ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри"

Препис

1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2017/2018 г. обучение и учебни планове по т. 5, 7, 22, 23, 26, на магистърски програми, както следва: 1. "Образователен мениджмънт" 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 600 лв.; 2. Социално-педагогическа работа с правонарушители - 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 550 лв.; 3. "Комуникативни нарушения на развитието" задочно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 600 лв. 4. "Комуникативни нарушения на развитието" - редовно обучение: 2 години, 4 семестъра, с такса на семестър 700 лв.; 5. "Комуникативни нарушения на развитието" (за специалисти) задочно обучение: 1 година, 2 семестъра, с такса на семестър 600 лв.; 6. Специална педагогика ресурсен учител задочно обучение, 4 семестъра, с такса на семестър 500 лв.; 7. Специална педагогика ресурсен учител (за специалисти) задочно обучение, 2 семестъра, с такса на семестър 600 лв; 8. Училищна педагогика - Учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, задочно обучение. Обучението ще се извършва по проект в Еразъм плюс, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката Инициативи за иновативна политика, Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към

2 учителската професия/ с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация Заедно в час. 9. Начална училищна педагогика Начален учител, задочно обучение. Обучението ще се извършва по проект в Еразъм плюс, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката Инициативи за иновативна политика, Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование (2014/Ц 455/08) A New Way for New Talents in Teaching /Нови пътеки към учителската професия/ с участници от българска страна МОН, ПУ и Фондация Заедно в час. 10. Мениджмънт на социалните организации 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 500 лв.; 11. Социален мениджмънт и социално предприемачество 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 500 лв. 12. Училищна психология 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. 13. Училищна психология за филиал град Смолян 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. 14. Училищна психология за филиал град Кърджали 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. 15. Психология на управлението 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.;

3 16. Приложна психология 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти - задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.; 17. Позитивна психология 3 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти- задочно обучение, с такса за семестър 650 лв.; 18. Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище (специалисти) - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв. ; 19. Педагогика на обучението по музика в детската градина и средното училище (неспециалисти) - 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв; 20. Ръководство на вокални и инструментални състави - 1 година и половина, 3 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв.; 21. Музикално-изпълнителско изкуство - 1 година, 2 семестъра, задочно обучение, с такса за семестър 450 лв. 22. Предучилищна и начална училищна педагогика 3 семестъра, след ОКС бакалавър, задочно обучение, срок на обучение: 3 семестъра за бакалаври от професионалното направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ Паисий Хилендарски гр. Пловдив, Филиал Любен Каравелов - гр. Кърджали и Филиал гр. Смолян. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 550 лв. на семестър. 23. Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика 2 семестъра, след ОКС бакалавър, задочно обучение, 2 семестъра за бакалаври завършили специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, такса за обучение: 550 лв. на семестър. 24. Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС бакалавър задочно обучение, срок на обучение: 5 семестъра за неспециалисти, такса за обучение: 550 лв. на семестър.

4 25. Предучилищна и начална училищна педагогика, след ОКС Професионален бакалавър, задочно обучение, срок на обучение: 4 семестъра за професионални бакалаври от направление Педагогика. Обучението се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ Паисий Хилендарски гр. Пловдив и на територията на филиал Любен Каравелов на ПУ, гр. Кърджали. Ако групата във филиала е под 20 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. Такса за обучение: 550 лв. на семестър. 26. Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина задочно обучение, след ОКС бакалавър за учебната 2017/2018 год., срок на обучение: 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС бакалавър от специалностите Предучилищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език, такса за обучение: 550 лв. на семестър. 27. ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА, задочно обучение, срок на обучение: 3 семестъра за бакалаври с диплома за завършена ОКС бакалавър, такса за обучение: 500 лв. на семестър 28. ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ В ГРУПИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Срок на обучение - неспециалисти: - 3 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС бакалавър от професионално направление Педагогика, такса за обучение: 550 лв. на семестър - 3 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС бакалавър от професионално направление Педагогика, такса за обучение: 600 лв. на семестър Срок на обучение - специалисти: - 2 семестъра, задочно обучение, за завършили ОКС бакалавър от специалностите Предучилищна педагогика, Предучилищна педагогика

5 и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, такса за обучение: 550 лв. на семестър - 2 семестъра, редовно обучение, за завършили ОКС бакалавър от специалностите Предучилищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика,такса за обучение: 600 лв. на семестър. 1. Спорт в училище редовно обучение в два семестъра и семестриална такса 500 лв. за специалисти, магистърска програма Спорт в училище редовно обучение в четири семестъра и семестриална такса 500 лв. за неспециалисти. 2. Педагогика на обучението по изобразително изкуство 2 години, 4 семестъра, задочно обучение, семестриална такса лв. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови учебни планове за специалности, както следва: 1) Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, ОКС бакалавър, редовно обучение. 2. Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ за ОКС магистър (неспециалисти) задочно обучение 3. Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ за ОКС магистър, /специалисти/ задочно обучение Учебните планове да влязат в сила за I курс на учебната 2017/2018 година. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри избираеми дисциплини и факултативни дисциплини за учебната година за всички курсове, както следва: - ИД I част Музикални формации 30ч. упражнения за специалност Музика в Iкурс, I сем. - ИД II част Въведение в тонрежисурата 30ч. упражнения за специалност

6 Музика в I курс, II сем. - ИД III част Джаз хармония - I 30ч. упражнения за специалност Музика в IIкурс, III сем. - ИД IV част Джаз хармония - II 30ч. упражнения за специалност Музика в II курс, IV сем. - ИД V част Теория на джаза - 30 часа упражнения за специалност Музика в III курс, V сем. - ИД VI част Аранжиране за джаз и поп формации - I - 30 часа упражнения за специалност Музика в III курс, VI сем. - ИД VII част Аранжиране за джаз и поп формации - II - 30 часа упражнения за специалност Музика в IV курс, VIII сем. - ИД VIII част Джаз импровизации - 30 часа упражнения за специалност Музика в IV курс, VIII сем. - ФД I част Дикция с микрофонна техника - 30 часа лекции за специалност Музика в III курс, V сем. - ФД II част Интеграция между българския музикален фолклор, джазовата и популярната музика - 30 часа лекции за специалност Музика в IV курс, VIII сем. - ФД III част Вокална постановка в поп пеенето - 30 часа лекции за специалност Музика в IV курс, VIII сем. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри промени в учебни планове: - еднократна промяна в учебния план за специалност Социални дейности, ОКС «бакалавър», редовно обучение, за учебната 2017/2018 г., както следва: дисциплината Основи на социалното управление от първи семестър се премества в трети семестър, а дисциплината Комуникационни умения се премества в първи семестър, като кредитите,хорариума и формата на оценяване се запазват.

7 Във втори семестър дисциплината Социална симеотика от 30/0/0 се заменя с дисциплината Спорт с хорариум 0/0/30, като се променя самоподготовката от 90 на 30, а кредитите от 4 стават 2. Във втори семестър дисциплината Методи за изследвания в социалните и поведенческите науки се променя самоподготовката от 75 на 105, а кредитите от 4 стават 5 Във втори семестър дисциплината Законодателна защита на хора в неравностойно положение се променя самоподготовката от 75 на 105, а кредитите от 4 стават 5 дисциплината Социални дейности за хора с увреждания от пети семестър се премества в шести семестър, а дисциплината Управление на човешките ресурси в социалната сфера от шести семестър се премества в пети семестър, като кредитите,хорариума и формата на оценяване се запазват. дисциплината Социална работа в интеркултурна среда се премества в шести семестър, а дисциплината Социална рехабилитация се премества в пети семестър, като кредитите,хорариума и формата на оценяване се запазват. В пети семестър Практическа дисциплина тренинг по избор, хорариума се променя от на В пети семестър Практикум по социално подпомагане, хорариума се променя от на еднократна промяна в учебния план на специалност Начална училищна педагогика и чужд език : - Дисциплината Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална училищна възраст с хорариум , форма на контрол изпит, извънаудиторна заетост 90 и кредити 5 от V семестър да бъде преместена в VІ семестър за учебната 2017/2018 г.

8 - промени в учебния план на магистърска програма Превантивна педагогика 3 семестъра, след ОКС бакалавър, задочно обучение, както следва: Предложените промени се отнасят до прецизиране наименованието на някои учебни дисциплини без да се променя техния хорариум, извънаудиторна заетост, кредити и форма на изпит. 1. Учебната дисциплина Законодателни основи и организация на превантивната работа с деца и младежи се променя на Организация и дейност на институциите в системата за превенция и корекция на девиантното поведение. 2. Учебната дисциплина Теории и системи на социално учене и познание се замества с учебната дисциплина Семейна педагогика. 3. Учебната дисциплина Превантивна и възпитателна дейност с малолетни и непълнолетни се променя на Превантивни програми за работа с деца и младежи. 4. Учебната дисциплина Проблеми на ресоциализацията посткорекционен период се променя на Ресоциализацията на в посткорекционен период. 5. Избираема дисциплина Превантивна работа с деца в неравностойно положение се променя на Превантивна работа на деца с риск. 6. Факултативна дисциплина Етнопедагогика се променя на Социално педагогическа работа с лица от етнически малцинства и мигранти. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждането на обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал гр. Кърджали на Допълнителна квалификация Начална училищна педагогика, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години, квалификация педагог-начален учител, за учебната 2017/2018 г.

9 Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 550 лв. на семестър. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждането на обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал гр. Кърджали на Допълнителна квалификация Предучилищна педагогика, задочно обучение, срок на обучение 1,5 години, квалификация педагог-детски учител, за учебната 2017/2018 г. Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 човека. Такса за обучение: 550 лв. на семестър. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри провеждането на курс за придобиване на професионална квалификация Помощниквъзпитател, като обучението е в 2 семестъра, а таксата на обучение е: - за работещи в детска градина и курса се провежда в Университета 150 лв.; - за работещи в детска градина, а курса се провежда извън Университета 180 лв.; - за не работещи в детска градина и курса се провежда в Университета 180 лв. ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и научна степен доктор от Пенка Кръстева Вълчева с дисертационен труд на тема Развитие на комуникативната компетентност чрез творческия разказ в подготвителна група и научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...; докторска програма обучението по български език и литература по предложение на катедрения съвет, протокол 9/ г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да определи със заповед следния състав на научно жури:

10 Външни членове за Пловдивския университет: 1. Проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов - Софийски университет Св. Климент Охридски гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика; (Теория на възпитанието и дидактика език и комуникация); 2. Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева - Университет Проф. д-р Асен Златаров - гр. Бургас, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2 Педагогика и 1.3 Педагогика на обучението по...; ( обучението по български език и литература); 3. Доц. д-р Мариана Асенова Балабанова - Югозападен университет Св. Неофит Рилски гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ; ( обучението по български език и литература). Вътрешни членове за Пловдивския университет: 1. Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова - Пловдивски университет Паисий Хилендарски - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...; ( обучението по български език и литература в началния етап на СОУ); 2. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова - Пловдивски университет Паисий Хилендарски гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ; ( обучението по български език). Резервни членове: 1. Доц. д-р Рени Георгиева Христова - Коцева Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий гр. Велико Търново, област на

11 висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика; (Теория на възпитанието и дидактика) външен; 2. Доц. д-р Симо Петров Иванов - Пловдивски университет Паисий Хилендарски - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; (Теория на възпитанието и дидактика) вътрешен. Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са проведе на г. от ч. в Нова сграда на Университета (заседателна зала). ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лева (сто лева) на Пенка Кръстева Вълчева редовен докторант към катедра Предучилищна педагогика за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заседание за защита на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор. ФС РЕШИ: Одобрява хонорувани преподаватели за учебната 2017/2018 година следните лица: Специалности И Специалност Преподавател Учебна дисциплина Проф.дпн Пламен Дидактика Радев БЕАЕ БЕИ Поток /, БЕАЕ, БЕИ/ Проф.дпсн Веселин Василев История на педагогиката и бълг. образованиие Педагогика Обща психология Психология на развитието Психология на обучението Семестър Лекции Упр. III и IV 60 ІІ 30 V 30 І 30 ІІ и ІІІ 30 IV 15

12 Проф.д-р Марина Иванова Проф.д-р Бисер Дамянов Проф.дпн Дора Левтерова Гл.ас.д-р Нона Глушкова Проф.дпн Румяна Танкова, гл.ас.д-р Пенка Димитрова Доц.д-р Албена Александрова Гл.ас.д-р Екатерина Чернева Доц.д-р Елена Арнаудова Доц.д-р Елена Събева Доц.д-р Галена Иванова технологичната култура трудовоконструктивната дейност Основи на изобразителното изкуство обучението по изобраз.изкуство Интеграция на ученици със спец. образов. потребности Управление на детското заведение обуч.по бълг.език в НУ Основи на педагогиката Теория на възпитанието овладяване на българския език в ДГ Основи на музикалната грамотност обучението по музиката Предучилищна педагогика І ч. и ІІ ч. Семейна педагогика Педагогически технологии в играта VІ 30 VІІ 30 І 30 V 30 ІІІ 30 VІІ 30 VІ-VІІ 60 І 15 ІІІ 30 VІ 45 І 15 ІV 30 І-ІІ 60 ІІІ 30 V 30

13 Доц.д-р Даниела Маркова Доц.д-р Румяна Кожухарова Доц.д-р Владимира Ангелова Гл.ас.д-р Димитрина Капитанова Доц.д-р Софка Каракехайова Гл.ас.д-р Силвана Боева изобразителното изкуство V 30 Математика І 30 обучението по математика в НУ формиране на математически представи Педагогика на взаимодействието дете -околна среда физическото възпитание V-VІ 60 V 30 VІ 45 ІV 30 ФС РЕШИ: Одобрява учебния план за първи курс на учебната 2017/2018 г. за ОКС бакалавър на специалност Начална училищна педагогика и чужд език, редовно обучение на Педагогически факултет да влезе в сила за обучение във Филиал Кърджали. ПРОТОКОЛЧИК:/п/ /С.Спасова/ Д Е К А Н :/п/ /проф.дпн Р.Танкова/

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/21.04.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати 8.15-13.00 14.15-19.00 Специалност: 31.08.2019 г. 01.09.2019 г. Лек. Математика - І част 02.09.2019 г. ас.д-р Радев 03.09.2019 г. Лек. Математика

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/07.12.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: председател доц.д-р

Подробно

ПРОТОКОЛ № 30

ПРОТОКОЛ № 30 ПРОТОКОЛ 30 Днес, 25.09.2008 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет. Списъчен състав: 30 Присъстват: 19 Отсъстват: 10 (проф. дфн О. Сапарев, проф. дфн И. Пелева,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/18.04.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове за първи курс на учебната 2017/2018

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/13.03.2018 г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в състав: Председател: доц.д-р Елена Стоянова Събева

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/16.12.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700,

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700, ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис извлечение от протокол 4 / 20.03.2019 г Гласували: 23. Да 17. Против 1. Въздържали се 5 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/08.03.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2015/2016

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 11/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 11/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 11/21.06.2016 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост - преподаватели по чл.68, ал.1, т.2 - за извършване

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/14.10.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 следните лица: Катедра

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална задочно обучение, първа група, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева / проф. д-р Елена Джамбазова/ 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019 31.05.2019 01.06.2019

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно