УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

Размер: px
Започни от страница:

Download "УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон"

Препис

1 УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет за национално и световно стопанство по научна специалност Социология (социология на престъпността), професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата, научна област 3.Социални, стопански и правни науки, обявен в ДВ бр. 64 от г. 1. Информация за конкурса Конкурсът е обявен за нуждите на катедра Икономическа социология към Общоикономически факултет на УНСС съгласно решение на АС 3/ г. в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология (социология на престъпността). Участвам в състава на научното жури съгласно Заповед 2000/ г. на Зам.Ректора на УНСС по НИД. 2. Кратка информация за кандидатите в конкурса Документи за участие в обявения конкурс е подал един кандидат д-р Георги Светлозаров Петрунов, главен асистент в катедра Икономическа социология към Общоикономически факултет. Кандидатът работи като главен асистент в УНСС от 2013 год., като общият му преподавателски стаж е 8 год. и 11 месеца. 3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност Подадените от д-р Петрунов документи за участие в обявения конкурс съответстват на изискванията на Закона за развитие на академичния състав, на Правилника за неговото приложение, приет от Министерския съвет и на Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС. 3.1 Изпълнение на количествените изисквания 1

2 Според попълнената от кандидата Карта за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност Доцент в УНСС, д-р Георги Петрунов при изисквани 300 точки събира общо 1094 точки. Картата е попълнена в съответствие с изискванията и е придружена от оригинали на документи или копия като доказателствени материали. Изпълнени са задължителните условия по ЗРАСРБ (Чл.24). За всички раздели на Картата за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност Доцент в УНСС са значително надхвърлени минимално изискваните прагове. 3.2 Изпълнение на качествените изисквания д-р Георги Петрунов е попълнил и Карта за изпълнение на качествените изисквания за заемане на академичната длъжност доцент в УНСС. Посочени са приноси на кандидата по основните качествени изисквания, характеризиращи го като утвърден изследовател и лектор с обществено признание за неговите професионални постижения. Съветът по хабилитация на Университета за национално и световно стопанство е дал положително становище за потенциалния кандидат за участник в конкурса гл.ас. д-р Георги Петрунов в свое решение: Протокол 12 от Оценка на учебно-преподавателската дейност Гл.ас. д-р Георги Петрунов покрива изискванията за изпълнена аудиторната заетост в съответствие с изискванията за заемане на академична длъжност доцент в УНСС: общо 3551 часа за последните 8 години и 11 месеца. В катедра Икономическа социология при УНСС гл.ас. д-р Георги Петрунов е разработил и водил самостоятелно учебни курсове пред студентите от специалности Социология и Икономическа социология по дисциплините: Социология на девиациите и престъпността, специалност "Социология", УНСС Социология на отклоняващото се поведение и престъпността, специалност "Икономическа социология", УНСС Противодействие на изпирането на пари, специалност "Икономика на отбраната и сигурността", УНСС Методология и организация на емпирични изследвания, специалност "Икономическа социология", УНСС В допълнение, д-р Петрунов е водил занятия и към катедрите в Софийския университет и Пловдивския университет както следва: Социологически изследвания на организираната престъпност, специалност "Социология", СУ Изследвания на организираната престъпност, специалност "Социология", ПУ Гл.ас. д-р Георги Петрунов има участие като автор в издаден учебник, обсъден и приет на катедрен съвет и придружен с две рецензии както следва: 2

3 Петрунов, Г Противодействие на изпирането на пари. София: Издателски комплекс - УНСС. (14,5 коли) Оценката ми на основа на посоченото по-горе е, че гл.ас.д-р Георги Петрунов притежава достатъчен преподавателски опит и професионална компетентност за заемане на академичната длъжност доцент. 5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации В Картата за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната длъжност Доцент в УНСС, гл.ас. д-р Георги Петрунов е посочил авторство на значително количество научни разработки, което го очертава като изявен учен в областта на социологическия анализ на девиантното поведение и престъпността. Той е добре познат в научната общност у нас и в чужбина със своите разработки. Регистрирани са 24 цитата в Scopus и 108 цитирания, установени чрез други наукометрични системи (напр. в Google Scholar). По-конкретно представените за конкурса разработки включват: - Две самостоятелни монографии и 4 участия в съавторство в монографични изследвания посветени на проблемите на прането на пари и трафика на хора: Петрунов, Г. Изпиране на пари: мащаб, ефекти, публични политики София: Издателски комплекс - УНСС. 13 печатни коли. Петрунов, Г. Основни схеми за изпиране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация София. 8,5 печатни коли. - 2 самостоятелни студии; - 2 статии в индексирани научни списания в Scopus и Thomson Reuters; - 5 статии в други специализирани индексирани научни списания; - 2 статии в специализирани научни списания с редколегия. Представените за оценка публикации са 31, а общият списък на публикациите на д-р Петрунов е два пъти по-голям. Гл.ас.д-р Георги Петрунов е посочил участие в един университетски, единадесет национални и девет международни проекта. Проблематиката на проектите обхваща различни аспекти на престъпността и противодействието на престъпността, прането на пари, трафика на хора и др. Представена е информация за едно участие в конференция в чужбина, организирана от международна организация, както и в 12 национални конференции с публикувани доклади в сборници от проведените научни форуми. 3

4 Като цяло изследователската дейност на гл.ас. д-р Георги Петрунов е ориентирана в няколко основни направления като сред тях водещо място имат изследванията в тематичната област на настоящия конкурс социология на престъпността. Представени са поредица от публикации по проблемите на организираната престъпност, трафика на хора, сексуалната експлоатация, прането на пари, престъпленията срещу деца, върховенството на закона, противодействието на прането на пари, структура и организация на престъпните мрежи, противодействието на корупцията и др. Втора важна област на научната работа на д-р Петрунов е разработване на научни методи за изследване на прането на пари и свързаните с това структури и дейности на организираната престъпност. Разработват се също и методите за противодействие на прането на пари както в теоретичен така и в практически план. Последното е пряко свързано с практическо-приложната дейност на д-р Петрунов в сътрудничество с различни институции на правоприлагането. Активната научно-изследователска дейност на гл.ас. д-р Георги Петрунов е получила не само национално, но и международно признание, което дава множество солидни основания той да заслужава да заеме академичната длъжност доцент. 6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на кандидатите Въз основа на представените публикации и участието в международни и национални научни проекти и изследвания, могат да се откроят няколко основни области и конкретни научните приноси на кандидата: Първо, приноси свързани с теоретичния анализ на явлението пране на пари. Това се основава на изясняване на основните микро и макроикономически подходи за оценка на мащаба на изпирането на пари. На основата на критичен анализ на съществуващите модели са направени допълнения по водещия модел в това отношение, разработен от Джон Уолкър. Предлаганият модел е приложен към условията на България и е емпирично апробиран с информация за трафика на хора. Проучени и систематизирани са някои ефекти от процеса на изпирането на пари по отношение на четирите потоци от мръсни пари в България износ, внос на мръсни пари, вътрешни потоци и транзитни потоци. Второ, д-р Петрунов разработва теоретична схема за анализ на явлението трафик на хора и очертава основни социални характеристики на основни негови актьори. На тази основа се оценява въздействието върху този процес на фактори като бедността, безработицата и социалните неравенства. 4

5 Трето, съществен принос на д-р Петрунов е приложението на методите на мрежовия анализ при изследването на структурите и механизмите на възпроизводство на организираната престъпност. Мрежовият анализ е приложен към български организирани престъпни групи и са изведени водещите връзки в тях. В резултат от анализа са формулирани и научно-приложни предложения за подобряване на противодействието на престъпните мрежи разследване и залавяне на ключовите актьори, провеждане на паралелни криминални и финансови разследвания и др. Научно-изследователската и научно-приложната дейност на гл.ас.д-р Георги Петрунов, материализирана и в конкретни приноси, дават категорични аргументи той да заеме академичната длъжност доцент. 7. Основни критични бележки и препоръки към всеки кандидат поотделно Нямам критични бележки по същество, но бих направил една препоръка: на основата на своите разработки върху структурата и механизмите на функциониране на организираната престъпност и прането на пари да насочи своите по-нататъшни изследователски усилия към разработването на модели за оценка на ефективността на противодействието от страна на институциите на правоприлагането в България. 8. Заключение Посочените качества на учебно-преподавателската, научно-изследователската и научно-приложната дейност на гл.ас. д-р Георги Петрунов ми дават основание за заключението, че той отговаря на всички законови и професионални изисквания за заемане на академичната длъжност доцент. Подкрепям неговата кандидатура за заемане на академична длъжност доцент и бих препоръчал същата оценка да бъде приета и от останалите членове на научното жури г. София Подпис:.. (доц. д-р Александър Стоянов) 5

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно