ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното"

Препис

1 ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе г. (ЗМО) В Областна администрация Русе постъпи писмо от г-н Пламен Стоилов кмет на Община Русе (наш вх / г.), съдържащо предложение за промени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. Същите са одобрени от Общински съвет Русе. Във връзка с получено в Областна администрация Русе писмо от г-н Пламен Стоилов кмет на Община Русе (наш вх / г.), съдържащо предложение за промени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе и на основание чл. 15 от Вътрешните правила за работа на ЗМО, беше стартирана процедура за неприсъствено приемане на решения. До всички членове на ЗМО беше изпратено писмо изх / г., съдържащо проект на решения. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Вътрешните правила за работа на ЗМО решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете. В поставения в писмото срок до г. постъпиха 6 бр. писма, подкрепящи проекта на решения. Предвид чл. 15, ал. 3 от Вътрешните правила, съгласно който при отсъствие на писмено становище в посочения срок, предложението се счита за прието, ЗМО приема следните РЕШЕНИЯ: I Звеното за мониторинг и оценка приема предложените от Община Русе промени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе г., както следва: 1. В текстовете по Приоритетно направление 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В Мярка , Дейност се допълва нов текст: Център за правата на децата (ЦПД) към Сдружение Еквилибриум предоставя социални услуги в общността за деца и техните семейства. Основните дейности, които ще изпълнява екипът на центъра са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. Услугите в ЦПД се доставят като социална услуга от иновативен тип в общността и са във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги на територията на Общината. (стр.13); 2. В Мярка , Дейност се допълва с текста: Реализиране на проект Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе. (стр.13 и стр.16); 3. В Мярка Превенция на изоставянето на деца се допълва с текст Реализиране на проект Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе (стр.14); 1

2 4. В Мярка Превенция на изоставянето на деца, Дейност Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства крайният срок на реализация се променя от год. на г. (стр. 15); 5. В Мярка Превенция на изоставянето на деца, Дейност Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства се допълва с текста Реализация на Проект Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе по Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие по процедура BG16RPOP Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие Реализирането на този проект следва да осигури социални жилища чрез 28 апартамента, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. По отношение на този тип социална инфраструктура, Общината изпълнява възложеното ѝ по закон задължение, а именно провеждането на социална политика на местно ниво. Тези действия имат голямо социално значение за града, като допринасят за справяне с проблемите с жилищния фонд. Разкриването на социални жилища ще спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата от най-уязвимите рискови групи. Ще бъде изградена масивна сграда със сутерен и четири надземни нива за настаняване на лица по Наредба за реда и условията на ползване на социалната услуга социални жилища с административен адрес: гр. Русе кв. Родина 3, ул. Белмекен 31 и ъгъла на ул. Черни връх 9. Ще се изградят рампи към основните подходи за улесняване достъпа на хора в неравностойно положение. Социалната услуга след въвеждане в експлоатация на жилищната сграда ще се предоставя от Община Русе. (стр. 15); 6. В Мярка Широко развитие на приемната грижа крайният срок на Проект Приеми ме 2015 се променя от г. на г. (стр. 18); 7. В Мярка Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства, Дейност Разширяване на дейностите на Центровете за рехабилитация и социална интеграция в гр. Русе за деца с увреждания се променя текста от Разкриване на нов ЦСРИ в град Русе (с капацитет 20 места), който да оказва подкрепа на 20 деца от различни рискови групи и техните родители на Разкриване на нов ЦСРИ в град Русе (с капацитет 20 места), който да оказва подкрепа на 20 деца с увреждания и от различни рискови групи и техните родители. (стр. 22); 8. В Мярка Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с Продължаване на функционирането на ЦСРИ в гр. Русе се добавя нов текст Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 25 места след промяна на вида на услугата Дневен център за стари хора оказване на индивидуалнa подкрепа, поддържане и придобиване на нови способности, целенасочени дейности за превенция на социално изключване, чрез предоставяне на почасови услуги. Изграждане на асансьор за достъпност на средата (стр. 26); 9. В Мярка Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с Продължаване дейността на дневните центрове за възрастни първо тире се променя капацитета от с капацитет 30 лица на с капацитет 25 лица (стр. 26); 10. В Мярка Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с Продължаване дейността на дневните центрове за възрастни е добавен нов текст 2

3 - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе е с капацитет 25 места, работещ като държавно делегирана дейност с доставчик Сдружение Дете и пространство. С реализиране на дейностите се осигурява устойчивост и качествена грижа на социалната услуга посредством спазване на критерии и стандарти за предоставяне на услугата, целесъобразно и икономично разходване на финансовия ресурс за издръжка; правилен подбор на персонал и внимание към квалификацията му; ефективно планиране на дейностите; следване на принципите за индивидуална подкрепа съобразно потребностите; зачитане и спазване на правата на потребителите и техните семейства; партньорство с родителите, основано на доверие и уважение, опит в управлението на социалната услуга; системна оценка на рисковете с цел навременно предотвратяване, изградена работеща партньорска мрежа между услугата и обществени, местни, държавни институции. (стр. 27); 11. В Мярка Развиване капацитета на функциониращите ЦСРИ с Разкриване на нови дневни центрове се добавя нов текст В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и стратегическите документи, които се отнасят за развитието на услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания е предвидено през следващите години да се подобри достъпа до социални услуги в общността, в семейна среда и до здравни услуги, чрез разширяване на мрежата на тези услуги в страната, тяхното разнообразие, обем и обхват, повишаване на качеството им, както и насърчаване на взаимодействието помежду им, чрез създаване на нови възможности за подкрепа на уязвимите групи, в частност на възрастните хора и хората с увреждания. По обявени процедури за кандидатстване по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси г., чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP Подкрепа на лица с увреждания, ще бъде разработено и представено проектно предложение. Целта на процедурата е да бъде осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания и семействата им, чрез създаване на: - Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им, с капацитет от 30 места. С разкриване на Центъра ще се предоставят иновативни услуги за подкрепа на лица с увреждания: А/ Почасови и мобилни услуги в центъра или в домовете на потребителите; Б/ Дневна грижа в центъра или в домовете на потребителите; В/ Заместваща грижа с 24-часово обгрижване на лицата в центъра или в дома на потребителите до 14 дни в годината. (стр. 27); 12. В Мярка Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства, Дейност Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за деца и лица с увреждания и самотни стари хора се добавя нов текст С проектно финансиране по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси г. ще се финансират дейности за развитие на патронажната грижа като почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, и обучение на персонала, супервизия, насърчаване на трудовата заетост на лицата с увреждания. (стр. 28); 13. В Мярка Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични разстройства и деменция, Дейност Продължаване на дейността на трите центъра за настаняване от семеен тип в гр. Русе е добавен текста Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 12 лица от г. след закриване на социалната услуга Наблюдавано жилище. (стр. 31); 3

4 14. В Мярка Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с умствена изостаналост. Дейност Продължаване на дейността на: в текста с първо тире след последното изречения се добавя нов текст Предвидено е услугите в два от центровете да се трансформират в предоставяне на социалните услуги за младежи. (стр. 31); 15. В Мярка Осигуряване на среда, близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Дейност Продължаване на дейността на съществуващите ЦНСТ е допълнен текстът в четвърто тире, след символа точка и запетая е добавен текстът променен вид на социалната услуга ЦНСТ за младежи с увреждания с капацитет 14 места (стр. 34); 16. В Мярка Осигуряване на среда, близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Дейност Продължаване на дейността на съществуващите ЦНСТ е допълнен текстът в пето тире, след символа точка и запетая е добавен текстът променен вид на социалната услуга ЦНСТ за младежи с увреждания с капацитет 14 места (стр. 34); 2. В текстовете по Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа се правят следните изменения и допълнения: 1. В Специфична цел 2.4. Разкриване на нови социални услуги от резидентен тип със среда, близка до домашната за стари хора е добавена нова Мярка Изграждане на резидентни услуги за лица с увреждания психични разстройства и различни форми на деменция със следния текст: Във връзка с реализацията на Националната стратегия за дългосрочна грижа, насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания ще се подкрепят възможностите за предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Процесът по деинституционализация ще се изпълнява по интегриран и координиран начин между Оперативна програма Развитие на човешките ресурси г. и Оперативна програма Региони в растеж г. с цел осигуряване на допълняемост и свързаност на мерките. Мерките, свързани с новите услуги в новоизградената социална инфраструктура ще бъдат финансирани по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси г. В съответствие с изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за периода г., в които се поставя специален акцент върху деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания, се определят услугите, които ще бъдат финансирани по ОП Региони в растеж г. от конкретните бенефициенти Общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Ще се подкрепи изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването и създаването на следните нови услуги: - Център за грижа за лица с увреждания за лица с различни форми на деменция и - Център за грижа за лица с увреждания за лица с психични разстройства. (стр. 34); 2. В Специфична цел 2.5. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформиране за предлагане на социални услуги в общността, в края на първи абзац е добавен нов текст Център за грижа за 4

5 лица с увреждания за лица с различни форми на деменция и център за грижа за лица с увреждания за лица с психични разстройства. (стр. 35); 3. В Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания Милосърдие гр. Русе се добавя нов текст след второ изречение За осигуряване на общоприети норми за лицата нуждаещи се от внимание и грижи, за които се полагат адекватни грижи, е необходимо да бъдат осигурени подходящи условия. В тази връзка ще бъде изграден нов корпус за домуващи в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания Милосърдие в ж.к. Родина 3. Ще бъдат предложени нови съвременни условия за живот на лицата, настанени в институцията и ще се създадат условия за лично пространство, самостоятелност и социално включване, особено за възрастните хора с физически увреждания. Кварталът е с развита и с подходяща техническа, здравна и социална инфраструктура. С изграждането на новият корпус ще се създадат условия за оказване на нужната подкрепа и значимост за всеки от потребителите. По този начин ще имаме и възможност да поставим потребителите на социални услуги в центъра на системата, като подкрепим индивидуалните им потребности и гарантираме техните интереси и правото им на достъп до качествена грижа и внимание. (стр. 35 и стр. 36). 3. В таблиците на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе ( г.) се правят следните промени в редовете: 1. Добавят се нови редове с нови видове социални услуги (стр. 6): Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени ЦПЛУ вкл. ТМУ увреждания ЦГЛПР Център за грижа за лица, с психични разстройства Център за грижа за лица с увреждания за лица с различни форми на ЦГЛРФД деменция ПГ Патронажна грижа ЦПД СЖ Център за правата на децата Социални жилища 2. В таблица Преки резултати и индикатори за изпълнението на Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе на ред 1 Звено Майка и бебе е променен капацитетът в колоната от 8 на 4 (стр. 38); 3. В таблица Преки резултати и индикатори за изпълнението на Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе на ред 3, 4, 5 и 6 е променен капацитета от 8 на 4 (стр. 38); 4. В таблица Преки резултати и индикатори за изпълнението на Обобщена таблица за планираните услуги в община Русе на ред 10 Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания е променен капацитетът в колоната от 10 на 8 (стр. 39); 5. В таблица Преки резултати и индикатори за изпълнението на Обобщена таблица за планираните услуги в Община Русе са добавени нови редове, със съответната допълнена конкретика в тях: - Ред 13 Център за социална рехабилитация и интеграция колона капацитет 20, колона Източник на финансиране ДДД, колона Изпълняваща организация Община Русе, НПО след конкурс (стр. 39); - Ред 14 Център за грижа за лица, с психични разстройства колона Местоположение гр. Русе, колона Капацитет 15, колона Източник на 5

6 финансиране Проектно финансиране, ДДД, колона Изпълняваща организация Община Русе, НПО след конкурс (стр. 39); - Ред 15 Център за грижа за лица с увреждания за лица с различни форми на деменция колона Местоположение гр.русе, колона Капацитет 15, колона Източник на финансиране Проектно финансиране, ДДД, колона Изпълняваща организация Община Русе, НПО след конкурс (стр. 39); - Ред 16 Център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания дневни, полудневни, почасови и мобилни услуги и заместваща грижа колона Местоположение гр. Русе, колона Капацитет 30, колона Източник на финансиране Проектно финансиране, ДДД, колона Изпълняваща организация Община Русе, НПО след конкурс (стр. 39); - Ред 17 Патронажна грижа Осигуряване и развитие чрез предоставяне на почасови, мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и обучение на персонала колона Местоположение гр. Русе, колона Източник на финансиране Проектно финансиране, ДДД, колона Изпълняваща организация Община Русе, НПО след конкурс (стр. 39); - Ред 18 Социални жилища колона Местоположение гр. Русе, колона Източник на финансиране Проектно финансиране (стр. 39) 6. В таблица Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия, Оперативен план по общини с времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе г. са добавени нови редове със съответната конкретика в тях: - В Ред 39 Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г. Стартиране на иновативни дейности, като част от Проект Услуги за ранно детско развитие в Община Русе Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители; ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом в колона Година е маркирана и 2019 г. (стр. 44); - В Ред 52 Предоставяне на услугите Личен асистент, Домашен помощник с финансиране по ПМС на МС, с/но изискванията на програмата и сключено споразумение с АСП колона Местоположение е добавен гр. Русе, колона Година са маркирани 2017, 2018, 2019 и 2020, колона Източник на финансиране е добавено ПМС на МС, държавен бюджет ; колона Изпълнение е добавено Сключено споразумение с АСП (стр. 46 и 47); - В Ред 53 Център за социална рехабилитация и интеграция колона Местоположение е добавен гр. Русе, колона Година са маркирани 2018, 2019 и 2020, колона Източник на финансиране е добавено ДДД, колона Изпълняваща организация е добавено Община Русе ; колона Изпълнение е добавено Община Русе, НПО след конкурс (стр. 47); - В Ред 54 Център за грижа за лица, с психични разстройства колона Местоположение е добавен гр. Русе, колона Година са маркирани 2018, 2019 и 2020, колона Източник на финансиране е добавено Проектно финансиране, колона Изпълняваща организация е добавено Община Русе ; колона Изпълнение е добавено Община Русе (стр. 47); - В ред 55 Център за грижа за лица с увреждания за лица с различни форми на деменция колона Местоположение е добавен гр. Русе, колона Година са маркирани 2018, 2019 и 2020, колона Източник на финансиране е добавено Проектно финансиране, колона Изпълняваща организация е добавено Община Русе ; колона Изпълнение е добавено Община Русе (стр. 47); 6

7 - В ред 56 Център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания дневни, полудневни, почасови и мобилни услуги и заместваща грижа колона Местоположение е добавен гр. Русе, колона Година са маркирани 2018, 2019 и 2020, колона Източник на финансиране е добавено Проектно финансиране, колона Изпълняваща организация е добавено Община Русе ; колона Изпълнение е добавено Община Русе, в партньорство с НПО (стр. 47); - В ред 57 Патронажна грижа Осигуряване и развитие чрез предоставяне на почасови, мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и обучение на персонала колона Местоположение е добавен гр. Русе, колона Година са маркирани 2018, 2019 и 2020, колона Източник на финансиране е добавено Проектно финансиране, колона Изпълняваща организация е добавено Община Русе ; колона Изпълнение е добавено Община Русе (стр. 47). 4. Добавен е нов текст на заглавната стр. 1: Актуализирана във връзка с промени в ППЗСП в сила от г. и реализация на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България с Картата за планираните услуги от резидентен тип и съпътстващите в общността и План за действие за периода г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа с Карта на услугите за подкрепа в общността и Карта на резидентните услуги, добавен нов месец и година на актуализацията г.. 5. Добавен е нов текст, след 4 абзац на стр. 59: Промяната на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е продиктувана от промяната в Правилник за Прилагане на Закона за социално подпомагане, изм. и доп. ДВ. бр.89 от г., в сила от г., реализация на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България с Картата за планираните услуги от резидентен тип и съпътстващите в общността и План за действие за периода г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа с Карта на услугите за подкрепа в общността и Карта на резидентните услуги. II Приетите промени да бъдат отразени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе г. при нейната бъдеща актуализация. Писмо изх / г. е неразделна част от настоящия Протокол 2/ г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ВАЛЕНТИН КОЛЕВ Заместник областен управител 7

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Folie 1

Folie 1 SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ Дом, семейство и бъдеще за всяко дете : Осигурява грижа в семеен тип среда за деца, които израстват извън родното семейство Подкрепя деца в риск и техните семейства Осъществява

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно