Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas"

Препис

1 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления През 2015 г. в област Бургас, броят на водените на отчет 1 в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 410. За сравнение, водените на отчет в ДПС през 2010 г. са 676, през 2011 г , през 2012 г , през 2013 г лица, през 2014 г лица. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица в област Бургас през 2015 г. са: 78.0% са от възрастовата група години, а тези на възраст 8-13 години % от общия брой на водените на отчет в ДПС. Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2015 г. достига 368 (89.8%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 42, или 10.2%. Фиг.1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС през периода г. в област Бургас 800 Брой Лица, водени на отчет в ДПС Лица, заведени на отчет в ДПС 1 Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. 1

2 Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет 1 в ДПС през 2015 г. е 106, или 25.9% от водените на отчет в ДПС през годината. От отчет в ДПС са снети 77 малолетни и непълнолетни лица, или 18.8% от водените на отчет лица, като 43 (55.8%) - поради навършване на 18-годишна възраст, а 32 лица или (41.6% ) са отпаднали от отчет в ДПС поради поправяне на поведението, а 2 лица (2.6%) - на други основания. Противообществени прояви в област Бургас Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2015 г., са 157. Момичета са 63, или 40.1%, а момчета - 94 с относителен дял е 59.9%. В структурата на противообществените прояви най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за бягство от дома (от вкъщи) - 48 лица или 30.6%, следва за употреба на наркотични вещества - 38, или 24.2%, делът на лицата за скитничество - 26 лица или 16.6% и за "просия" - 8 или 5.1%. Извършени престъпления в област Бургас През 2015 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления е 443. Фиг.2. Структура на малолетните и непълнолетните извършители на престъпления по видове престъпления през 2015 г. в област Бургас 10.2% 2.0% 2.3% 12.4% 1.6% 4.1% 2.9% 4.3% 60.3% Кражба Други Хулиганство Телесна повреда Грабеж Престъпления, свързани с наркотици Противозаконно отнемане на МПС Блудство Унищожаване и повреждане на имущество Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 267 лица, или 60.3% от всички лица, водени на 1 Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година. 2

3 отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домови кражби -35.6% (95 лица). От общия брой на лицата извършили престъпления на възраст от 8 до 17 години, 55 лица (12.4%) са регистрирани за престъпления свързани с наркотици, 45 лица (10.2%) - за унищожаване и повреждане на имущество, 18 лица (или 4.1%) - за нанесени телесни повреди. Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления в област Бургас Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2015 г. са 83, от които 27 или 32.5% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления е 22.9% (19 лица), а на непълнолетните % или 64 лица. През 2015 г. най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 56 лица (67.5%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 17 лица (20.5%) и от блудство - 5 лица (или 6.0%). Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица През 2015 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 332 възпитателни дела, от които 269 (81.0%) по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 329, като от тях в срок до един месец са решени 221 дела, или 67.2%. През 2015 г. местните комисии са наложили 512 възпитателни мерки по член 13, ал. 1 от ЗБППМН на 354 малолетни и непълнолетни за извършените от тях 422 общественоопасни деяния през годината. Най-често са били налагани възпитателни мерки "предупреждение" - в 216 случая (42.2%), "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" - в 126 случая (24.6%), на 40 малолетни и непълнолетни (7.8%) е наложена възпитателна мярка "предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок от 6 месеца", "задължаване да участва в консултации, обучения и програми" - 35 случая (6.8%) и "поставяне под възпитателен надзор на родители или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи" - в 30 случая (5.9%). В 18 случая (3.5%) е наложена възпитателна мярка за извършване на определена работа в полза на обществото. Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2015 г. са следните: Малолетните лица са (28.8%) Непълнолетните лица са 252 (71.2%) Момчетата са (86.7%) От малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, 54.8% са с начално или незавършено начално образование (194 лица), с основно образование са 36.4%, а 8.8% никога не са посещавали училище. 3

4 От всички малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 208 лица, или 58.8%, само с един родител %, при роднини - 4.8%, в домове за деца, лишени от родителски грижи - 3.1%. 4

5 Методологични бележки Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления. Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните. В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ. В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС. Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на интернет страницата на НСИ - 5

6 Приложение Таблица 1 Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст в област Бургас (Брой) Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Лица, заведени на отчет в ДПС през годината - общо Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Предварителни данни 6

7 Малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви, и лица извършители на престъпления по пол и възраст в област Бургас Таблица 2 (Брой) Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през годината Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Лица, извършители на престъпления Малолетни (8-13 г.) Момчета Момичета Непълнолетни (14-17 г.) Момчета Момичета Предварителни данни 7

8 Таблица 3 Малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви,и лица, извършители на престъпления в област Бургас (Брой) Лица, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви - общо в това число: Бягство от дома (от вкъщи) Скитничество и просия Употреба на алкохол Употреба на наркотични вещества Проституиране и хомосексуални услуги Бягство от училище Лица, извършители на престъпления - общо в това число: Убийство (довършено и опит) Телесна повреда Изнасилване (довършено и опит) Блудство Кражба в това число: Взломна Джебчийска Грабеж Противозаконно отнемане на МПС Хулиганство Престъпления, свързани с наркотици Други Предварителни данни 8

9 Таблица 4 Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления по пол и възраст в област Бургас Вид на престъплението общо малолетни 8-13 г непълнолетни г. общо малолетни 8-13 г. (Брой) непълнолетни г. Общо в това число: Убийство (довършено и опит) Умишлено нанесена телесна повреда Изнасилване (довършено и опит) Блудство Кражба Грабеж Отвличане Измама и изнудване Склоняване към просия Склоняване и принуждаване към хомосексуални услуги Трафик на хора Други Предварителни данни 9

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2007 г. РАЗДЕЛ I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Основна цел: Изграждане на административните

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ СПОРАЗУМЕНИЕ за обществен ред и сигурност Днес, 13.08.2012г. в гр. Силистра, между страните: ОБЩИНА СИЛИСТРА, представлявана от д - р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра и РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Работна група от старши експерти при РИОКОЗ-Стара Загора и РИОКОЗ-Кърджали Във връзка с приетата

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно