Smilez-chasna.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Smilez-chasna.xls"

Препис

1 по ред на акт за собственост дата г г г г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота Дворно място с площ 6040 кв.м и клуб на пенсионера със ЗП 76 кв. м Стадион с площ кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна със ЗП 72 кв. м Дворно място с площ 180 кв. м и Автосервиз със ЗП 100 кв. м Полумасивна /бивш пенсионерски клуб/ със ЗП 80 кв. м и паянтова постройка със ЗП 25 кв. м местонахождение/адрес кв. 27, пл. 190, 192 кв. 32, парцел VІІ, пл. 319 кв. 18 кв. 27, планосн г. Гора в земеделски земи с площ 14,804 дка Зем.мот , м-ст "Вичов кулак" г. Лозе с площ 0,601 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ 0,544 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ 0,545 дка, кат. ІІІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Лозе с площ дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Гора в земеделски земи с площ дка Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Наводнена нива с площ дка., кат. VІ Зем.мот , м-ст "Далнията" г. Скали с площ 9,518 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Червена пръст" г. Поземлен имот с площ 1950 кв. м терен кв. 11, парцел ІІ г. Поземлен имот с площ 940 кв. м терен кв. 11, парцел VІ г. Поземлен имот с площ 1500 кв. м терен кв. 10, парцел VІ г. Поземлен имот с площ 960 кв. м терен кв. 10, парцел ІХ г. Част от поземлен имот с площ 380 кв. м терен кв. 25 "А",парцел V г. Част от поземлен имот с площ 880 кв. м терен кв. 25 "А",парцел VІ г. Поземлен имот с площ 1020 кв. м терен кв. 25"А", парцел VІІ г. Поземлен имот с площ 1370 кв. м терен кв. 25"А", парцел Х г. Поземлен имот с площ 1460 кв. м терен кв. 33"А", парцел ХХІІ г. Поземлен имот с площ 1500 кв. м терен кв. 32, парцел ІІ г. Поземлен имот с площ 1140 кв. м терен кв. 11,парцел V г. Поземлен имот с площ 1140 кв. м терен кв. 11,парцел ІV г. Поземлен имот с площ 1080 кв. м терен кв. 11,парцел ІІІ г. Поземлен имот с площ 2000 кв. м терен кв. 11,парцел І г. Скала с площ 16,515 дка, кат. V Зем.мот , м-ст "Червена пръст" г. Скала с площ 16,336 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Новите места" г. Утаител с площ 9,644 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Загаза" г. Скала с площ 16,428 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Висок баир"

2 г. Урегулиран поземлен имот с площ 1160 кв. м терен кв. 25"А" УПИ IV г. Нива с площ 44,022 дка, кат. VІ и ІІІ Зем.мот , м-ст "Червена пръст" г. Урегулиран поземлен имот с площ 2090 кв. м терен кв. 23, УПИ ХVІ за озеленяване г. Нива с площ 3,332 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Бабушки кулак" г. Нива с площ 3,332 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Бабушки кулак" г. Урегулиран поземлен имот с площ 680 кв. м, заедно с построените в него масивни сгради, представляващи: едноетажна - баня със ЗП 167 кв. м и едноетажна пристройка - склад със ЗП 140 кв.м кв. 27, УПИ ІІ за общ. обсл г. Урегулиран поземлен имот с площ 460 кв. м терен кв. 10, УПИ ХV за общ. обслужване г. Ерозирана нива с площ 5,026 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Кованлък" г. Лозе с площ 2,237 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Нива с площ 1,030 дка, кат. V Зем.мот , м-ст "Дюдюклъка" г. Нива с площ 2,996 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Малък вичов кулак" г. Нива с площ 3,000 дка, кат. VII Зем.мот , м-ст "Кованлък" г. Урегулиран поземлен имот с площ 1830 кв.м терен кв. 36, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1300 кв.м терен кв. 36, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 380 кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна (столова) със ЗП 121 кв. м кв. 27, УПИ ІХ - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1300 кв. м терен кв. 45, УПИ ХХІ - общ г. Урегулиран поземлен имот с площ 580 кв. м терен кв. 5, УПИ V г Урегулиран поземлен имот, отреден за обществено обслужване с площ 4320 кв. м, заедно с построената в него масивна двуетажна (бивше училище) със ЗП 402 кв. м и прилежащ сутерен - маза със ЗП 20 кв. м кв. 27, УПИ ІІІ - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 760 кв. м терен кв. 8, УПИ VI - за водоем г. Нива с площ 7,185 дка, кат. V и ІІІ Зем.земя г. Гора в земеделски земи с площ 4,868 дка, кат. VІ Зем.земя г. Гора в земеделски земи с площ 5,107 дка, кат. VІ Зем.земя местност "Широк трап", имот местност "Червена пръст", имот местност "Червена пръст", имот г. Гора в земеделски земи с площ 5,340 дка, кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", имот г. Гора в земеделски земи с площ 1,387 дка, кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", имот г. Урегулиран поземлен имот с площ 420 кв. м терен кв. 29, УПИ ХІV - за общ. обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 380 кв. м терен кв. 29, УПИ ХV - за общ. обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 400 кв. м терен кв. 29, УПИ ХVІ - за общ. обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 330 кв. м терен кв. 29, УПИ ХVІІ - за общ. обслужване

3 г. Урегулиран поземлен имот с площ 800 кв. м терен кв. 29, УПИ ХVІІІ - за общ. обслужване г. Изоставени трайни насаждения с площ 3,323 дка, кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", имот г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,129 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,224 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени тройни насаждения с площ 0,389 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,310 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,925 дзка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,358 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,462 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,432 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,722 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,165 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,772 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,519 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,814 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,775 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пърст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,703 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,389 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,923 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,625 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,398 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,331 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставена нива с площ 0,348 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставена нива с площ 0,073 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ

4 г. Изоставена нива с площ 0,938 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Гизилджа", ПИ г. Изоставена нива с площ 0,055 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставена нива с площ 1,172 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Гизлиджа", ПИ г. Изоставена нива с площ 0,959 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставена нива с площ 1,222 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставена нива с площ 0,233 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Овощна градина с площ 1,056 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Овощна градина с площ 1,660 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Гора в земеделски земи с площ 0,059 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Друга селищна територия с площ 2,371 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Гизлиджа", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,716 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,104 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,045 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,206 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,765 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Гизлиджа", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,940 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Гизлиджа", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,097 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,190 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,153 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,451 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,324 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,626 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,159 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,676 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,275 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 3,679 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,110 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червана пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,190 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,767 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,906 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ

5 г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,937 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,146 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,674 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 5,655 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 6,068 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 3,068 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,133 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,005 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,189 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,231 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,899 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,555 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,479 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,520 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,085 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,592 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,480 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,282 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,186 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,439 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,623 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Гизлиджа", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,910 дка., кат. V Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,742 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,185 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,510 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,707 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,117 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,400 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,437 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,800 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ

6 г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,202 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени тарйни насаждения с площ 1,329 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,171 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,053 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 3,501 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст ", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,367 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 2,342 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,632 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,363 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 4,995 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Червена пръст", ПИ г. Изоставени трайни насажденияс площ 0,205 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставени трайни насаждения с площ 0,632 дка., кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Овощна градина с площ 2,102 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 179 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 261 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 509 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Новите места", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1,066 дка., кат. ІІІ Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ г. Нива с площ дка., кат. ІІІ Зем.земя ПИ Нива с площ 2,958 дка., Изоставена нива с площ 1,742 дка., г. Зем.земя местност "Дюдюклъка", ПИ кат. VІ - 0,312 дка. и кат. ІІІ-4,388 дка Нива с площ 4,638 дка., Изоставена нива с площ 0,790 дка., г. Зем.земя местност "Казашки баир", ПИ кат. ІІІ Забележка: върху имотите, оцветени в синьо, има учредено и реализирано право на строеж

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

<D7E0F1F2EDE02E786C73>

<D7E0F1F2EDE02E786C73> Документ Дата Населено място Описание 6732 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6733 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6745 27.2.2012 г. с. ЗИМЕН НИВА с площ 18,498 дка 6746 27.2.2012

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 29.1.2018 г. с. СМОЛНИК ИМОТ 000031 по КВС в землището

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно