МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Иван Петров Видолов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност професор, обявен в ДВ, бр. 83 от 17 октомври 2017 г. от Софийския Университет Св. Климент Охридски I. Данни за процедурата Конкурсът за заемане на академичната длъжност Професор, в област на висшето образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност Наказателен процес е обявен за нуждите на катедра Наказателноправни науки на Юридическия факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски, като обявата е публикувана в ДВ, бр. 83 от 17 октомври 2017 г. Съставът на научното жури е определен със Заповед РД / г. на Ректора на Софийския университет Св. Климент Охридски. Единствен кандидат в процедурата за заемане на академичната длъжност е доц. дюн Георги Иванов Митов. II. Данни за кандидата Доц. дюн Георги Митов е завършил висше образование по специалността Право през 1988 г. в Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. През 2010 г. придобива образователна и научна степен доктор по Наказателен процес и научна степен Доктор на юридическите науки, по същата специалност през 2016 г. През 2013 г. заема академичната длъжност доцент. Професионалният му път е свързан с академична кариера в Софийския университет Св. Климент Охридски и Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий, наред с това упражнява адвокатска професия, като в различни периоди заема длъжности, свързани с юридическата му

2 компетентност в Министерски съвет и Президентът на Република България. Член е на Съюза на учените в България, развива и обществена дейност. III. Учебно-преподавателска дейност на кандидата Доц. дюн Георги Митов е преподавател по Наказателен процес от 1989 г. Към момента, той води лекционни курсове по Наказателен процес в Софийския университет Св. Климент Охридски и Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий, както и лекционните курсовете по избираемите учебни дисциплини Наказателно-изпълнително право, Международен наказателен процес и Международно сътрудничество по наказателни дела. Осъществяваната от него преподавателска дейност разкрива задълбочените му научни интереси в областта на наказателноправните науки и дългогодишен преподавателски опит, като утвърден преподавател в тази област на правото. IV. Научна дейност на кандидата За участие в конкурса кандидатът е представил за рецензиране една монография и шест статии, публикувани в научни списания и сборници от научни конференции. 1. Наказателни дела от частен характер. С.: Сиби, 2017 От представените публикации съществено внимание следва да се отдели на този монографичен труд, като най-значимо научно произведение с редица приноси за правната наука. В него авторът подлага на задълбочен научен анализ нормативната уредба на делата от частен характер, посредством използването на комплексен подход, с разгърната методически инструментариум. Той разглежда нормативната уредба в исторически и сравнително-правен аспект, като достига до оригинални изводи, имащи научен принос за наказателния процес. Изясняват се редица теоретичните постановки и се предлагат решения на множество спорни въпроси, с които се преодоляват празноти в законовата уредба, съдействащи за решаване на практически трудности в правоприлагането и се аргументират научнообосновани решения за законодателно усъвършенстване на материята. Работата е структурирана в увод, три глави и заключение. Избраната структура и последователността на изложението позволяват разглежданите проблеми да бъде възприети и анализирани, както самостоятелно, така и в тяхната цялост, което прави достъпни и разбираеми тезите на автора и подкрепящите ги аргументи. 2

3 В първата глава са разгледани основните въпроси на наказателното производство за престъпления от частен характер, свързани с разбирането за частното начало, частното обвинение, насрещното частно обвинение, насрещната частна тъжба и въпросите, касаещи участието на прокурора в тази категория дела. Втората глава от произведението е посветена на частния тъжител, който е разгледан през призмата на предпоставките за възникване на този процесуален участник, неговото процесуално положение, основанията за прекратяване на производството и въпроса за разноските по тази категория дела. Последната глава на монографичния труд разглежда процесуалното развитие на делата от частен характер, от тяхното образуване до приключването с влязла в сила присъда, като е изследван и въпросът за особеностите при привеждане изпълнението на присъдата. 2. Някои въпроси по обжалването и протестирането на разпореждането на съдията-докладчик (чл. 249, ал. 3 НПК) и определението на първоинстанционния съд (чл. 288, ал. 2 НПК) за връщане на делото на прокурора.. Статията е публикувана в Сборник доклади на Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2016, Въззивен контрол върху първоинстанционния съдебен акт при връщане на делото на прокурора В: Право и государство в современном мире: состояние, проблемы, тенденции развити. Материалы международной научнотеоретической конференции III Международные Мальцевские чтения памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, членакорреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича (Белгород, апреля 2016 г.). Белгород, ООО ГиК, 2016, Двете статии разглеждат сходна проблематика, в тях е разискван въпросът за обжалване и протестиране на разпореждането на съдията-докладчик и на определението на първоинстанционния съд за връщане на делото на прокурора, поради допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на правата на обвиняемия или на неговия защитник. 4. Процесуални проблеми на реторсията De jure, 2017, 1, В статията авторът разглежда мястото на реторсията, като институт на българското наказателно право, проблемът за произнасянето на съда по престъпния характер на насрещното деяние без наличието на обвинено за това. 3

4 Обърнато е внимание на изземването на обвинителната функция от съда при реторсия и дали това противоречи на принципа на състезателност в наказателния процес (чл. 12, ал. 1 НПК). Разгледан е въпросът за характера на съдебното правомощие (да бъдат освободени и двамата от наказание чл. 130, ал. 3 НК и чл. 146, ал. 2 НК), с оглед неговата задължителност и съдържание. 5. Встъпване на прокурора в наказателното производство за престъпления от частен характер. В: Научни четения на тема Правни норми и правни принципи. Сборник доклади. С.: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2017, В статията е анализирана ролята на прокурора след встъпването в наказателното производство от частен характер и възможността за осъществяване на активни действия в защита на правата на тъжителя. Разгледани са различните хипотези, свързани изменение на обвинението и въпросът, за момента на встъпване и прекратяване участието на прокурора в делото. 6. Частното начало в наказателния процес. В: Юбилейна международна научна конференция Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право 25 години Юридически факултет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий и 25 години от приемането на Конституцията на Република България (06 07 октомври 2016 г.). Велико Търново: Университетско издателство Св. Св. Кирил и Методий, 2017, В статията е разгледана същността на частното начало, като самостоятелен институт на наказателния процес. То е разгледано като елемент от механизма за правно регулиране на процесуалната дейност, имащ акцесорен характер, който дава възможност на субектите на наказателния процес да влияят върху хода на наказателното производство. Авторът задълбочено е разкрил присъщите черти на този институт, като го е разграничил от други, с което е обосновал неговата същност и съдържание. V. Научни приноси Към материалите по конкурса кандидатът е приложил справка за научните приноси, които следва да бъдат приети, без забележки. Те могат да бъдат обобщени в следните основни точки: 1. Разкрита е същността на частното начало в наказателното производство, като са направени изводи, имащи теоретично и практическо значение, 4

5 Анализирани са характеристиките на проявните му форми по трите категории дела. 2. Анализирана е същността на частното обвинение, посредством задълбочен сравнителен анализ с наказателното преследване, провеждано по общия ред и са разкрити неговите присъщи черти. 3. Разгледан е въпросът за насрещното частно обвинение, съответно насрещната тъжба, като е изследвана същността на този институт. Систематизирани и обяснение са процесуалните трудности и законодателни несъвършенства при прилагане на института. Направени са предложения de lege ferenda за преодоляване на установените законодателни несъвършенства, чрез изменения и допълнения в съответните разпоредби на НК. 4. Направен е анализ на института, даващ право на прокурорът да встъпи в наказателно дело от частен характер (чл. 48 НПК) и възможността да образува наказателно производство за извършено престъпление от частен характер (чл. 49 НПК). Посредством задълбочен правен анализ и изследване на съдебната практика е разкрита и аргументирана неговата същност и значение. Направени са предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството. 5. Анализирани са предпоставките за придобиване на процесуалното качество на частен тъжител от пострадалото лице. Разкрито е съдържанието на неговите права и задължения, при различни хипотези, през призмата на процесуалната теория и съдебна практика. Задълбочено е изследван въпросът за съдържанието и действието на тъжбата на пострадалото лице. 6. Всеобхватно е разгледан въпросът за правото на пострадалия да поиска съдействие от органите на МВР, като въз основа на направения задълбочен анализ и преглед на съдебната практика са формулираи и редица предложения de lege ferenda за усъвършенстване на нормативната уредба. 7. Анализиран е съдържателно режимът за разноските по делата за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия. Направен е сравнителен анализ с реда, прилаган по делата от общ характер, с което е обосновано същественото различие и самостоятелния характер на двете процедури. 8. Анализирани са последните промени в процесуалния ред за предаване на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото. Задълбочено, въз основа на сравнителен анализ с общия ред са разкрити множество спорни 5

6 въпроси, като са предложени пътища за тяхното решаване по пътя на тълкуването или чрез предложения de lege ferenda. 9. Анализирана е същността на съдебното заседание за разглеждане и решаване на делото в първа инстанция и възивното производство, като основна форма за проверка на първоинстанционната присъда. 10. Разкрити са и обяснени специфичните особености при привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда по делата за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия. 5. Заключение Кандидатът в конкурсната процедура доц. дюн Георги Иванов Митов отговаря на всички изисквания, предвидени в чл. 29 от Закона за развитие на академичния състав в Република България за заемане на академичната длъжност професор. Предвид горното, с категоричност давам своята положителна оценка и препоръчвам на научното жури да предложи на факултетния съвет на Юридическия факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски доц. дюн Георги Иванов Митов да бъде избран на академичната длъжност Професор, в област на висшето образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност Наказателен процес. Член на научното жури: доц. д-р Иван Видолов гр. София г. 6

ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕОРГИ МИТОВ УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЕЦЕНЗИЯ от пр

ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕОРГИ МИТОВ УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЕЦЕНЗИЯ от пр ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД НА ГЕОРГИ МИТОВ УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д. ю. н. Борис Владимиров Велчев за хабилитационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите от Николета Кирилова Кузманова за присъждане на образователната

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) в СУ

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституци

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституци С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева, член на научно жури по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Конституционно право от област на висшето образование 3. Социални,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Живко Ангелов Велчев член на научно жури за защита на докторска дисертация за получаване на образователна и научна степен доктор Съставът на научното жури, на което съм член е определен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Станислав Видев Коев по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в ПН 3.6. Право (Административно право и административен процес) във ВСУ Черноризец Храбър,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc До Научното жури по процедурата за професор по Конституционно право ЮФ на СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Веселин Христов Цанков Относно: Научните трудове за участие в конкурс за професор по

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно