1

Размер: px
Започни от страница:

Download "1"

Препис

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: Ревизия: Дата на отпечатване: Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието Търговско наименование: Thomsit P 625 компонент А Предназначение: Двукомпонентно полиуретаново лепило за дървени подови покрития Наименование на фирмата: 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, ет.2 Тел.:(02) Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист): Отдел Проучване и развитие, Тел. (02) Телефони в случаи на спешност: (02) или между 9.00 ч и ч от понеделник до петък 150 (Бърза помощ) или (02) (Клиника по токсикология при МБАЛСМ Пирогов ) 2. Състав / информация за съставните вещества Общо химическо описание: Полиуретаново лепило Декларация за съставките: Полиол Неорганични пълнители 3. Описание на опасностите Символи за опасност: Няма R-фрази: Няма S-фрази: Няма 4. Мерки за оказване на първа помощ При контакт с кожата: Да се измие с течаща вода и сапун. Да се приложи препарат за поддържане на кожата. Замърсеното облекло да се свали незабавно. При контакт с очите: Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода в продължение на 10 мин. Да се потърси лекарска помощ. При поглъщане: Устата и гърлото да се промият. Да се изпие голямо количество вода. Да се потърси лекарска помощ.

2 Thomsit P 625 Стр. 2 от 9 5. Мерки при гасене на пожар Подходящи средства за гасене на пожар: Да се използват обичайните противопожарни средства. Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност: Няма известни. Специални предпазни средства за пожарникарите: Не е необходимо специално оборудване. Специфични опасности, произтичащи от самия продукт, продукти на неговото разлагане или освобождаващи се газове: Възможно отделяне на въглероден оксид въглероден диоксид. 6. Мерки при аварийно изпускане Мерки за опазване на околната среда: Да се предотвратява проникването на продукта в канализационната мрежа, повърхностните водни басейни и подпочвените води. Начини за почистване и събиране: Да се събере с помощта на абсорбиращ материал (пясък, торф, стърготини). Замърсеният материал да се третира като отпадък съгласно раздел Работа с препарата и съхранение Работа с препарата: Не се изискват специални мерки за работа с препарата. Съхранение: Да се предпазва от замръзване. Да се пази от температури под 0 С и над +50 С Да не се съхранява заедно с храни и други продукти (чай, кафе, тютюн и др.). 8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства Информация относно дизайна на работното помещение: Не са необходими специални мерки. Съставки, изискващи специфичен контрол на работното място: Няма. Обща защита и хигиенни мерки: Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете. 9. Физични и химични свойства Общи характеристики: Състояние: Цвят: пастообразно беж Физикохимични свойства: ph (при +20 C, неразреден) 6,8 7,4 Разтворимост във вода (+23 C) Неразтворим

3 Thomsit P 625 Стр. 3 от Стабилност и реактивоспособност Условия, които трябва да се избягват: При употреба съгласно спецификацията не настъпва разлагане. Вещества, които трябва да се избягват: Няма известни, когато се използва за предвидените употреби. Опасни продукти при разпадане: Няма известни. 11. Токсикологична информация Обща токсикологична информация: Съгласно нашите познания не могат да се очакват вредни въздействия при правилно боравене и употреба на препарата. 12. Информация за околната среда Стабилност и разграждане: Продуктът е бързо биологично разложим. Токсичност за водните организми (вид и продължителност, дайте стойности в mg/l): LC 50>100 mg/l Обща информация за околната среда: Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни. 13. Третиране на отпадъците Отстраняване на препарата: Изгаряне като отпадък или третиране в съоръжение за обезвреждане с разрешение на компетентните местни служби. След втвърдяване с компонент В. Валидните кодове за отпадъци на ЕИО не са свързани със самите продукти, а до голяма степен с източника. Поради това производителят не е в състояние да специфицира ЕИО кодовете за отпадъци за изделия или продукти, които се използват в различни отрасли. Те могат да бъдат получени от производителя. Отстраняване на препарата: Изгаряне като отпадък или третиране в съоръжение за обезвреждане с разрешение на компетентните местни служби. 14. Информация за транспортиране Обща информация: Не представлява опасен товар съгласно RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

4 Thomsit P 625 Стр. 4 от Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране) Етикиране: Не е необходима специална маркировка. Препаратът не е класифициран като опасен (дразнещ) в смисъла на действащите директиви за производство. Национални разпоредби: Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от г., с по-късни изменения) Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Oбн. ДВ, бр. 5 от г., с по-късни изменения) Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671) Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86) Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62) Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112) Наредба на министъра на труда и социалната политика от г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от г.) Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС 161 от г., обн. ДВ, бр. 63 от г., в сила от г.) Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. Наредба 3 от г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от г., в сила от г.). Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от г. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ г.) Наредба 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от г.) 16. Друга информация Допълнителна информация: Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.

5 Thomsit P 625 Стр. 5 от 9 1. Описание на веществото/препарата и фирмата/предприятието Търговско наименование: Thomsit P 625 компонент Б Предназначение: Двукомпонентно полиуретаново лепило за дървени подови покрития Наименование на фирмата: 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, ет.2 Тел.:(02) Информационна служба (относно съдържанието на информационния лист): Отдел Проучване и развитие, Тел. (02) Телефони в случаи на спешност: (02) или между 9.00 ч и ч от понеделник до петък 150 (Бърза помощ) или (02) (Клиника по токсикология при МБАЛСМ Пирогов ) 2. Състав / информация за съставните вещества Общо химическо описание: Полиизоцианат Декларация за съставките: 1 Наименование на веществото Дифенилметан-4,4 - диизоцианат Концентрация EINECS Символи за опасност >90 % Xn R-фрази R20, R36/37/38, R48/20, R42/43 3. Описание на опасностите Символи за опасност: Xn - Вреден R-фрази: R 20 Вреден при вдишване. R42/43 Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата. R 48/20 Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване. R 36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. S-фрази: S 23 Да не се вдишва газът/димът/парите/аерозолът (подходящата дума/подходящите думи се посочва/посочват от производителя). S 46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S 51 Да се използва само на проветриви места. S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S 26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S 45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. 4. Мерки за оказване на първа помощ При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух, ако оплакванията продължават, да се потърси лекарска помощ.

6 Thomsit P 625 Стр. 6 от 9 При контакт с кожата: Да се измие с течаща вода и сапун. Да се приложи препарат за поддържане на кожата. Замърсеното облекло да се свали незабавно. При контакт с очите: Незабавно да се промият с голямо количество течаща вода в продължение на 10 мин. Да се потърси лекарска помощ. При поглъщане: Устата се промиe. Да не се пие вода. Да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ. 5. Мерки при гасене на пожар Подходящи средства за гасене на пожар: Пясък Пяна Въглероден диоксид Прах Пожарогасителни средства, които не бива да се използват от съображения за сигурност: Вода Специални предпазни средства за пожарникарите: Да се носи защитна екипировка. Да се използва автогенен дихателен апарат. Специфични опасности, произтичащи от самия продукт: В случай на пожар могат да бъдат отделени въглероден монооксид (СО) и въглероден диоксид (СО 2 ). Може да образува взривоопасни смеси с въздуха. 6. Мерки при аварийно изпускане Лични предпазни мерки: Да се осигури адекватна вентилация. Мерки за опазване на околната среда: Да не се изпуска в канализацията/повърхностни води/подпочвени води. В случай на изпускане на препарата във водни басейни или съоръжения за пречистване на води да се уведомят компетентните служби. Начини за почистване и събиране: Да се събере с помощта на абсорбиращ материал (пясък, торф, дървени стърготини). Замърсеният материал да се обезврежда като отпадък съгласно раздел Работа с препарата и съхранение Работа с препарата: Да се осигури добра вентилация на работните помещения. Съхранение: Да се пази от замръзване. Да се съхранява само в оригиналните опаковки. Да се пази от температури под 0 С и над +50 С Да не се съхранява заедно с оксиданти. Да не се съхранява заедно с храна или други продукти (кафе, чай, тютюн и т.н.).

7 Thomsit P 625 Стр. 7 от 9 8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства Информация относно дизайна на работното помещение: Изтеглете парите/пламъците директно при точката на тяхното образуване или освобождаване. Съставки, изискващи специфичен контрол на работното място: Продуктът съдържа дифенилметан-4,4 -диизоцианат Обща защита и хигиенни мерки: Да се избягва контакт с кожата и очите. Замърсеното или напоено облекло да се сменя незабавно. Всяко замърсяване по кожата да се отмива с много сапун и вода, да се прилагат средства за поддържане на кожата. Да не се вдишват парите на разтворителя. Да не се яде, пие или пуши по време на работа. Преди почивките и след приключване на работа да се измиват ръцете. 9. Физични и химични свойства Общи характеристики: Състояние: течност Точка на възпламеняване: 100 C Цвят: тъмно кафяв Физикохимични свойства: ph (при +20 C, неразреден) Разтворимост във вода (+20 C) Неприложимо Неразтворим 10. Стабилност и реактивоспособност Условия, които трябва да се избягват: При употреба съгласно спецификацията не настъпва разлагане. Вещества, които трябва да се избягват: Продуктът реагира с амини, алкохоли, киселини и основи Опасни продукти при разпадане: Няма известни. 11. Токсикологична информация Кожно дразнене: Дразни кожата и лигавицата. Обща токсикологична информация: Вреден при вдишване При контакт очите: дразнещ Възможно е увреждане на здравето при дълго продължителна експозиция. Възможна е реакция с други изоцианати. 12. Информация за околната среда Стабилност и разграждане: Органичните компоненти в продукта достигат стойности под %60 BOD/COD или СО 2 отделяне. Граничните стойности не се достигат. Обща информация за околната среда: Да не се изпуска в канализацията, почвата или водни басейни.

8 Thomsit P 625 Стр. 8 от Третиране на отпадъците Отстраняване на препарата: Изгаряне като отпадък или третиране в съоръжение за обезвреждане с разрешение на компетентните местни служби. След втвърдяване с компонент В. Може да бъде изхвърля с домакинските отпадъци, когато е малки количества. Валидните кодове за отпадъци на ЕИО не са свързани със самите продукти, а до голяма степен с източника. Поради това производителят не е в състояние да специфицира ЕИО кодовете за отпадъци за изделия или продукти, които се използват в различни отрасли. Те могат да бъдат получени от производителя. Отстраняване на препарата: Изгаряне като отпадък или третиране в съоръжение за обезвреждане с разрешение на компетентните местни служби. 14. Информация за транспортиране Обща информация: Не представлява опасен товар съгласно RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 15. Информация съгласно действащата нормативна уредба (Разпоредби за класификация и етикетиране) Съдържа: дифенилметан-4,4 -диизоцианат R-фрази: R 20 Вреден при вдишване. R 36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. R42/43 Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата. R 48/20 Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване. S-фрази: S 2 Да се пази далече от достъп на деца. S 23 Да не се вдишва газът/димът/парите/аерозолът (подходящата дума/подходящите думи се посочва/посочват от производителя). S 26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S 45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. S 46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S 51 Да се използва само на проветриви места. S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. Национални разпоредби: Този Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Закон за химикалите) (Обн. ДВ, бр. 10 от г., с по-късни изменения) Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и препарати (Наредба за КОЕ) (Oбн. ДВ, бр. 5 от г., с по-късни изменения) Закон от 26 юни 1974 Кодекс на труда (единен текст: ДВ, бр.21 поз. 94 от 1998 г.) с по-късни изменения Закон от 28 октомври 2002 г. за автомобилен превоз на опасни материали (ДВ, бр.199, поз. 1671) Наредба на министъра на здравеопазването и социалните грижи от 11 септември 1966 г. за изследване и измерване на вредни за здравето агенти в работната среда (ДВ, бр. 86) Закон за опазване на околната среда от 27 април 2001 г. (ДВ, бр. 62) Наредба на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. за каталога на отпадъците (ДВ, бр.112) Наредба на министъра на труда и социалната политика от г. за максималните концентрации и интензивност на опасни за здравето агенти в работната среда (ДВ, от г.)

9 Thomsit P 625 Стр. 9 от 9 Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (Приета с ПМС 161 от г., обн. ДВ, бр. 63 от г., в сила от г.) Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ, бр. 8 от 2004 г. Наредба 3 от г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн. ДВ, бр. 46 от г., в сила от г.). Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, обн. ДВ, бр. 110 от г. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ г.) Наредба 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от г.) 16. Друга информация Допълнителна информация: Настоящата информация се основава на настоящото ниво на познанията ни и се отнася за продукта в състоянието, в което се доставя. Тя е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасна работа и не е предназначена да гарантира определени свойства.

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно