ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E / г., подадено от Кнежа газ ООД за одобряване на бизнес план за периода г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, Преписка БП-2/2011 г. е образувана по заявление с вх. E / г. от Кнежа газ ООД, гр. Кнежа с искане за одобрение на бизнес план за периода г. Във връзка с подаденото заявление с Ваша Заповед З-Е-34/ г. е сформирана работна група, която разгледа внесения бизнес план на Кнежа газ ООД в ДКЕВР. Кнежа газ ООД е притежател на лицензия Л / г. за дейността разпределение на природен газ и лицензия Л / г. за дейността обществено снабдяване с природен газ за територията на община Кнежа за срок от 15 години. С Решение И1-Л-185/ г. на ДКЕВР е прекратена лицензия Л / г. и е издадена лицензия Л / г. за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител със същия краен срок. По силата на чл.47, ал.2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл.47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията. С Решение Л-185/ г. на ДКЕВР е одобрен първия бизнес план на Кнежа газ ООД за периода г. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката всеки следващ бизнес план се представя за одобрение от комисията не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на предходния бизнес план. Следователно заявителят не е спазил срока за представяне на бизнес плана. От представените отчетни данни към края на 2009г. дружеството е извършило инвестиции на обща стойност. хил. лв., като изпълнението на изградената мрежа възлиза на.. и броя на присъединените потребители е. Бизнес планът на Кнежа газ ООД за газификация на територията на община Кнежа е структуриран в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Изработен е за петгодишния период г. и включва: - маркетингово проучване; - производствена програма; - инвестиционна програма; - ремонтна програма; - социална програма; - прогнозна структура и обем на разходите; - прогнозни годишни финансови отчети; 1

2 - прогнозна структура на капитала; - прогноза за цените на предоставяните услуги; - прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи; - екологични аспекти; - определяне на области за повишаване на ефективността; - подобряване на качеството на услугите. Въз основа на предоставената информация работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода година. І. Маркетингово проучване Дружеството е представило бизнес план за периода г., който е изготвен на базата на осъществено маркетингово проучване на потенциалните потребители и състоянието на енергийния пазар на територията на община Кнежа. Проучена е нагласата на битовите потребители за преминаване към енергиен източник - природен газ. Извършен е анализ на съществуващото градоустройствено състояние и плановете за бъдещо градоустройствено развитие и е изграден профил на потреблението на приведен битов потребител (домакинство) при отчитане на климатичните особености на региона и състоянието на жилищния фонд. Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани, отчитайки енергийната и климатичната прогноза, градоустройственото развитие и предпоставки за замяна на сегашната горивна база. Приложен е списък на всички потребители от стопанския сектор с нанесени данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на присъединяване към газоразпределителната мрежа. ІІ. Производствена програма Към настоящият момент Кнежа газ ООД, гр. Кнежа осъществява дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на гр. Кнежа и с. Бреница по газоразпределителната си мрежа. Към края на 2010 г. са присъединени към ГРМ и снабдявани с природен газ са. броя потребители., в т.ч. промишлени, обществено-административни и търговски и битови потребители с потребление на природен газ за годината.. хнм³. В края на петгодишния прогнозен период на бизнес плана очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Кнежа достига. хнм³/г., реализирана от. броя потребители. Общата консумация за петгодишния период на бизнес плана се предвижда да е. хнм³. Прогнозната консумация на природен газ по групи потребители за периода на бизнес плана е посочена в таблица 1 Таблица 1 Потенциалните потребители по групи за периода на бизнес плана са посочени в таблица 2: Таблица 2 Газификация на групата на промишлените потребители 2

3 Дейността на дружеството по отношение на газификацията на промишлените предприятия се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите на самите предприятия, където се разполагат газорегулаторните и газоизмервателните пунктове (ГРИП). Изграждането на газопровода от външната ограда до котелното помещение или друго място, където ще бъдат разположени топлоагрегатите, както и техническото им преустройство се извършва със собствени средства на потребителя. Газификация на групата на обществено-административните и търговски потребители За тази група природния газ е предназначен основно за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и етажността им, тяхната газификация се осъществява по различни схеми. Външното им захранване до границата на собствеността е част от ГРМ и е задължение на Кнежа газ ООД. Вътрешното преустройство, което се състои в замяна на горивното устройство на отоплителните котли и вътрешните инсталации е задължение на потребителите. Газификация на групата на битовите потребители Потенциални потребители на природен газ в битовия сектор са: еднофамилни или многофамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация; жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация. При жилищните сгради със собствено централно отопление външното захранване е част от ГРМ. Вътрешното преустройство се състои в замяна на отоплителните котли и изграждане на вътрешни инсталации. Газификацията на жилищни сгради и къщи без собствено или централно отопление се осъществява чрез: изграждане на централно отопление с общ горивен отоплителен котел. Тази схема е ефективна за сгради над 3 етажа. Природният газ се използва като основно гориво за общия отоплителен котел и индивидуално за всяко жилище (готварски уреди, бойлери и др.) етажно отопление с индивидуален газов котел. Природният газ се използва и за други нужди. Тази схема е подходяща, както за домакинства във високи етажни сгради, така и къщи до три етажа. ІІІ. Инвестиционна програма Изградената газоразпределителна мрежа на територията на община Кнежа е с дължина л. м., в това число: Разпределителни газопроводи л.м.; Отклонения за промишлени потребители л. м.; Отклонения за обществено- административни потребители и търговски потребители. л. м.; Отклонения за битови потребители.. л. м.; Системни съоръжения..бр. Дължините на изградените разпределителни газопроводи по диаметри и материал към края на 2010 г. са посочени в таблица 3: Таблица 3 Представена е карта на изградената ГРМ и предвидените за изграждане през регулаторния период г. газопроводи. За петгодишния период на бизнес плана планираните инвестиции са на обща стойност.. лв. и включват изграждането на.. л. м. ГРМ и прилежащи към мрежата съоръжения. 3

4 Разпределението на стойността на инвестициите по години е посочено в таблица 4: Таблица 4 Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в табл. 5: Таблица 5 Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за разширяване на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея. Структура на инвестиционните разходи Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, положен труд и внесени осигуровки върху възнагражденията на работниците, наети през периода на инвестицията. Разходите за материали включват в състава си разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване и др. Разходите за СМР извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и др. Други разходи включват всички държавни и общински такси. ІV. Ремонтна програма Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. В ремонтната програма на Кнежа газ ООД са включени периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти. Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява, както от собствена, така и от външна специализирана организация. Разгледани са подробно дейностите, извършвани от дружеството по отношение: на газопроводите от ГРМ, на системата за катодна защита, на съоръженията и инсталациите, на разходомерни системи, аварийна готовност и газова безопасност и работа с потребителите. V. Социална програма Социалната програма на Кнежа газ ООД има за цели: Да бъдат удовлетворени социално-битовите и културните потребности и интереси на персонала; Да се повиши заинтересоваността на персонала към по-голяма ефективност на бизнеса; Да се създадат предпоставки за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите. Дейностите, чрез които дружеството осъществява своята социална програма са следните: осигурени средства за храна, спорт, отдих и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 4

5 годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност и медицинско обслужване на служителите. Според дружеството чрез газификацията на общината се създават възможности за преструктуриране на общинския бюджет и пренасочване на средства за организиране на нови социални дейности, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината, повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата. VІ. Прогнозна структура и обем на разходите Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба за регулиране на цените на природния газ и Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода Горна граница на цени. Разходите за дейността са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение, снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи потребители; брой потребители по групи потребители; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите; дължина на линейната част. В прогнозните стойности на разходите не е отчетена инфлацията, а единствено посочените фактори. Разходите за дейността разпределение на природен газ са разделени, както следва: Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ; Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи. Разходите за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител са разделени, както следва: Условно-постоянни разходи- независещи от доставените количества природен газ; Разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества газ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи. Разходите, пряко зависещи от доставените количества природен газ включват следните основни елементи: други разходи. VІІ. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на Кнежа газ ООД За установяване на финансовите възможности на Кнежа газ ООД са разгледани годишните финансови отчети на дружеството за периода г. Отчетеният текущ 5

6 финансов резултат на дружеството за 2010 г. е печалба в размер на хил. лв., като за 2008 г. и за 2009 г. дружеството също отчита печалба съответно от хил. лв. за 2008 г. и хил. лв. за 2009 г. От направеният анализ на финансовото състояние за периода г. на база общата балансова структура може да се направи извода, че финансовото състояние на Кнежа Газ ООД е много добро. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения, както и достатъчен размер собствен капитал да покрива финансовите си задължения и да обезпечи финансирането на инвестиционни мероприятия с оглед създаване на нови дълготрайни активи. Инвестиционната програма в бизнес плана се предвижда да е на обща стойност хил. лв. и ще бъде финансирана изцяло със собствени средства. Собственият капитал на дружеството, без текущия финансов резултат, за периода г. намалява от хил. лв. на хил. лв., в резултат на намаляващите целеви резерви. Предвижда се източници на финансиране на инвестиционната програма да са в размер на. хил. лв., и ще бъдат осигурени от реинвестиции на печалбата и от амортизационни отчисления. VІІІ. Финансови прогнози за развитие на дейността на Кнежа газ ООД Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите за периода г. са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана и подадени за утвърждаване от ДКЕВР със заявлението за утвърждаване на цени, както и заявените цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството. Общите приходи нарастват през целия период на бизнес плана, като се повишават от хил. лв. през 2011 г. до.. хил. лв. в края на прогнозния период, в резултат на увеличението на обемите природен газ предвидени за разпределение. Структурата на приходите за целия период на бизнес плана включва единствено приходи от продажби на природен газ на обща стойност. хил. лв. и приходи от присъединяване от. хил. лв.. Прогнозните разходи също се увеличават, но с по-нисък темп в сравнение с приходите и като се повишават от. хил.лв. през 2011 г и достигат през 2015 г. сумата от. хил. лв. Ефективността на общите разходи на Кнежа газ ООД през периода на бизнес плана остава относително постоянна, като е предвидено най-ниска да е в началото на периода.. лв. приход на 100 лв. общи разходи, за да достигне до.. лв. приход на 100 лв. общи разходи в края на периода. Кнежа Газ ООД предвижда нетната печалба да се повишава през целия период на проекта, като от хил. лв. през 2011г. достига хил. лв. през 2015 г., в резултат на което показателите за рентабилност и ефективност се подобряват. Периода на събиране на вземанията е между... и.. дни, като средната продължителност на събирания на вземанията е.. дни. Общата ликвидност на дружеството е висока и е с нарастващ темп за целия период на бизнес плана, като коефициента е за 2011 г. е и достига до през 2015 г., което е показател, че Кнежа газ ООД няма да има проблеми при обслужване на краткосрочните си задължения. ІХ. Прогноза за цените на предоставяните услуги Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи потребители са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода Горна граница на цени. 6

7 Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за лицензираните дейности за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините г. Според Кнежа газ ООД за осигуряване на добро финансово състояние на дружеството с оглед на разширяване на ГРМ за присъединяване на нови потребители е необходима промяна на цените на предоставените услуги, изразяваща се в диференцирани цени за подгрупи потребители. В бизнес плана са посочени прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ на Кнежа газ ООД. Посочени са прогнозните цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на Кнежа газ ООД за територията на община Кнежа по групи потребители, които са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ, като са единни за разглеждания период на бизнес плана. Те са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа. Цените са изчислени на базата на присъединен потребител. Заявлението за утвърждаване на цени ще бъде разгледано с отделен доклад. Х. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ по групи и подгрупи потребители са образувани по метода Горна граница на цени в съответствие с Наредба за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР. Въпреки, че настоящите цени на дружеството са прилагани от 2005 г. до сега и е налице значително изменение на ценообразуващите елементи, дружеството ще предприеме равномерно изменение на цените за разпределение и снабдяване с природен газ в рамките на бизнес плана до достигане на пределните утвърдени нива. Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, Кнежа газ ООД заявява, че ще изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността. ХI. Екологични аспекти Според Кнежа газ ООД използването на природния газ спрямо другите енергоносители води до подобряването на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др. Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка: природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването и вредните емисии в околната среда в сравнение с другите горива; въздействие върху елементите на околната среда- води, почви, растителен и животински свят и ландшафт; въздействие върху здравето и опазването на хората и социално-икономическите условия. ХІІ. Определяне на области за повишаване на ефективността Дейността на газоразпределителното дружество Кнежа газ ООД обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните потребители. Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази 7

8 верига. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността: В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване на производителността на труда- квалификация и мотивация на персонала; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процесгодишно/сезонно/дневно. В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване. В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите. ХІІІ. Подобряване на качество на услугите Основните цели на газоразпределителното предприятие Кнежа газ ООД са свързани с подобряването на качеството на услугите разпределение и снабдяване с природен газ към потребителите. В бизнес плана са разгледани подробно: Показателите за качеството на снабдяване с природен газ; Дейностите за контрол на качеството на услугите; Действията, свързани с подобряването на качеството на услугите разпределение и снабдяване с природен газ; Качеството на разпределение и снабдяване с природен газ Подробно са описани задълженията за качество на доставката на природен газ, които включват следните аспекти: технически норми за качеството на природен газ; качество на търговската услуга; непрекъснатост на подаването на природен газ. Основната цел на Кнежа газ ООД е изграждането на имидж на стабилно, сигурно и високо професионално дружество. Извод: От анализа на годишните финансови отчети за последните три финансови години ( г.) и представения бизнес план за периода г. е видно, че Кнежа газ ООД ще осигури финансови възможности за осъществяване на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Прогнозните показатели за рентабилност и ефективност, както и много добрата обща финансова структура са предпоставка, че дружеството ще осигури изпълнението на инвестиционната програма със собствени средства при спазване на заложените в бизнес плана параметри. Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 1 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация и чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 14 и чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката предлагаме комисията да вземе следните Решения: 1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от Кнежа газ ООД заявление за одобряване на бизнес план за периода г. 8

9 2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление. 3. Да определи за участие в откритото заседание да бъде поканен представител на заявителя. 4. Датата и часа на откритото заседание да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет. 9

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Вх../ г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна

Вх../ г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна Вх../.. 2019 г. ДО ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДОКЛАД от дирекция Природен газ и дирекция Правна Относно: Заявление от Камено-газ ЕООД за продължаване

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно