Вх

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вх"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел ; , факс Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на г., като разгледа доклад с вх. Е-Дк-483/ г. и събраните данни при проведеното на г. открито заседание, установи следното: Считано от г. с решение Ц - 029/ г. ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на 24 дружества от сектор Топлоенергетика, работещи с основно гориво природен газ. Считано от г. с решение Ц-035/ г. ДКЕВР, след извършен регулаторен преглед, е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за първия ценови период от следващия двугодишния регулаторен период на 5 дружества от сектор Топлоенергетика. Считано от г. с решение Ц-040/ г. ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за втория ценови период от регулаторния период на 3 дружества. Изчисленията на цените на енергия на горните дружества са извършени с прогнозна цена на природния газ 542,50 лв./хил. нм 3, утвърдена с решение Ц - 028/ г. на ДКЕВР. Считано от г. с решение Ц-041/ г. ДКЕВР е утвърдила пределна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара на Геррад АД, гр. Русе, за първата година от първия двугодишен регулаторен период. Изчисленията са извършени с цена на природния газ 537,40 лв./хил. нм 3 в съответствие с действащата цена от г. съгласно решение Ц-039/ г. на ДКЕВР. С решение Ц-039/ г. ДКЕВР е утвърдила цена на природния газ на Булгаргаз ЕАД в размер на 537,40 лв./хил. нм 3 от 1 октомври 2010 г., като намалението на действащата цена на природния газ спрямо включената при образуването на цените на топлофикационните дружества е с 0,94%, поради което корекции на цените на енергия не са извършвани. Съгласно чл. 35а от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) комисията може да измени цените на енергията в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа. Това изменение следва да бъде извършено в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от НРЦТЕ, според която при прилагането на метод на регулиране горна граница на цени цените могат да бъдат изменяни преди изтичане на ценовия период, в случай че е налице изменение на цените на природния газ, което води до необходимост от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи. Следователно основателността на такова изменение на цените е обусловена от кумулативното наличие на две предпоставки. Първата предпоставка е изменение на цените на природния газ на входа на газопреносната мрежа. Втората предпоставка е свързана с необходимостта от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на енергийните дружества. Първата предпоставка е налице, тъй като с Решение Ц- 043/ г. ДКЕВР е утвърдила на Булгаргаз ЕАД цени на природния газ, считано от г. 1

2 Необходимостта от едновременното осъществяване на административните производства по утвърждаване на цените на природния газ и на тези за енергия произтича от разпоредбата на чл. 35а от НРЦТЕ, според която в случаите по чл. 4, ал. 3 от същата наредба комисията може да изменя цени на енергия в съответствие с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа в сроковете по чл. 28 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Действащите цени на енергията на дружествата, които работят с основно гориво природен газ, са изчислени при цена на природния газ от 542,50 лв./хил. нм 3 за присъединените към мрежата на Булгаргаз ЕАД и за дружествата, които са присъединени към газоразпределителната мрежа - със съответната цена на газоразпределителното дружество. С утвърждаването на цената на природния газ в размер на 509,38 лв./хил. нм 3 от 1 януари 2011 г. намалението на действащата цена на природния газ спрямо включената при образуването на цените на топлофикационните дружества е с 6,11%. В състава на утвърдените необходими приходи на топлофикационните дружества, които работят с основно гориво природен газ, с най - голям дял са разходите за покупка на природен газ, поради което изменението на действащата цена на природния газ от 1 януари 2011 г. ще окаже значително влияние върху разходите на дружествата в посока на тяхното намаление. Това обстоятелство обуславя необходимостта от изменение на утвърдените необходими годишни приходи, които са ценообразуващи елементи, т.е. налице е и втората предпоставка за изменение на цените по чл. 4, ал. 3 от НРЦТЕ. Предвид изложеното по-горе, изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на Булгаргаз ЕАД - 509,38 лв./хил. нм 3, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество. След проведеното на г. открито заседание за разглеждане на доклад с Е-Дк-483/ г. е постъпило възражение от Геррад АД относно размера на коригираната цена на топлинната енергия. Комисията след преглед и анализ на възражението, счита че следва да бъде коригирана допуснатата техническа грешка. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 33 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: Считано от г. утвърждава изменение на пределните цени на топлинната енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както следва: І. Корекция на цените на енергия и на необходимите приходи на дружества, работещи с основно гориво природен газ 1. Топлофикация София ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 238,28 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 178,28 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 60,00 лв./мвтч; 143,47 лв./мвтч; 2

3 74,11 лв./мвтч; 4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ 71,89 лв./мвтч; 5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ - 71,89 лв./мвтч, Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 2. ЕВН България Топлофикация ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 219,57 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 159,57 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 60,00 лв./мвтч; 83,02 лв./мвтч; 3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за асоциации по чл. 151, ал.1 от ЗЕ 82,02 лв./мвтч; 5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ - 82,02 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 3. Топлофикация Плевен ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 225,69 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 165,69 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 60,00 лв./мвтч; 67,07 лв./мвтч; 64,11 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 4. Топлофикация Бургас ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 208,44 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 148,44 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 60,00 лв./мвтч; 80,34 лв./мвтч; 63,88 лв./мвтч; 3

4 Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара 2,4 МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 5. Далкия Варна ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 207,92 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 132,92 лв./мвтч; 77,78 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 6. Топлофикация Враца ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 240,90 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 165,90 лв./мвтч; 81,13 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 7. Топлофикация ВТ АД, гр. Велико Търново 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 244,54 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 169,54 лв./мвтч; 101,17 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода МВтч. ***Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество 590,46 лв./хнм Топлофикация Казанлък АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 232,36 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 157,36 лв./мвтч; 91,71 лв./мвтч; 4

5 При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. дружество 578,63 лв./хнм Топлофикация Разград ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 212,17 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 137,17 лв./мвтч; 73,79 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 10. Биовет АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 168,73 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 167,73 лв./мвтч; 73,93 лв./мвтч Необходими годишни приходи хил. лв. Прогнозни количества електрическа енергия МВтч, в т. ч.: - от високоефективно комбинирано производство МВтч; - от некомбинирано производство МВтч. Прогнозни количества топлинната енергия с водна пара МВтч. 11. Лукойл Енергия и Газ България ЕООД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 190,76 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 189,76 лв./мвтч; 84,93 лв./мвтч; 104,12 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия МВтч, в т. ч.: - комбинирана електрическа енергия без високо ефективно производство МВтч; - некомбинирана електрическа енергия МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 5

6 12. Юлико Евротрейд ЕООД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 246,68 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 171,68 лв./мвтч; 74,04 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи 574 хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия от високо ефективно производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 13. Зебра АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 140,34 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 139,34 лв./мвтч; 105,26 лв./мвтч; 106,19 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 14. Актив Ко ООД, гр. Севлиево 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 157,22 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 156,22 лв./мвтч; 82,95 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 271 хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. дружество 572,52 лв./хнм В&ВГД оранжерии Петрич ООД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 171,79 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 168,79 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 3,00 лв./мвтч; При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период: Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия от високо ефективно производство - 6

7 МВтч; Изчисленията са извършени при цена от 84,38 лв./мвтч и прогнозни количества от МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 16. Димитър Маджаров-2 ЕООД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 151,61 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 150,61 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; производство МВтч. Изчисленията са извършени при цена 80,81 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч на топлинната енергия с водна пара и при цена 72,55 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с гореща вода. 17. ЧЗП Румяна Величкова Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 157,78 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 154,78 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 3,00 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 947 хил. лв.; производство 6000 МВтч. Изчисленията са извършени при цена 64,34 лв./мвтч. и прогнозно количество на топлинната енергия с топлоносител гореща вода МВтч. 18. Алт Ко АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 163,84 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 160,84 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 3,00 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия от високо ефективно производство МВтч, в т. ч.: Изчисленията са извършени при цена 84,20 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 19. Доверие Енергетика АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 157,71 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 156,71 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. производство МВтч. 7

8 Изчисленията са извършени при цена 63,42 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с водна пара и при цена 70,27 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с гореща вода. 20. Овердрайв АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 171,83 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 170,83 лв./мвтч; 107,02 лв./мвтч. Необходими годишни приходи 592 хил. лв. производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. дружество 615,23 лв./хнм Унибел АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 129,17 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 128,17 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. производство МВтч; Изчисленията са извършени при цена 76,76 лв./мвтч и прогнозни количества МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. 22. МБАЛ - Търговище АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 197,52 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 182,52 лв./мвтч; - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 15,00 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 292 хил. лв.; производство 806 МВтч; При цена 118,52 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. дружество 696,05 лв./хнм Енергоконсулт АД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 216,25 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 141,25 лв./мвтч; 90,28 лв./мвтч; 8

9 Необходими годишни приходи 573 хил. лв.; производство МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. дружество 615,23 лв./хнм Декотекс АД Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 136,96 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 135,96 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. производство МВтч; Изчисленията са извършени при цена 88,20 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с водна пара и при цена 88,20 лв./мвтч и прогнозно количество МВтч на топлинната енергия с гореща вода. дружество 570,46 лв./хнм Геррад АД Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС 154,14 лв./мвтч; Необходими годишни приходи 866 хил. лв. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч. ІІ. Корекция на цените на енергия и на необходимите приходи на дружества, работещи с основно гориво въглища и използващи природен газ 26. Топлофикация Перник ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 117,25 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 116,25 лв./мвтч; 74,94 лв./мвтч; 71,27 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия МВтч, в т. ч.: - от високоефективно комбинирано производство МВтч; - от некомбинирано производство МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 9

10 27. Топлофикация Сливен ЕАД 1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия 127,48 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 126,48 лв./мвтч; 105,77 лв./мвтч; 78,69 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв.; Прогнозни количества електрическа енергия МВтч, в т. ч.: - от високоефективно комбинирано производство МВтч; - от некомбинирано производство МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода МВтч. 28. Девен АД 1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия 147,59, лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 146,59 лв./мвтч; 51,65 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. Прогнозни количества електрическа енергия МВтч, в т. ч.: - от високоефективно комбинирано производство МВтч; - от некомбинирано производство МВтч. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч. 29. ТЕЦ Горна Оряховица ЕАД 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС 137,04 лв./мвтч, в т.ч.: - индивидуална цена на електрическа енергия 136,04 лв./мвтч; 81,01 лв./мвтч; Необходими годишни приходи хил. лв. Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия МВтч; Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара МВтч. дружество 688,45 лв./хнм 3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Ангел Семерджиев) ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: (Васил Лозанов) 10

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

ДО

ДО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ свиквам заседание на Държавната комисия по хазарта /ДКХ/

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно