РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация, тел. 5507, факс 5507, ЗАПОВЕД РД-05-/0..0г. На основание чл. 7в, ал. от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал., т. от ППЗСПЗЗ, доклад с вх. РД--75/.0.0г. на комисия, назначена със Заповед РД-05- от 0.0.0г., на директора на Областна дирекция Земеделие гр. Кюстендил и Споразумение с вх. ПО-0- от 0.0.0г. в ОСЗ Кюстендил с офис Трекляно НАРЕЖДАМ: І. Одобрявам споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Търновлаг, ЕКАТТЕ 7, община Кюстендил, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 7в, ал. от ЗСПЗЗ за стопанската 0/0 година, както следва:. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание:. Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ:.7 Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:,,,, 5, Обща площ:.. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ:.05 Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:,,,, 0,, 7,, 7,,, Обща площ: 0.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание:.07 Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ:. Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:,, 0,, 0, 5, 5,,, 5,,,, 5, 7,,,, 7,,, Обща площ: 5.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ Площ на имоти, ползвани на правно основание:.55 Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ: 7.5 Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:0, 5,, 7, 0, 7, 5,,,,,, 5,,,, 7,,,, 7,,, 0, Обща площ:. 5. ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание:. Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ:. Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:,,, Обща площ:.7

2 . РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание:.5 Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ:. Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:,,,,,,,,,,,, Обща площ:. ІІ. Лицата по т. I, на които са определени площи по чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ внасят по сметка за чужди средства сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на настоящата заповед. Банкова сметка за чужди средства на Областна дирекция Земеделие гр. Кюстендил: ТБ ОББ АД КЛОН КЮСТЕНДИЛ, IBAN: BG50 UBBS , BIC: UBBS BGSF. III. На основание чл. 7в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция Земеделие издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. IV. На основание чл. 7в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и картата на землището с отразените масиви за ползване да се обяви в кметството на с. Търновлаг, община Кюстендил и в сградата на офис Кюстендил на Общинска служба по земеделие Кюстендил с офис Трекляно и да се публикува на интернет страниците на Община Кюстендил и Областна дирекция Земеделие гр. Кюстендил. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Общинска служба по земеделие Кюстендил с офис Трекляно. Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение. V. Неразделна част от настоящата заповед са описа на масивите и имотите по ползватели, представен в Приложение и картата на масивите за ползване за землището на с.търновлаг, община Кюстендил. ЗА ДИРЕКТОР: / П / /С. МИХАЙЛОВА/ /Съгласно Заповед РД-05-/0..0г./

3 ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-05-/0..0г. Окончателен регистър по реда на чл.7, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 7в, ал. от ЗСПЗЗ за стопанската 0/0 година за землището на с. Търновлаг, ЕКАТТЕ 7, община Кюстендил, област Кюстендил. Ползвател Маси в Имот с регистрирано правно основание Площ Имот по чл. 7в, ал., т. от ЗСПЗЗ Площ Дължимо рентно плащане в лв. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..7. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..7 "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..00 "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..000 "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..5. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..0. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД... "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..5. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..7. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД..5.0 "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД.. 5. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД. 0. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД.. "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД "Б. Б. Н. АГРО ГРУП" ЕООД ОБЩО за ползвателя ()..7.0 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ..77 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ. 0. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ.. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ.. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ..77. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ...5 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ 0.0.

4 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ.. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ.7. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ.0.7 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ..7 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ 7.7. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ..75. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ ГЕОРГИ ДРАГАНОВ МИЦОВ..000 ОБЩО за ползвателя () ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..50 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..7 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..55 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..055 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ. 0.7 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.7.75 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..5 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ 0.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ... ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ... ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ 5.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..50 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..00 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.7.50 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.57. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. 5. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..0 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..00 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..

5 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..7 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. 5. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..00 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ 5... ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ 7..0 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ 7..7 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ 7.0. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..05. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ. 5.5 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ...7 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..5. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..7 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ..50 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.5.00 ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ.. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТЕВ ОБЩО за ползвателя () ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 5.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 5..7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 5..0 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 5..

6 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 5... ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ. 0.0 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.5. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.57. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.5..7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.5.5 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.7.00 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.77.7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..7.7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.7. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..7.0 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.7.7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..7. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.0.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..0. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..50 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..0. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..77 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 7.5. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 7..5 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ

7 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ. 5.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ... ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. 5. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ..0 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ. 0. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.5.00 ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ.. ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ДИМИТЪР СПАСОВ ДАСКАЛСКИ ОБЩО за ползвателя () ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ.. ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ.7.50 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ...75 ОБЩО за ползвателя ()...75 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ... РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..70 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ.5. РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..50 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ...7 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..7 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ 5.. РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..00 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..7 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..50 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ. 5.7 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ.7. РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..00 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ.. 7. РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..000 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..50 РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ.. РУМЕН ДРАГАНОВ МИЦОВ..0 ОБЩО за ползвателя ().5..0

8 /. 0г./Обработваеми земи/румен ДРАГАНОВ МИЦОВ 7-7/ г./Обработваеми 0 земи/георги 7-/. ДРАГАНОВ МИЦОВ г./Обработваеми 7-/.5 7-/.55 7 земи/румен ДРАГАНОВ МИЦОВ г./Обработваеми 0г./Обработваеми 7-/ земи/румен земи/георги 7-/. ДРАГАНОВ КИРИЛОВ МИЦОВ КОТЕВ 0г./Обработваеми 7-/0. 0г./Обработваеми земи/румен /. 7-/. ДРАГАНОВ земи/румен МИЦОВ ДРАГАНОВ МИЦОВ 5 0г./Обработваеми 5 7-/.5 0г./Обработваеми земи/румен 7-/ ДРАГАНОВ земи/георги МИЦОВ КИРИЛОВ КОТЕВ 0г./Обработваеми 5 0г./Обработваеми 7 земи/румен 7-/.0 7-5/ /. 7-/.00 ДРАГАНОВ земи/румен МИЦОВ ДРАГАНОВ МИЦОВ 0г./Обработваеми 7-/.7 земи/георги 7 КИРИЛОВ КИРИЛОВ КОТЕВ КОТЕВ г./Обработваеми 0г./Обработваеми 7-/.7 7-0/. земи/георги ДРАГАНОВ МИЦОВ г./Обработваеми 7-7/. земи/георги 7-/.7 ДРАГАНОВ МИЦОВ 0г./Обработваеми земи/георги ДРАГАНОВ МИЦОВ 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми 7-/. земи/георги земи/георги земи/димитър ДРАГАНОВ МИЦОВ ДРАГАНОВ СПАСОВ МИЦОВ ДАСКАЛСКИ 0 0г./Обработваеми С земи/георги ДРАГАНОВ МИЦОВ Ж /.50 5 С С Ж Ж 7-7/ г./Обработваеми 7-/.70 земи/георги 7-5/ КИРИЛОВ 77 7 КОТЕВ 0г./Обработваеми 7-0/. земи/георги КИРИЛОВ КОТЕВ КОТЕВ 7 0г./Обработваеми /. земи/георги КИРИЛОВ 7-/.7 КОТЕВ 7-/5.5 0г./Обработваеми 7-0/ /.05 земи/георги 5 0г./Обработваеми 5 земи/георги КИРИЛОВ 7-/.0 КИРИЛОВ КОТЕВ 7-/.5 КОТЕВ 5 0г./Обработваеми земи/георги 5 КИРИЛОВ КОТЕВ /5. 7-/ г./Обработваеми земи/димитър 7-/ /.0 7-5/.7 СПАСОВ 7-/5. ДАСКАЛСКИ / / /. 7-/ г./Обработваеми земи/димитър /. 7-/. СПАСОВ ДАСКАЛСКИ / / /.0 м.г О Р Н А С У Л И М А Н И Ц А м.в А Д А Т А м.а З Н А Т А 5 75 IV - V -VI III II - I ш VII I III II м.я Н И К О VIII м.г О Л Е М А Н И В А МС IV м.п Л О Ч А Т А ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЬОРЕВ I МС V бас. II IX с. ТЪРНОВЛАГ МИЛЧО 00 ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ м.ш А М А К О VI 0г./Обработваеми земи/румен ДРАГАНОВ МИЦОВ 0г./Обработваеми 7-/. земи/румен ДРАГАНОВ МИЦОВ 0г./Обработваеми 7-5/.5 земи/георги КИРИЛОВ КОТ 0г./Обработваеми земи/георги КИРИЛОВ К 7-/.0 0г./Обработваеми земи/димитър 7-/. СПАСОВ дк Д 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми земи/димитър 0г./Обработваеми 7-/.5 земи/димитър СПАСОВ ДАСКАЛСКИ СПАСОВ земи/димитър ДАСКАЛС 0г./Обработваеми земи/георги КИРИЛОВ КОТЕВ 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми земи/димитър земи/"б. СПАСОВ Б. 7-7/7. Н. ДАСКАЛСКИ АГРО ГРУП" 0г./Обработваеми земи/"б. 7-5/.50 Б. 7-/.0 7-/0. д 0г./Обработваеми Н. АГРО земи/димитър ГРУП" 7 ЕОО 0г./Обработваеми земи/георги КИРИЛОВ КОТЕВ 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми земи/димитър 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми земи/"б. СПАСОВ СПАСОВ земи/димитър 0г./Обработваеми Б. ДАСКАЛСКИ ДАСКАЛСКИ Н. АГРО земи/георги ГРУП" СПАСОВ земи/ге Е м.п О М О Ч У Л Я м.к А М И К О р. С Т Р У М А м.г Ь Л О 0г./Обработваеми земи/димитър СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 0г./Обработваеми земи/димитър СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 0г./Обработваеми земи/димитър 7-5/. СПАСОВ ДАСКАЛСКИ 7-7/. 7-0г./Обработваеми 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми 7-/.0 земи/димитър земи/румен СПАСОВ земи/димитър 0г./Обработваеми ДАСКАЛСКИ ДРАГАНОВ СПАСОВ земи/дим МИЦОВ ДАСК 0г./Обработваеми земи/димитър 7-5/7. СПАСОВ ДАС дкз 0г./Обработваеми 7-0/.0 земи/димитър 7-/. 7-0/ 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми земи/димитър 7-7/7 земи/г СПАСО 0г./Обработваеми земи/георги 7-/.75 0г./Обработваеми 7-/.70 КИРИЛОВ 7-/. 7-/. 7-/.7 КОТЕВ 0г./Обработваеми земи/димитър д 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми 7-/5.7 СПАСОВ земи/ди ДАС 0г./Обработваеми земи/ивайло земи/георги 0г./Обработваеми 7-/. земи/ивайло ЙОРДАНОВ 7-/. земи/"б. Б. 0г./Обработваеми 0г./Обработваеми земи/"б. земи/георги Б. Н. АГРО КИРИЛОВ ГРУП" ЕО КО 0г./Обработваеми земи/георги КИР м.д О Л Н О Р Е Б Р О м.р Ъ П Л Я К О м.д У Р С И Н М О С Т м.с У Л И М А Н И Ц А 0г./Обработваеми земи/георги КИРИЛОВ КОТЕВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-194/01.10.2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-188/01.10.2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 550337, факс 550337, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-270/01.10.2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 143/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 144/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 392 Гр.

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и я о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-411

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

Вх. 4/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на о

Вх. 4/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на о ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Вх. 1-08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 1-08/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Брегово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ

Microsoft Word - Zap Staro selo_OZ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-208/09.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а, ал.1

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 165 Гр. Враца/18.09.2018 год. На основание

Подробно

Вх. 04/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 04/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-224 /01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Вх. 06/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани

Вх. 06/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на

Подробно