Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета Позиция на Съвета относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 г.: подробна разбивка по функции на частта Общо разходи в многогодишната финансова рамка - Приемане 10919/19 ADD 1 ii/ags 1

2 Заглавия на колоните КБ: Коригиращ бюджет ПБ: Проектобюджет БКПЗ: Бюджетни кредити за поети задължения (в евро, освен колоната БКП: Бюджетни кредити за плащания (в евро, освен колоната 10919/19 ADD 1 ii/ags 2

3 ПОДРОБНА РАЗБИВКА ПО ФУНКЦИИ НА ЧАСТТА ОБЩО РАЗХОДИ В МФР Позиция на Съвета по ПБ Интелигентен и приобщаващ растеж ,48% +6,80% ,37% +6,59% 1.a Конкурентоспособност за растеж и работни места инструмент за гъвкавост 0 0 общ марж за плащанията таван марж ,92% +7,73% ,72% +7,22% инструмент за гъвкавост 0 0 общ марж за плащанията 0 0 таван марж Големи инфраструктурни проекти ,24% +0,10% p.m. p.m ,24% +0,10% Европейски системи за спътникова навигация (EGNOS и Галилео ) Международен експериментален термоядрен реактор (ITER) Европейска програма за наблюдение на Земята ( Коперник ) Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) Обща стратегическа рамка за научни изследвания и иновации ,75% +3,30% p.m. p.m ,75% +3,30% ,42% +3,58% ,42% +3,58% ,90% -8,37% ,90% -8,37% ,00% +8,36% ,00% +8,36% ,51% +8,11% ,67% +8,11% ,09% +6,92% ,74% +6,27% Хоризонт ,09% +6,71% ,73% +6,08% Програма на Евратом за научни изследвания и обучение Конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) ,04% +12,92% ,85% +11,83% ,51% +51,16% ,06% +48,77% Образование, обучение и спорт ( Еразъм+ ) ,49% +4,93% p.m. p.m ,49% +4,93% Трудова заетост и социални иновации (СПСИ) ,46% -9,71% ,13% -9,71% Митници, Фискалис и борба с измамите ,38% -7,69% ,38% -7,69% Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) ,61% +21,32% ,62% +20,15% Енергетика ,94% +19,63% p.m. p.m ,94% +19,63% Транспорт ,71% +19,85% ,11% +18,22% Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) Енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване (ЕППИВ) ,97% +36,84% ,98% +36,84% p.m p.m ,64% p.m ,64% 10919/19 ADD 1 ii/ags 3

4 European Solidarity Corps (ESC) ,88% +28,73% ,88% +28,73% European Defence Industrial Development Programme(EDIDP) ,08% +36,39% ,08% +36,39% Други дейности и програми ,13% +12,32% ,13% +12,32% Дейности, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията ,83% +6,84% ,60% +4,67% Пилотни проекти и подготвителни действия p.m ,00% -27,59% p.m ,00% -27,59% Децентрализирани агенции ,70% +5,38% ,05% +4,73% 1.b Икономическо, социално и териториално сближаване ,48% +6,39% ,23% +6,32% общ марж за плащанията таван марж Инвестиции за растеж и работни места ,85% +6,07% ,85% +6,07% Регионално сближаване (по-слабо развити региони) ,18% +5,70% ,18% +5,70% Региони в преход ,97% +9,31% ,97% +9,31% Конкурентоспособност (по-развити региони) ,01% +3,45% ,01% +3,45% Най-отдалечени и слабо населени региони ,00% +14,26% ,00% +14,26% Кохезионен фонд ,19% +7,70% ,19% +7,70% Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) вноска от Кохезионния фонд ,71% +30,75% ,71% +30,75% Европейско териториално сътрудничество ,00% +7,93% ,00% +7,93% Инициатива за младежка заетост (специално отпуснати допълнителни средства) ,67% -4,99% p.m ,00% -10,53% Техническа помощ и иновационни дейности ,44% +8,55% ,92% +8,55% Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) ,97% +2,49% ,97% +2,49% Пилотни проекти и подготвителни действия p.m ,00% +5,36% p.m ,00% +5,36% 2 Устойчив растеж: природни ресурси ,59% +1,07% ,18% +0,65% таван марж /19 ADD 1 ii/ags 4

5 Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Разходи, свързани с пазара, и преки плащания ,79% +0,89% ,23% +0,34% подтаван не са включени при изчисляването на подмаржа (1) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), споразумения за партньорство в областта на рибарството и задължителни вноски в регионални организации за управление на рибарството и в други международни организации Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) Споразумения за партньорство в областта на рибарството и задължителни вноски в регионални организации за управление на рибарството и в други международни организации подмарж ,13% -0,05% ,13% -0,05% ,68% +28,01% ,31% +28,01% ,93% +34,90% ,93% +34,90% ,07% +0,35% ,64% +0,35% Околна среда и действия по климата ( LIFE+ ) ,85% +10,63% ,85% +10,63% Други дейности и мерки p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Дейности, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Пилотни проекти и подготвителни действия p.m ,00% -26,69% p.m ,00% -26,69% Децентрализирани агенции ,61% +8,61% ,61% +8,61% 3 Сигурност и гражданство ,52% +5,57% ,86% +4,59% инструмент за гъвкавост общ марж за плащанията таван марж Фонд Убежище, миграция и интеграция (AMF) ,36% ,44% Фонд Вътрешна сигурност (ISF) ,12% +1,01% ,88% +1,01% Информационни системи p.m. p.m. p.m. -100,00% p.m. p.m ,00% Правосъдие ,32% +12,36% ,75% +12,36% 10919/19 ADD 1 ii/ags 5

6 Права, равенство и гражданство ,16% +19,93% ,12% +19,93% Механизъм за гражданска защита на Съюза ,42% -5,71% ,42% -5,71% Европа за гражданите ,94% -2,48% ,48% Храни и фуражи ,35% +2,26% ,80% +2,26% Здравеопазване ,00% +4,73% ,73% Потребители ,47% +17,27% ,27% Творческа Европа ,18% +7,51% ,72% +7,51% Instrument for emergency support within the Union p.m. p.m. -100,00% -100,00% p.m. p.m ,00% -100,00% Дейности, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията ,48% +3,73% ,93% +3,73% от които действия, свързани с комуникацията ,96% +3,73% ,41% +3,73% Пилотни проекти и подготвителни действия p.m ,00% -41,81% p.m ,00% -41,81% Децентрализирани агенции ,59% +22,59% ,42% +19,13% 4 Глобална Европа ,94% -3,98% ,64% -4,41% общ марж за плащанията 0 0 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) таван марж ,66% -11,76% ,94% -12,35% Европейски инструмент за съседство (ЕИС) ,18% -4,57% ,03% -5,05% Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) ,96% -0,70% ,23% -1,42% Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (PI) Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (IcSP) ,38% +33,77% ,77% ,34% +12,73% ,73% ,53% +8,84% ,53% +8,84% Хуманитарна помощ (HUMA) ,30% -24,69% ,32% -24,69% Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (INSC) ,10% +7,58% ,10% +7,58% ,22% -21,18% ,22% -21,18% Макрофинансова помощ (МФП) Гаранционен фонд за външни операции (GF) p.m. p.m /19 ADD 1 ii/ags 6

7 Механизъм за гражданска защита на Съюза ,46% -24,00% ,46% -24,00% Инициатива Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ (EUAV) ,50% +17,36% ,36% Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) Други дейности и програми ,93% +15,07% ,93% +15,07% Дейности, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията ,01% +6,11% ,11% Пилотни проекти и подготвителни действия p.m ,00% -70,51% p.m ,00% -70,51% Децентрализирани агенции ,19% +2,19% ,19% +2,19% 5 Администрация ,83% +3,84% ,28% +3,29% компенсиране на маржа за непредвидени обстоятелства таван марж Пенсии и европейски училища ,52% +6,52% ,52% +6,52% Пенсии ,10% +7,10% ,10% +7,10% Европейски училища ,42% +0,42% ,42% +0,42% Административни разходи на институциите ,07% +3,09% ,36% +2,38% компенсиране на маржа за непредвидени обстоятелства подтаван подмарж Европейски парламент ,50% +1,50% ,50% +1,50% Eвропейски съвет и Съвет ,21% +2,21% ,12% +2,12% Комисия ,52% +3,55% ,75% +2,78% Комисия с изключение на службите ,42% +3,42% ,66% +2,66% Приложение 2 Служба за публикации ,95% +11,95% ,12% +10,12% Приложение 3 Европейска служба за борба с измамите Приложение 4 Европейска служба за подбор на персонал Приложение 5 Служба за управление и плащане по индивидуални права Приложение 6 Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел ,35% +2,35% ,35% +2,35% ,57% -0,57% ,57% -0,57% ,69% +5,69% ,93% +4,93% ,27% +4,27% ,40% +3,40% 10919/19 ADD 1 ii/ags 7

8 Приложение 7 Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург ,91% +3,91% ,12% +3,12% Пилотни проекти и подготвителни действия p.m ,00% -50,20% p.m ,00% -50,20% Децентрализирани агенции p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Съд на Европейския съюз ,46% +2,46% ,35% +2,35% Сметна палата ,19% +5,19% ,83% +3,83% Европейски икономически и социален комитет ,51% +3,51% ,64% +2,64% Комитет на регионите ,41% +3,41% ,60% +2,60% Европейски омбудсман ,60% +8,60% ,94% +5,94% Европейски надзорен орган по защита на данните ,44% +17,44% ,02% +6,02% Европейска служба за външна дейност ,32% +5,32% ,44% +2,44% Функции по МФР ,49% +3,66% ,58% +3,32% инструмент за гъвкавост (3) общ марж за плащанията таван компенсиране на маржа за непредвидени обстоятелства марж (2) Бюджетни кредити като % от БНД (4)(5) 1,00% 0,90% 0,99% 0,90% -0,01% 0,00% 0,98% 0,90% (1) Тази сума, получена от закръгляне при изчисляването на подтавана и нетния трансфер, не е включена при изчисляването на подмаржа. (2) Тези суми са изчислени без да се отчитат бюджетните кредити за специални инструменти (Резерв за спешна помощ (EAR), Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и фонд Солидарност на Европейския съюз (EUSF). (3) Промените, както в БКПЗ, така и в БКП, за Инструмента за гъвкавост отразяват единствено факта, че сумите, които ще бъдат финансирани по Инструмента за гъвкавост, са по-малки от сумите, предложени от Комисията. (4) БНД за 2019 г. се основава на прогнозата за БНД, публикувана след заседанието на Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР), проведено на 18 май 2018 г. (5) БНД за 2020 г. се основава на прогнозата за БНД, публикувана след заседанието на Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР), проведено на 24 май 2019 г /19 ADD 1 ii/ags 8

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета относно проекта

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 ноември 2016 г. (OR. en) 14635/16 ADD 1 FIN 804 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ A От: До: Относно: Генералния секретариат на Съ

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 ноември 2016 г. (OR. en) 14635/16 ADD 1 FIN 804 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ A От: До: Относно: Генералния секретариат на Съ Съвет на Европейския съюз Брюксел, 2 ноември 20 г. (OR. en) / ADD FIN 80 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ A От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Съвета Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 207 година

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 86 952 008 15 694 226 Общо разходи 84 233 500 86

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

BG Реч Люксембург, 10 октомври 2019 г. Реч на г-н Клаус-Хайнер Лене председател на Европейската сметна палата Представяне на Годишния доклад на Европе

BG Реч Люксембург, 10 октомври 2019 г. Реч на г-н Клаус-Хайнер Лене председател на Европейската сметна палата Представяне на Годишния доклад на Европе BG Реч Люксембург, 10 октомври 2019 г. Реч на г-н Клаус-Хайнер Лене председател на Европейската сметна палата Представяне на Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2018 г. пред Съвета по икономически

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно