ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:"

Препис

1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Анкета 3.2 е проведена на г. деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2014 г. студенти с образователно квалификационна степен БАКАЛАВЪР от специалностите БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ, БИОИНФОРМАТИКА, МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА и студенти с образователно квалификационна степен МАГИСТЪР от магистърски програми към Биологическия факултет. Периодът между Държавните изпити юли 2014г. и септември 2014г. и Промоцията за връчване на дипломите на завършилите студенти април 2015г. е доста голям, което обяснява отсъствието на голяма част от абсолвентите, изискали дипломите си предварително, за да ги представят пред работодатели или за участие в конкурси. За провеждане на анкета 3.2. бяха подготвени 70 анкетни карти. Общо бяха обработени 47 броя, част от които попълнени в деня на Промоцията. Обработените анкетни карти са разпределени както следва:

2 бакалаври 38 студенти от специалности Молекулярна биология, Медицинска биология, Екология и опазване на околната среда, Екология на биотехнологичните производства, Биология и химия, Биоинформатика, магистри 9 студенти от магистърски програми Биотехнологична микробиология, Биофармацевтична биохимия, Лечебни и етерични растения, Екология, управление и контрол на околната среда. Резултатите от анкетата са онагледени с графики и са придружени от коментар. Периодът от Държавните изпити до Промоцията за връчване на дипломите на Випуск 2014 е относително кратък, но независимо от условията на сериозна политическа, социална и икономическа криза в България % от анкетираните студенти са успели да започнат работа, а други % търсят и очакват да започнат работа (фиг.1). Фиг.1. Проучване на заетостта на анкетираните дипломирани студенти При детайлната оценка на заетостта на анкетираните студенти се отчита сравнително висока степен на реализация 45 % от работещите анкетирани студенти споделят, че са започнали работа по специалността или близо до нея (Фиг.2). Работещи не по специалността са общо 42 % (Фиг.2). Към момента на провеждане на анкетата 16 от анкетираните 47 дипломирани студенти (34%) не са ангажирани с конкретна работна

3 позиция. При оценка на заетостта на възпитаниците на Биологически факултет задължително трябва да се отчете фактът, че през 2014 г. 2015г. в България е налице икономическа обстановка, характеризираща се с влошени параметри на пазара на труда. Към момента на провеждане на анкетата голяма част от анкетираните студенти бакалаври продължават образованието си в магистърски програми, извеждани от Биологическия факултет на Пловдивския Университет (68.42 %), и за някои от тях активното участие в учебния процес понякога се оказва пречка за започване на работа. Фиг.2. Специфика на заетостта на анкетираните дипломирани студенти ( въпрос: Работата Ви съответства ли на специалността, която завършихте?) Mнението на близо 30 % от анкетираните студенти е, че работодателите възприемат добре дипломата и образованието, което ПУ дава. Повечето студенти търсят работа по специалността си, но споделят, че трудно намират такава. Всички анкетирани студенти са решени да продължават да работят и да търсят работа по специалността си (Фиг.3). Една от вероятните причини за противоречивите резултати, отчетени при това запитване, е малкият брой студенти, попълнили анкетата, както и големият процент незаемащи работна позиция към момента на провеждане на анкетата.

4 Фиг.3. Мнения на анкетираните студенти относно рейтинга на завършените от тях специалности Резултатите от проведената анкета показват за пореден път високото мнение на студентите за преподавателите в Биологически факултет (Фиг.4). Фиг.4. Мнения на студентите за преподавателите, учебния процес и административното обслужване в ПУ Повечето от анкетираните определят преподавателите си като добри професионалисти и педагози. Резултатите от проведената анкета показват положителното мнение на студентите относно материално техническата база в Биологическия факултет. През последните няколко години в Биологическия факултет са спечелени инфраструктурни проекти, част от които приключени успешно. В резултат на това лабораториите са оборудвани с нова апаратура, а възможностите за финансиране на учебния

5 процес са значително увеличени в резултат на добрата и гъвкава икономическа политика на Деканското ръководство на Факултета. В резултат е налице значително повишаване на качеството на учебния процес, което е отчетено от студентите чрез изказаната положителна оценка в настоящата анкета. Мненията относно административното обслужване на студентите като цяло са положителни. Обучението в Биологическия факултет включва практическа и самостоятелна работа, която в голямата си част предполага работа в екип. Така у студентите се развиват умения за анализ и творческо обсъждане на научна литература при решаването на конкретни задачи (фиг. 5). Фиг.5. Мнения на анкетираните студенти за придобитите умения в резултат на обучението им в ПУ Мнението на анкетираните студенти е, че обучението им в Биологическия факултет е допринесло до известна степен за усъвършенстване на техните чуждоезикови знания и компютърни умения. В проведената анкета е включен въпрос за това, дали дипломираните вече студенти биха препоръчали на свои познати образованието в Пловдивски Университет. Резултатите показват, че % отговарят с да, % отговарят с по скоро да, а само 6.38 % от анкетираните студенти са скептично настроени и по скоро не биха препоръчали на познати образованието в ПУ (Фиг.6).

6 Голяма част от анкетираните студенти, завършили през 2014 г., са предпочели при избора на специалност за магистърска образователна степен програми, предлагани от Биологически факултет към ПУ Паисий Хилендарски. Успешната реализация на завършили в предишни години студенти като еколози, като биолози в медико диагностични, микробиологични, клинични лаборатории и акредитирани лаборатории за анализ на храни, води и др., най вероятно обяснява интереса на студентите към магистърските програми, по които се провежда обучение в Биологическия факултет. От анкетираните 38 студенти с бакалавърска степен, 16 продължават образованието си, като 15 от тях са предпочели магистърски програми, извеждани от Биологическия факултет на ПУ. Фиг.6. Отговори на анкетираните студенти на въпроса: Бихте ли препоръчали на Ваш познат (или близък) да продължи образованието си в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"?

7 Изводи Анализът на резултатите от проведената анкета в деня на Промоцията на абсолвентите, завършили през 2014 г., оформя мнение, че студентите, обучавани в различните бакалавърски специалности и магистърски програми на Биологически факултет в ПУ Паисий Хилендарски, избират специалността си с желание и по призвание. Повечето от анкетираните студенти определят подготовката си като достатъчна за успешната им професионална реализация. Студентите отчитат подобрението в материално-техническата база на Биологическия факултет като добър залог за повишаване на качеството на образованието. Обучението в различните специалности на Биологически факултет развива у студентите способности за анализ и работа с научна литература. Резултатите показват добра комуникация между студенти, преподавателски състав и администрация. По-голямата част от дипломираните и анкетирани студенти са готови да препоръчат на свои близки да продължат образованието си в Пловдивски Университет Паисий Хилендарски, което може да бъде тълкувано като голям кредит на доверие към преподавателите в Биологическия факултет и образователните програми, извеждани от тях. Препоръки Въз основа на отчетените резултати комисията, провела анкетата, препоръчва на Биологическия факултет: 1. Да се разшири работата по предварително информиране на кандидатстудентите за естеството на обучение в бакалавърските и магистърски програми, предлагани от Биологическия факултет, и възможностите за професионална реализация на трудовия пазар след придобиване на образователно квалификационните степени Бакалавър и Магистър в Биологическия факултет на ПУ Паисий Хилендарски.

8 2. Да се положи начало на ежегодно провеждане на работни срещи между потенциални работодатели и завършващи и дипломирани студенти през периода март април с цел промотиране спецификата и качествата на образованието, което предлага Биологическия факултет. 3. Периодично да се актуализират учебните планове на специалностите с цел доближаване до нуждите на пазара на труда и по успешна реализация на завършващите студенти. 4. Да продължи работата за подобряване на материално техническата база и повишаване на качеството на административното обслужване. 5. Анкета 3.2 да бъде предоставяна на студенти за попълване в Учебен отдел при подписване на документите за подготовка на дипломите. Така броят на анкетираните студенти и количеството на събраната обратна информация ще са значително повече, което ще увеличи статистическата достоверност на данните.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултати

Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултати Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по информационни науки Катедра Информационни системи и технологии Анализ резултатите от анкетно проучване на завършващите степен Бакалавър

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ БАКАЛАВЪР,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Университетски анкети 2014 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА Анкетна карта 01-05 Коя е специалността, която завършвате? Разпределение на анкетираните по пол (в %) 10 96,15%

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се провеждат в края на всяка учебна година Запознати ли сте

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС III ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ..16 г. РЕНТГЕНОВ

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 1..17 г. АКУШЕРКА 1..17 г. 2

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 15 1-5 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС - IV ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА АКУШЕРКА 28.1.15 г. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 28.1.15

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ПЛОДИСКИ УНИЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ http://bio.uni-plovdiv.bg/ ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТОТО ДОКЛАД ОТНОСНО АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ от АНКЕТА 2 213г. Анкетата е проведена през

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ПРЕДДИПЛОМЕН

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.15

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно