П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника Отсъстват 3-ма 1. Деница Димитрова Цветкова 2. Петър Борисов Русев 3. Сания Мустафа Юсуф Ст. Арсов председател на - общински съвет Ситово направи предложение за допълнение към дневния ред, да се включат още два броя докладни записки, и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. Председателят на Общински съвет Ситово Станчо Борисов Арсов предложи следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Докладна записка относно вземане на решение за промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ситово. Внася: Р. Кязим Председател на Временната комисия 2. Докладна записка относно вземане на решение за провеждане на заседание извън територията на Община Ситово. Внася: Р. Кязим 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини но територията на Община Ситово. 4. Докладна записка относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по конкретно предложени обекти,финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 година и актуализация на капиталовите разходи за 2016 година. 5. Докладна записка относно изменение на Решение 75/ година на Общински съвет Ситово. 6. Докладна записка относно приемане на решение за кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 1

2 мярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода г. на Община Ситово. 7. Докладна записка относно приемане на решение за кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода г. на Община Ситово. 8. Докладна записка относно приемане на решение за кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода г. на Община Ситово. 9. Докладна записка относно извършване на дейности по подготовка на почвата за залесяване в имот от Общински горски територии. 10. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с.ситово. 11. Докладна записка,относно ПУП План за застрояване в ПИ в землището на с. Ирник, Община Ситово за обособяване на ловен кантон. По първа точка от дневния ред: Докладна записка от Р. Кязим председател на Временната комисия относно вземане на решение за промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ситово. Н. Неделчев Нищо смислено няма в предложението, предлагам да се прекратят дебатите и да се гласува С резултат от гласуването : общо 10 общински съветника, гласували 3-ма За 2. Николай Георгиев Неделчев 3. Розин Георгиев Христов 2

3 и 7 гласа против 1.Билгин Демир Яхя 2.Дженгис Рубил Ахмед 3. Ервин Наил Ибрям 4. Мирослава Колева Тодорова 5. Ридван Ахмед Кязим 6.Седат Исмаил Ариф 7.Станчо Борисов Арсов Отсъстващи 3-ма 1.Деница Димитрова Цветкова 2.Петър Борисов Русев 3.Сания Мустафа Юсуф Предложението не се приема. Р. Георгиев Промени няма качени в сайта, а само мотиви чл. 90, ал. 3. Ако липсва запис на заседанията няма как всичко да се пише в протокола. Пълна загадка е какво говорим тук на заседанията не е демократично.трябва да има архив. Предлагам да не се отменя от правилника и да се записват сесиите. Ст. Арсов Да разбирам ли, че като в изтеклия мандат на ОбС Ситово не е имало запис, че той е бил недемократичен. С резултат от гласуването : общо 10 общински съветника, гласували 7 гласа За 1. Билгин Демир Яхя 2.Дженгис Рубил Ахмед 3. Ервин Наил Ибрям 4. Мирослава Колева Тодорова 5. Ридван Ахмед Кязим 6.Седат Исмаил Ариф 7.Станчо Борисов Арсов 3 гласа против 2. Николай Георгиев Неделчев 3. Розин Георгиев Христов Отсъстващи 3-ма 1.Деница Димитрова Цветкова 2.Петър Борисов Русев 3.Сания Мустафа Юсуф 3

4 Р Е Ш Е Н И Е 79 На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово приема промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ситово, както следва: 1. В чл. 5, ал. 2, т. 3 след председателя се добавя и заместник председателя 2. В чл. 5, ал. 2, т. 22 след председателя се добавя и заместник председателя В чл. 12 се добавя нова ал. 3 Общинският съвет избира заместник председател по предложение на групите общински съветници с явно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. 4. В чл. 14, ал. 2 в изречение последно след се ръководи се добавя от заместник председателя или 5. В чл. 14 се създава нова ал.4: Заместник председателят: 1. Подпомага председателя и осъществява възложените от него дейности и замества председателя с писмено възлага като изпълнява задълженията му съгласно закона и този правилник. 2. При участие на председателя в разисквания по даден проект за решение,ръководи заседанието до гласуване на проекта или прекратяване на обсъждането. 3. Може да бъде избиран в състава на постоянните комисии като не получава отделно възнаграждение за това. 4. Следи за спазването на реда по време на заседанията и на реда за заемане на местата в залата. 5. Участва в срещи и консултации с председателите на комисии,групите общински съветника, председателите на политическите партии,обществени организации и граждани съвместно с председателя. 6. Получава възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението на председателя на общинския съвет без право на допълнителни възнаграждения и др. по КТ. 7. В чл. 17 се добавя нова т. 3 заместник председателя на общинския съвет. 8. В чл. 65, ал. 1 абзац последен в 7 дневен срок се променя в 5- дневен срок. 9. Ал. 3 на чл. 90 се отменя. 4

5 По втора точка от дневния ред: Докладна записка от Р. Кязим, относно вземане на решение за провеждане на заседание извън територията на Община Ситово. Н. Неделчев Предлагам до края на месец юни 2017 година да се проведат заседания в по големите населени места от Община Ситово. С резултат от гласуването : общо 10 общински съветника, гласували 10 гласа За 3.Дженгис Рубил Ахмед 4. Ервин Наил Ибрям 5. Мирослава Колева Тодорова 6.Николай Георгиев Неделчев 7. Ридван Ахмед Кязим 8. Розин Георгиев Христов 9.Седат Исмаил Ариф 10.Станчо Борисов Арсов Отсъстващ Деница Димитрова Цветкова 2.Петър Борисов Русев 3.Сания Мустафа Юсуф Р Е Ш Е Н И Е 80 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ситово приема: 1. Да бъде проведено заседание на Общински съвет Ситово извън територията на общината в срок до края на 2016 година, както и изнесени заседания в по големите населени места от Община Ситово до края на месец юни 2017 година. По трета точка от дневния ред: Докладна записка от С. Алиибрям кмет на Община Ситово, относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини но територията на Община Ситово. Р. Кязим Тук отново грешката е наша, че не поканихме директорите на ЦДГ при обсъждането на тази наредба. 5

6 С резултат от гласуването : общо 10 общински съветника, гласували 10 гласа За 3.Дженгис Рубил Ахмед 4. Ервин Наил Ибрям 5. Мирослава Колева Тодорова 6.Николай Георгиев Неделчев 7. Ридван Ахмед Кязим 8. Розин Георгиев Христов 9.Седат Исмаил Ариф 10.Станчо Борисов Арсов Отсъстващ Деница Димитрова Цветкова 2.Петър Борисов Русев 3.Сания Мустафа Юсуф Р Е Ш Е Н И Е На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово приема Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Ситово. 2. Наредбата влиза в сила от датата на нейното приемане. По четвърта точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям кмет на Община Ситово, относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по конкретно предложени обекти,финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 година и актуализация на капиталовите разходи за 2016 година. Р. Кязим Никой от местната власт не присъстваше при обсъждането в комисията поради пътуване до София. С парите от проекти и програми да се оправи канала в с. Искра до зимата. С. Алиибрям Ще говоря с техническо лице. Н. Неделчев Няма как да се промени след като пусне процедурата, ще има проблем с ОП. Р. Георгиев Кмета да направи оценка на обекта след сесията. Н. Неделчев Парите от с. Любен 24 хил.лв. къде са насочени? Да го махаме като обект, но не знам дали ще стигнат. С. Алиибрям Не са бутнати,може да ги пренасочим към пътя с.искра. 6

7 Ст. Арсов От с. Любен да отидат за канала за отвеждане на дъждовни води в с. Искра като се запише отделен ред отвеждане на дъждовни води по протежение на път с. Искра 24 х. лв. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували 11 гласа - поименно За 3. Деница Димитрова Цветкова 4. Дженгис Рубил Ахмед 5. Ервин Наил Ибрям 6. Мирослава Колева Тодорова 7.Николай Георгиев Неделчев 8.Ридван Ахмед Кязим 9. Розин Георгиев Христов 10.Седат Исмаил Ариф 11.Станчо Борисов Арсов Р Е Ш Е Н И Е 82 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 3 и чл.127 от ЗПФ, Общински съвет Ситово одобрява направеното предложение за вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по конкретно предложени обекти,финансирани с целева субсидия от републиканския бюджет и актуализация на капиталовите разходи за 2016 година, от собствени средства, съгласно приложение І 1 / неразделна част от настоящата докладна /. Със следните корекции: Увеличава се стойността на обект Придобиване на сграда ІІ - ри Етаж, / СПОХ / с 6 хил. лева ДДС, като те ще бъдат осигурени както следва: лв. от резерва и лв. от икономии от заплати в дейност столове. По пета точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям Кмет на Община Ситово, относно изменение на Решение 75/ година на Общински съвет Ситово. С. Ариф Становището на комисия по тази докладна е не. 7

8 Ст. Арсов Сделката е облагаема с ДДС и имаме възможност частично да си приспаднем данъчен кредит С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували поименно 11 гласа За 3. Деница Димитрова Цветкова 4. Дженгис Рубил Ахмед 5. Ервин Наил Ибрям 6. Мирослава Колева Тодорова 7.Николай Георгиев Неделчев 8.Ридван Ахмед Кязим 9. Розин Георгиев Христов 10.Седат Исмаил Ариф 1 11.Станчо Борисов Арсов Р Е Ш Е Н И Е 83 Изменя свое Решение 75/ г., като площта,посочена за прилежащия терен, да се счита 200 / двеста/ кв.м., а не записаните 350 / триста и петдесет / кв.м. Цената, която Община Ситово, ще заплати на Продавача, за придобиването на двата недвижими имота,ведно с прилежащия терен, с площ от 200 / двеста / кв.м. е в размер на / тридесет хиляди / лева без ДДС. В останалата си част решението остава непроменено. По шеста точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям кмет на Община Ситово, относно приемане на решение за кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода г. на Община Ситово. Н. Неделчев По т. 1-ва по докладната за кои села става въпрос? Пишете го поне че е в с.искра. Един милион евро само в с. Искра? Тук ще се въздържа, 8

9 това е небалансирана политика. Има неяснота в изпълнителната власт. Кой от кметовете знае какво става и какво се мери? Е. Шабан Как ще прехвърляте от с. Любен в с. Искра? Н. Неделчев Има 5 бр. неасфалтирани в с. Искра. Р. Кязим Предлагам докладната да се отложи. Ст. Арсов подлагам на гласуване предложението на Р. Кязим. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували 11 гласа За 3. Деница Димитрова Цветкова 4. Дженгис Рубил Ахмед 5. Ервин Наил Ибрям 6. Мирослава Колева Тодорова 7.Николай Георгиев Неделчев 8.Ридван Ахмед Кязим 9. Розин Георгиев Христов 10.Седат Исмаил Ариф 11.Станчо Борисов Арсов Докладната записка се отлага за следващо разглеждане. По седма точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям кмет на Община Ситово, относно приемане на решение за кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода г. на Община Ситово. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували 11 гласа За 3. Деница Димитрова Цветкова 4. Дженгис Рубил Ахмед 5. Ервин Наил Ибрям 6. Мирослава Колева Тодорова 7.Николай Георгиев Неделчев 9

10 8.Ридван Ахмед Кязим 9. Розин Георгиев Христов 10.Седат Исмаил Ариф 11.Станчо Борисов Арсов Р Е Ш Е Н И Е 84 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Ситово определя: 1. Като приоритетен проект Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път.път SLS 111/ІІ 21, Коларово Силистра/ - Нова Попина Искра Ситово / ІІІ-216 / от км до км в съответствие с Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство, Мярка 1.1.3: Рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа от Общинския план за развитие на Община Ситово за периода г. 2. Дава съгласие Община Ситово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода г. 3. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Ситово. По осма точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям - кмет на Община Ситово, относно приемане на решение за кандидатстване на Община Ситово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2. Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони за периода г. на Община Ситово. Н. Неделчев Тук може да се мисли както при първата докладна. В и К да ви дадат справка за проблемните места, за да стане ясно в кои населени места ще има смяна на водопроводи, дали има техническо задание. С. Ариф Напълно подкрепям г-н Неделчев. 10

11 Н. Неделчев Тук също предлагам отлагане на докладната. Ст. Арсов- Подлагам на гласуване предложението на Н. Неделчев. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували 11 гласа За 3. Деница Димитрова Цветкова 4. Дженгис Рубил Ахмед 5. Ервин Наил Ибрям 6. Мирослава Колева Тодорова 7.Николай Георгиев Неделчев 8.Ридван Ахмед Кязим 9. Розин Георгиев Христов 10.Седат Исмаил Ариф 11.Станчо Борисов Арсов Общински съвет Ситово отлага докладната записка за следващо разглеждане. По девета точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям кмет на Община Ситово, относно извършване на дейности по подготовка на почвата за залесяване в имот от общински горски територии. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували поименно 11 гласа За 3. Деница Димитрова Цветкова 4. Дженгис Рубил Ахмед 5. Ервин Наил Ибрям 6. Мирослава Колева Тодорова 7.Николай Георгиев Неделчев 8.Ридван Ахмед Кязим 9. Розин Георгиев Христов 10.Седат Исмаил Ариф 11.Станчо Борисов Арсов 11

12 Р Е Ш Е Н И Е 85 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.10, ал. 1,т. 6,7 и ал. 2, чл. 12 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти,общински съвет Ситово 1. Дава съгласие за извършване на дейностите по почистване на площта и подготовка на почвата за залесяване на общински имот с кадастрален горска територия в землището на с.добротица, отдел,подотдел 424- а, чрез възлагане изпълнението им поотделно, като част от дейност или в комплекс от дейности, в съответствие с Таблица 1 колона Вид дейност. 2. Упълномощава Кмета на Община Ситово да проведе процедура чрез открит конкурс за възлагане на дейностите по т.1. 3.Утвърждава видовете разходи за извършване на дейностите по т.1 Таблица 1. Отде л подо тдел 424-а Вид дейност Почистване на площта от храсти,вършина,издънки и отпадъци от сечта Изкореняване на пънове Избутване на пънове Раздробява не на пънове с раздробите л Пло щ дка Мярк а Единич на цена лв 18 дка Всичко без ДДС лв 18 дка дка Риголване 18 дка Подравняване след 18 дка риголване Дисковане двукратно 18 дка Всичко за отдел,подотдел 424-а 18 дка Срок за г. 12

13 По десета точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям кмет на Община Ситово, относно разпореждане с общинска собственост в с.ситово. Н. Неделчев - Трябва да се обособи парцел и за бараката на РПК Ситово Ст. Арсов Видно от представената скица са обособени два парцела и РПК Ситово не са ощетени имат парцел, поради което не виждам проблем и основание да не се вземе решение и подлагам гласуване С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували поименно 11 гласа За за за 3. Деница Димитрова Цветкова за 4. Дженгис Рубил Ахмед за 5. Ервин Наил Ибрям за 6. Мирослава Колева Тодорова за 7.Николай Георгиев Неделчев за 8.Ридван Ахмед Кязим за 9. Розин Георгиев Христов за 10.Седат Исмаил Ариф за 11.Станчо Борисов Арсов за Р Е Ш Е Н И Е 86 На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Ситово възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура ПРОДАЖБА, чрез с явно наддаване на следния имот частна общинска собственост, представляващ: КОМБИНАТ БИТОВИ УСЛУГИ КБО с.ситово метална конструкция тип Барака на 1 / един / етаж със застроена площ ЗП от 120 кв.м., с прилежащ терен от 431 кв.м.,намиращ се в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-568 кв.57 по регулационния план на с.ситово с пазарна цена от лева без ДДС, по условията и реда на Наредба за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. 13

14 По единадесета точка от дневния ред: Докладна записка от Сезгин Алиибрям Кмет на Община Ситово,относно ПУП План за застрояване в ПИ в землището на с.ирник,община Ситово,за обособяване на ловен кантон. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували 11 гласа За за за 3. Деница Димитрова Цветкова за 4. Дженгис Рубил Ахмед за 5. Ервин Наил Ибрям за 6. Мирослава Колева Тодорова за 7.Николай Георгиев Неделчев за 8.Ридван Ахмед Кязим за 9. Розин Георгиев Христов за 10.Седат Исмаил Ариф за 11.Станчо Борисов Арсов за Р Е Ш Е Н И Е 87 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 128, ал. 13 от ЗУТ и Решение на Експертен съвет с Протокол 4, т. 1 от г. Общински съвет Ситово приема ПУП План за застрояване в ПИ в землището на с.ирник,община Ситово, за обособяване на ловен кантон. На основание чл.129,ал. 1 от ЗУТ, Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник. Час на закриване ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С И Т О В О ПРЕДСЕДАТЕЛ: / СТ. АРСОВ / 14

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно