Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc"

Препис

1 P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският парламент, като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra от името на групата PPE-DE, относно стратегическо партньорство ЕС-Мексико (B6-0437/2008), като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2008 г., озаглавено Към стратегическо партньорство между ЕС и Мексико (COM(2008)0447), като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно убийствата на жени в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление 1, като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държавичленки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга 2, подписано на 8 декември 1997 г. ( глобалното споразумение ), като взе предвид декларациите от проведените досега пет срещи на най-високо равнище на държавните и правителствени ръководители от Европейския съюз, Латинска Америка и Карибския басейн и от Европейския съюз (ЕС-ЛАКБ) в Рио де Жанейро (28 и 29 юни 1999 г.), Мадрид (17 и 18 май 2002 г.), Гуадалахара (28 и 29 май 2004 г.), Виена (12 и 13 май 2006 г.) и Лима (16 и 17 май 2008 г.), като взе предвид съвместното комюнике от четвъртата среща на най-високо равнище между Европейския съюз и Мексико, проведена в Лима на 17 май 2008 г., като взе предвид съвместното комюнике от осмото заседание на Съвместния комитет ЕС-Мексико, проведено в град Мексико на 13 и 14 октомври 2008 г., като взе предвид съвместната декларация на седмия Съвместен парламентарен комитет (СПК) Европейски съюз/съединени мексикански щати, проведен в град Мексико на 28 и 29 октомври 2008 г., като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 13 октомври 2008 г., като взе предвид посланието на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея до петата среща на най-високо равнище между Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибския басейн от 1 май 2008 г., 1 2 ОВ С 227 Е, г., стр OВ L 276, г., стр. 45.

2 като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно петата среща на най-високо равнище между страните от Латинска Америка и Карибския басейн и Европейския съюз, проведена в Лима 1, като взе предвид Декларацията от Сан Салвадор, приета на ХVІІІ-тата ибероамериканска среща на най-високо равнище на държавните и правителствени ръководители, проведена в периода октомври 2008 г., като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно правата на човека и клаузата за демокрация в споразуменията на Европейския съюз 2, като взе предвид член 114, параграф 3, и член 83, параграф 5, от своя правилник, като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становището на Комисията по международна търговия (A6-0028/2009), A. като има предвид, че Мексико и Европейският съюз споделят редица основни ценности, общи принципи, както и исторически и културни връзки; Б. като има предвид, че зачитането на демократичните принципи и на правата на човека, които са предмет на клаузата за демокрация, представлява съществен елемент на стратегическото партньорство, както и на глобалното споразумение, и следва да се прилага и от двете страни; В. като има предвид, че политическата тежест на Мексико на световната сцена укрепва все повече както на световно равнище като това се потвърждава от факта, че неотдавна Мексико беше избрано за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН (за периода г.), така и на регионално ниво, с председателството на временния секретариат на Групата от Рио (за периода г.); Г. като има предвид, че е важно Европейският съюз да признае приноса на Мексико към многостранната система, тъй като мултилатерализмът е един от основните принципи, който и двете страни, Мексико и Европейският съюз, са се ангажирали да насърчават в областта на международните отношения; Д. като има предвид, че Мексико предприе осъществяването на схема за структурни реформи в стратегически сектори и се превърна в десетата икономическа сила в света, член е на Г-20 и Г-5 (Бразилия, Китай, Индия, Южна Африка и Мексико) и освен това е единствената латиноамериканска страна, която е членка на ОИСР; Е. като има предвид, че населението на Мексико е над 100 милиона души, с подчертан превес на млади хора, с оглед на това, че 45% от населението са лица под 20- годишна възраст, и че страната разполага с важно геостратегическо положение, като мост между Северна и Южна Америка и между Карибско море и Тихия океан; Ж. като има предвид, че глобалното споразумение се основава на три стълба: политически диалог, постепенно създаване на зона за свободна търговия и 1 2 Приети текстове, P6_TA(2008)0177. ОВ С 290 Е, г., стр. 107.

3 сътрудничество; като има предвид също така, че след неговото влизане в сила през 2000 г. отношенията между двете страни се задълбочиха и укрепиха както в политически план, така и по отношение на търговския обмен и сътрудничеството; З. като има предвид, че на срещата на най-високо равнище в Лима Европейският съюз и Мексико подчертаха положителното развитие на стоковите потоци и на инвестициите в рамките на глобалното споразумение; И. като има предвид, че Европейският съюз и Мексико засилиха своите връзки на всички нива и с всички институции, както в двустранен план, така и в рамките на глобалното споразумение, и особено в сферата на парламентарните отношения, със Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико и Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея; Й. като има предвид, че предложението за стратегическо партньорство съвпада с глобалната финансова и икономическа криза, а тази криза може да се отрази на икономическото и социално равновесие в двустранните отношения; К. като има предвид, че задълбочаването на отношенията между Мексико и Европейския съюз би могло да окаже благоприятно влияние върху постигането на консенсус между Европейския съюз и неговите латиноамерикански партньори по въпроси от регионално и световно значение и би дало възможност за съвместно насърчаване на общите им ценности и интереси на международните и регионални форуми; Л. като има предвид, че стратегическото партньорство следва да предполага качествен скок в развитието на отношенията между Европейския съюз и Мексико на две различни равнища: на многостранно ниво чрез взаимната координация по отношение на въпроси от световно значение, и на двустранно ниво посредством развитието на техните специфични отношения и инициативи; M. като има предвид, че процесите на политическата и икономическа интеграция, все по-големият напредък на икономическата глобализация и важното значение на дебата за демокрацията, правата на човека и околната среда, наред с останалото, промениха приоритетите в дневния ред на двата региона; Н. като има предвид, че стратегическото положение на Мексико и неговата мрежа от търговски споразумения означават, че страната е от голямо стратегическо значение за европейския износ, като Европейският съюз е вторият източник на чуждестранни инвестиции за Мексико; O. като има предвид, че Зоната за свободна търговия (ЗСТ) Мексико-ЕС играе важна роля в двустранните отношения на Европейския съюз, тъй като има много широк обхват (включва стоки, услуги, възлагане на поръчки, конкуренция, права върху интелектуалната собственост, инвестиции и свързани с тях плащания); П. като има предвид, че емигрирането на мексикански граждани в Европейския съюз представлява, наред с другото, един от най-важните и деликатни въпроси за Мексико, поради големия брой мексикански имигранти, много от които са високо квалифицирани, в Европейския съюз,

4 1. Отправя следните препоръки към Съвета: a) надява се, че стратегическото партньорство ще представлява качествен скок в развитието на отношенията между Европейския съюз и Мексико на многостранно равнище по въпроси от световно значение и ще укрепи развитието на двустранните отношения; б) настоятелно призовава в рамките на стратегическото партньорство да се институционализира провеждането на ежегодни срещи на най-високо равнище между Европейския съюз и Мексико, по начин, подобен на този, по който се провеждат срещите на най-високо равнище със Съединените щати, Русия, Китай и Бразилия; в) очаква гореспоменатото стратегическо партньорство да осигури нов тласък за глобалното споразумение между Европейския съюз и Мексико в различните области, обхванати от него, като например политическите аспекти (включително правата на човека), както и въпросите, свързани със сигурността, борбата с наркотрафика, опазването на околната среда, сътрудничеството в областта на технологиите и културата и социалноикономическото положение; г) изразява желание главата, посветена на търговията, да се основава на равноправни отношения, солидарност, диалог и уважение към специфичните характеристики на Мексико и на Европейския съюз; д) потвърждава своята подкрепа за мексиканското правителство и президента Calderón във важната задача, с която са се заели, за оздравяване на определени държавни институции; счита, че тази борба трябва да се доведе до успешен край, за да се прекрати корупцията и да се гарантира защита за обществото; е) счита, че борбата срещу убийствата на жени в двата региона, основана на диалог, сътрудничество и взаимен обмен на добри практики, попада в сферата на неговата дейност; ж) вярва, че стратегическото партньорство ще позволи да се засили координирането на позициите по кризисни ситуации и въпроси от световно значение, въз основа на взаимните интереси и опасения; з) изразява желание да бъдат установени ясни насоки относно най-добрия начин за осъществяване на тясно сътрудничество и съвместна работа с цел насърчаване на ефективен мултилатерализъм и укрепване способността на ООН да поддържа и укрепва мира, а също така и зачитането на правата на човека, както и справянето, в рамките на международното право, с общите заплахи за мира и сигурността, включително трафика на наркотици, трафика на оръжия, организираната престъпност, тероризма и трафика на хора, в съответствие с Декларацията от Лима; и) настоятелно призовава за това, стратегическото партньорство да представлява възможност за провеждане на разисквания относно начина за превръщане в по-функционална на клаузата за правата на човека и демокрацията както и за оценка на нейното прилагане и спазване включително чрез развиване на

5 положителното ѝ измерение, тъй като правата на човека и демокрацията са основни ценности, заложени във всички споразумения, и за двете страни; й) в тази връзка изразява своята подкрепа за мексиканското правителство във връзка с приноса му към работата на ООН и неговата борба с наркотрафика, международния тероризъм и организираната престъпност, в частност по отношение на растящия брой на жертвите на трафика и употребата на наркотици; к) вярва, че специалните механизми за политически диалог, произтичащи от стратегическото партньорство Европейски съюз -Мексико, да осигурят действителен тласък за отношенията с и между различните процеси за регионална интеграция, с цел защита на ценностите и интересите на стратегическото партньорство, както и за укрепване на мултилатерализма в областта на международните отношения; л) предлага да се отдаде по-голяма значимост на Форум на гражданското общество Мексико- Европейски съюз, като неговите препоръки се вземат под внимание във възможно най-голяма степен; м) подчертава необходимостта стратегическото партньорство да бъде инструмент за засилване на сътрудничеството между двете страни на международните форуми, като например Световната банка, Международния валутен фонд, ОИСР, Г-20 и Г-8+Г-5, с цел търсене на решения за световната финансова криза и предприемане на съвместна реакция, насочена към възстановяване на доверието във финансовите институции, в съответствие с Декларацията от Сан Салвадор; н) подчертава, че е важно, особено във връзка с глобалната финансова криза, да се подкрепя развитието на малките и средните предприятия, които са крайно необходими за укрепването на икономическата и социална тъкан и за създаването на работни места с достойни условия на труд; o) подчертава важността на всички двустранни споразумения, сключени между Европейския съюз и Мексико, най-вече глобалното споразумение, което включва зона за свободна търговия, и стратегическото партньорство; п) подчертава положителното въздействие от прилагането на глобалното споразумение за двете страни, при отбелязано увеличение в двустранната търговия с над 100 %; р) подчертава, че стратегическото партньорство Европейски съюз Мексико ще даде нов тласък на двустранните отношения и ще насърчи разширяването на обхвата и подобряването на програмите за сътрудничество, като Програмата за цялостна подкрепа за малките и средни предприятия (PIAPYME), чиито резултати ще бъдат от полза и за двете страни; в този контекст призовава за осъществяването на информационна кампания с цел популяризиране на всички програми, които ще бъдат от полза и за двете страни, в рамките на задълбочаващите се отношения между тях; отбелязва, че това стратегическо партньорство ще послужи за допълнително укрепване на координацията между двете страни в основните многостранни форуми и институции;

6 с) препоръчва Мексико да стане постоянен член на новата финансова и икономическа международна архитектура на Г-20, тъй като, в този контекст, двустранното стратегическо партньорство с Европейския съюз ще придобие още по-голямо значение; т) изтъква колко е важно да се установят общи възгледи, за да се изготви обща амбициозна стратегия в областта на борбата с изменението на климата, с оглед на Конференцията на ООН относно изменението на климата, която ще се проведе през 2009 г. в Копенхаген, и постигането на глобално споразумение; у) настоятелно призовава за полагане на по-последователни усилия за насърчаване на научен и технологичен трансфер, с оглед засилване на действителното сътрудничество в борбата с изменението на климата и подобряването на опазването на околната среда; ф) призовава да се развие още повече всеобхватен и структуриран диалог по въпросите на миграцията, както по отношение на редовната, така и на нередовната миграция, а също така и връзките между миграцията и развитието, съобразно с опита на Мексико и на Европейския съюз в това отношение и в съответствие с Декларацията от Лима; х) призовава Съвместния съвет, въз основа на клаузата за бъдещо развитие, предвидена в член 43 от глобалното споразумение, да проучи дали моментът е подходящ за сключването, наред с останалото, на споразумение за имиграционна политика между двете страни, особено що се отнася до процедурите Mode 4 ; ц) призовава да се потвърдят още веднъж ангажиментите, поети във връзка с постигането на Целите на хилядолетието за развитие, и да се припомни важността на тясното сътрудничество по въпросите на социалното сближаване, равнопоставеността между половете, изменението на климата, устойчивото развитие, борбата срещу международния тероризъм, наркотрафика и престъпността, продоволственото обезпечаване и борбата с бедността; ч) счита, че институциите на Европейския съюз и мексиканското правителство трябва редовно да предоставят информация на Европейския парламент, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико относно състоянието на стратегическото партньорство и мониторинга на действията, извършвани в неговите рамки; 2. Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз, а също така и на правителството и конгреса на Съединените мексикански щати.

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parla

Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parla Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana ЕВРО-ЛАТИНОАМЕРИКАНСКА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно