ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн"

Препис

1 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления По данни на НСИ през 206 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 05. В сравнение с 205 г. броят им намалява с 3.7%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 206 г. са следните: 89.5% от водените на отчет са непълнолетни (4-7 години), а малолетните (8-3 години) са 0.5% от общия брой на водените на отчет в ДПС; Момчета са 94 (89.5%), а момичета -, или 0.5%; Учащи са били 90 малолетни и непълнолетни лица, или 85.7%; Не учат 3 непълнолетни лица (2.9%); Работят 4 непълнолетни лица (3.8%); В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 76 (72.4%) малолетни и непълнолетни. Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи 2 малолетни и непълнолетни лица през 206 г. е 0 на 000 души от средногодишното население на възраст 8-7 години в областта и в сравнение с 205 г. намалява с 9.%. В област Кюстендил броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет 3 в ДПС за първи път през 206 г., е 34, или 32.4% от всички водени на отчет лица, като 76.5% от тях са непълнолетни. В сравнение с 205 г. броят на новозаведените се увеличава с 6.3%. През 206 г. снети от отчет в ДПС са 30 малолетни и непълнолетни лица, или 28.6% от водените на отчет през годината. Поради навършване на 8-годишна възраст са отпаднали 2 лица (70.0%), поради поправяне на поведението - 7 лица (23.3%), а 2 лица (6.7%) - на други основания. Съгласно чл. 26, ал. от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. 2 Коефициентът се изчислява като отношение на броя на децата на възраст 8-7 години, водени на отчет в детските педагогически стаи към средногодишния брой на населението в същата възрастова група. 3 Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година. София, 038, ул. П.Волов 2; ,

2 Фиг.. Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС в област Кюстендил през периода година Брой Лица, водени на отчет в ДПС Лица, заведени на отчет в ДПС през годината Противообществени прояви Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 206 г. в област Кюстендил, са 66. Малолетните и непълнолетните момичета са 6, или 24.2%, а момчетата са 50 с относителен дял 75.8%. В сравнение с 205 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 74 лица (52.9%). В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за: бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 25 лица, или 37.9%; прояви на насилие и агресия - 2 малолетни и непълнолетни (8.2%); употреба на психоактивни вещества - 6 лица, или 9.%; тормоз (в т.ч. училищен тормоз ) - 5 малолетни и непълнолетни, или 7.6%. Извършени престъпления През 206 г. броят на малолетните и непълнолетните лица в областта, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 69 и в сравнение с 205 г. намалява с 4.8%. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8-7 години. Извършителите на кражби са 42 лица, или 60.9% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на София, 038, ул. П.Волов 2; , 2

3 извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти % (8 лица), на кражби от домовете % (0 лица), на взломни кражби -.9% (5 лица). От общия брой на лицата на възраст от 8 до 7 години.6% (8 лица) са регистрирани в ДПС за хулиганство, 7.2% (5 лица) - за унищожаване и повреждане на имущество и 2.9% (2 лица) - за престъпления, свързани с наркотици. Фиг. 2. Малолетни и непълнолетни, извършители на престъпления, по видове престъпления в област Кюстендил през 206 година Грабеж Блудство Телесна повреда Престъпления, свързани с наркотици Унищожаване и повреждане на имущество 2 5 Хулиганство 8 Други видове престъпления Кражба 9 42 Брой Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления През 206 г. в област Кюстендил 3 непълнолетни лица са пострадали от нанесени телесни повреди. В сравнение с 205 г. броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от престъпления намалява със 7, или с 85.0%. София, 038, ул. П.Волов 2; , 3

4 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% Фиг. 3. Структура на малолетните и непълнолетните, пострадали от престъпления в област Кюстендил през година Малолетни (8-3 г.) Непълнолетни (4-7 г.) Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните През 206 г. в област Кюстендил местните комисии са образували 62 възпитателни дела. От тях 40 (64.5%) - по предложение на органите на прокуратурата. Решените през годината дела по чл. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) са 55, като 39 са били решени в срок до един месец. През 206 г. местните комисии в областта са наложили 84 възпитателни мерки в съответствие с чл. 3, ал. от ЗБППМН на 69 лица на възраст от 8 до 7 години за извършените от тях 74 общественоопасни деяния. Най-често налаганите възпитателните мерки са: предупреждение - в 47 случая (56.0%); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи - в 4 случая (6.7%); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - в 2 случая (4.3%). задължаване да участва в консултации, обучения и програми - в 7 случая (8.3%); предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца - в 2 случая (2.4%); Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения. София, 038, ул. П.Волов 2; , 4

5 Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 206 г. в областта са следните: Малолетните лица са 27 (39.%). Непълнолетните лица са 42 (60.9%). Момчетата са 6 (88.4%), а момичетата - 8 (.6%). Повече от половината (60.9%) от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование (42 лица). С начално образование са 24 лица, или 34.8%, а 3 лица (4.3%) са с незавършено начално образование. От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живяли 42 лица, или 60.9%, само с единия родител 9 лица (27.5%), при роднини - 5.8%, а в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип са живяли 5.8%. През 206 г. 68 деца са преминали през съществуващите на територията на област Кюстендил консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 37 тематични кампании за превенция, в които са обхванати лица. През 206 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност със 79 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 56 малолетни и непълнолетни. София, 038, ул. П.Волов 2; , 5

6 Методологични бележки Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления. Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните. В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социалнопедагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ. В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС. Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на интернет страницата на НСИ - София, 038, ул. П.Волов 2; , 6

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc

Microsoft Word - Plan for implementation_ Stara Zagora.doc ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Работна група от старши експерти при РИОКОЗ-Стара Загора и РИОКОЗ-Кърджали Във връзка с приетата

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ У

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ У ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ДЕЦА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КОЗЛОДУЙ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 13 СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВАНТИВНА

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно