Аналитична химия на околната среда З /0/2 и 34 З Екометрия З /0/2 и 35 З Разделителни процеси в дисперсни системи З /0/2 ки 36 З Екологично законодателство З /0/0 и 37 З Биоорганична химия З /0/2 и Избираеми дисциплини избраните дисциплини трябва да носят минимум 25 кредита 1 Изборен курс 1 и /0/2 и 2 Изборен курс 2 и /0/2 и 3 Изборен курс 3 и /0/2 и 4 Изборен курс 4 и /0/2 и 5 Изборен курс 5 и /0/2 и Факултативни дисциплини 1 Ф Увод в университетската химия Ф /0/2 ТО 2 Ф Базова математика Ф /0/2 ТО 3 Ф Английски език Ф /0/4 ТО 4 Практикум решаване на задачи по Ф физика Ф /0/1 ТО 5 Ф Основи на органичната химия Ф /1/0 ТО 6 Ф Спорт Ф /0/2 ТО По решение на ФС съотношението / извън заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

3 7 Ф Висша математика Ф /0/2 И 8 Ф Български език като чужд, I част Ф и 9 Ф Български език като чужд, II част Ф и 10 Ф Български език като чужд, III част Ф и 11 Ф Български език като чужд, IV част Ф и код на дисциплин ата Факултативен модул "Учител по химия и опазване на околната среда" Наименование на учебната дисциплина Вид З, И, Ф семестър ECTS кредит и Ф 0 1 У Педагогика З 3 / и 2 Ф 0 2 У Психология З 3 / и 3 Ф 0 3 У Приобщаващо образование З 4/6/ и Методика на обучението по химия с 4 Ф 0 4 У хоспитиране 1ч. З и 5 Ф 0 5 У Информацинни и комуникационни технологии в обучението по химия и работа в дигитална среда З и 6 Ф 0 6 У Методика на обучението по химия с хоспитиране 2 ч. З и 7 Ф 0 7 У Методика и техника на учебния химичен експеримент З и 8 СИД I група (избира се дисциплинa от предлаганите педагогически, психологически и частно-дидактически курсове) И и 9 СИД I група (избира се дисциплинa от предлаганите педагогически, психологически и частно-дидактически курсове) И и Всичко Часове - общ брой Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост оценяване* - и, то, ки, прод По решение на ФС съотношението / извън заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

4 10 11 СИД II група (избира се една дисциплина от предлаганите интердисциплинарни и приложноекспериментални дисциплини) И и СИД II група (избира се една дисциплина от предлаганите интердисциплинарни и приложноекспериментални дисциплини) И и Избираеми педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини (СИД I група към Факултативен модул "Учител по химия и опазване на околната среда" - избират се минимум 2 дисциплини) 1 И 1 1 У Дидактически тестове по химия 1ч. И /0/0 и И 1 2 У Дидактически тестове по химия 2ч. И 6 Решаване на задачи в училищния И 1 3 У курс по химия 1ч. И 6 Решаване на задачи в училищния И 1 4 У курс по химия 2ч. И /0/ /0/ /0/1 и и и Избираеми педагогически, психологически и методически дисциплини (СИД II група към Факултативен модул "Учител по химия и опазване на околната среда" - избират се минимум 2 дисциплини) 1 Изследвания в химическото И 2 1 У образование 1ч. И /0/0 и 2 Изследвания в химическото И 2 2 У образование 2 ч. И /0/1 и 3 Използване на стандартни програмни пакети в обучението по И /0/1 и И 2 3 У химия 4 Екологични проблеми в обучението И 2 4 У по химия И /0/0 и 1. Към списъка от съдържащите се в настоящия учебен план факултативни дисциплини студентите могат да добавят Забележки: дисциплини от други специалности и факултети на СУ. 2. Факултативната дисциплина Български език като чужд" се предлага и е задължителна само за чуждестранни студенти. 3. Студентите избрали Факултативен модул "Учител по химия и опазване на околната среда" задължително слушат поне 1 факултативна дисциплина с хорариум от минимум 15 часа. По решение на ФС съотношението / извън заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

5 Учебни практики и курсови работи код Наименование на практиката Вид З, И, Ф Семестър ECTS - Седмици Часове контрол* - и, то, ки 1 П Научно-изследователска практика З ТО Учебно-производствена практика код Наименование на практиката Вид З, И, Ф Семестър ECTS - Седмици Часове контрол* - и, то, ки 2 П Учебно-производствена практика З ТО Учебни практики за избралите Модул "Учител по химия и опазване на околната среда" код Наименование на практиката Вид З, И, Ф Семестър ECTS - Седмици Часове контрол* - и, то, ки 1 П 0 1 У Текуща педагогическа практика З то 2 П 0 2 У Стажантска практика З то Дипломиране Начин на дипломиране Държавен изпит по химия или Защита на дипломна работа, и Държавен практико-приложен изпит за студентите положили успешно всички изпити от Модул "Учител по химия и опазване на околната среда" ECTS - 10 Първа държавна сесия юли Втора държавна сесия септември Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 15 от г. ДЕКАН:... По решение на ФС съотношението / извън заетост на студентите е 4:5 форма на оценяване: и-изпит, то-текуща оценка, ки-комбинирано изпитване, прод.- продължава в сл. семестър

6 I семестър Софийски университет "Св. Климент Охридски" Справка - извлечение от учебен план Специалност "Екохимия" форма на обучение редовно, срок на обучение 8 семестъра Натовареност, ECTS- и оценки по семестри IІ семестър IІІ ІV V семестър VI семестър VII VIII Общо Вид заетост Задължителни дисциплини мин. избираеми дисциплини ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS учебни практики Общо: ECTS Начин на дипломиране Държавен изпит по Химия или Защита на дипломна работа, и Държавен практико-приложен изпит за студентите положили успешно всички изпити от Модул "Учител по химия и опазване на околната среда" на решението на ФС: протокол 15 от г. Декан: ECTS - Завършилите факултативен модул "Учител по химия и опазване на околната среда" и положили успешно Държавен практико-приложен изпит придобиват и допълнителна професионална квалификация Учител по химия и опазване на околната среда" брой часове за подготовка Придобита професионална квалификация: бакалавър по екохимия Първа държавна сесия юли Втора държавна сесия септември

7 Приложение 1 ХФ Е код на спец. Избираеми дисциплини за специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Избираеми дисциплини избраните дисциплини за специалност Екохимия трябва да бъдат минимум 5 и да носят минимум 27.5 кредита Часове - общ брой код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Вид З, И, Ф семестър ECTS Всичко (ауд.+извън ауд.) Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост оценяване* - и, то, ки, прод И 0 1 Н Процеси на разделяне и пречистване И 6 / /0/1 и 2 И 0 2 Н Координационна химия И /0/1 и 3 И 0 3 Н Химия на твърдото състояние И /0/1 и 4 И 0 4 Н Химична кинетика и катализа И /0/1 и 5 И 0 5 Н Ядрена химия и Радиохимия И /0/1 и 6 И 0 6 Н Неорганичен синтез И /0/1 и 7 И Н 0 7 Кристализационни процеси 8 И Н 0 8 Основи на кристалографията Методи за датиране на археологични и 9 И Н 0 9 геологични материали Редкоземни елементи и приложението им в 10 И Н 1 0 съвременните материали 11 И Н 1 1 Неорганични луминофори Нанотехнологии в биологията, медицината и 12 И Н 1 2 фармацията Основни процеси на разделяне при получаване 13 И Н 1 3 на специални химикали 14 И 0 1 О Основни принципи на органичен синтез И 6 / /0/1 и 15 И 0 2 О Физична органична химия И /0/1 и 16 И 0 3 О Методи на органичния анализ И /0/1 и 17 И 0 4 О Токсикохимия И /0/1 и 18 И 0 5 О Органична фотохимия И /0/1 и Строеж и биологична активност на органични 19 И 0 6 О съединения И /0/1 и 20 И О 0 7 Химия на хетероциклените съединения И /0/2 и Органометална химия I -eлементорганични 21 И О 0 8 съединения И /0/2 и 7

8 Приложение 1 Оптични свойства на функционални органични 22 И О 0 9 съединения И /0/2 и 23 И О 1 0 Инструментални хроматографски методи И /0/2 и 24 И О 1 1 Масспектрометрия И /0/2 и 25 И О 1 2 Химия на природните съединения И /0/2 и 26 И О 1 3 Реакционни механизми в ОХ И /0/2 и 27 И О 1 4 ЯМР спектроскопия И /0/2 и 28 И О 1 5 Търсене и представяне на научна информация И /0/2 и 29 И О 2 0 Биоорганична химия И /0/1 и 30 И О 2 1 Органичен катализ И /0/2 и Молекулно моделиране на съвременни 31 И О 2 2 материали И /0/2 и 32 И 0 1 А Методи за разделяне и концентриране И 6 / /0/1 и 33 И 0 2 А Съвременни проблеми на химичния анализ И /0/1 и Определяне на микрокомпоненти в неорганични и 34 И 0 3 А биологични проби И /0/1 и 35 И 0 4 А Комплексни съединения в аналитичната химия И /0/1 и 36 И 0 5 А Аналитична химия на околната среда И /0/1 и 37 И 0 6 А Хемометрия И /0/1 и 38 И А 0 7 Аналитична атомна спектроскопия 39 И А 0 8 Методи на вибрационната спектроскопия 40 И А 0 9 Радиоаналитична химия 41 И А 1 0 Биокоординационна химия Приложение на макроцикличните съединения в 42 И А 1 1 АХ 43 И А 1 2 Аналитична токсикология 44 И А 1 3 Радиоекология 45 И А 1 4 ИСП техники: емисионна и масспектрометрия 46 И А 1 5 Фотохимия Макроциклична и супрамолекулярна химия 47 И А 1 6 аналитични и биоаспекти 48 И А 1 7 Екохимия на почвите 49 И А 1 8 Устойчиво развитие и екология Приложение на статистическия анализ в 50 И 0 1 Ф молекулното моделиране И 6 / /0/1 и 51 И 0 2 Ф Квантова химия и молекулна механика И /0/1 и 52 И 0 3 Ф Физикохимия на повърхностите И /0/1 и 53 И 0 4 Ф Електрохимия и електро-кинетични явления И /0/1 и 8

9 Приложение 1 54 И 0 5 Ф Биофизикохимия И /0/1 и 55 И 0 6 Ф Биоматериали И /0/1 и 56 И Ф 0 7 Молекулен дизайн Неравновесна термодинамика и стохастични 57 И Ф 0 8 процеси 58 И Ф 0 9 Квантова химия 59 И Ф 1 0 Физикохимия на твърдото тяло 60 И Ф 1 1 Обработка на данни и изображения Микропроцесорни системи за контрол и 61 И Ф 1 2 управление на измерителни и технологични устройства 62 И Ф 1 3 Решаване на химични задачи И /0/1 и 63 И Ф 1 4 Дидактически тестове по химия И /0/1 и 64 И Ф 1 5 Изследвания в химическото образование И /0/1 и Молекулно моделиране на функционални 65 И Ф 1 6 материали 66 И Ф 1 7 Керамични материали И /0/2 и 67 И Ф 1 8 Оптични материали И /0/2 и Инфрачервена спектроскопия в близката област 68 И Ф 1 9 (NIR) И /0/2 и 69 И И Компютърно моделиране на химични системи и 0 1 процеси 70 И И 0 2 Дисперсни системи и разделителни процеси 71 И И 0 3 Преносни явления II ч. 72 И И Микроскопски и оптически методи за дисперсни 0 4 системи 73 И И 0 5 Статистическа химическа термодинамика 74 И И 0 6 Преносни явления I ч. И /1/1 и 75 И И 0 7 ММХ И 6 / /2/0 и 76 И И Получаване и охарактеризиране на продукти за 0 8 хигиена и козметика И 6 / /0/2 и 77 И М Инструментални методи за изследване и 0 1 охарактеризиране на материали 78 И М 0 2 Химична металургия 79 И М 0 3 Приложна електрохимия 80 И М 0 4 Кристалография 81 И M 0 5 Корозия на материалите 82 И M 0 6 Наноструктурирани материали И /0/2 и 9

10 Приложение 1 83 И П 0 1 Химия на лекарствените препарати 84 И П 0 2 Химия на багрилата 85 И П 0 3 Зелена химия 86 И П 0 4 Приложна спектроскопия 87 И П 0 5 Биополимери 88 И П Съвременни биомедицински приложения на 0 6 полимерите 89 И П 0 7 Методи за термичен анализ 90 И П 0 8 Химия и технология на храните 91 И П 0 9 Полимерни смеси 92 И П 1 0 Рециклиране на полимерни отпадъци 93 И П 1 1 Съдебна химия 94 И П 1 2 Програмиране под Windows 95 И П 1 3 Синтетични биомаркери И 7, /0/2 и 96 И П 1 4 Полимерни материали И /0/2 и 97 И В 0 1 Молекулна флуоресценция и фосфоресценция Луминисцентни методи за анализ в медикобиологичните изследвания 98 И В И В 0 3 Моделиране на метални комплекси 100 И В 0 4 Оптични сензори в екологията и медицината 101 И Б 0 6 Физиология на растенията 102 И Б 0 7 Физиология на животните 103 И Б 0 8 Кристалография 104 И В 0 9 Хидрология 105 И В 1 0 Неорганична химия на околната среда 106 И В 1 1 Екотоксикология 107 И В 1 2 Повърхностни явления 108 И В 1 3 Екологични аспекти на агрохимията 109 И В 1 4 Мониторинг 110 И В 1 5 Моделиране на антропогенни въздействия 111 И В 1 6 Екоаспекти на химичните производства 112 И В 1 7 Радиоекология Зелен полимерен синтез, биоразградими и 113 И В 1 8 биовъзстановими полимери 114 И В 1 9 Адаптивен контрол в химичната екология Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол 15 от г. ДЕКАН:... 10

ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, запо

ХФ И код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия и информатика Редовно обучение за випуска, запо ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 / 2018 уч.година Часове - общ брой Вид

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия" Редовно обучение за випуска, започнал през 2017

ХФ Х код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност Химия Редовно обучение за випуска, започнал през 2017 ХФ Х 0 1 0 1 код на спец. код на дсцпл ната Наменоване на учебната дсцплна Спецалност "Хмя" Редовно обучене за впуска, започнал през 017 / 018 уч.годна Часове - общ брой Вд З, И, Ф Всчко Лекц Семнарн занятя

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФИЗИКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" Наименование на

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност ФИЗИКА / магистърска програма ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Наименование на Ф Ф 35 21 16 код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СНТЕ ПЛАМЕН ТЕХНОЛОГ" Наименование на учебната дисциплината за випуска, започнал през 2016 / 2017 учебна

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно