СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П"

Препис

1 СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св. Паисий Хилендарски, град Дупница за учебта 2019/2020 годи Ализ та дейност през учeбта 2018/2019 годи През учeбта 2018/2019 годи та дейност директора e ориентира към подобряване състоянието образователния процес, в т.ч. приобщаване децата със специални образователни потребности към общата образовател среда, осигуряване максимално добри условия за изява потенциала учениците с изявени дарби, подпомагане учителите и другите педагогически специалисти при работата с новата норматив уредба, осигуряване правилното водене документацията, провеждането изпити в съответствие с изискванията, ализ. Броят извършените е 91. Акцентът е проверка образователно-възпитателния процес учениците по новите учебни програми, както и отсъствията учениците и документирането им. Предвид от та дейност пред предходта учеб годи и изведени приоритети в училищта политика, през учeбта 2018/2019 годи та дейност директора ще се осъществява с акценти върху: 1. Учебта дейност учениците и техните учебни резултати; 2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организацион) и квалификацион дейност учителите; 3. Дейността учителите в целодневно обучение I IV и V VII клас; 4. Работата психолога, логопеда и ресурсния учител; 1

2 5. Косвен върху организации, свързани с училищните дейности (обществен съвет, училищно стоятелство, ученически съвет); 6. Контрол върху работата по проектите, действащи в училището. 1. Цели и задачи та дейност директора Основ цел: Осигуряване спазването нормативните изисквания за системата училищното образование и създаване условия за пълноценно и оптимално функциониране дейностите в училището. Участие в процеса подобряване качеството предлаганото от училището образование и постигане максимално добро съответствие между държавните образователни стандарти и постигтите резултати училищно ниво. Задачи: Осъществяване действен и ефективен превантивен, с оглед ограничаване допускането пропуски и рушения. Използване разнообразни методи, форми и средства за за осигуряване качество изпълнението задълженията педагогическия персол в училището. Коордиция и при изпълнение задълженията педагогическите специалисти по организацията, провеждането и постигането резултати в образователния процес. Ализиране от та дейност и използването им за белязване подходи за усъвършенстване цялостта дейност в училището. 2. та дейност директора: Дейността заместник-директорите по длъжност характеристика Дейността учителите и другите педагогически специалисти във връзка с организацията и провеждането образователния процес в училището. Изпълнение задълженията от стра учители и длъжностни лица при организиране и провеждане изпити (държавни зрелостни, за промя оценката, за оформяне сроч и годиш оценка и др.). 2

3 Дейността педагогическите специалисти, работещи в училището, по оказване обща и допълнител подкрепа учениците със специални образователни потребности. Спазването Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището. Правилното водене и съхраняване учебта и училищта документация от определените длъжностни лица. 3. Методи и форми : Наблюдение и ализ педагогическата дейност. Проучване и проверка документация свърза с образователния процес (годишно тематично разпределение, тетрадки учениците, техни писмени или други разработки по време обучението) и задължителните училищни документи. Подпомагане работата учителите и другите педагогически специалисти при работа с новите нормативни актове и изисквания. Социологически методи: анкетиране ученици, учители, родители; беседа с ученици, учители, родители и др. При възникла необходимост и/или по разпореждане РУО и МОН могат да бъдат извършвани проверки и извън стоящия план. 4. График та дейност директора I. Организация образователния процес педагогически/текущ ализ Ализ резултати от октомври входно ниво по всички предмети (главни учители/председатели МО). административен/текущ анкети; ализ Готовност за започване октомври учебта годи обезпеченост с учебници, учебни помагала учениците от VIII до XII клас (класни ръководители, педагогически/текущ блюдение Наблюдение часове в IV, VII, X и XII клас ноември февруари заседание ПС 3

4 педагогически/текущ самооценка Организация декември възпитателни дейности в ЦДО/организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси (учители, целоднев организация учебния ден). педагогически/текущ проучване и Тетрадки, писмени ноември проверка работи учениците, документация свърза ализ входни нива с ( образователния процес педагогически/текущ/тематичен педагогически/текущ педагогически/текущ корекция беседа; анкети беседа; анкети Съответствие между вписания материал в дневниците паралелките и годишните тематични разпределения учителите (всички Организация и качество обучението в І и V клас Ноември май октомври декември Организация и декември качество обучението в VІІ клас. Насоченост към успешно представяне учениците НВО педагогически/текущ ализ Резултати от февруари обучението по предмети след приключване І учебен срок (всички педагогически/тематичен педагогически/текущ/тематичен анкети анкети / заседание ПС заседание ПС Ефективност урока. март април Прилагане иновации, организация електронни уроци, работа по учебни проекти Организация провеждане и октомври май 4

5 педагогически/текущ/тематичен педагогически/текущ процесуал педагогически/заключителен II. Провеждане изпити административен/текущ беседа ализ ализ; оценяване дейността посредством измерване ализ коригиране вътрешноинституцион алта квалификацион дейност. Вътреш март май квалификацион дейност - проведени дискусионни форми обучение, открити уроци и др. (всички учители, председател комисия по квалификация) Усъвършенстване юни системата за вътрешно оценяване (всички Резултати от НВО (главни юни Установяване юни изходящо ниво по всички предмети (главни Спазване изискванията за провеждане изпити комисии за организиране и провеждане изпитите (комисии за проверка и оценка изпитните работи учениците). административен/превантивен подпомагане Организация учителите при работа с нормативни актове и провеждане НВО и ДЗИ комисии за организация (комисии за дежурства/комисии за проверка/техническо лице). януари, юни, юли, септември април май - юни заседание ПС/доклад ализ заседание ПС III. Оказване обща и допълнител подкрепа ученици със СОП/ученици с изявени дарби/ученици в риск/ученици с хронични заболявания 5

6 административен/превантивен подпомагане Oрганизация учителите при обучението работа с учениците със СОП в нормативни училището/ученици с актове изявени дарби/ ученици в риск/ученици с хронични заболявания (учители, класни ръководители, психолог, логопед ако има в училището). септември октомври педагогически/превантивен подпомагане Установяване входящо октомври учителите при ниво ученици със работа с СОП. Начално нормативни оценяване актове образователните потребности и изготвяне необходимите документи (екипи за подкрепа за личностно развитие). педагогически/текущ/тематичен блюдение Допълнител работа учители с ученици със СОП/ученици с изявени дарби/ученици в риск/ученици с хронични заболявания (учители в класове с ученици СОП/ученици изявени дарби). със с ноември март педагогически/заключителен ализ Постигти резултати февруари с ученици, които е юни оказва обща и допълнител подкрепа. IV. Спазване правилника за вътрешния ред, трудовата дисципли и седмичното разписание педагогически/текущ блюдение Изпълнение графика за класни и ни работи за I и II учебен срок педагогически административен/текущ/ беседа; (учителите по математика, БЕЛ и т.н.). януари април Спазване графика и декември организация март 6

7 тематичен анкети дейността при провеждане часовете за консултации (всички административен/тематичен проучване Отразяване и документация извиняване провеждане отсъствията разговори и учениците. Мерки за обсъждания ограничаване неизвинените отсъствия и за преодоляване проблемното поведение. Връзки с родителите. Санкции (учители и класни ръководители). административен/текущ блюдение, коригиране декември април Спазване ноември, седмичното февруари, разписание и април изискванията трудовата дисципли. V. Правилното водене и съхранение училищта и учеб документация административен/текущ проучване документация Спазване изискванията окончателно оформяне и съхранение училищта документация от предходта учеб годи след юнска и септемврийска сесии (дневници, лични картони, глав книга)/класните ръководители. септември за административен/превантивен подпомагане Запозване октомври учителите при учениците с работа с Правилника за нормативни дейността актове училището и други училищни документи, провеждане родителски срещи (класни ръководители). административен/текущ проучване документация Спазване изискванията декември, при водене март, юни заседание МС/класни ръководители констативни и 7

8 административен/текущ/ тематичен дневниците паралелките, отразяване оценките и отсъствията в ученическите книжки (класни ръководители, проучване Ритмичност документация изпитванията административен/текущ проучване документация и спазване изискванията Наредба 3 и Наредба 11 от г. за оценяване обучението учениците от (всички Спазване изискванията за водене документацията в края учебта годи (класни ръководители, учители, длъжностни лица). 5. от осъществения : януари, юни юни Доклади пред Педагогическия съвет (в края І срок и в края учебта годи) и съгласно пла за работа ПС. Ализ от извърше/и тематич/и проверка/и и представяне пред заинтересованите лица. Настоящият план е представен за запозване педагогическия екип заседание Педагогическия съвет ( 15/ г.). Изготвил: Виолета Инкьова Директор 8

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai З А УЧЕБНАТА 2014 / 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2014 г. 1 Настоящия план за контролната дейност е изготвен и съобразен с Инструкция 1/23.01.2003 г.

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА 44. СУ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Този план е част от годишния план на училището,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система I. Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020 1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система; 2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС 8011 гр. Бургас Тел./факс: ; к-с Меден рудник УТВЪРЖДАВАМ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС 8011 гр. Бургас Тел./факс: ; к-с Меден рудник   УТВЪРЖДАВАМ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС 8011 гр. Бургас Тел./факс: 852 270; 852-426 к-с Меден рудник E-mail: elinpelin@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно