МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ , , , факс: 062/ , З А П О В Е Д РД / г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие, чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и във връзка с доклад, получен с писмо с вх. РД 04 - / г. на комисията, назначена със Заповед РД / г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Велико Търново ОДОБРЯВАМ : І. Споразумението по чл.37 в, ал.2 от ЗСПЗЗ, с вх. 04/ г. в ОСЗ гр.горна Оряховица на масивите за ползване за землището на с. Върбица, общ. Горна Оряховица, за стопанската 2017/2018 г. са разпределени мeжду ползвателите, както следва: 1. АГРОТИМ ООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 70, 88, 50, 16, 87, 15, 84, 630, 626, 72-1, 76-1, 608, 38, 44, 89, 602, 11, 54, 53, 46, 333, 900, 647, 617, 901, 601, 902, 105, 903, 1, 7, с обща площ дка. 2. ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 5, 94, 80, 83, 145, 76, с обща площ дка. 3. ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 41-1, 82, 2, с обща площ дка. 4. АГРОСПЕЙС БГ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 13, 61, с обща площ дка. 5. ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАРКОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 116, 72, с обща площ дка. 6. ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 62, с обща площ дка. 7. МОНИ 99 ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 3, с обща площ дка. 8. РАШО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 4, 10, с обща площ дка. 9. ВЛАДИМИР РАШКОВ ЙОРДАНОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 9, 12, с обща площ дка. 10. АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 14, с обща площ дка. 1

2 11. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХАДЖИМАРИНОВ, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 6, с обща площ дка. 12. АГРОТОП ЕООД, с разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: 8, с обща площ дка. ІІ. Ползвателите на частни земеделски земи, по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ да внесат по банкова сметка на ОД Земеделие гр.велико Търново в срок до 3 /три/ месеца от публикуване на настоящата заповед, следните суми за стопанската 2017/2018 г.: ПОЛЗВАТЕЛ на площи по чл.37в, ал.2 Площ дка Площ дка Лева за три имена/наименование на юр. лице орна земя затревени внасяне АГРОТИМ ООД ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА МОНИ 99 ЕООД "АГРОСПЕЙС БГ" ЕООД" РАШО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ ВЛАДИМИР РАШКОВ ЙОРДАНОВ ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА Средното годишно рентно плащане за с. Върбица, община Горна Оряховица, по 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена от директора на ОД Земеделие Велико Търново със заповед РД-14-14/ г. С протокол от г. комисията е определила средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 33,00 лева/дка. Определените суми следва да се внесат по банкова сметка на ОД Земеделие - В.Търново: ОББ-Велико Търново IBAN: BG 02 UBBS ; BIG код: UB BS BG SF Основание: наем земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/ за землището на с.върбица. ІІІ. Регистър на имоти, съгласно чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, попадащи в масивите за ползване, както следва: ПОЛЗВАТЕЛ три имена/име юр. лице Ползвани Имот N Начин на трайно Дължима СОБСТВЕНИК три имена/име юр. лице Имот дка в КВС ползване рента ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) ПЕТЪР ДЕНЕВ НИКОЛОВ ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА Нива(орна земя) ПЕТЪР ДЕНЕВ НИКОЛОВ ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) МАРИЯ СЛАВЕВА ТАБАКОВА ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) ЦЕНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя)

3 МЕХМЕД ЯШАРОВ ИСМАИЛОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ПЕТЪР ЯНКОВ КОЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ПЕТЪР ДЕНЕВ НИКОЛОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ПЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ХРИСТО НЕЙКОВ КОЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ИВАН ПЕТРОВ ПАЛОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ГИРГИНА ЦОНЕВА КАРАЛЮЦКАНОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) АХМЕД ВЕЙСЕЛОВ САЛКОВ АГРОСПЕЙС БГ Нива(орна земя) ТД"ГРАДА" "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) СТЕФАН ГЕНЧЕВ АТАНАСОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ХАРАЛАМБИ ХАДЖИЛАЗАРОВ ХАДЖИХРИСТОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ДОНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ТОДОРА ГАНЕВА ИВАНОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) 6.63 ХРИСТО НЕЙКОВ КОЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ХРИСТО НЕЙКОВ КОЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) 1.32 СТЕФАН ГЕНЧЕВ КОЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ПЕТЪР ДЕНЕВ НИКОЛОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ДОНКА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ЕЛЕНА ГЕНЧЕВА МАРКОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ИВАН ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) НИКО МАРИНОВ ИВАНОВ

4 "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) РУСИ ГЕОРГИЕВ ДРАГОШИНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ ПЕТКОВ АГРОСПЕЙС БГ Нива(орна земя) ТОДОР ТОДОРОВ ЧУШКОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ХРИСТО СТАНЕВ ТРЪМБЕШКИ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) СИМЕОН ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) СТЕФАН ИВАНОВ АВРАМОВ АГРОСПЕЙС БГ Нива(орна земя) ЦАНА КОЛЕВА НЕДЯЛКОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ЦАНА КОЛЕВА НЕДЯЛКОВА АГРОСПЕЙС БГ Нива(орна земя) СТОЯН СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) СТОЯН СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ АГРОСПЕЙС БГ Нива(орна земя) МИХАЛ СТАНЕВ ЙОРДАНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) МИХАЛ СТАНЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА Нива(орна земя) ГРИГОР АНГЕЛОВ ДОШКОВ ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА Нива(орна земя) ХРИСТО ПЕНЧЕВ БОБЕВ ВЛАДИМИР РАШКОВ ЙОРДАНОВ Нива(орна земя) 4.69 ХРИСТО ПЕНЧЕВ БОБЕВ РАШО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ Нива(орна земя) 6.07 ХРИСТО ПЕНЧЕВ БОБЕВ ВЛАДИМИР РАШКОВ ЙОРДАНОВ Нива(орна земя) 6.93 МИХАИЛ ПЕТРОВ МЕЧКАРОВ РАШО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ Нива(орна земя) МИХАИЛ ПЕТРОВ МЕЧКАРОВ ВЛАДИМИР РАШКОВ ЙОРДАНОВ Нива(орна земя) 4.32 МИХАИЛ ПЕТРОВ МЕЧКАРОВ

5 ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА Нива(орна земя) НИКОЛА ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА Нива(орна земя) ЯНКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА Нива(орна земя) МАРИН ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЖУЛНИЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ДОНКА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ХРИСТО НЕЙКОВ КОЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) МАРИЯ НИКОЛОВА КЕСАРЕВСКА "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ТОДОР ПЕТРОВ БОБЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ХРИСТО ПЕНЧЕВ БОБЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) 3.33 МАРИН КОЛЕВ ХИЛЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ОБРЕШКО СТОЯНОВ РУСИНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) 4.06 ЯНКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) МАРИН ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) ИВАН ИВАНОВ ЕНЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ИВАН ИВАНОВ ЕНЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ПЕНЧО МАРИНОВ ПЕНЧЕВ "АГРОТИМ"ООД Нива(орна земя) ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ МОНИ 99 ЕООД Нива(орна земя) ИВАН МАРКОВ ХАДЖИЕВ МОНИ 99 ЕООД Нива(орна земя) ОБРЕШКО СТОЯНОВ РУСИНОВ Общо за землище Ползвани: дка Дължими лв.:

6 ІV. Имотите от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване, са както следва: ПОЛЗВАТЕЛ три имена/име юр. лице Ползвани Имот N Начин на трайно СОБСТВЕНИК три имена/име юр. лице Имот дка в КВС ползване АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА

7 ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА ЕТ АГРОТОП- ТОДОР ХРИСТОВ Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА "АГРОСПЕЙС БГ" ЕООД" Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА "АГРОСПЕЙС БГ" ЕООД" Нива(орна земя) 7

8 КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА МОНИ 99 ЕООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА МОНИ 99 ЕООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА ЕТ ХАДЖИЯТА-ФАТМЕ АСАНОВА Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ АГРОТИМ ООД Нива(орна земя) КМЕТСТВО - ВЪРБИЦА "АГРОСПЕЙС БГ" ЕООД" Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ МОНИ 99 ЕООД Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ "АГРОСПЕЙС БГ" ЕООД" Нива(орна земя) ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ Общо за землище Ползвани: дка 8

9 Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметството на с. Върбица и в сградата на Общинска служба по земеделие Горна Оряховица, да се публикува на интернет страницата на община Горна Оряховица и на ОД Земеделие - Велико Търново. Съгласно 19, ал. 1 от ПЗР към Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 39 от 2011 г., заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред съответния районен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. Заповедта се състави в 4 /четири /еднообразни екземпляра. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИРЕКТОР ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 9

10 Изготвил: /С.Ганева-ст.експерт в ОД З / Съгласувал:.. /Ф.Ангелов-ст.юрисконсулт в ОД З / Съгласувал:.. /Т.Тодоров-гл.секретар в ОД З / 10

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-230, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-298/26.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-189/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/27.11.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-224 /01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-349, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-15/24.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-218/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно